دانشگاه شاهد

محمدعلی اصغری مقدم

استاد - دکتری تخصصی روان شناسی بالینی


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : روانشناسی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (79)   Download XML   Download TXT

●  بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس فاجعه امیزی درد بیماران ایرانی مبتلا به درد مزمن
   ◂ نرجس رحمتی، محمد علی اصغری مقدم، محمد رضا شعیری، محسن پاک نژاد-زهرا رحمتی، نادر معروفی، حسن نایب اقایی
   ✔ 1396/02/11  2017/05/01
    مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام


●  بررسی ویژگیهای سنجشی مقیاس نیاز شخصی به ساختار
   ◂ محمد علی اصغری مقدم، گیتی شمس، عباس رحیمی نژاد، خدیجه علوی
   ✔ 1395/11/11  2017/01/30
    پژوهشهای کاربردی روانشناختی - روان شناسی و علوم تربیتی سابق


●  Psychometric properties of Social Safeness and Pleasure Scale (SSPS)
   ◂ Khadije Alavi, Mohammad Ali Asghari Moghadam, Abbas Rahiminezhad, Hojatolah Farahani, Morteza Modares Gharavi
   ✔ 1395/10/12  2017/01/01
    Indian journal of fundemental and applied life sciences


●  اثربخشی اموزش تمرکز بر تکلیف بر کاهش نشانگان اضطراب در افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی
   ◂ محمدرضا شعیری، محمدعلی اصغری مقدم، کریم گل محمدی
   ✔ 1395/10/01  2016/12/21
    افق دانش، مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد
PDF   

●  وارسی پایایی ازمون رورشاخ در کودکان 01 ساله ایرانی بر اساس نظام جامع اکسنر
   ◂ محمدرضا شعیری، محمدعلی اصغری مقدم، نسیم کاشفی
   ✔ 1395/09/28  2016/12/18
    روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق
PDF   

●  بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس امنیت و لذت اجتماعی
   ◂ خدیجه علوی، محمدعلی اصغری مقدم، عباس رحیمی نژاد، حجت اله فراهانی، مرتضی مدرس غروی
   ✔ 1395/09/11  2016/12/01
    اصول بهداشت روانی=journal of fundamentals of mental health


●  The mediating role of catastrophizing in the relationship between pain intensity and depressed mood in older adults with persistent pain: A longitudinal analysis
   ◂ Bradley M.Wooda, Michael K. Nicholas, Fiona M. Blytha, Aliasgharia, Bradley M. Wooda, Michael K. Nicholas, Fiona M. Blytha, Ali Asghari A, Stephen Gibsonc
   ✔ 1395/08/21  2016/11/11
    Scandinavian Journal of Pain


●  studyItem response theory analysis of the Pain Self-Efficacy QuestionnaireDaniel
   ◂ Daniel S.J. Costaa, Ali Asgharia, Michael K. Nicholas
   ✔ 1395/08/21  2016/11/11
    Scandinavian Journal of Pain


●  رابطه ی دوسوگرایی در ابراز هیجان و افسردگی: نقش واسطهای مشکلات بینفردی
   ◂ محمد علی اصغری مقدم، خدیجه عاوی، گیتی شمس، زهرا علامه، حجت الله فراهانی
   ✔ 1395/07/08  2016/09/29
     روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران=Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology - اندیشه و رفتار سابق


●  ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه دوسوگرایی در ابراز هیجان
   ◂ خدیجه علوی، محمدعلی اصغری مقدم، عباس رحیمی نژاد، حجتاله فراهانی
   ✔ 1395/03/22  2016/06/11
    پژوهش در سلامت روان شناختی


●  واژینیسموس در ایران: گزارشی از 7 سال تجربه
   ◂ محمد حسین اخوان تقوی، محمدعلی اصغری مقدم، seyed foroutan، مریم جدید میلانی
   ✔ 1394/12/11  2016/03/01
    Nephro-Urology Monthly


●  the mediating role of catastrophizing in the relation ship between pain intensity and depressed mood in older adult with
   ◂ Mohammadali Moghaddam
   ✔ 1394/11/11  2016/01/31
    Scandinavian Journal of Pain


●  تغییر مفهوم درد طی زمان
   ◂ محمدعلی اصغری مقدم
   ✔ 1394/07/08  2015/09/30
    روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق


●  T OPINION The effectiveness of psychological treatments for chronic pain in older adults: cautious optimism and an agenda for research
   ◂ Mohammadali Moghaddam
   ✔ 1394/06/10  2015/09/01
    Journal of Pain


●  نقش واسطه ای فاجعه امیز کردن درد در رابطه بین شدت درد و ناتوانی جسمی در بیماران مبتلا به درد مزمن
   ◂ خانم نرجس رحمتی، اقای محمد علی اصغری مقدم، خانم مریم قسامی، خانم زهرا رحمتی، خانم وجیهه قبادی، اقای Mohammadreza Shaeiri
   ✔ 1394/03/11  2015/06/01
    روان پرستاری


●  A 2-Item Short Form of the Pain Self-Efficacy Questionnaire:Development and Psychometric Evaluation of PSEQ-2
   ◂ Michael K. Nicholas, Brian E. Mcguire, Ali Asghari
   ✔ 1394/01/10  2015/03/30
    Journal of Pain


●  Cognitive exposure versus avoidance in patients with chronic pain: Adherence matters
   ◂ Mohammadali Moghaddam
   ✔ 1393/12/01  2015/02/20
    Journal of Pain
PDF   

●  Psychometric properties of the Female Sexual
   ◂ Mohammadali Moghaddam, Mohammadreza Shaeiri
   ✔ 1393/09/10  2014/12/01
    International Journal of Psychiatry in Cliinical Practice
PDF   

●  Effects of Mood Induction on the Pain Responses in Patients with Migraine and the Role of Pain Catastrophizing
   ◂ Zahra Goli, Ali Asghari, Alireza Morad
   ✔ 1393/08/20  2014/11/11
    Iranian Journal of Psychiatry
PDF   

●  ساختار عاملی و ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس نشانگان اضطراب درد
   ◂ محسن پاک نژاد-محمد علی اصغری مقدم-عباس رحیمی نژاد-رضا رستمی-ارمان ظاهری
   ✔ 1393/08/02  2014/10/24
    پژوهشهای کاربردی روانشناختی - روان شناسی و علوم تربیتی سابق
PDF   

●  Effects of Mood Induction on the Pain Responses in Patients with Migraine and the Role of Pain Catastrophizing
   ◂ Mohammadali Moghaddam
   ✔ 1393/07/02  2014/09/24
    Iranian Journal of Clinical Psychology-It,s Title Changed
PDF   

●  بررسی ویژگیهای روانسنجی نسخه 6 سوالی مقیاس عملکرد جنسی زنان (FSFI-6) در زنان ایرانی
   ◂ محمدعلی اصغری مقدم، محمدرضا شعیری
   ✔ 1393/07/01  2014/09/23
    مجله پرستاری و مامایی ارومیه
PDF   

●  روش معناداری بالینی تغییرات درمانی: ویژگیها، شیوه محاسبه، تصمیم گیری و محدودیت ها
   ◂ محمدعلی اصغری مقدم، محمدرضا شعیری
   ✔ 1393/06/07  2014/08/29
    روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق
PDF   

●  Social anxiety prediction pattern with regard to
   ◂ Mohammadali Moghaddam, Mohammadreza Shaeiri, Mahdi Hassanvand Amouzadeh, Mohammad Reza Shaeri
   ✔ 1393/04/02  2014/06/23
    Journal of Research in Health Sciences
PDF   

●  The effectiveness of psychological treatments for
   ◂ Mohammadali Moghaddam, Brian E. Mcguire, Michael K. Nicholas, Bradley M. Wood, Chris J. Main, Asghari Moghadam
   ✔ 1393/04/02  2014/06/23
    Current Opinion in Psychiatry
PDF   

●  ویژگی های روان سنجی مقیاس ترس از حرکت تمپا در بیماران مبتلا به درد مزمن
   ◂ محمدعلی اصغری مقدم، محمدرضا شعیری، نرجس رحمتی، محسن پاک نژاد، زهرا رحمتی، مریم قسامی، اسماعیل ابراهیمی تکامچانی، نادرمعروفی-حسین نایب اقایی
   ✔ 1393/02/21  2014/05/11
    پایش=Journal of the Iranian Institute for Health Sciences Research
PDF   

●  Long-term outcomes from training in self-management of chronic pain in an elderly population: a randomized controlled trial
   ◂ Michael K. Nicholas, Ali Asgharia, Fiona M. Blytha, Bradley M. Wooda, Robin Murraya, Rebecca Mccabea, Alan Brnabice, Lee Beestona, Mandy Corbetta, Catherine Sherringtonf, Sarah Overtona
   ✔ 1392/12/20  2014/03/11
    Journal of Pain
PDF   

●  روایی و پایایی مقیاس جهانی ارزیابی دمانس رولاند در نمون های از زنان سالمند
   ◂ سوسن سالاری، محمدرضا شعیری، محمدعلی اصغری مقدم
   ✔ 1392/09/30  2013/12/21
    سالمند - سالمندی ایران=Iranian Journal of Ageing
PDF   

●  Appointment the Effectiveness of Cognitive-behavioral Treatment of Pain on Increasing of Self-efficacy in Patients with Chronic Pain
   ◂ Razieh Shahni, Mohammad Reza Shairi, Mohammad Ali Asghari Moghadam, Maryam Zarnaghash
   ✔ 1392/08/30  2013/11/21
    Procedia - Social and Behavioral Sciences
PDF   

●  The Persian Version of the Chronic Pain Acceptance Questionnaire
   ◂ Fatemeh Mesgarian, Ali Asghari, Mohammad Reza Shaeiri, Akram Broumand
   ✔ 1392/06/31  2013/09/22
    Clinical Psychology and Psychotherapy


●  Assessing the Validity and Reliability of Rowland’s Universal Dementia Assessment Scale (RUDAS) in Patients with Dementia
   ◂ Sosan Salari Khiabani, Mohammadali Moghaddam, Mohammadreza Shaeiri
   ✔ 1392/06/31  2013/09/22
    تحقیقات علوم پزشکی زاهدان=Zahedan Journal of Research in Medical Sciences
PDF   

●  تاثیر ازمایشی القای خلق و استرس بر شدت درد بیماران مبتلا به میگرن
   ◂ محمدعلی اصغری مقدم، Goli Z-oradi A
   ✔ 1392/05/01  2013/07/23
    فیض
PDF   

●  Validation of Psychometric Properties of the Persian Version of the Female Sexual Function Index
   ◂ Maryam Ghesami, Mohammadali Moghaddam, Mohammadreza Shaeiri
   ✔ 1392/03/31  2013/06/21
    Urology Journal
PDF   

●  «مقیاس تصویر خود منفی» (NSPS)
   ◂ محمدعلی اصغری مقدم، محمدرضا شعیری، مهدیه عطری فرد سیدکاظم رسول زاده طباطبایی پرویز ازادفلاح، مسعود جان بزرگیسوده اسمعیلی الموتی-زهرا قنبری
   ✔ 1392/02/05  2013/04/25
    روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق
PDF   

●  تاثیر اموزش بازی درمانی مبتنی بر رابطة والد-کودک (CPRT) مطابق با الگوی لندرث بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان
   ◂ سعیده سادات مصطفوی، محمدعلی اصغری مقدم، محمدرضا شعیری
   ✔ 1391/12/30  2013/03/20
    روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق
PDF   

●  نقش خودکارامدی و فاجعه افرینی در پیش بینی افسردگی در بیماران درد مزمن
   ◂ فاطمه مسکریان، محمدعلی اصغری مقدم، محمدرضا شعیری
   ✔ 1391/12/29  2013/03/19
    روان شناسی بالینی
PDF   

●  Catastrophizing mediates the relationship between pain intensity and depressed mood in older adults with persistent pain
   ◂ Bradley M. Wood, Michael K. Nicholas, Fiona M. Blytha
   ✔ 1391/11/23  2013/02/11
    Journal of Pain
PDF   

●  self managment invention for chornic pain in older adults:arandomised controlled trial
   ◂ Mohammadali Moghaddam, Michael K. Nicholas,Fiona M.Balth, Beadley M.Wood, Robin Murray, Rebecca Macabe, Alan Branabic, Lee Beeston, Mandy Corbett, Catherine Sherrine Gton, Sarah Overton
   ✔ 1391/11/21  2013/02/09
    Pain
PDF   

●  cognitive exposure versus avoidance in patient with choronic pain :adherence matters
   ◂ Mohammadali Moghaddam, M.K.Nicholas, L.Sharpe, A.Barnabic, B.M.Wood, S.Overton, L.Tokin, M.De Sousa, D.Finniss, L.Beeston, A.Sutherland, M.Corbertt, C.Brooker
   ✔ 1391/10/12  2013/01/01
    European Journal of Pain
PDF   

●  نقش پذیرش درد در کاهش شدت درد و ناتوانی بیماران مبتلا به درد مزمن
   ◂ فاطمه مسکریان، محمدعلی اصغری مقدم، محمدرضا شعیری
   ✔ 1391/09/30  2012/12/20
    تحقیقات علوم رفتاری
PDF   

●  تاثیر راهبردهای شاکرانه بر عاطفة مثبت، شادکامی و خوش بینی
   ◂ زینب لشنی، محمدعلی اصغری مقدم، محمدرضا شعیری
   ✔ 1391/06/31  2012/09/21
     روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران=Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology - اندیشه و رفتار سابق
PDF   

●  درد مزمن، خودکارامدی درد و افکار خودکشی: نقش تعدیل کنندة خودکارامدی درد بر رابطة بین افسردگی و افکار خودکشی در بیماران مبتلا به درد مزمن
   ◂ اکرم برومند، محمدعلی اصغری مقدم، محمدرضا شعیری
   ✔ 1391/06/31  2012/09/21
    اصول بهداشت روانی=journal of fundamentals of mental health
PDF   

●  وارسی ویژگی های مبتنی بر روانسنجی مقیاس اضطراب اجتماعی لیبویتز
   ◂ محمدعلی اصغری مقدم، محمدرضا شعیری
   ✔ 1391/06/31  2012/09/21
    علوم روانشناختی
PDF   

●  مبانی شناختی-هیجانی سپاسگزاری
   ◂ زینب لشنی، محمدعلی اصغری مقدم، محمدرضا شعیری
   ✔ 1391/06/31  2012/09/21
    بازتاب دانش
PDF   

●  نقش واسطه ای خودکارامدی درد و ترس از حرکت در تبیین رابطة بین درد مزمن و ناتوانی
   ◂ نرجس رحمتی، محمدعلی اصغری مقدم، محمدرضا شعیری
   ✔ 1391/03/31  2012/06/20
    مطالعات روانشناسی بالینی
PDF   

●  بررسی میزان خودکشی در بیماران درد مزمن
   ◂ اکرم برومند، محمدعلی اصغری مقدم، محمدرضا شعیری
   ✔ 1390/12/29  2012/03/19
    تازه های روان درمانی
PDF   

●  تعیین اثربخشی درمان شناختی رفتاری کنترل درد بر کاهش عواطف منفی و شدت درد بیماران مبتلا به درد مزمن
   ◂ راضیه شهنی، محمدعلی اصغری مقدم، محمدرضا شعیری
   ✔ 1390/12/29  2012/03/19
    دست اوردهای روان شناختی
PDF   

●  Is adherence to pain self-management strategies associated with improved pain, depression and disability in those with disabling chronic pain?
   ◂ M.K. Nicholas, A. Asghari, M. Corbett, R.J.E.M. Smeets, B.M. Wood, S. Overton, C. Perry, L.E. Tonkin, L. Beeston
   ✔ 1390/10/21  2012/01/11
    European Journal of Pain
PDF   

●  تاثیر اموزش راهبردهای شاکرانه بر گسترش عواطف مثبت و شادکامی
   ◂ زینب لشنی، محمدعلی اصغری مقدم، محمدرضا شعیری
   ✔ 1390/09/30  2011/12/21
    مطالعات روانشناسی بالینی
PDF   

●  بررسی ساختار عاملی (تاییدی) نسخه فارسی پرسشنامه حالت- صفت بیان خشم 2
   ◂ محمدعلی اصغری مقدم، مریم مقدسین
   ✔ 1390/08/22  2011/11/13
    اندازه گیری تربیتی
PDF   

●  Psychometric Properties of a Modifed version of the Roland-Morris Disability Questionnaire (M-RMDQ)
   ◂ Mohammadali Moghaddam
   ✔ 1390/08/20  2011/11/11
    Archives of Iranian Medicine
PDF   

●  تعیین عوامل روان شناختی مرتبط با ناتوانی جسمی در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن
   ◂ سجاد رضایی، شاهرخ یوسف زاده، طاهر افشارنژاد، محمدعلی اصغری مقدم، هما ضرابی
   ✔ 1390/03/11  2011/06/01
    روانشناسی تحولی - روانشناسان ایرانی سابق
PDF   

●  معناداری بالینی تغییر در کارازمایی بالینی درد مزمن
   ◂ محمدعلی اصغری مقدم، محمدرضا شعیری
   ✔ 1390/02/30  2011/05/20
    روان شناسی بالینی


●  بررسی نتایج نمونه های غیر بالینی کودکان 9 ساله ایرانی در پاسخ دهی به ازمون رورشاخ و مقایسه ان با نمونه های مشابه غیر ایرانی
   ◂ محمدعلی اصغری مقدم، محمدرضا شعیری
   ✔ 1390/01/30  2011/04/19
    علوم روانشناختی


●  Assessing Pain in Older People With Persistent Pain: The NRS Is Valid But Only Provides Part of the Picture
   ◂ Bradley M. Wood, Michael K. Nicholas, Fiona M. Blytha, Ali Asghari, Stephen Gibson
   ✔ 1389/10/09  2010/12/30
    Journal of Pain


●  he utility of the short version of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS-21) in elderly patients with persistent pain: does age make a difference
   ◂ Bradley M. Wood, M Psychol Clin
   ✔ 1389/08/21  2010/11/12
    Pain Medicine
PDF   

●  ویژگی های روان سنجی مقیاس های افسردگی، اضطراب و استرس در بیماران مبتلا به درد مزمن
   ◂ نرگس محرابیان، محمدعلی اصغری مقدم، محسن پاک نژاد، فواد ساعد
   ✔ 1389/01/01  2010/03/21
    علوم تربیتی و روانشناسی- تخصصی شده


●  معناداری اماری، معناداری بالینی: تقابل یا توازی
   ◂ محمدعلی اصغری مقدم
   ✔ 1388/08/08  2009/10/30
    بازتاب دانش


●  An Investigation of Pain Self-Efficacy Beliefs in Iranian Chronic Pain Patients: A Preliminary Validation of a Translated English-Language Scale
   ◂ Ali Asghari, Michael K. Nicholas
   ✔ 1388/05/01  2009/07/23
    Pain Medicine


●  رابطه خشم با سن، جنس و سطح تحصیلات
   ◂ الهام حکیمی راد، محمدعلی اصغری مقدم
   ✔ 1388/03/12  2009/06/02
    علوم روانشناختی


●  The contribution of self-efficacy and depression to disability and work status in chronic pain patients: A comparison between Australian and Brazilian samples
   ◂ Jamir Sard?, Michael K. Nicholas, Ali Asghari, Cibele A.M. Pimenta
   ✔ 1388/02/09  2009/04/29
    European Journal of Pain


●  Psychometric properties of the DASS-Depression scale among a Brazilian population with chronic pain
   ◂ Jamir Sard?, Michael K. Nicholas, Cibele A.M. Pimenta, Ali Asghari
   ✔ 1387/12/02  2009/02/20
    Journal of Psychosomatic Research


●  Depressive symptoms in patients with chronic pain
   ◂ Mohammadali Moghaddam, Nicholas Mk, Coulston Cm, Malhi Gs
   ✔ 1387/10/15  2009/01/04
    Medical Journal of Australia


●  What do the numbers mean? Normative data in chronic pain measures
   ◂ Michael K. Nicholas, Ali Asghari, Fiona M. Blytha
   ✔ 1387/09/20  2008/12/10
    Pain


●  Disability and Depression in Patients with Chronic Pain: Pain or Pain-Related Beliefs?
   ◂ Ali Asghari, Skyneh Julaeiha, Maryam Godarsi
   ✔ 1387/08/21  2008/11/11
    Iranian Journal of Psychiatry
PDF   

●  . Disability and depression in chronic pain patients pain or pain-related beliefs? Archives of Iranian Medicine
   ◂ Mohammadali Moghaddam, Julaeiha S, Godarsi M
   ✔ 1387/07/04  2008/09/25
    Archives of Iranian Medicine


●  بررسی نقش خشم و ادراک خطا در سازگاری با درد مزمن
   ◂ سکینه جولائیها، محمدعلی اصغری مقدم
   ✔ 1387/07/03  2008/09/24
     روانشناسی


●  بررسی ویژگی های روانسنجی سیاهه چندوجهی درد در میان جمعیت ایرانی مبتلا به درد مزمن
   ◂ ناصر گلک، محمدعلی اصغری مقدم
   ✔ 1387/03/31  2008/06/20
     روانشناسی


●  Development and validation of psychosocial determinants of activity among Iranian adolescent girls
   ◂ Mohammadali Moghaddam, Pirasteh A, Hidarian A, Faghihzadeh S, Ghofranipour F
   ✔ 1387/02/18  2008/05/07
    BMC Public health


●  Psychometric properties of a Persian language version of the Illness Attitude Scale in non-clinical Iranian populations
   ◂ Mohammadali Moghaddam, Mohammadreza Shaeiri, Mahdieh Atri Fard
   ✔ 1386/12/15  2008/03/05
    Stress and Health


●  Impact of spinal cord injury on self-perceived pre- and postmorbid cognitive, emotional and physical functioning
   ◂ Rf Murray, A Asghari, Dd Egorov, Sb Rutkowski, Pj Siddall, Rj Soden, R Ruff
   ✔ 1386/08/20  2007/11/11
    Spinal Cord
PDF   

●  دیدگاه زیستی روانی اجتماعی درد مزمن
   ◂ محمدعلی اصغری مقدم
   ✔ 1386/07/07  2007/09/29
    بازتاب دانش


●  بررسی اثر بخشی درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر الگوی 8 مرحله ای کش بر تصویر بدنی منفی دختران دانشجو
   ◂ محمدعلی اصغری مقدم، محمدرضا شعیری، نیلوفر رایگان
   ✔ 1385/01/30  2006/04/19
    دانشور رفتار- دانشور سابق- تخصصی شده
PDF   

●  بررسی کارایی بازی درمانی رفتاری- شناختی بر روی پرخاشگری کودکان مبتلا به اختلال سلوک
   ◂ محمدعلی اصغری مقدم، محمدرضا شعیری، نیلوفرد قادری
   ✔ 1385/01/30  2006/04/19
    پژوهش های اموزش و یادگیری- تربیت و اجتماع سابق- دانشور رفتار سابق-دانشور سابق


●  Psychological predictors of single and recurrent major depressive episodes
   ◂ K. Wilhelm, G. Parker, J. Dewhurst-Savellis, A. Asghari
   ✔ 1378/08/20  1999/11/11
    Journal of Affective Disorders
PDF   

●  نژاد، قومیت و درد
   ◂ محمدعلی اصغری مقدم، مجتبی حبیبی عسکر اباد
   ✔ 1378/07/07  1999/09/29
    بازتاب دانش


●  Depressed mood states and their inter-relationship with clinical depression
   ◂ G. Parker, K. Wilhelm, A. Asghari
   ✔ 1377/08/20  1998/11/11
    Comparative Clinical Pathology
PDF   

●  Early onset depression: the relevance of anxiety
   ◂ G. Parker, K. Wilhelm, A. Asghari
   ✔ 1376/08/20  1997/11/11
    Comparative Clinical Pathology
PDF   

●  Sex differences in the experience of depressed mood state over fifteen years
   ◂ K. Wilhelm, G. Parker, A. Asghari
   ✔ 1376/08/20  1997/11/11
    Comparative Clinical Pathology
PDF   

مقالات کنفرانسی (12)   Download XML   Download TXT

●  An Investigation of The Effectiveness of a Composed Model of Cognitive- behavior Headache Management on the Treatment of Anxiety, Depression, Stress and Migraine Symptoms
   ◂ Hamedi, Asghari Moghaddam, Mohammadreza Shaeiri
   ✔ 1392/04/13  2013/07/04
    3rd World Conference on Psychology, Counselling and Guidance
PDF   

●  Adolescent (STAXI-2 C/A) questionnaire amongst 12-17 year Old Iranian Students
   ◂ azam bar abadi, Mohammadali Moghaddam, Lella Heydarinasab
   ✔ 1391/07/17  2012/10/08
    پنجمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان
PDF   

●  اضطراب بیماران درد مزمن دارای تحصیلات دانشگاهی و غیر دانشگاهی
   ◂ فاطمه مسکریان، محمدعلی اصغری مقدم، محمدرضا شعیری
   ✔ 1391/03/11  2012/05/31
    پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
PDF   

●  درد مزمن ، افسردگی و افکار خودکشی : بررسی نقش تعدیل کننده افسردگی بر رابطه بین شدت درد و افکار خود کشی در بیماران مبتلا به درد مزمن
   ◂ اکبری، برومند، اصغری مقدم، محمدرضا شعیری، مسگریان، معروفی، ابراهیمی، نایب
   ✔ 1391/03/10  2012/05/30
    پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
PDF   

●  بررسی خشم و راه های بیان و کنترل ان در میان دانشجویان
   ◂ فرهاد جعفری، محمدعلی اصغری مقدم، فاطمه دهقان
   ✔ 1390/02/22  2011/05/12
    بیست و دومین کنگره سالیانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران


●  بررسی مقایسه عاطفه منفی در میان دانشجویان ایثارگر و دانشجویان ازاد
   ◂ فرهاد جعفری، محمدعلی اصغری مقدم، فاطمه دهقان
   ✔ 1390/02/22  2011/05/12
    بیست و دومین کنگره سالیانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران


●  پذیرش درد مزمن با ناتوانی جسمی و اختلال در عملکرد روزانه بیماران مبتلا به درد مزمن
   ◂ محمدعلی اصغری مقدم، محمدرضا شعیری، فاطمه مسکریان
   ✔ 1389/12/11  2011/03/02
    سومین کنگره انجمن روانشناسی ایران


●  اثربخشی اموزش بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد کودک به مادران بر مشکلات رفتاری کودکان
   ◂ محمدعلی اصغری مقدم، محمدرضا شعیری، سعیده سادات مصطفوی، جواد محمودی قرایی
   ✔ 1389/12/11  2011/03/02
    سومین کنگره انجمن روانشناسی ایران


●  تاثیر اموزش راهبرد شکرگزاری سلیگمن بر عاطفه مثبت، شادکامی و خوش بینی
   ◂ محمدعلی اصغری مقدم، محمدرضا شعیری، زینب لشنی
   ✔ 1389/12/11  2011/03/02
    سومین کنگره انجمن روانشناسی ایران


●  رابطه شکرگزاری با عاطفه مثبت و منفی، شادکامی و خوش بینی دانشجویان
   ◂ محمدعلی اصغری مقدم، محمدرضا شعیری، زینب لشنی
   ✔ 1389/02/22  2010/05/12
    پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان


●  درد و هیپوکندریاسیس (خودبیمارپنداری): مقیاسی برای ارزیابی
   ◂ محمدعلی اصغری مقدم، محمدرضا شعیری
   ✔ 1385/02/14  2006/05/04
    ششمین همایش علمی سالیانه انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران


●  بررسی اثر بخشی درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر الگوی 8 مرحله ای کش بر تصویر بدنی دختران دانشجو
   ◂ محمدعلی اصغری مقدم، محمدرضا شعیری
   ✔ 1384/12/03  2006/02/22
    اولین کنگره سراسری پژوهشهای روانشناسی بالینی در ایران


کتاب ها

●  انسان و سلامت جنسی. تشخیص و درمان اختلالات جنسی از نظر روان شناختی

پایان نامه ها

●  تاثیر القای خلق از طریق فیلم بر استانه تحمل و شدت درد با توجه به نقش تعدیل کننده فاجعه امیز کردن درد در دانشجویان دانشگاه شاهد
   ◂ میلاد عابدی قلیچ قشلاقی

●  بررسی مقدماتی ویژگی های روان سنجی مقیاس فاجعه امیز کردن درد و مقایس ترس از حرکت/اسیب دیدگی مجدد در بیماران ایرانی مبتلا به درد مزمن
   ◂ نرجس رحمتی

●  مقایسه خود کارامدی، اضطراب اجتماعی، کمرویی پرخاشگری و عزت نفس در دانش اموزان دبیرستانی با سطوح جرات ورزی متفاوت
   ◂ فاطمه خزایی

●  بررسی رابطه ساده و چندگانه خشم شرم بازداری رفتاری کمرویی و افسردگی با اضطراب اجتماعی در نمونه ی دانشجویی با توجه به جنسیت
   ◂ مهدی حسنوند عموزاده

●  بررسی مقدماتی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه پذیرش درد مزمن در نمونه های ایرانی مبتلا به درد مزمن
   ◂ فاطمه مسکریان

●  بررسی رابطه ساده و چندگانه خشم، خود کارامدی مربوط به درد و فاجعه افرینی با افکار خودکشی در نمونه ای از بیماران مبتلا به درد مزمن
   ◂ اکرم برومند

●  بررسی مقدماتی ویژگی های روانسنجی مقیاس عملکرد جنسی زنان و فرم تجدید نظر شده مقیاس پریشانی جنسی زنان در نمونه ای از زنان ایرانی
   ◂ مریم قسامی

●  تاثیر اموزش شیوه بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد-کودک به مادران بر کاهش مشکلات زفتاری کودکان و تنیدگی والدین
   ◂ سعیده مصطفوی

●  اثربخشی مداخله تلفیقی شناختی-رفتاری کنترل درد و خشم بر کاهش افسردگی، اضطراب و اختلال در عملکرد روزانه بیمارن مبتلا به کمر درد مزمن
   ◂ نرگس محرابیان

●  بررسی اثر بخشی تلفیقی شناختی- رفتاری سردرد و خشم بر کاهش علائم سردرد میگرن، استرس و افسردگی در نمونه ای از بیماران سردرد میگرنی و مقایسه نتایج ان با گروه کنترل
   ◂ وجیهه حامدینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید