Shahed University

The level of patient satisfaction from patient-physician relationship among outpatients of Tehran’s hospitals

Athar Moin | Ali Davati | Zahra jahangard

URL :   http://research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Report/PaperView.aspx?PaperID=31843
Date :  2016/01/27
Publish in :    چهارمين کنگره ساليانه اخلاق پزشکي


Keywords :patient, satisfaction, hospitals

Abstract :
چکیده مقدمه: ارتباط پزشک با بیمار اساس فعالیت خوب پزشکی توصیف شده است. ارتباط خوب پزشک با بیمار باعث رضایتمندی بیمار و به تبع ان افزایش پیروی بیمار از درمانهای تجویز شده و ارتقا سلامتی می‌گردد. مطالعات راجع به رضایتمندی بیماران از ارتباط پزشک با بیمار در ایران محدود است .هدف ازاین مطالعه بررسی میزان رضایتمندی بیماران از ارتباط پزشک با بیمار است . مواد و روشها: این پژوهش کاربردی- میدانی به روش مقطعی(cross-sectional) و دارای جنبه‌های توصیفی تحلیلی است که ازمیان بیمارستانهای شهر تهران 5 بیمارستان دانشگاهی، 5 بیمارستان خصوصی و 5 بیمارستان دولتی بطور تصادفی انتخاب گردیده و از مراجعین به درمانگا‌ههای سرپایی این بیمارستانها، پس از شرح مطالعه برای انها و با رضایت شخصی پرسشگری به روش غیر تصادفی در دسترس صورت گرفت. میزان رضایتمندی توسط پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفت.پس از گرداوری اطلاعات داده‌ها در قسمت توصیفی با ذکر فراوانی و درصد، و در قسمت تحلیلی با کمک تستهای ANOVA ، T-Test و نرم‌افزار اماری SPSS 11.5 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: در مجموع از 1200 بیمار پرسشگری راجع به رضایتمندی از ارتباط پزشک با بیمار انجام شد میزان رضایتمندی بیماران از ارتباط پزشک با بیماربه ترتیب اولویت متوسط 4/63 ، زیاد 1/15 ، کم 4/14، بسیار زیاد 7/4 و بسیار کم 5/2 بود بیشترین درجه رضایتمندی بیماران از ارتباط پزشک با بیمار متوسط بود. میانگین رضایتمندی بیماران از ارتباط 99/13±35/76، حداکثر رضایتمندی 110 و حداقل ان 30 بود.ولی دراخرین سوال که از بیمار پرسیده شده در مجموع چقدر از پزشکتان راضی هستید به ترتیب اولویت ذکر کرده اند:متوسط33 ،زیاد 2/30 ،بسیار زیاد 8/20 ،کم2/10 وبسیار کم 5/3که رضایتمندی بسیار زیاد و زیاد در مجموع 60 است..ارتباط اماری معنی‌داری بین رضایتمندی بیماران از ارتباط پزشک و بیمار باویژگی‌های دموگرافیک بیماران مانند جنس، گروه سنی ،تاهل و شغل و ویژگی‌های دموگرافیک پزشکان مانند سن و جنس پزشکان وجود داشت. نتیجه‌گیری: میزان رضایتمندی بیماران از ارتباط پزشک با بیمار در مجموع متوسط می‌باشد که خیلی مطلوب نیست. با توجه به نقش مهم مهارتهای ارتباطی در رضایتمندی بیماران لازم است اموزش این مهارتها بطور جدی در برنامه اموزشی دانشجویان گروه پزشکی، اموزش مدون و مداوم پزشکان عمومی و متخصص گنجانده شود.ارزیابی ازمهارتهای ارتباطی دانشجویان مانند ارزیابی علمی انها جدی گرفته شود.. همچنین در ارزشیابی و اعتبارسنجی مراکز درمانی روی امتیازبندی رضایتمندی بیماران از خدمات بهداشتی درمانی بخصوص در حیطه ارتباط کادر درمانی با بیماران تاکید بیشتری گردد. واژگان کلیدی: رضایتمندی، ارتباط، پزشک، بیمارFiles in this item :
Download Name : 31843_3537948358.pdf
Size : 266Kb
Format : PDF