جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

ارتباط پراکنش پروانه زنبور مانند، Paranthrene diaphana dalla Torre & Strand (Lep.: Sesiidae) روی بید مجنون با ارتفاع از سطح دریا و محل کاشت درمنطقه تهران
Relationship between distribution of the clearwing moth, Paranthrene diaphana dalla Torre & Strand (Lep.: Sesiidae) on babylon weeping willow with altitude and planting area in Tehran region
 مهرنوش مینایی مقدم، علیرضا عسکریان زاده، سهراب ایمانی و حبیب عباسی پور
بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42257    1395/06/06   2016/08/27    
بررسی فونستیک تاج انار و نوسانات جمعیت پارازیتوییدها و شکارگرهای کرم گلوگاه، Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyralidae) در منطقه قم
Faunistic Study of pomegranate fruit crown and population fluctuations of parasitoids and predators of the carob moth, Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyralidae) in Qom
 رضا مهراذین، حبیب عباسی پور، سیدحسین گلدانساز و علیرضا عسکریان زاده
بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42258    1395/06/06   2016/08/27    
بررسی نوسانات جمعیت شب پره چوبخوار پسته، Kermania pistaciella Amsl (Lep.: Tineidae) با استفاده از تله فرومونی در باغ‌های پسته کاشان
Study of population fluctuations of the pistachio twig borer, Kermania pistaciella Amsl (Lep.: Tineidae) using delta pheromone trap in Kashan pistachio orchards
 نجمه فخری، حبیب عباسی پور و علیرضا عسکریان زاده
بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42259    1395/06/06   2016/08/27    
بررسی اثر نماتدکشی عصاره خام گیاه خرزهره بر نماتد ریشه گرهی
Effect of crude extract of oleander plants on the drawing nematodes Root-knot nematode
 سید هیرش رحمانی، فرشاد رخشنده رو، ایت اله سعیدی زاده
بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42633    1395/06/09   2016/08/30    
بررسی مولکولی مقاومت القا شده در خیار توسط عصاره ابی و الکلی گیاه رازیانه علیه نماتد ریشه گرهی
Molecular study of induced resistance in cucumber by aqueous and alcoholic extracts of fennel plant against root-knot nematode
 نرگس قبادی، فرشاد رخشنده رو، ایت اله سعیدی زاده
بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42634    1395/06/09   2016/08/30    
ترکیب روش های تبدیل هاف کرویی و ضرب توابع پروجکشن به منظور استخراج ویژگی های خواب الودگی رانندگان به صورت زمان حقیقی
Hough transform and multiply combination of projection functions to extract features for real time drivers sleep detection
 
کنفرانس بین المللی مهندسی برق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42642    1395/03/12   2016/06/01    
کنترل سیستم چهارپره با استفاده از کنترل کننده پسگام هوشمند با وجود عدم قطعیت در جرم
 همایون دادگرنژاد، حامد دادگرنژاد، محمدحسین کاظمی
کنفرانس بین المللی مهندسی برق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42261    1395/03/12   2016/06/01    
An energy detection-based algorithm for cooperative spectrum sensing in Rayleigh fading channel
 حمیدرضا بخشی، خیامیان
18th International Conferenceon Information Engineering and Technology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42264    1395/05/14   2016/08/04    
تست سمیت شیمیایی یک نوروتوکسین....پارامسییم کوداتم
Test of chemical toxicity of a neurotoxin...Paramecium caudatum
 ربابه محمدی منیژه کرمی
17th international and Iranian congress of Microbiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42265    1395/06/02   2016/08/23    
تعیین نقشه اپیتوپهای ناپیوسته بخشFc مولکول IgG انسان با تکنیک ایمونولوژی کامپیوتری
MAPPING OF IMMUNOGENIC DISCONTINUOUS EPITOPES ON HUMAN IGG FC REGION BY COMPUTATIONAL IMMUNOLOGY
 
17th international and Iranian congress of Microbiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42419    1395/06/02   2016/08/23    
اولین صفحه...11211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1140 از 1361    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13610

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی