جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

CHEMICAL COMPOSITION AND INSECTICIDAL EFFECTS OF THE ESSENTIAL OIL OF THE PEPPERMINT, MENTHA PIPERTIA ON THE MELON APHID, APHIS GOSSYPII
 Mehran Zamani Verdi, Habib Abbasipour, Samira Goudarzvand Chegini
Fresenius Environmental Bulletin- Advances in Food Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84866    1396/09/10   2017/12/01    
برنامه ریزی اقتصادی و رشد تعادلی نیروی انسانی و سرمایه در بخش مراقبت های سلامت: مطالعه موردی ایران
Economic planning and equilibrium growth of human resources and capital in health?care sector: Case study of Iran
 
Journal of Education and Health Promotion
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137282    1396/01/12   2017/04/01    
چالش های برنامه کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس در ایران: یک مطالعه کیفی
Challenges of postgraduate emergency nursing program in Iran: A qualitative study
 
Journal of Education and Health Promotion
Endnote  XML  PDF Paper ID : 158561    1400/03/13   2021/06/03    
پایگاه‌های اطلاعاتی تلفات و اسیب بلایا در سراسر جهان: یک بررسی سیستماتیک
Worldwide disaster loss and damage databases: A systematic review
 
Journal of Education and Health Promotion
Endnote  XML  PDF Paper ID : 158979    1400/07/08   2021/09/30    
ابزارهای امادگی مدیریت بیمارستان در رویدادهای بیولوژیکی: بررسی محدوده
Hospital management preparedness tools in biological events: A scoping review
 
Journal of Education and Health Promotion
Endnote  XML  PDF Paper ID : 159020    1398/09/08   2019/11/29    
چالش‌های مرتبط با سیستم هشدار اولیه در بخش سلامت: مطالعه تحلیل محتوای کیفی در ایران
Early warning system-related challenges in health sector: A qualitative content analysis study in Iran
 
Journal of Education and Health Promotion
Endnote  XML  PDF Paper ID : 159006    1398/12/09   2020/02/28    
بررسی پیامدهای تاخیر در ارجاع بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد
Study of outcomes of delay in referral of patients with acute myocardial infarction
 
Journal of Education and Health Promotion
Endnote  XML  PDF Paper ID : 159439    1401/01/13   2022/04/02    
ارزیابی عدالت در تامین مالی مراقبت های دولتی سلامت در سال 1392
Assessment of equity in public health care financing in 2013
 
مجله بالینی پرستاری و مامایی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137274    1396/02/01   2017/04/21    
تاثیر اشتراکات و قرابت دینی ، ارزشیو تاریخی در همگرایی میان ایران و دولت _ ملت های اسیای مرکزی
The Impact of Commonities and Religious Relationships, Historical Values on the Convergence between Iran and the Government of Central Asian Nations
 
گفتگوهای فرهنگی و اسیایی کمیسون گفتگوهای فرهنگی ایران و اسیای میانه قفقاز
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84893    1396/10/23   2018/01/13    
تاثیر روابط مذهبی، ارزیابی و روابط تاریخی در همگرایی بین ایران و ملت اسیای مرکزی – ایالات
The impact of religious , valuation, and historical ties and relation in the conver gence between Iran and the Central Asian nation – states
 
گفتگوهای فرهنگی و اسیایی کمیسون گفتگوهای فرهنگی ایران و اسیای میانه قفقاز
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84894    1396/10/23   2018/01/13    
اولین صفحه...14011402140314041405140614071408140914101411141214131414141514161417141814191420...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1415 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی