Shahed University

investigation of diversity and evaluation of relationship among traits in quiona

Mohammad Hossein Fotokian | Jaddeh esfandyari

URL :   http://research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Report/PaperView.aspx?PaperID=158450
Date :  2020/02/24
Publish in :    هفتمين کنگره ملي زيست شناسي و علوم طبيعي ايران

Link :  http://bsconf.ir/fa/
Keywords :تجزيه کلاستر، تجزيه عليت، تنوع ژنتيکي، ريختشناسي، کينوا

Abstract :
گیاه کینوا سرشار از پروتئین است یک جایگزین عالی برای برنج بهشمار میاید و پروتئین موجود در کینوا از معدود پروتئینهای غیرحیوانی است که از نظر کمی و کیفی بهتر از دانهی دیگر غلات است و میزان پروتئین ان دو برابر گندم است. این تحقیق بهمنظور بررسی تنوع ژنتیکی و روابط بین صفات مورفولوژیک در 70 ژنوتیپ کینوا در قالب یک طرح بلوک کامل تصادفی با دو تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه شاهد انجام شد. صفات مورد بررسی شامل وزن تر بوته، وزن تر برگ، وزن تر ساقه، وزن تر خوشه، تعداد برگ 1 ( 54 روز بعد از کشت بذر(، سطح برگ، وزن خشک ساقه، وزن خشک خوشه، وزن خشک برگ، وزن خشک بوته، وزن خشک دانه، وزن هزار دانه، ارتفاع بوته 1 ( 54 روز بعد از کشت بذر(، تعداد برگ 2 )زمان برداشت(، ارتفاع بوته 2 )زمان برداشت(، طول خوشه، تعداد ساقه فرعی، تعداد خوشه فرعی، قطر ساقه بود. بر اساس نتایج تجزیه خوشهای بر اساس ضریب مربع فاصله اقلیدسی و روش حداقل واریانس وارد ژنوتیپها را در 6 خوشه، گروهبندی کرد. همچنین نتایج تجزیه علیت با استفاده از میانگین تکرار وقتی وزن خشک بوته به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد وزن خشک خوشه و بعد وزن خشک ساقه بیشترین اثر مستقیم را بر وزن خشک بوته داشتند. اما وقتی که وزن خشک دانه به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد وزن خشک خوشه دارای بیشترین اثر مستقیم بر وزن خشک دانه بود. نتایج بدست امده نشاندهنده وجود پتانسیل ژنتیکی بالا در ژنوتیپهای کینوا جهت استفاده در برنامههای بهنژادی و انتخاب نسبت به تولید ارقام با خصوصیات زراعی مطلوب است


http://bsconf.ir/fa/

Files in this item :
Download Name : 158450_17604745700.pdf
Size : 826Kb
Format : PDF