Shahed University

The Challenges of the Regulations for the Promotion of Faculty Members for the Equated Comparison of the Assessment and Evaluation Process of Scientific Productivity of Music Researchers in Iran

Noroozi Chakoli         Abdolreza | Samadi         Lale | Nakhoda         Maryam | Saeid Asadi

URL :   http://research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Report/PaperView.aspx?PaperID=116900
Date :  2019/06/19
Publish in :    پژوهش هاي نظري و کاربردي در علم اطلاعات و دانش شناسي- پژوهشنامه کتابداري و اطلاع رساني سابق

Link :  https://infosci.um.ac.ir/article/view/75959
Keywords :همترازسازي، ايين نامه ارتقا، رشته موسيقي، ارزيابي بهره وري علمي، اعضا هيات علمي، حوزه هنر، علمسنجي

Abstract :
هدف: هدف از انجام این پژوهش شناسایی چالشهای ائین نامه ارتقا اعضای هیات علمی برای همترازسازی بروندادهای غالب رشته موسیقی است تا از این طریق بتوان از نادیده گرفته شدن بخش عمدهای از فعالیتهای ارزنده اعضا هیات علمی رشته موسیقی جلوگیری کرد و ارزیابی های صحیح و عادلانه ای در این خصوص ارائه نمود. روش شناسی: این پژوهش، از نوع پژوهشهای کاربردی و اکتشافی علم سنجی است که برای انجام ان از روشهای کتابخانه ای، پیمایشی و تحلیل محتوا با رویکرد اکتشافی، تطبیقی ورویکردهمسانی استفاده شده است. در بخش کیفی، با استفاده از روشهای کتابخانه ای و تحلیل محتوای کیفی، رزومه و سایر اطلاعات و مستندات جامعه پژوهش و نمونه هدفمند مورد مطالعه قرار گرفت و در بخش کمی، با استفاده از روشهای تحلیل محتوای کمی و پیمایشی داده ها گرداوری شد و در نهایت، با روش تطبیقی و رویکرد همسانی و اکتشافی، تجزیه و تحلیل داده ها صورت پذیرفت.در این فرایند، بر اساس بررسی رزومه تعداد 90 نفر از اعضای هیات علمی تمام وقت و مدعو رشته موسیقی دانشگاههای دولتی کشور و همچنین انجام پیمایش، تعداد 24 نفر بهعنوان جامعه هدفمند این پژوهش تعیین شد و سپس بروندادهای تخصصی و همچنین دیدگاههای این نمونه هدفمند، در مراحل بعدی پژوهش به عنوان معیار مورد استفاده قرار گرفت و ضمن شناسایی وزن و اهمیت هر یک از این بروندادهای تخصصی، در این خصوص با بروندادهای مندرج در شاخصهای ائین نامه ارتقا همترازسازی شد. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان داد، برونداد علمی غالب در رشته موسیقی مربوط به «اهنگسازی» است، همچنین نمونه هدفمند با تالیف و ترجمه کتاب، مقاله مجله های داخلی و خارجی، مقاله همایش، سخنرانی در همایش و طرح پژوهشی به میزان کمی به عنوان بروندادهای اصلی رشته موسیقی موافق هستند؛ درحالی که به میزان زیادی با بروندادهایی از نوع «کنسرتهای انفرادی و گروهی داخلی و خارجی، اهنگسازی، انتشار البوم، ساختن قطعه برای فیلم و سریال و رهبری ارکستر» موافقند. همچنین یافته های این پژوهش نشان داد «اییننامه ارتقا» تنها 3/27 درصد از بروندادهای اعضا هیات علمی رشته موسیقی را تحت پوشش قرار می دهد. نتیجه گیری: مشخص شد که برای بروندادهای غالب رشته موسیقی در ایین نامه ارتقا جایگاهی تعریف نشده است و تنها به صورت کلی، با عبارت «اثار بدیع و ارزنده هنری» و امتیازی نه چندان زیاد در نظر گرفته شده است، که این امر باعث خواهد شد تا تواناییها و فعالیتهای عمده اعضا هیات علمی رشته موسیقی نادیده گرفته شود و این افراد امتیاز چندانی از ایین نامه کسب نکنند. برای رفع این چالش و مسئله، بروندادهای قابل ارائه در رشته موسیقی که میتواند با بروندادهای پیش بینی شده در ایین نامه ارتقا همترازسازی شود؛ نشان داده شد.Files in this item :
Download Name : 116900_12988291400.pdf
Size : 1Mb
Format : PDF