Shahed University

Designing Strategy Map and Performance Measurement Indicators for Nonprofit Educational Institutions: Balanced Scorecard Approach and Group Decision Making

Saeed Safari | Leila Soleimani

URL :   http://research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Report/PaperView.aspx?PaperID=137818
Date :  2020/02/19
Publish in :    مديريت و برنامه ريزي در نظامهاي اموزشي

Link :  http://mpes.sbu.ac.ir/article/view/22262
Keywords :نقشه استراتژي، شاخص هاي سنجش عملکرد، رويکرد امتيازي متوازن، تکنيک ديمتل.

Abstract :
هدف: در حال حاضر دستیابی به اقتصاد دانشمحور یکی از الزامات در همهی کشورهای دنیاست. اموزش و تعلیم و تربیت یا سرمایهگذاری در سرمایه انسانی، از جمله پیش نیازهای اقتصاد دانش محور است، در دهههای اخیر با پر رنگ شدن جایگاه انسان بهعنوان اصلیترین و گرانبهاترین سرمایه اجتماعی، فرهنگی و معنوی جامعه، رسالت اموزش و پرورش نیز از جایگاه رفیعتری برخوردار شده است. بنابراین با توجه به نقش مهم موسسات اموزشی در تربیت نیروی انسانی مناسب برای جامعه، برنامهریزی استراتژیک جهت اجرای استراتژی ها در راستای تحقق اهداف این موسسات امری ضروری میباشد و ترسیم نقشه استراتژی با رویکرد امتیازی متوازن گامی در جهت اجرای استراتژیهاست. نقشه استراتژی بوسیله مشخص نمودن ارتباط علت و معلولی میان اهداف استراتژیک، ایجاد ارزش میکند و تصویر بسیار خوبی از استراتژیها که توسط اهداف قابل اندازهگیری پشتیبانی میشوند، ارائه میدهد. این تحقیق با هدف طراحی نقشه استراتژی و شاخصهای سنجش عملکرد برای موسسات اموزشی غیرانتفاعی با در نظر گرفتن مکانسیم منطقی جهت نشان دادن روابط علی و معلولی میان اهداف استراتژیک در قالب مطالعه موردی انجام شده است. مواد و روشها: شیوه جمعاوری اطالعات در این پژوهش به صورت کتابخانهای و پرسشنامه و مراجعه به اسناد و مدارک و مستندات، بوده است که برای این منظور پس از استخراج اهداف استراتژیک، از طریق ادبیات و پیشینهی تحقیق به شناسایی شاخصهای سنجش عملکرد متناسب با اهداف پرداخته شد و با قضاوت خبرگان از طریق پرسشنامه، شاخصهای سنجش عملکرد با بیشترین امتیاز با توجه به اهداف استراتژیک، دستهبندی و در ابعاد رویکرد امتیازی متوازن جانمایی گردید و نقشه استراتژی، با استخراج 11 هدف استراتژیک و انتخاب 27 شاخص سنجش عملکرد متناسب با اهداف توسط خبرگان و همچنین تعیین روابط علی و معلولی میان اهداف با استفاده از تکنیک دیمتل، طراحی شد که نتایج پژوهش در بسیاری از موسسات اموزشی قابل تعمیم میباشد. بحث و نتیجهگیری: نقشهی استراتژِی مسیر را برای کمک به مدیریت بهتر برای سرمایهگذاری کردن در جهت منابعی که نیاز به بهبود بیشتر دارند فراهم میکند، و طبق نتایج پژوهش، طراحی نقشهی استراتژی با استفاده از روش دیمتل در مقایسه با روش متداول قضاوت ذهنی، برای تعیین روابط و علی معلولی روش منطقیتری است و نقشه راه روشنتری را برای کمک به مدیران و تمرکز بر عوامل تاثیرگذار در راستای اهداف استراتژیک ارائه میدهد. یافتههای پژوهش همچنین نشان داد، اثرگذارترین اهداف در موسسات اموزشی به ترتیب میزان اثرگذاری عبارتاند از: بهبود فرایندهای اموزشی و تربیتی، بهبود دستاورد های علمی و پژوهشی، بهبود خدمات، توسعه سرمایه انسانی، توسعه سرمایه اطالعاتی و توسعه سرمایه سازمانی و سایر اهداف از جمله رضایت دانشاموز و رضایت جامعه و تامین بودجه و افزایش امکانات و رشد بهرهوری، با توجه به نظر خبرگان، جز اهداف استراتژیک اثرپذیر هستند که نشاندهنده این است که داراییهای نامشهود زمینهی خلق ارزش را برای این موسسات فراهم میاورد.