Shahed University

Hyper Real-time Concurrent Target Tracking in video images

Aminollah Mahabadi | Mohammad Reza Najafi

URL :   http://research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Report/PaperView.aspx?PaperID=148099
Date :  2021/02/01
Publish in :    علوم رايانش و فناوري اطلاعات

Link :  https://jcsit.ir/article/118
Keywords :رديابي همزمان اشيا, الگوريتمهاي موازي, پردازش تصاوير ويدئويي, توصيف کننده هاي باينري, داده هاي عظيم تصويري

Abstract :
اکنون نیاز به پردازش ابربی درنگ و استفاده از الگوریتم های موازی، سریع و کارا در ردیابی همزمان اشیا برای پردازش سریع داده های عظیم تصویری اجتناب ناپذیر است. در این مقاله روش موازی مبتنی بر توصیف کننده های باینری محلی برای ردیابی همزمان 50 شی با سرعت بیدرنگ ارایه می شود. روش پیشنهادی ضمن مدل سازی چند نخی ردیابی و تشخیص اشیا با استفاده از مدل FREAK در تصاویر ویدیویی، عمل ردیابی همزمان بیدرنگِ برخط را انجام می دهد. نتایج ازمایش های تجربی در تصاویر با 330 فریم برثانیه نشان میدهد که این روش ضمن برخورداری از سرعت زیاد و ردیابی همزمان اشیا با سناریوهای مختلف در مقایسه با چهار الگوریتم مهم توصیف کننده، دارای بهترین کارایی و عملکرد است. سیستم ردیابی سریال مبتنی بر توصیف کننده FREAK ، قادر به ردیابی یک شی با سرعت 60 فریم بر ثانیه است در حالیکه در ردیابی موازی پیشنهادی با سرعت 330 فریم برثانیه و تا 5.5 برابر سریعتر ردیابی می کند. همچنین این ردیاب قادربه ردیابی بیدرنگ در حالت سریال حداکثر تا 7 شی همزمان و در حالت موازی قادربه ردیابی ابربیدرنگ تا 50 شی است.Files in this item :
Download Name : 148099_16454687494.pdf
Size : 2Mb
Format : PDF