Shahed University

Investigating the effect of knowledge sharing on learning, innovation, and organizational performance

Saeed Safari | Alihossein Keshavarzi | Javad Hamidi Rad

URL :   http://research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Report/PaperView.aspx?PaperID=31855
Date :  2015/08/11
Publish in :    چشم انداز مديريت دولتي


Keywords :Investigating, sharing, learning, organizational

Abstract :
سازمانهای امروزی برای امادگی در برابر تغییرات گسترده در اینده و دست‌یابی به عملکرد بهتر سازمانی و کسب مزیت رقابتی به مدیریت اثربخش دانش سازمانی نیاز دارند. تسهیم دانش یکی از مهم‌ترین اقدامات در راستای مدیریت اثربخش دانش در سازمان‌ها است. این پژوهش، تاثیر تسهیم دانش بر یادگیری، نواوری و عملکرد سازمانی را بررسی نموده است. بر مبنای مرور مبانی نظری موضوع، مدلی استفاده‌شده که فرض می‌کند تسهیم دانش به‌طور مستقیم بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبت دارد و به‌طور غیرمستقیم از طریق یادگیری و نواوری سازمانی باعث بهبود عملکرد سازمان می‌شود. این مدل با داده‌هایی که با استفاده از پرسشنامه از جامعه اماری مرکب از 400 نفر مدیران، مهندسان و کارشناسان شرکت اب و فاضلاب مشهد و نمونه اماری 320 نفری جمع‌اوری شد، ازمون گردید. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و ازمون فرضیه‌ها، از روش مدل‌سازی معادله ساختاری استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که تسهیم دانش بر یادگیری، نواوری و عملکرد سازمانی تاثیر مثبت دارد. همچنین تسهیم دانش اشکار تاثیر بیشتری بر عملکرد مالی و تسهیم دانش نهان تاثیر قوی‌تری بر عملکرد عملیاتی دارد.