Shahed University

The Effect of Potassium Nitrate and Gibberellic Acid on Seed Germination of Sophora alopecuroides Under Light and Darkness Conditions.

Zahra Nooralizadeh | Shahpour Khangholi

URL :   http://research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Report/PaperView.aspx?PaperID=116939
Date :  2018/07/11
Publish in :    همايش ملي کشت ارگانيک و ازدياد گياهان دارويي


Keywords :جوانه زدن، پرايمينگ، تلخ بيان

Abstract :
به منظور افزایش تولید گیاهان در واحد سطح راههای مختلفی وجود دارد. پرایمینگ بذر یک روش ساده و کم هزینه است که برای ارتقا مولفههایی از جمله افزایش سرعت جوانهزنی، به کار برده می شود و سبب افزایش عملکرد میشود. بذوری که پیش از قرار گرفتن در بستر خود پرایمینگ میشوند لحاظ فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دچار تغییراتی میشود که در گیاه حاصل از ان ها دیده میشود. به این منظور ازمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با 6 تیمار شامل اب مقطر، پتاسیم نیترات mg/l1 / 0، پتاسیم نیترات mg/l 3 / 0، جیبرلیک اسید با غلظت 200 ، 400 و 600 mg/l با 3 تکرار در دو شرایط تاریکی و روشنایی انجام شد.بذور قبل از تیمار شدن در هیپوکلرید 2 درصد ضدعفونی شدند.در این تحقیق شاخصهای درصد نهایی جوانه زنی، ضریب سرعت جوانه زنی، میزان وزن خشک و وزن تر، اولین روز جوانه زنی و اخرین روز جوانه زنی و شاخص جوانه زنی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تاثیر روشنایی بر صفات اندازه گیری شده به جزضریب سرعت جوانه زنی اثر مطلوب داشته است. و تیمار جبرلین بر صفات وزن خشک وضریب سرعت جوانه زنی،وزن تر و شاخص جوانه زنی تاثیر مثبت داشته است و به ترتیب جبرلین mg/l 200 و جبرلین mg/l 400 بهترین تیمار بودند. درصد جوانه زنی نهایی در تیمار نیترات پتاسیم 3 / 0 بیشترین میزان بود. و اولین روز جوانه زنی دز تیمار نیترات پتاسیم 3 / 0 مشاهده شد و اخرین روز جوانه زنی در تمامی تیمارها یکسان بودFiles in this item :
Download Name : 116939_12992624534.pdf
Size : 296Kb
Format : PDF