جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

تاثیر تغذیه بر روی تاثیر پاتوئژنی فیتوفترا در کنترل گل جالیز
Effect of nutritional regime on expression of pathogenicity of Fusarium oxysporum against Orobanche aegyptiaca Pers.
 میترا قطبی، مجید امینی دهقی
International Journal of AgriScience
Endnote  XML  Paper ID : 5376    1390/09/29   2011/12/20    
کاهش هجومPhelipanche با توجه به خصوصیات طبیعی گیاهان
Mitigate Phelipanche aegyptiaca Pers. infestation considering natural environment conservation
 میترا قطبی، مجید امینی دهقی، Moghaddam KhamsehوRouhi H.R
International Journal of AgriScience
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5377    1390/10/21   2012/01/11    
کاهش الودگی با توجه به حفاظت از محیط زیست طبیعی aegyptiacav Phelipanche
Mitigate Phelipanche aegyptiacav Pers. infestation considering natural environment conservation
 میترا قطبی، مجید امینی دهقی، قطبی،روحی،مقدم
International Journal of AgriScience
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9760    1390/11/10   2012/01/30    
قارچ Fusarium oxysporum در برابر Orobanche Aegyptica
Fusarium Oxysporum against Orobanche Aegyptica Pers
 میترا قطبی، مجید امینی دهقی، قطبی، روحی ،مقدم
International Journal of AgriScience
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9764    1391/11/11   2013/01/30    
Fuzzy reconstruction of cluster-based missing features method for robust speech recognition
 صادق مسجودی، منصور ولی
هجدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6014    1390/09/23   2011/12/14    
بازشناسی مقاوم گفتار تلفنی فارسی به روش سری های تیلور برداری
Robust Telephone Speech Recognition based on Vector Taylor Series
 محسن قدیانی، منصور ولی، سارا پور محمدی
هجدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6015    1390/09/23   2011/12/14    
تحلیل شناسایی چهره پنهان بر مبنای RQA
Concealed Face Recognition Analysis Based on Recurrence Plots
 امیرحسین مهرنام، علی مطیع نصرابادی، Mehrnam،Nasrabadi،Mohammadian،Torabi
هجدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5379    1390/09/23   2011/12/14    
مدلسازی ویروس تراپی با تئوری بازی ها
Virotherapy Modelling using game theory
 رضا رضایی، علی مطیع نصرابادی، rezai،nasrabadi
هجدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5380    1390/09/23   2011/12/14    
روش پیشبینی جدید صرع بر مبنای نگاشتهای بازگشتی
A new Seizure Prideiction Method Based on Return Map
 سیدمحمودرضا میری، علی مطیع نصرابادی، miri،nasrabadi
هجدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5381    1390/09/23   2011/12/14    
Spectral characteristics assessment in recognition of drivers' drowsiness using statistical tests
 سیده نغمه میری اشتیانی، محمد میکائیلی
هجدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5402    1390/09/25   2011/12/16    
اولین صفحه...701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 718 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی