اطلاعات پایان نامه
عنواننام و نام خانوادگی
استاد راهنما 1 عبدالعلي توجهي
 

 تعداد استاد راهنما :
 تعداد استاد مشاور :
تعداد واحد : 0
شناسه IranDoc :
نام دانشجو : فاطمه عباسپور قادي - شماره دانشجويي: 20
عنوان پایان نامه (فارسي) :
عنوان پایان نامه (انگليسي) : تعدد و تکرار در جرايم مواد مخدر
شاخه حوزه پژوهش :  حقوق جزا و جرم شناسی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
تاريخ دفاع :
خلاصه پایان نامه :

 
مقاله مستخرج از پایان نامه :
هیچ مقاله ایی در لیست موجود نمی باشد