Shahed University

Learning and academic achievement in medical sciences students of Shahed University in the year 2018

Ashraf Pirasteh | Kobra khajavi Shojaie | Zahra Jouhari

URL :   http://research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Report/PaperView.aspx?PaperID=137812
Date :  2020/07/12
Publish in :    بيست ويکمين همايش کشوري اموزش علوم پزشکي ، سيزدهمين جشنواره اموزشي شهيد مطهري و دومين جشنواره دانشجويي ايده هاي نواورانه اموزشي

Link :  https://ichpe.org/
Keywords :عملکرد تحصيلي، دانشجويان پزشکي، خودتنظيمي در يادگيري

Abstract :
مقدمه: یادگیرندگان خودتنظیم در یادگیری موثرتر عمل می کنند و دارای یک لیست از استراتژی های یادگیری و مطالعه برای مطابقت با موقعیت های مختلف هستند. دانشجویان پزشکی باید از مهارت خود تنظیمی در دوره های بالینی استفاده کنند که شامل جنبه های خاص مانند برخورد با بیماران ، یادگیری معنادار ، استفاده از تفکر انتقادی ، خود ارزیابی فعالیت ها و نیاز به بروزرسانی اطلاعات شخصی است. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی راهبردهای یادگیری خودتنظیم در دانشجویان پزشکی ، دندانپزشکی و پرستاری انجام شد. روش کار: این مطالعه مقطعی در سال تحصیلی 1397 انجام شده است. حجم نمونه بر اساس نتایج یک مطالعه مقدماتی بر روی 20 نفر از اعضای جامعه مورد مطالعه 275 نفر تعیین شد. نمونه های هر دانشکده به طور تصادفی انتخاب شدند. داده ها با استفاده از نسخه دوم پرسشنامه استراتژی های یادگیری و مطالعه(LASSI) حیطه خودتنظیمی جمع اوری شد. پرسشنامه بر اساس مقیاس پنج درجه ای از 1 تا 5 نمره داده شد. روایی و پایایی پرسشنامه قبل از مطالعه اصلی تعیین شد. این بخش از پرسشنامه شامل 32 سوال در 4 مقیاس مختلف است (هر مقیاس شامل هشت سوال و نمره 40 -8). مقیاس مدیریت زمان: نمرات دانشجویان در این مقیاس میزان ایجاد برنامه ها و استفاده از انها را اندازه می گیرد. مقیاس خودازمایی: نمرات دانشجویان در این مقیاس اگاهی انها از اهمیت خودازمایی و بررسی و میزان استفاده از این روش ها را اندازه گیری می کند. مقیاس کمکهای مطالعه: نمرات در این مقیاس ، توانایی انها در استفاده یا ایجاد کمکهای مطالعاتی را که از یادگیری و حفظ معنی دار پشتیبانی می کند ، اندازه گیری می کند. مقیاس تمرکز: نمرات در این مقیاس توانایی های انها در تمرکز و توجه بیشتر به کارهای دانشگاه را شامل می شود ، پرسشنامه ها با استفاده از روش خود ایفا تکمیل شدند. میانگین نمرات حیطه های مختلف LASSI با میانگین نمرات دانشجویان مقایسه شد. داده ها با استفاده از نرمافزار SPSS 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مقدار P معنی داری 05/0 در نظر گرفته شد. نتایج: میانگین و انحراف معیار معدل دانشجویان 32/1 ± 21/16 (حداقل 12 و حداکثر 30/19) ، 6/35٪ (98) دانشجوی پزشکی ، 1/33٪ (91) دانشجوی دندانپزشکی و 3/31 (86) دانشجوی پرستاری بودند. بالاترین میانگین برای یادگیری خودتنظیم 32/ 9± 44/101. بود. به منظور بررسی تفاوتهای بین حیطه های مختلف راهبردهای یادگیری تنظیم شده در دانشجویان دختر و پسر ، از ازمون من ویتنی استفاده شد. از نظر میانگین نمرات دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری در یادگیری خودتنظیمی مشاهده نشد. مقایسه میانگین نمرات یادگیری خودتنظیم بین دانشجویان ساکن خوابگاه و سایر دانشجویان نشان داد که نمرات دانشجویان ساکن در خوابگاه بالاتر از ساکنین خانه خصوصی بود. همچنین ، مقایسه میانگین نمرات دانشجویان متاهل و مجرد تفاوت معنی داری نداشت. همچنین بین میانگین معدل دانشجویان و نمره کل خودتنظیمی در یادگیری رابطه معنی دار و مثبت مشاهده شد (001/0 (p=. نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که معدل تحصیلی دانشجویان با خودتنظیمی انها در یادگیری ارتباط دارد. اموزش پزشکی یک فرایند مادام العمر است و دانشجویان باید فراگیر فعال باشند. برنامه ریزان و مربیان اموزش می توانند با دانستن ویژگیهای دانشجویان خود برنامه های اموزشی مناسب تری طراحی کنند. بنابراین توصیه می شود وضعیت هر دانشجو هنگام ثبت نام در دانشگاه و بصورت مداوم ارزیابی شود تا برنامه اموزشی مناسب بر اساس ویژگی های دانشجویان طراحی شود.


https://ichpe.org/

Files in this item :
Download Name : 137812_15311740072.pdf
Size : 980Kb
Format : PDF