Shahed University

n and Anxiety the on Distraction Visual of Effect the of Evaluation Patients Elderly Burn in Changes Dressing Wound with Associated

Yaghob Moradipoor | Seyed Davood Tadrisi | Dahmardehei         | Nahid Rejeh | Majideh Heravi-Karimooi

URL :   http://research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Report/PaperView.aspx?PaperID=148213
Date :  2020/11/08
Publish in :    پژوهش پرستاري ايران- پژوهش پرستاري سابق

Link :  http://ijnr.ir/article-1-2372-fa.html
Keywords :کليدواژه ها: اضطراب درد، انحراف فکر، سوختگي، سالمندي

Abstract :
چکیده مقدمـه: تعویـض پانسـمان یکـی از مراقبـت هـای روزانـه بیمـاران مبتـا بـه سـوختگی مـی باشـد، ایـن مراقبـت بـه علـت اسـیب دیدگـی پوسـت بیمـار مـی توانـد بـا درد و اضطـراب همـراه باشـد. علیرغـم مداخـات دارویـی، سـالمندان دچـار سـوختگی، درد قابـل توجـه یـا غیـر قابـل تحملـی را تجربـه مـی کننـد. روش کار: ارامبخـش هـا و ضـد دردهـا ممکـن اسـت ایجـاد در سـالمندان ایجـاد عوارضـی ایجـاد کنـد ایـن مطالعـه بـا هـدف بررسـی تاثیـر انحـراف فکـر دیـداری بـر اضطـراب و درد تعویـض پانسـمان سـالمندان دچار سـوختگی اسـت. مطالعـه حاضـر از نـوع کارازمایـی بالینـی دو گروهـی یـک سـویه کـور بـود. جامعـه پژوهـش ان شـامل سـالمندان دچـار سـوختگی در بیمارسـتان مطهـری تهـران اسـت. بـرای ایـن منظـور، 60 سـالمند دچـار سـوختگی بـا روش دردسـترس انتخـاب شـدند و بـه صـورت تصادفـی سـاده در دو گـروه 45 نفـره ازمـون و کنتـرل قـرار گرفتنـد. در گـروه ازمـون انحـراف فکـر دیـداری بـا اسـتفاده از فیلـم هـای از طبیعـت بـه مـدت 20 دقیقـه قبـل از پانسـمان انجـام شـد. در گـروه کنتـرل مراقبـت روتیندریافـت کردنـد. اضطـراب و درد بیمـاران، قبـل، بالفاصلـه پـس از مداخلـه )پیـش از پانسـمان( و پـس از پانسـمان ارزیابـی شـد ابـزار گـرد اوری داده هـا پرسشـنامه ای مشـتمل بـر سـه بخـش ؛ اطالعـات جمعیـت شـناختی، مقیـاس دیـداری شـدت درد، مقیـاس اضطـراب ناشـی از درد سـوختگی بـود. بـرای تجزیه و تحلیـل داده هـا از امـاره ANOVA ،کای اسـکوئر و یومـن ویتنـی داده هـا بـا اسـتفاده از 21-SPSS انجـام گردیـد. یافتــه هــا: دوگــروه از نظــر متغیرهــای دموگرافیــک همســان بودنــد. قبــل از مداخلــه، در گــروه ازمــون اضطــراب بــا میانگیــن )64/20±5/70 )و درد )64/0±75/7 )بــا گــروه کنتــرل بــا میانگیــن اضطــراب )87/86±6/70 )و درد )86/0±60/7 )بــا هــم اختــاف معنـاداری نداشـتند )59/0=P .)امـا بعـد از مداخلـه، در گـروه ازمـون اضطـراب بـا میانگیـن )98/55±6/62 )و درد )91/0±06/6 )بیمـاران گـروه ازمـون نسـبت بـه گـروه کنتـرل اضطـراب )65/51±7/70 )و درد )75/0 ± 73/7 )کاهـش یافـت )01/0P .)نیـز بعـد از پانسـمان، در گـروه ازمـون اضطـراب بـا میانگیـن )46/11±6/65 )و درد )91/06±0/6 )تعویـض پانسـمان بیمـاران گـروه ازمـون نسـبت بـه گـروه کنتــرل اضطــراب )52/33±7/70 )و درد )87/0±68/7 )کاهــش یافــت )01/0P.) ّـل بـرای کاهـش اضطـراب و درد تعویـض پانسـمان نتیجـه گیـری: از انحـراف فکـر دیـداری مـی توانـد بـه عنـوان درمـان مکم سـالمندان دچـار سـوختگی اسـتفاده کـرد.