Shahed University

The comparative study of literary fields to the formation of paideia in ancient Greece and the implications of verdict and education in ancient Persia: emphasis on Iliad and Odyse and Shahname

Mohammadhassan Mirzamohammadi | Faride Davudi Moghadam

URL :   http://research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Report/PaperView.aspx?PaperID=116965
Date :  2019/03/06
Publish in :    فلسفه تربيت


Keywords :پايديا، تعليم و تربيت، اموزههاي حکمي، يونان باستان، ايران باستان، ايلياد و اوديسه، شاهنامه، تطبيق

Abstract :
تحقیق حاضر با هدف بررسی و مقایسه زمینه های ادبی شکل گیری پایدیا در یونان باستان و اموزه های حکمی و تربیتی در ایران باستان: با تاکید بر حماسه های ایلیاد و اودیسه و شاهنامه و به روش تحلیل (مفهومی، اسنادی، و تطبیقی) به انجام رسیده است. بر این اساس، ابتدا مفاهیم، پیشینه، انواع و زمینه های شکل گیری پایدیا در یونان )ایلیاد و اودیسه ( و اموزه های تربیتی در ایران ) شاهنامه( در چهار بعد جسمانی، هنری، اخلاقی، و عقلانی مورد بررسی قرار گرفت. ان گاه وجوه اشتراک و افتراق این زمینه ها و اموزه ها در این دو اثر حماسی استخراج و معرفی شدند. در وجوه اشتراک، در پایدیای یونانی و اموزه های حکمی و تربیتی ایران جنبه های حماسی بر دیگر ژانرهای ادبی غلبه دارد، همچنین در هر دو فرهنگ، از بستر تمثیل برای اموزش بهره گرفته می شود. در بعد جسمانی، در ادبیات هر دو ملت انسان متعالی در تن سالم و روح پاک جلوه گر است. در بعد اخلاقی، می توان از اموزه های انسانی و نمونه های جوانمردی و اخلاق والا در خلال داستان ها و اشعار حماسی هر دو ملت یاد کرد. در بعد عقلانی در متون ایران باستان به عقل و خرد اهمیت زیادی داده می شود. در ادبیات یونان نیز به مقولۀ خرد پروری و بیان عوارض ان پرداخته شده است. این خردورزی مناسب با بستر فرهنگی تربیتی دو ملت نمود می یابد، چنان که در شاهنامه بارزترین نشانه های خردمندی مختصر و پرمعنا گویی است. در پایدیای یونانی، جلوه های این خردورزی در مبانی حکمی اشکار می شود. همراهی عقل و صبر و مدارا کردن با مردم و کار ارزشمند و عدالت و تعادل در رفتار و زندگی به واسطۀ خردمندی از موارد مشترک در هر دو فرهنگ و مبانی تربیتی ان هاست. در وجوه افتراق، در ادبیات یونان مولفه ها جزئی تر و کارکردی تر، و اسطوره ها فردی تر هستند در حالی که در ایران مباحث تعلیمی کلی تر و اسطوره های جمعی نمود بیشتری دارند. در بعد هنری، شاهد مفاهیم گسترده تری در ادبیات ایران نسبت به فرهنگ یونانی هستیمFiles in this item :
Download Name : 116965_12995513290.pdf
Size : 361Kb
Format : PDF