Shahed University

Assessment of irrigation system and nitrogen fertilizer level on nitrate distribution in soil using nitrogen-15 isotope tracking

Ali khorasani | Amir Bostani

URL :   http://research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Report/PaperView.aspx?PaperID=158474
Date :  2021/02/21
Publish in :    مهندسي زراعي

Link :  https://agrieng.scu.ac.ir/
Keywords :کود نشاندار نيتروژن-15 کپسول مکش کودابياري قطره¬اي ابشويي نيترات

Abstract :
به¬منظور بررسی تاثیر سیستم ابیاری و سطح کود نیتروژن بر مقدار و الگوی توزیع نیترات در اعماق خاک، ازمایشی در قالب طرح بلوک¬های کامل تصادفی، به¬صورت کرت¬های دو بار خرد شده در زمان و در سه تکرار در مزرعه پژوهشکده کشاورزی هسته¬ای تحت کشت گوجه‌فرنگی انجام شد. سیستم‌های ابیاری جویچه¬ای و قطره‌ای (فاکتور اصلی)، تیمار کودی 100 و 200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار از منبع کود اوره (فاکتور فرعی اول)، عمق نمونه¬برداری 15، 30 و60 سانتی‌متر، (فاکتور فرعی دوم) و زمان نمونه¬برداری (فاکتور فرعی سوم) بودند. جهت ردیابی نیتروژن، از کود اوره نشاندار استفاده شد. سه عصاره¬گیر در اعماق 15، 30 و 60 سانتیمتر در کرتچه ایزوتوپی نصب و عصاره‌گیری صورت گرفت. غلظت نیتروژن نیتراتی محلول خاک توسط دستگاه اسپکتروفتومتر و نسبت ایزوتوپی نیتروژن-15 به نیتروژن-14، توسط دستگاه اسپکترومتر جرمی اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد مقدار نیترات در سیستم کودابیاری قطره¬ای و ابیاری جویچه¬ای در سطح کود 100 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و عمق 60 سانتی¬متر به¬ترتیب 73/1 و 90/44 میلی¬گرم در لیتر بود. از مجموع نیتروژن نیتراتی در لایه 60-0 سانتی¬متر، مقادیر (62، 29 و 9 درصد) در سیستم کودابیاری قطره¬ای و (10، 34 و 56 درصد) در سیستم ابیاری جویچه¬ای به¬ترتیب در اعماق 15، 30 و 60 سانتی¬متر مشاهده شد. داده¬های نیتروژن-15 نشان داد که از مجموع نیتروژن نیتراتی در سیستم کودابیاری قطره¬ای (20 و 80 درصد) و ابیاری جویچه¬ای (77 و 23 درصد) به¬ترتیب از منبع کود نشاندار نیتروژن-15 و منبع خاک بود. سیستم کودابیاری قطره¬ای و سطح کودی 100 کیلوگرم نیتروژن در هکتار، به¬عنوان بهترین روش ابیاری و بهترین سطح کودی مناسب از جهت کاهش تلفات ابشویی نیترات در شرایط این تحقیق مشخص شد.Files in this item :
Download Name : 158474_17607412244.pdf
Size : 967Kb
Format : PDF