Shahed University

Effect of some new acaricides on the predator mite, Allothrombium pulvinum Ewing (Acari: Trombidiidae) in the citrus orchards

Masoomeh Shayanmehr | Habib Abbasipour | A.H. Toorani | Soosan Khanahmadi

URL :   http://research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Report/PaperView.aspx?PaperID=85444
Date :  2018/08/27
Publish in :    بيست و سومين کنگره گياهپزشکي ايران


Keywords :Acari, citrus, orchards

Abstract :
کنه Allothrombium pulvinum Ewing از مهمترین گونه¬های خانواده Trombidiidae در نقاط مختلف جهان بوده و از دشمنان طبیعی مهم بسیاری از افات است. این کنه در باغ¬های مرکبات استان مازندران ارزش فراوانی دارد و از شته¬ها، تخم¬های بالشتک مرکبات و کنه¬های مضر تغذیه می¬کند. مصرف سموم کنه¬کش¬های غیر¬انتخابی شیمیایی در باغات موجب کاهش جمعیت این کنه شده، لذا در این تحقیق کارایی کنه¬کش¬های اسپیرودیکلوفن (انویدور)، بنزوکسی میت (سیترازون)، فن¬پیروکسی¬میت (ارتوس)، پیرایدبن (سان¬مایت)، فنازاکویین (پراید)، روغن ولک و پالیزین روی جمعیت کنه شکارگر مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور ازمایشی در قالب طرح بلوک¬های کامل تصادفی با هفت تیمار شامل اسپیرودیکلوفن (5/0)، بنزوکسی¬میت (1)، فن¬پیروکسی¬میت (1)، پیرایدبن (5/0)، فنازاکویین (5/0)، روغن ولک (15)، پالیزین (5/2) لیتر در هزار لیتر اب و شاهد (اب¬پاشی) در چهار تکرار انجام شد. این ازمایش در زمان سمپاشی زمستانه درختان مرکبات در اسفند 1396 انجام شد. تعداد کنه¬های زنده به صورت مرحله بالغ در زیر برگ، لای شکاف¬ها و بین شاخه¬ها در دوره¬های زمانی یک روز قبل و 1، 3، 7، 14و 21 پس از تیمار شمارش و در جداول مخصوص ثبت گردید. درصد تاثیر کنه¬کش¬ها با استفاده از فرمول هندرسون- تیلتون محاسبه گردید و داده ها توسط نرم افزار SPSS version 24 تجزیه اماری شدند. نتایج انالیز داده¬ها بر اساس معیارهای ارزیابی سازمان بین¬المللی مبارزه‌ی بیولوژیک (IOBC) گروه¬بندی شدند. بر اساس نتایج، کنه¬کش پیرایدبن با تلفات 46/83 و 91/72 درصد به ترتیب در 1 و 3 روز پس از محلول پاشی بیشترین تلفات را ایجاد کردند که طبق طبقه بندی IOBC به¬ترتیب در گروه خطرناک و با خطر متوسط قرار گرفتند. درحالی که روغن ولک و پالیزین با 19/26 و 31/20 درصد تلفات کمترین میزان را در 1 و 3 روز پس از تیمار داشتند و در گروه با خطر جزیی جای گرفتند. در 7 روز پس از تیمار، کنه¬کش اسپیرودیکلوفن با 27/80 درصد مرگ¬و¬میر، بیشترین میزان تلفات را ایجاد کرد و در گروه خطرناک قرار گرفت. در زمان¬های 14 و 21 روز پس از محلول¬پاشی درختان، کنه¬کش فن¬پیروکسی¬میت به-ترتیب 71/81 و 38/92 درصد مرگ¬و¬میر را در کنه شکارگر ایجاد کردند و در گروه خطرناک قرار گرفتند. علاوه بر موارد ذکر شده، تیمارهای روغن ولک و پالیزین در 14 روز پس از تیمار به¬ترتیب 71/18 و 62/15 درصد و در 21 روز پس از تیمار به¬ترتیب 62/12 و 08/7 درصد مرگ¬و¬میر را ایجاد کردند. نتایج کلی این تحقیق استفاده از کنه¬کش¬های پیرایدبن، اسپیرودیکلوفن، بنزوکسی¬میت و فن¬پیروکسی¬میت را به-ترتیب برای کنه شکارگر بسیار مضر نشان داد درحالی¬که روغن ولک و پالیزین تاثیر ناچیزی در کشندگی این کنه داشتند.Files in this item :
Download Name : 85444_9493341064.pdf
Size : 1Mb
Format : PDF