جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

معرفی مدل ارزیابی تلفیقی کیفیت بخشی برنامه های اموزش عالی مبتنی بر رویکرد سیستمی
 مهدی سبحانی نژاد
مطالعات برنامه درسی اموزش عالی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30802    1394/05/21   2015/08/12    
بررسی تاثیر مولفه‌های برنامه های درسی پنهان بر بعد اجتماعی هویت اسلامی ـ ایرانی ‌دانش‌اموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران
 مهدی سبحانی نژاد
جامعه پژوهی فرهنگی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30874    1393/06/31   2014/09/22    
بررسی میزان اعتماد اجتماعی ایرانیان نسبت به صاحبان مشاغل و اصناف کشور
 سبحانی نژاد، مهدی
جامعه پژوهی فرهنگی
Endnote  XML  Paper ID : 4932    1389/04/01   2010/06/22    
اسیب شناسی پدیده قاچاق بر پایه ارزش شناسی فرهنگ کار و مبتنی بر اموزه های اسلامی
 مهدی سبحانی نژاد، افشار، عبداله
فصلنامه علمی- تخصصی پلیس بوشهر ( دارای هیات تحریریه)
Endnote  XML  Paper ID : 4934    1389/03/01   2010/05/22    
تبیین معیارهای اخلاق کاری از منظر امام علی(ع)،ارائه راهبردهایی عملی در جهت بهبود عملکرد مدیران دانشگاهی
 مهدی سبحانی نژاد، نوروز زاده، رضا، افشار،عبداله
پژوهشنامه اخلاق در اموزش عالی
Endnote  XML  Paper ID : 4935    1389/10/01   2010/12/22    
اسیب شناسی پدیده رسانه ای نوین تلفن همراه، پیامدها و راهکارهای اجتماعی اصلاح و بازنگری
 مهدی سبحانی نژاد، پور طهماسبی، سیاوش، و اذر تاجور
نخستین همایش چالش ها و کارکردهای فرهنگی موبایل
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4939    1387/10/01   2008/12/21    
بررسی رابطه¬ی تفکر انتقادی و مقبولیت اجتماعی در دانشجویان علوم پزشکی
 مهدی سبحانی نژاد، بیجنوند، فرامرز؛ غیاری، امیر
همایش کشوری تفکر انتقادی و نظام سلامت
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4941    1389/12/05   2011/02/24    
اسیب شناسی عوامل اثربخشی با تکیه بر الزامات اثربخشی
 مهدی سبحانی نژاد، یوزباشی، علیرضا، ابیلی، خدایار،
اولین همایش مدیریت اموزشی سازمانی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4942    1389/12/11   2011/03/02    
تاثیر پذیری اهداف و رسالت نظام های اموزش عالی از ابعاد و مفاهیم جهانی شدن
 مهدی سبحانی نژاد، افشار، عبداله؛ زارعی، زهرا
همایش بین المللی مدیریت، اینده نگری، کارافرینی و صنعت در اموزش عالی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4943    1390/02/29   2011/05/19    
تبیین جایگاه کار افرینی در رفع بحران بیکاری و ایجاد اشتغال اثربخش به منظور دست یابی به اهداف منابع انسانی سند چشم انداز
 مهدی سبحانی نژاد، رعدی افسوران، نقی
همایش بین المللی مدیریت، اینده نگری، کارافرینی و صنعت در اموزش عالی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4944    1390/02/28   2011/05/18    
اولین صفحه...661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 680 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی