جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

مقایسه بین قدرت من و ویژگیهای شخصیتی بین افراد وابسته به مصرف مواد و افراد غیر وابسته
Comparison between ego strength and personality traits among drug dependent and non-durg dependent persons
 لیلا حیدری نسب
27th international congress of applied paychology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4290    1389/04/20   2010/07/11    
ارتباط بین هویت روانشناختی و ملی و بهزیستی روانی در بین دانشجویان شاهد و غیرشاهد
The Relationship between National and Psychological Identity and Psychological Well- being among Shahed and Non-Shahed Students
 رقیه موسوی، رسول روشن
27th international congress of applied paychology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4424    1389/04/25   2010/07/16    
بررسی تغییرات کمی پروتئین کل در ریشه ارقام زیتون تیمار شده با قارچ عامل پژمردگی ورتیسیلیومی Verticillium dahliae و نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica
A Study of the quantitative changes in total protein content in olive cultivars root, treated by Verticillium wilt Verticillium dahliae and root-knot nematode Meloidogyne javanica
 ایت اله سعیدی زاده، نیاستی
همایش گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4297    1390/12/10   2012/02/29    
مطالعه اثر تعامل قارچ عامل پژمردگی ورتیسیلیومی Verticillium dahliae و نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica بر تغییرات فنل کل در ریشه ارقام زیتون
A Study of interaction effect of Verticillium wilt Verticillium dahliae and root-knot nematode Meloidogyne javanica on changes in total phenol content in olive cultivars root
 ایت اله سعیدی زاده، نیاستی
همایش گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4298    1389/12/10   2011/03/01    
مطالعه اثر قارچ عامل ورتیسیلیوز Verticillium dahliae و نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica بر میزان تغییرات کمی پراکسیداز در ریشه ارقام زیتون
A study of effect of verticilliosis causal Verticillium dahliae and root-knot nematode Meloidogyne javanica on quantity changes of
 ایت اله سعیدی زاده، نیاستی
همایش گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4299    1389/12/10   2011/03/01    
بررسی تغییرات کمی پروتئین کل در ریشه ارقام زیتون تیمار شده با قارچ عامل پژمردگی ورتیسیلیومی Verticillium dahliae و نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica
A study of total protein in olive roots inoculated by fungus wilt, Verticillium dahliae, and root-knot nematode, Meloidogyne javanica
 ایت اله سعیدی زاده، فیهمه نیاستی
همایش گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5641    1389/12/11   2011/03/02    
بررسی واکنش ارقام زیتون به پژمردگی ورتیسیلیومی Verticillium dahliae در حضور نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica
A study of reaction of olive cultivars to verticillium wilt, Verticillium dahliae, and root-knot nematode, Meloidogyne javanica
 ایت اله سعیدی زاده، فیهمه نیاستی
همایش گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5644    1389/12/12   2011/03/03    
بررسی تاثیر سطوح شوری برخصوصیات فیزیولوژیک و مواد موثره گیاه دارویی بابونه المانی (.Matricaria chamomilla L) در محیط هیدروپونیک
Salinity effect on physiological characteristics and essential oil in medicinal plant of chamomile (Matricaria chamomilla L.) in hydroponic condition
 لیلا لطف الهی ، حسین ترابی گلسفیدی، لیلا لطف الهی، حسین ترابی و حشمت امیدی
همایش گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9069    1392/08/29   2013/11/20    
بررسی خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی ریحان(Ocimum basilicum L.) تحت تاثیر تنش شوری در محیط هیدروپونیک
Biochemical and physiological characteristics in medicinal plant of basil (Ocimum basilicum L.) in hydroponic condition
 لیلا لطف الهی ، حشمت امیدی، حسین ترابی گلسفیدی
همایش گیاهان دارویی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8895    1392/08/29   2013/11/20    
بررسی ازمایشگاهی تعیین مقاومت ساختاری و القائی به اریترومایسین و کلیندامایسین در استافیلوکوکوس های جدا شده از عفونت های مختلف
 محمدمهدی عطارپوریزدی
یازدهمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4306    1389/02/21   2010/05/11    
اولین صفحه...621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 622 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی