جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

خالص سازی یک نوع لکتین از پنیسیلین با فعالیت حشره کشی
Purification of a new lectin from Penicillium chrysogenum with insecticidal activity
 جابر کریمی، جابر کریمی، فرانسیس، هوبروگ و علیرضا عسکریان زاده
Global Conference on Entomology (GCE 2011)
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5407    1389/12/14   2011/03/05    
سمیت تنفسی اسانس مورد و درمنه روی پروانه ارد
Fumigant toxicity of essential oils from Laurus nobilis (L.) and Myrtus commonis (L.) against Ephestia kuehniella (Zeller)
 جابر کریمی، طیبه صالحی، علیرضا عسکریان زاده، عزیز شیخی گرجان، جابر کریمی
Global Conference on Entomology (GCE 2011)
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5408    1389/12/14   2011/03/05    
ارزیابی سه گونه تریکوگراما برای کنترل پروانه پشت الماسی در شرایط ازمایشگاه
Evaluation of three species of Trichogramma for controlling the diamondback moth, Plutella xylostella (L.) (Lep., Plutellidae) in laboratory conditions
 فاطمه اکبری، علیرضا عسکریان زاده، محمد رضا عطاران و عباسعلی زمانی
Global Conference on Entomology (GCE 2011)
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5409    1389/12/14   2011/03/05    
مطالعه اثر چند حشره کش در کنترل بید چغندر قند در استان خراسان
The study of effect of several insecticides in the control of beet moth, Scrobipalpa ocellatella Boyd. (Lep., Gelechidae) in Khorasan provnice of Iran
 حبیب عباسی پورشوشتری، جابر کریمی، جعفر محمودی، علیرضا عسکریان زاده، جابر کریمی، حبیب عباسی پور شوشتری
Global Conference on Entomology (GCE 2011)
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5399    1389/12/14   2011/03/05    
دینامیسم فصلی جمعیت بید چغندر قند در خراسان
Seasonal population dynamics of the sugar beet moth, Scrobipalpa ocellatella Boyd. on the beet root in Khorasan province/Iran
 حبیب عباسی پورشوشتری، جابر کریمی، جعفر محمودی، علرضا عسکریان زاده، جابر کریمی و حبیب عباسی پور شوشتری
Global Conference on Entomology (GCE 2011)
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5401    1389/12/14   2011/03/05    
مطالعه بیولوژی سفید بالک نیشکر در شرایط مزرعه در خوزستان
Study on biology of the sugarcane whitefly, Neomaskellia andropogonis Corbett (Hom., Aleyrodidae) in field conditions in Khuzestan/Iran
 مهرنوش مینائی مقدم، علیرضا عسکریان زاده و پرویز شیشه بر
Global Conference on Entomology (GCE 2011)
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5404    1389/12/14   2011/03/05    
فونستیک کنه های شکار گر منطقه مشهد
Faunistic study of Phytoseiid mites (Acari: Mesostigmata) in Mashhad region of Iran
 حسنیه پناهی لایین، حسنیه پناهی ، علیرضا عسکریان زاده، علیرضا صبوری، مهدی جلائیان
Global Conference on Entomology (GCE 2011)
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5411    1389/12/14   2011/03/05    
Laboratory studies on life cycle and feeding rate of the predatory beetle, Cybocephalus
 مسلم بسیج، حبیب عباسی پورشوشتری
Global Conference on Entomology (GCE 2011)
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5254    1389/12/14   2011/03/05    
Characterization of the gut digestive proteases of the Sunn pest, Eurygaster integriceps
 حبیب عباسی پورشوشتری
Global Conference on Entomology (GCE 2011)
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5255    1389/12/14   2011/03/05    
The spatial distribution of Pulvinaria floccifera (Westwood) (Homoptera: Coccidae) in the
 سکینه نعیم امینی، حبیب عباسی پورشوشتری
Global Conference on Entomology (GCE 2011)
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5256    1389/12/14   2011/03/05    
اولین صفحه...701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 708 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی