دانشگاه شاهد

فرح کریمی

دانشیار - Ph.D زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی


نام دانشکده : دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی : زیست شناسی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (23)   Download XML   Download TXT

●  In vitro callus induction and multiple shoot regeneration in rare Iranian endemic plant Haplophyllum virgatum var. virgatum
   ◂ Farah Karimi, Khadijeh Razavi
   ✔ 1400/06/10  2021/09/01
    فرایند و کارکرد گیاهی=Journal of Plant Process and Function
PDF   

●  Different carbon sources and their concentrations change alkaloid production and gene expression in Catharanthus roseus shoots in vitro
   ◂ Elham Khataee, Khadije Razavi, Farah Karimi
   ✔ 1399/04/31  2020/07/21
    Functional Plant Biology


●  Two distinct time dependent strategic mechanisms used by Chlorella vulgaris in response to gamma radiation
   ◂ Sayed Ali Hosseini Tafreshi, Farah Karimi, Daryush Talei, Mohamadamin Toghyani
   ✔ 1399/02/30  2020/05/19
    Journal of Applied Phycology


●  Alkaloids production and antioxidant properties in Catharanthus roseus (L.) G. Don. shoots and study of alkaloid biosynthesis-related gene expression levels in response to methyl jasmonate and putrescine treatments as eco-friendly elicitors
   ◂ Elham Khataee, Farah Karimi, Khadijeh Razavi
   ✔ 1398/01/12  2019/04/01
    Biologia Futura- Previous Title: Acta Biologica Hungarica
PDF   

●  Chromium-induced alkaloid production in Catharanthus roseus (L.) G.Don in vitro cultured shoots and related gene expression patterns particularly for the novel gene GS
   ◂ Elham Khataee, Farah Karimi, Khadijeh Razavi
   ✔ 1397/12/12  2019/03/03
    Acta Agriculturae Slovenica


●  Changes in medicinal alkaloids production and expression of related regulatory and biosynthetic genes in response to silver nitrate combined with methyl jasmonate in Catharanthus roseus in vitro propagated shoots
   ◂ Marzieh Paeizi, Farah Karimi, Khadijeh Razavi
   ✔ 1397/08/20  2018/11/11
    Plant Physiology and Biochemistry


●  ارزیابی سمیت سلولی اجزای بخشسازی شده عصاره متانولی گیاه سدابی جنوبی A و 549 RAJI بر ردههای سلول سرطانی (Haplophyllum tuberculatum )
   ◂ نصرت رحمانی، فرح کریمی، فاطمه دسترنج
   ✔ 1397/03/01  2018/05/22
    پژوهش های گیاهی - زیست شناسی ایران سابق
PDF   

●  ارزیابی فعالیت انتی اکسیدانی و ضد باکتریایی عصاره متانولی سه گونه از جنس مرکبان (Centurea L) از ایران
   ◂ نفیسه الماسی، فرح کریمی
   ✔ 1394/10/01  2015/12/22
    زیست شناسی ایران


●  Expression Pattern of pmt, erf1 and jap1 Genes in Nicotiana benthamiana and Atropa belladonna Plants under UV Radiation, Wounding and Methyl Jasmonate Treatments
   ◂ Leila Amaraie, Farah Karimi
   ✔ 1393/11/26  2015/02/15
    Journal of Medicinal Plants and By-products
PDF   

●  Assessing the tobacco-rattle-virus-based vectors system
   ◂ Mohammad Reza Eftekharian Ghamsari, Farah Karimi, Seyed Latif Mousavi Gargari, Seyed Ali Tafreshi
   ✔ 1393/05/25  2014/08/16
    virus genes
PDF   

●  مقایسه رشد و توان تولید متابولیتهای ثانویه در دودمانهای ریشه مویی تراریخت حاصل از کاسنی (Cichorium intybus)
   ◂ بنت الهدی اذرمهر، مسعود تقی زاده، فرح کریمی، سیدلطیف موسوی گرگری
   ✔ 1392/09/01  2013/11/22
    زیست شناسی ایران
PDF   

●  Secondary Metabolite Contents and Antioxidant Enzyme Activities of Cichorium intybus Hairy Roots in Response to Zinc
   ◂ Bent Alhoda Azarmehr, Massoud Taghizadeh, Farah Karimi, Seyed Latif Mousavi Gargari
   ✔ 1392/05/01  2013/07/23
    Journal of Medicinal Plants and By-products
PDF   

●  Chemical composition of the essential oil of Haplophyllum virgatum var. virgatum from Iran
   ◂ F. Karimi, M. Yousefzadi, M. H. Mirjalili, N. Rahmani, M. Zaeifi
   ✔ 1391/12/11  2013/03/01
    Chemistry of Natural Compounds
PDF   

●  Chromium-induced tropane alkaloid production and H6H gene expression in Atropa belladonna L.(Solanaceae)in vitro-propagated plantlets
   ◂ Bahareh Vakili, Farah Karimi, Mozaffar Sharifi,Mehrdad Bahmanesh
   ✔ 1390/10/30  2012/01/20
    Plant Physiology and Biochemistry
PDF   

●  ریزازدیادی گیاهچه های تاتوره تماشاییDatura innoxia با استفاده از IAA و BA و افزایش محتوای تروپان الکالویید گیاهچه ها تحت تاثیر تیمار با پوترسین
   ◂ حنانه تشکری میانرودی، مسعود تقی زاده، فرح کریمی
   ✔ 1390/10/10  2011/12/31
    زیست شناسی ایران
PDF   

●  Aluminum elicits tropane alkaloid production and antioxidant system activity in micropropagated Datura innoxia plantlets
   ◂ Farah Karimi, Elham Khataee
   ✔ 1390/08/12  2011/11/03
    Acta physiologiae plantarum / Polish Academy of Sciences, Committee of Plant Physiology Genetics and Breeding
PDF   

●  افزایش ساخت تروپان الکالوئیدها و بیان ژن h6h در گیاهچه های شاهبیزک در اثر کربوهیدرات ها
   ◂ Bahareh Vakili، فرح کریمی، مظفر شریفی، مهرداد بهمنش
   ✔ 1390/01/01  2011/03/21
    زیست فناوری - علوم و فناوری های زیستی سابق


●  اثر اکسین و سایتوکینین بر تولید کالوس، اندام زایی و تغییرات محتوای الکالوئید تام در تاتوره تماشایی
   ◂ الهام ختایی، فرح کریمی
   ✔ 1389/04/04  2010/06/25
     زیست شناسی گیاهی ایران


●  بررسی مقایسه ای تولید تروپان الکالوئیدها در ریشه های موئین تراریخت و گیاهچه های شابیزک تحت تاثیر تیمار سالیسیلیک اسید
   ◂ نجمه احمدیان چاشمی، فرح کریمی، مظفر شریفی، حسن رهنما
   ✔ 1389/01/22  2010/04/11
     زیست شناسی گیاهی ایران
PDF   

●  تغییرات محتوای الکالوئید تام، اتروپین و اسکوپولامین در برگ گیاه شاهبیزک از رویشگاه واز- شمال ایران، در ارتباط با برخی عوامل فنولوژیکی و محیطی
   ◂ فرح کریمی، طیبه امینی اشکوری، امینه زینالی
   ✔ 1388/12/11  2010/03/02
     زیست شناسی گیاهی ایران


●  Differential Production of Tropane Alkaloids in Hairy Roots and in vitro Cultured Two Accessions of Atropa belladonna L. under Nitrate Treatments
   ◂ Najmeh Ahmadian Chashmi, Mozafar Sharifi, Farah Karimi, Hasan Rahnama
   ✔ 1388/10/15  2010/01/05
    Zeitschrift fuer naturforsching c-editorial office


●  Enhanced production of tropane alkaloids by nitrate treatment in hairy root cultures of Atropa belladonna
   ◂ Najmeh Ahmadian Chashmi, Mozafar Sharifi, Farah Karimi, Hasan Rahnama
   ✔ 1388/03/08  2009/05/29
    Journal of Biotechnology


●  Antimicrobial Activity of Some Salvia Species Essential Oils from Iran
   ◂ Morteza Yousefzadi, Ali Sonboli, Farah Karimi, Samad Nejad Ebrahimi, Behvar Asghari, Amineh Zeinali
   ✔ 1386/11/03  2008/01/23
    Zeitschrift fuer naturforsching c-editorial office


مقالات کنفرانسی (64)   Download XML   Download TXT

●  Organogenesis from Callus Culture of Haplophyllum virgatum var. virgatum
   ◂ Somayeh Torabi, Farah Karimi, Morteza Yousefzadi
   ✔ 1398/02/04  2019/04/24
    هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  In vitro Shoot Multiplication of Haplophyllum virgatum var. Virgatum Axillary Bud Explants
   ◂ Mahboubeh Abedi, Farah Karimi, Morteza Yousefzadi
   ✔ 1398/02/04  2019/04/24
    هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  In vitro callus induction in various seedling explants of Haplophyllum virgatum Var. virgatum
   ◂ Farah Karimi, Somayeh Torabi, Morteza Yousefzadi
   ✔ 1397/02/22  2018/05/12
    7th National Congress on Medicinal Plants
PDF   

●  بررسی فیتوشیمیایی عصاره اتیل استاتی Haplophyllum virgatum گونه انحصاری ایران
   ◂ فهیمه قاصری، فرح کریمی
   ✔ 1396/04/23  2017/07/14
    چهارمین کنفرانس بین المللی نو اوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
PDF   

●  القای شاخه و ریشه نوپدید روی جداکشت های میانگره Scutellaria laterifolia
   ◂ سیما صدیق، عذرا صبورا، فرح کریمی
   ✔ 1395/06/11  2016/09/01
    19th National & 7th International Congress of Biology, Iran
PDF   

●  بهینه سازی القای کالوس در جداکشت های Scutellaria laterifolia تحت اثر کیتین و 2،4-دی کلروفتوکسی استیک اسید
   ◂ سیما صدیق، عذرا صبورا، فرح کریمی
   ✔ 1395/06/11  2016/09/01
    19th National & 7th International Congress of Biology, Iran
PDF   

●  Cytotoxic evaluation of Haplophyllum virgatum var. virgatum Against RAJI cell line
   ◂ Fahimeh Qasseri, Farah Karimi, Morteza Yousefzadi, Nosrat Rahmani
   ✔ 1395/02/29  2016/05/18
    5th National Congress on Medicinal Plants
PDF   

●  استخراج و خالص سازی برخی ترکیبات ناشناخته ی سدابی جنوبی
   ◂ فاطمه دسترنج، فرح کریمی، نصرت رحمانی، مرتضی یوسف زادی
   ✔ 1394/06/12  2015/09/03
    چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
PDF   

●  Evaluation of total secondary metabolites and cytotoxic effect of Haplophyllum tuberculatum against 1321n cancer cell line
   ◂ Fatemen Dastranj, Farah Karimi, Nosrat Rahmani, Morteza Yousefzadi
   ✔ 1394/02/22  2015/05/12
    چهارمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  IN VITRO ANTIOXIDANT CAPACITY AND ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF THREE CENTAUREA L. SPECIES (ASTERACEAE) FROM IRAN
   ◂ nafiseh almasi, Farah Karimi
   ✔ 1393/02/24  2014/05/14
    3rd National Congress on Medicinal Plants
PDF   

●  VIRUS-INDUCED GENE SILENCING (VIGS) SILENCING OF NBPMT IN NICOTIANA BENTHAMIANA
   ◂ Leila Amaraie, Farah Karimi
   ✔ 1393/02/24  2014/05/14
    3rd National Congress on Medicinal Plants
PDF   

●  EFFECT OF METHYL JASMONATE TREATMENT ON EXPRESSION PROFILE OF SOME GENES INVOLVE IN ALKALOID BIOSYNTESIS PATHWAY AND AMOUNT OF NICOTINE FROM NICOTIANA BENTHAMIANA IN HAIRY ROOT CULTURE
   ◂ Leila Amaraie, Farah Karimi
   ✔ 1393/02/24  2014/05/14
    3rd National Congress on Medicinal Plants
PDF   

●  Expression profile of some of some genes envolve in Nicotiana benthamiana alkaloid biosyntesis pathway under abiotic stresses
   ◂ Leila Amaraie, Farah Karimi, Seyed Alireza Salami
   ✔ 1392/02/25  2013/05/15
    2nd National Congress on Medicinal Plants
PDF   

●  تغییرات محتوای کلفروفیل a,b و نسبت ان ها ناشی از کاهش محتوای کاروتنوئید در گیاه شاهبیزک Atropabelladonna
   ◂ محمدرضا افتخاریان قمصری، فرح کریمی، سید علی حسینی تفرشی
   ✔ 1391/06/16  2012/09/06
    هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
PDF   

●  القا ریشه موئی در کاسنی Cichorium intybus L و مقایسه متابولیت های ثانویه در دودمان های حاصل
   ◂ بنت الهدی اذرمهر، مسعود تقی زاده، فرح کریمی، سیدلطیف موسوی گرگری
   ✔ 1391/06/16  2012/09/06
    هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
PDF   

●  خاموش سازی ژن pds در گیاه تاتوره Datura stramoniom با استفاده از VIGS همولوگوس
   ◂ محمدرضا افتخاریان قمصری، فرح کریمی، سیدعلی حسینی تفرشی
   ✔ 1391/06/16  2012/09/06
    هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
PDF   

●  القا خاموشی محلی ژن pds در گیاه شاهدانه با استفاده از ناقل ویروسی TRV
   ◂ محمدرضا افتخاریان قمصری، فرح کریمی، سیدعلی حسینی تفرشی
   ✔ 1391/06/16  2012/09/06
    هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
PDF   

●  بهینه سازی محیط کشت برای بهبود رشد کالوس در Haplophyllumrobustum
   ◂ سمیه خدایی، فرح کریمی، مرتضی یوسف زادی-نصرت رحمانی
   ✔ 1391/06/16  2012/09/06
    هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
PDF   

●  تاثیر میزان تشابه توالی در کارایی خاموش سازی ژن به روش VIGS
   ◂ محمدرضا افتخاریان قمصری، فرح کریمی، سیدلطیف موسوی گرگری، سیدعلی حسینی تفرشی، سیدعلیرضا اسلامی
   ✔ 1391/03/03  2012/05/23
    دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
PDF   

●  بررسی اثر خاموش سازی ژن القا شده توسط ویروس بر محتوای الکالوئید تام و گیاه تاتوره Datura stramonium
   ◂ محمدرضا افتخاریان قمصری، فرح کریمی، سیدلطیف موسوی گرگری، سیدحسین تفرشی، سیدعلیرضا اسلامی
   ✔ 1391/03/03  2012/05/23
    دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
PDF   

●  Callus induction and growth in different explants obtained from haplophyllum robustum seedlings
   ◂ domayeh khodaei, Farah Karimi, Morteza Yousefzadi
   ✔ 1391/02/28  2012/05/17
    national congress on medicinal plant
PDF   

●  Hairy roots induction in chicory (cichorium intybus L.) by agrobacterium rhizogenes A4 strain
   ◂ Bent Alhoda Azarmehr, Massoud Taghizadeh, Farah Karimi, Seyed Latif Mousavi Gargari
   ✔ 1391/02/27  2012/05/16
    national congress on medicinal plant
PDF   

●  خاموش سازی ژن فیتوئن دساچوراز در گیاه شاهبیزکAtropa belladona L به روش القای خاموشی ژن بواسطه ویروس VIGS با استفاده از هترولوگ حاصل از توتون
   ◂ محمدرضا افتخاریان قمصری، فرح کریمی، سیدلطیف موسوی گرگری، سیدعلی حسینی تفرشی
   ✔ 1390/06/21  2011/09/12
    هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران


●  القای ریشه موئی در کاسنی Cichorium intybus L و مقایسه محتوای فنل تام در دودمان های حاصل
   ◂ بنت الهدی اذرمهر، مسعود تقی زاده، فرح کریمی، سیدلطیف موسوی گرگری
   ✔ 1390/06/21  2011/09/12
    هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران


●  سالسیلیک اسید،بیان ژن pmt و h6h را در گیاهچه های ریزازدیادی شده تاتوره تماشایی Datura innoxia افزایش می دهد
   ◂ اسماعیل جعفری، فرح کریمی، امیر موسوی
   ✔ 1390/06/21  2011/09/12
    هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران


●  بررسی تغییرات بیان ژن انزیم THCA تحت تیمار متیل جاسمونات در اندام هوایی گیاهچه شاهدانه Cannabis sativa
   ◂ معصومه متجلی، فرح کریمی، مهرداد بهمنش-خدیجه رضوی
   ✔ 1390/06/21  2011/09/12
    هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران


●  اثر تیمار ابسیزیک اسید بر بیان ژن اولیوتول سنتاز Ols در گیاهچه های شاهدانه Cannabis sativa L
   ◂ سعیده مرتجایی، فرح کریمی، امیر موسوی، خدیجه رضوی
   ✔ 1390/06/21  2011/09/12
    هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران


●  Agrobacterium rhizogenes 15834 mediated induction of ransformed hairy root line with high alkaloid production in medicinal plant innoxia
   ◂ Maryam Talebi Zamenjani, Farah Karimi, salami
   ✔ 1390/03/05  2011/05/26
    First International and 12th Iranian Congress of Microbiology


●  Agrobacterium rhizogenes 15834 mediated induction of transformed hairy root line with high alkaloid production in medicinal plant datura innoxia
   ◂ Maryam Talebi Zamenjani, Farah Karimi, Seyed Alireza Salami
   ✔ 1390/03/02  2011/05/23
    First international & 12th Iranian Congress of Microbiology
PDF   

●  اثر متیل جاسمونات بر فعالیت گایاکول پراکسیداز در گیاهچه های کاسنی (Cichorium intybus)
   ◂ بنت الهدی اذرمهر، فرح کریمی
   ✔ 1390/02/08  2011/04/28
    دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
PDF   

●  تاثیر ابسیزیک اسید بر فعالیت انزیم های انتی اکسیدانی و محتوای تروپان الکالوئیدی گیاهچه های تاتوره تماشایی (Datura innoxia)
   ◂ مریم طالبی ضامنجانی، مسعود تقی زاده، فرح کریمی، سید علیرضا سلامی
   ✔ 1390/02/08  2011/04/28
    دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
PDF   

●  تغییرات محتوای کلروفیل برگ تحت تاثیر ابسیزیک اسید در گیاهچه های شاهدانه (Canabis sativa)
   ◂ سعیده مرتجایی، فرح کریمی
   ✔ 1390/02/08  2011/04/28
    دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
PDF   

●  تغییرات محتوای کلروفیل برگ تحت تاثیر ابسیزک اسید در گیاهچه های شاهدانه Canabis sativa
   ◂ سعیده مرتجایی، فرح کریمی
   ✔ 1390/02/08  2011/04/28
    دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران


●  تاثیر ابسیزک اسید بر فعالیت انزیم های انتی اکسیدانی و محتوای تروپان الکالوئیدی گیاهچه های تاتوره تماشایی
   ◂ مریم طالبی ضامنجانی، فرح کریمی، سیدعلیرضا سلامی، مسعود تقی زاده
   ✔ 1390/02/08  2011/04/28
    دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران


●  اثر متیل جاسمونات بر فعالیت گایاکول پراکسید در گیاهچه های کاسنیCichirium intybus
   ◂ بنت الهدی اذرمهر، فرح کریمی
   ✔ 1390/02/08  2011/04/28
    دومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران


●  سالسیلیک اسید و پوسترسین، محتوای رنگیزه های فتوسنتزی را در گیاهچه های ریزازدیادی شده تاتوره تماشاییDarura innoxia تغییر می دهند
   ◂ اسماعیل جعفری، فرح کریمی
   ✔ 1389/12/11  2011/03/02
    همایش ملی گیاهان داروییmedicinal plants national cogeress
PDF   

●  تغییرات فعالیت انزیم پراکسیداز تحت تاثیر ابسیزیک اسید در گیاهچه های شاهدانه Cannabis sativa
   ◂ سعیده مرتجایی، فرح کریمی
   ✔ 1389/12/11  2011/03/02
    همایش ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  تغییرات محتوای رنگریزه های برگ در گیاهچه شاهدانه Cannabis satviva تحت تاثیر سالسیلیک اسید
   ◂ معصومه متجلی، فرح کریمی
   ✔ 1389/12/11  2011/03/02
    همایش ملی گیاهان دارویی


●  تجمع اتروپین و اسکوپولامین در ریشه های موئین تاتوره تماشایی (Datura innoxia)
   ◂ مسعود تقی زاده، فرح کریمی
   ✔ 1389/12/11  2011/03/02
    همایش ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  القای ریشه موئین در کاسنی Cichorium intybus L با استفاده از سویه 15834
   ◂ بنت الهدی اذرمهر، فرح کریمی، سیدلطیف موسوی گرگری
   ✔ 1389/12/11  2011/03/02
    همایش ملی گیاهان داروییmedicinal plants national cogeress


●  خاموش سازی ژن فیتوئن دساچوراز با استفاده از هتروژن pds ارابیدوپسین با استفاده از روش VIGS
   ◂ محمدرضا افتخاریان قمصری، فرح کریمی، سیدلطیف موسوی گرگری، سیدعلی حسینی تفرشی، شکیبا درویش علیپور
   ✔ 1389/12/11  2011/03/02
    همایش ملی گیاهان داروییmedicinal plants national cogeress


●  فعالیت انزیم های کاتالاز و پراکسیداز در پاسخ به کروم در گیاهچه های تاتوره تماشایی Darura innoxia
   ◂ مریم طالبی ضامنجانی، فرح کریمی، سیدعلیرضا سلامی
   ✔ 1389/11/11  2011/01/31
    همایش ملی گیاهان دارویی


●  تاثیر کروم بر فعالیت انزیم های کاتالاز و اسکوربات پراکسیداز در برگ های اتروپا بلادونا
   ◂ Bahareh Vakili، فرح کریمی
   ✔ 1389/06/23  2010/09/14
    شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران


●  تجمع اتروپین و اسکوپولامین در ریشه موئین تاتوره تماشایی در پاسخ به سالیسیلیک اسید
   ◂ حنانه تشکری میانرودی، فرح کریمی، نجمه احمدیان چاشمی
   ✔ 1389/06/23  2010/09/14
    شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران


●  شاخه زایی مستقیم در قطعات جداکشت جوانه انتهایی و جانبی در شاهدانه
   ◂ حمید اسدی، فرح کریمی
   ✔ 1389/06/23  2010/09/14
    شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران


●  تغییرات رشد و محتوای الکالوئید تام در گیاهچه های تاتوره تماشایی در پاسخ به غلظت های مختلف کروم و ابسیزیک اسید
   ◂ مریم طالبی ضامنجانی، فرح کریمی، مسعود تقی زاده، سید علیرضا سلامی
   ✔ 1389/06/23  2010/09/14
    شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران


●  اثر متیل جاسمونات و الومینوم بر فعالیت انزیم های انتی اکسیدانی در گیاهچه های نوپدید تاتوره تماشایی
   ◂ الهام ختایی، فرح کریمی
   ✔ 1389/06/23  2010/09/14
    شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران


●  گلزایی کاسنی در شیشه
   ◂ حبیب الله اسکندری، فرح کریمی
   ✔ 1389/06/23  2010/09/14
    شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران


●  تغییرات رشد و محتوای الکالوئید تام در گیاهچه های تاتوره تماشایی Datura innoxia در پاسخ به غلظت های مختلف کروم و ابسیزیک اسید
   ◂ مریم طالبی ضامنجانی، فرح کریمی، مسعود تقی زاده، سید علیرضا اسلامی
   ✔ 1389/06/23  2010/09/14
    شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران


●  Direct Root Organogenenesis from Chichory(Cichorium intybus
   ◂ Habibullah Eskandari, Farah Karimi, Faeze Ghanati
   ✔ 1389/03/31  2010/06/21
    همایش بین المللی گیاهان دارویی و معطر دومین سمینار فیتوشیمی ایران


●  Isolation of ORF of Hyoscyamine 6- beta- hydroxylase Gene From in vitro Cultured plants of Atropa belladonna
   ◂ Bahareh Vakili, Farah Karimi, Mozafar Sharifi, Mehrdad Behmanesh
   ✔ 1389/03/31  2010/06/21
    همایش بین المللی گیاهان دارویی و معطر و دومین سمینار فیتوشیمی ایران


●  Influence of calcium concentration on accumulation of atropine and scopolamine in leaves of Datura innoxia
   ◂ Hanane Tashkkori Mian Rodi, Farah Karimi
   ✔ 1389/03/31  2010/06/21
    همایش بین المللی گیاهان دارویی و معطر و دومین سمینار فیتوشیمی ایران


●  Induction of high-frecuency Direct Shoot Organogenesis on in vitro Cultured Cannabis sativa L
   ◂ Hamid Asadi, Farah Karimi, Faezeh Ghanati
   ✔ 1389/03/31  2010/06/21
    همایش بین المللی گیاهان دارویی و معطر و دومین سمینار فیتوشیمی ایران


●  Gene expression of hyoscyamine-6-beta hydroxylase in plantlets of Atropa belladonna L. under different concentrations of chromium
   ◂ Bahareh Vakili, Farah Karimi, Mozafar Sharifi, Mehrdad Behmanesh
   ✔ 1389/03/01  2010/05/22
    یازدهمین کنگره ژنتیک ایران و نخستین کنگره ژنتیک پزشکی ایران


●  Ifluence of Phenylalanin on Tropane Alkaloid Production in Datura innoxia (Solanaceae) Shoots in vitro
   ◂ الهام ختایی, Farah Karimi
   ✔ 1388/12/14  2010/03/05
    همایش ملی فیتوشیمی


●  Effect of chromium on chlorophylls a and b contents in leaves of Atropa belladonna L. in vitro
   ◂ Bahareh Vakili, Farah Karimi
   ✔ 1388/12/14  2010/03/05
    همایش ملی فیتوشیمی


●  Effect of different concentrations of Calcium on total alkaloid production in leaves of Datura innoxia in vitro
   ◂ Hanane Tashkkori Mian Rodi, Farah Karimi
   ✔ 1388/12/14  2010/03/05
    همایش ملی فیتوشیمی


●  تغییرات محتوای الکالوئید تام تحت تاثیر غلظت های مختلف NAA و BAP در کشت کالوس Datura innoxia
   ◂ فرح کریمی، الهام ختایی
   ✔ 1388/04/24  2009/07/15
    همایش ملی دانشجویان زیست شناسی


●  تغییرات محتوای الکالوئید تام تحت تاثیر غلظت های مختلف منبع کربن و کروم در گیاهچه های Atropa belladonna L
   ◂ فرح کریمی، بهاره وکیلی
   ✔ 1388/04/24  2009/07/15
    همایش ملی دانشجویان زیست شناسی


●  تغییرات محتوای الکالویید تام تحت تاثیر غلظت های مختلف LAA و BAP در کشت اندام Datura innoxia
   ◂ فرح کریمی، حنانه تشکری
   ✔ 1388/04/24  2009/07/15
    همایش ملی دانشجویان زیست شناسی


●  Comparison of tropane alkaloids production in two accessions of atropa belladonna cultures under nitrate treatments
   ◂ Farah Karimi, نجمه احمدیان-مظفر شریفی
   ✔ 1387/05/29  2008/08/19
    15th national & 3rd international conference of biology


●  بررسی تولید تروپان الکائیدها از طریق کشت ریشه های تراریخته گیاه شابیزک Atropa belladonna بااستفاده از Agrobacterium rhizogenes
   ◂ فرح کریمی
   ✔ 1386/11/09  2008/01/29
    دومین همایش ملی زیست شناسی سلولی و مولکولی


●  Hairy root induction in atropa belladonna L.by agrobacterium rhizogenes
   ◂ Farah Karimi, نجمه احمدیان-حسن رهنما, Mozafar Sharifi
   ✔ 1386/08/30  2007/11/21
    3rd global summit on medicinal and aromatic plats


●  بررسی ریشه زایی گیاه دارویی شابیزک (Atropa belladonna L.) در سطوح مختلف تنظیم کننده های رشد
   ◂ فرح کریمی، نجمه احمدیان چاشمی-مظفر شریفی
   ✔ 1386/08/02  2007/10/24
    سومین همایش گیاهان دارویی


کتاب ها

●  میکوریزا (فیزیولوژی و بیوتکنولوژی)
   ◂ مظفر شریفی، فرح کریمی، نرگس خانپور

پایان نامه ها

●  ریزازدیادی و مطالعه بیان انزیم¬های کلیدی مسیر متابولیسمی فنیل¬پروپانوئیدی تحت تاثیر کیتین و متیل-جاسمونات در کشت تعلیقی گیاه Haplophyllum virgatum var. virgatum
   ◂ سمیه ترابی کهلبونی

●  بیان ژن گیرنده های کلسیم از نوع کالمودولین و شبه کلسی‌نورینB و تغییرات فیزیولوژیکی در پاسخ به تنش های شوری، کادمیوم و پرتو گاما در کلرلا ولگاریس Chlorella vulgaris))
   ◂ محمدامین طغیانی اسقرجانی

●  تغییرات محتوای الکالوییدها و بیان ژن های ORCA3، MAPK3 و PRX1 تحت تاثیر کروم، پوترسین و سوربیتول در نوشاخه های گیاه پروانش (Catarantus roseus)
   ◂ الهام ختایی

●  تغییرات محتوای الکالوییدها و بیان ژن های ORCA3، MAPK3 و PRX1 تحت تاثیر تیمارهای کیتین، نقره و مانیتول در نوشاخه های گیاه پروانش (Catarantus roseus)
   ◂ مرضیه پاییزی

●  بررسی مقایسه ای عصاره های مختلف سدابی اذربایجانی (Haplophyllum virgatum) بمنظور تشخیص ترکیبات ضدسرطان
   ◂ فهیمه قاصری

●   بررسی مقایسه ای عصاره های مختلف سدابی بیابانی (Haplophyllum robustum) بمنظور تشخیص ترکیبات ضدسرطان
   ◂ لیلا فروغی راد

●  Screening of anticancer substances in Haplophyllum tuberculatum
   ◂ فاطمه دسترنج

●  سنجش ترکیبات فنلی و فعالیت زیستی گونه های منتخب جنس Centurea L (تیره مرکبان) در ایران
   ◂ نفیسه الماسی

●  خاموش سازی ژن برخی انزیم های محدود کننده سرعت در مسیر بیوسنتز الکالوییدهای گونه ای توتون (Nicotiana benthamiana) به روش VIGS به منظور بررسی اثار فیزیولوژیکی حاصل از ان
   ◂ لیلا امرایی

●  AA
   ◂ لیلا امرایینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید