Shahed University

the Effect of ya Sabour multidimensional Monajat on perceived Stressof healthy Men

Mohammad Rahmani | Mohsen Kazemi | Esmaei Nasiri

URL :   http://research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Report/PaperView.aspx?PaperID=106330
Date :  2019/03/01
Publish in :    چهارمين همايش ملي تمدن نوين اسلامي


Keywords :تمدن نوين اسلامي، مناجات چند بعدي «يا صبور»، استرس ادراکي

Abstract :
بنابر اموزه¬های قرانی و روایی، دنیا در ¬همه¬ی حالات خود، زمینه و متن کسب توشه¬ی اخرت است که از مسیر عبادت خدا میسر می¬گردد. نشانه¬ها و اثار مادی و معنوی برامده از مجموعه جریان¬های عبادت متنی «به¬روز» را می توان به تمدن نوین اسلامی تعبیر کرد که از نظر عقلی، منطقی و احساسی تمایز بنیادی با تمدن¬های دیگر دارد. استرس از منابع و متون بسیار متنوع جریان زندگی انسان است که مستلزم تولید فرهنگ عبادی متنی به¬روز است. در حال حاضر ایران اسلامی جولانگاه روش¬های ارمیدگی¬ای است که سنخیتی با نگاه اسلامی به انسان و پدیده¬¬های جاری ندارند. در پژوهش حاضر تاثیر¬پذیری «استرس ادراکی» از «مناجات چند بعدی یا صبور» بررسی شد. برای این منظور از روش پژوهش نیمه¬تجربی با طرح پیش و پس¬ازمون استفاده شد. جامعه¬ی اماری این پژوهش، دانشجویان دانشگاه شاهد بودند. نمونه¬ی 80 نفری از دانشجویان به تصادف در دو گروه گواه (40=n) و یا صبور (40=n) جای گرفتند. گروه یا صبور 12 هفته، هفته¬ای 2 جلسه مناجات «یا صبور» را انجام دادند؛ از پرسشنامه¬ی استرس ادراکی برای سنجش سطح استرس استفاده شد. داده¬ها با روش اماری کواریانس در سطح الفای 05/0 در محیط نرم¬افزاری اس¬پی¬اس¬اس نسخه-ی 24 تحلیل شد. نتایج نشان داد پس از اصلاح نمره¬های پیش از مداخله، تفاوت معنی¬داری بین گروه یا صبور و گواه از نظر میزان استرس ادراکی وجود دارد(04/0=P و 28/4=(27 و 1).F بنابراین می¬توان نتیجه گرفت که مناجات یا صبور سبب کاهش استرس ادراکی می¬شود و برای تعامل مناسب با استرس ادراکی می توان از ان بهره جست.Files in this item :
Download Name : 106330_11813900980.PDF
Size : 664Kb
Format : PDF