Shahed University

Evaluation of nutritional value and mineral elements in aromatic parsley Collected from Takab region in Iran

Orang Khademi | Shahpour Khangholi | Maryam Esmati

URL :   http://research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Report/PaperView.aspx?PaperID=158819
Date :  2021/09/05
Publish in :    دوازدهمين کنگره علوم باغباني ايران


Keywords :ارزش غذايي، جعفري فرنگي معطر، گياه دارويي

Abstract :
گیاه جعفری فرنگی معطر در برخی نواحی ایران به طور خودرو در فصل بهار میروید. در برخی مناطق از جمله در منطقه تکاب در فصل رویش این گیاه به عنوان ماده غذایی مورد استفاده قرار میگیرد. مواد ضروری برای رشد شامل انواع ویتامینها، پروتینها، کربوهیدراتها، چربیها و اب و برخی دیگر از مواد میباشند. باتوجه به رشد سریع جمعیت بشر نیاز به استفاده از موادی با پتانسیل بالای غذایی از منابع جدید دارد. این گیاهان اگر بومی منطقه خاصی باشند با هزینه کمتر قابلتولید هستند. گیاهان دارویی علاوه بر خواص درمانی دارای فیبر و عناصر لازم برای رشد و سلامت میباشند. . بنابراین به منظور بررسی ارزش تغذیهای گیاه جعفری فرنگی معطر ارزش غذایی قسمتهای مختلف گیاه شامل پهنک برگ، جوانه و دمبرگ در ازمایشی تحت قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. پارامترهای مورد اندازهگیری عبارت بودند از نیتروژن، فسفر، پتاسیم، منگنز، روی ، اهن، و مس، انرژی کل، پروتئین، چربی و کربوهیدرات. بنابر یافتهها بیشترین میزان نیتروژن، روی، پروتئین و چربی در جوانه گیاه و بیشترین میزان اهن، منگنز، و انرژی در پهنک برگ گیاه مشاهده شد. این پژوهش استفاده از این گیاه را به عنوان یک ماده غذایی برای تامین نیاز های ضروری سلامت غذایی پیشنهاد میکند.Files in this item :
Download Name : 158819_17645743814.pdf
Size : 1Mb
Format : PDF