دانشگاه شاهد

محمدرضا بسمی

دانشیار - دکترا سیستمهای قدرت


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی برق قدرت - کنترل
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (34)   Download XML   Download TXT

●  طراحی بهینه سازی چند منظوره و تایید ژنراتور سنکرون مگنت دائمی داخلی بر اساس تحلیل عناصر محدود و روش تاگوچی
   ◂ محمدرضا بسمی، سیدمهدی میرایمانی ، سید رضا کریم پور
   ✔ 1400/05/01  2021/07/23
    International Journal of Engineering Transactions C: Aspects


●  Risk-aware service level agreement modeling in smart grid
   ◂ Mohammadreza Besmi, Aminollah Mahabadi
   ✔ 1399/08/05  2020/10/26
    Multimedia Tools and Applications


●  طراحی بهینه و ساخت ژنراتور سنکرون مغناطیس دایم اهنربای داخلی بر اساس انالیز المان محدود و روش تاگوچی
   ◂ محمدرضا بسمی، سید رضا کریم پور موزیرجی، سید مهدی میر ایمانی
   ✔ 1399/05/09  2020/07/30
    International Transactions on Electrical Energy Systems


●  Adaptive filtering with robust controller for improvement of inertial response of wind turbine
   ◂ Seyed Reza Aali, Mohammadreza Besmi, Mohammad Hosein Kazemi
   ✔ 1398/06/25  2019/09/16
    International Transactions on Electrical Energy Systems


●  Transmission Expansion and Reactive Power Planning Considering Wind Energy Investment Using A Linearized AC Model
   ◂ Abolfazl Arabpour, Mohammad Reza Besmi, Pouria Maghouli
   ✔ 1397/11/02  2019/01/22
    Journal of Electrical Engineering & Technology


●  Smart VRP-NLMS algorithm for estimation of power system frequency
   ◂ Seyed Reza Aali, Mohammad Reza Besmi, Mohammad Hosein Kazemi
   ✔ 1397/08/11  2018/11/02
     COMPEL-The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering
PDF   

●  طراحی توسعه انتقال با پخش بار خطی متناوب توسط روش نظم جدید
   ◂ ابوالفضل عرب پور، Mohammadreza Besmi، Pouria Maghouli
   ✔ 1396/07/01  2017/09/23
    Journal of Energy Engineering


●  Capability of new multi-segment winding configurations in HTS transformer to mitigate electromagnetic forces under short-circuit condition
   ◂ Asef Ghabeli, Mohammad Reza Besmi
   ✔ 1396/03/15  2017/06/05
    Cryogenics


●  Multi-agent Based Controller for Voltage Enhancement in AC/DC Hybrid Microgrid Using Energy Storages
   ◂ Ahmadali Khatibzadeh, Mohammadreza Besmi, Aminollah Mahabadi, Mahmoud Reza Haghifam
   ✔ 1395/11/15  2017/02/03
    Energies
PDF   

●  Optimization of Distributive Ratios of Apportioned Winding Configuration in HTS Power Transformers for Hysteresis Loss and Leakage Flux Reduction
   ◂ A. Ghabeli, M. Yazdani-Asrami, M.R. Besmi, S. Asghar Gholamian
   ✔ 1394/09/10  2015/12/01
    Journal of Superconductivity and Novel Magnetism


●  Influence of the Parameters of Disk Winding on the Impulse Voltage Distribution in Power Transformers
   ◂ Mojtaba Heidarzadeh, Mohammadreza Besmi
   ✔ 1393/03/11  2014/06/01
    Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering
PDF   

●  Calculation of AC Loss for High Temperature Calculation of AC Loss for High TemperatureTwo-Dimensional Finite Element Method
   ◂ Asef Ghabli Joubari, Mohammadreza Besmi
   ✔ 1392/10/11  2014/01/01
    International Journal of Electronics Communications and Electrical Engineering
PDF   

●  طراحی هندسی موتور سوییچ رلوکتانس جهت کاهش ریپل گشتاور از روش المان محدود و انالیز حساسیت
   ◂ محمدرضا بسمی
   ✔ 1392/08/01  2013/10/23
    Journal of Electric Power and Energy Conversion Systems
PDF   

●  تاثیر پارامترهای سیم پیچ لایه ای ترانسفورماتور روی ضریب مشخصه خازنی
   ◂ مجتبی حیدرزاده، Mohammadreza Besmi
   ✔ 1392/03/11  2013/06/01
    International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering
PDF   

●  مولدتراکم شار با در نظر گرفتن اثرات پوستی و مجاورتی
   ◂ محمدرضا بسمی
   ✔ 1391/04/11  2012/07/01
    Canadian Journal on Electrical and Electronics Engineering
PDF   

●  خازن پراکندگی و نسبت ظرایب حساسیت در یک کویل مولد تراکم شار مغناطیسی چند دور
   ◂ Majid Ezzatimosleh، Mohammadreza Besmi
   ✔ 1391/03/12  2012/06/01
    International Review on Modelling and Simulations
PDF   

●  انالیز حساسیت و خازن پراکندگی در ژنراتور تراکم شار هلیکس با سیم پیچ سطح مقطع مستطیلی رشته ای چند لایه ای
   ◂ Majid Ezzatimosleh، Mohammadreza Besmi
   ✔ 1390/12/10  2012/02/29
    Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering
PDF   

●  محاسبه اندوکتانس با استفاده از توسعه روش نیومن
   ◂ Seyed Amin Fazljoo، Mohammadreza Besmi
   ✔ 1390/11/10  2012/01/30
    International Review on Modelling and Simulations
PDF   

●  خازن پراکندگی یک ژنراتور مولد تراکم شار شامل N حلقه، تک لایه با سیم سطح مقطع دایره ای تو پر
   ◂ Majid Ezzatimosleh، Mohammadreza Besmi
   ✔ 1390/07/09  2011/10/01
    IEEE Transaction on Plasma Science


●  انالیز حساسیت پارامترهای موثر در خازن پزراکندگی مولدهای تراکم شار با یک حلقه
   ◂ Majid Ezzatimosleh، Mohammadreza Besmi
   ✔ 1390/05/10  2011/08/01
    Canadian Journal on Electrical and Electronics Engineering


●  مدار معادل مغناطیسی برای ماشین رلوکتانس خطی پالسی
   ◂ Seyed Amin Fazljoo، Mohammadreza Besmi
   ✔ 1390/05/10  2011/08/01
    Canadian Journal on Electrical and Electronics Engineering


●  مدل مداری برای یک شینه با در نظر گرفتن اثرات مجاورتی و پوستی از طریق مش بندی غیر یکنواخت
   ◂ محمدرضا بسمی
   ✔ 1390/05/10  2011/08/01
    International Review on Modelling and Simulations


●  طراحی جدید قطب برای ماشین های سنکرون با مغناطیس دائم داخلی
   ◂ مریم زمانیان، Mohammadreza Besmi
   ✔ 1390/05/10  2011/08/01
    International Review on Modelling and Simulations


●  طراحی بهینه ساختار موتور مغناطیس دائم داخلی برای خودرو برقی با استفاده از روش FEM
   ◂ سید محمد رضوانی، Mohammadreza Besmi
   ✔ 1390/05/10  2011/08/01
    International Review on Modelling and Simulations


●  محاسبه جریان و راندمان مولد تراکم شار فرکانس بالا در زمان عملکرد انفجار با استفاده از روش NUEC
   ◂ Majid Ezzatimosleh، Mohammadreza Besmi
   ✔ 1390/04/10  2011/07/01
    Canadian Journal on Electrical and Electronics Engineering


●  طراحی درایو موتور سوییچ رلوکتانس با در نظر گرفتن بهترین ساختار موتور جهت کاهش ریپل گشتاور با استفاده از الگوریتم ژنتیک و روش المان محدود
   ◂ محمدرضا بسمی
   ✔ 1390/04/01  2011/06/22
    فنی و مهندسی مدرس- تخصصی شده
PDF   

●  روش جدید محاسبه امپدانس در سیم های مستقیم و حلقوی در فرکانس های مختلف
   ◂ Seyed Amin Fazljoo، محمدرضا بسمی
   ✔ 1390/03/11  2011/06/01
    International Journal on Communications Antenna and Propagation


●  محاسبه خازن پراکندگی مولد تراکم شار با هادی سطح مقطع دایره ای
   ◂ Majid Ezzatimosleh، Mohammadreza Besmi
   ✔ 1390/02/01  2011/04/21
    Advances in Electrical and Computer Engineering


●  ظرفیت خازنی پراکندگی و نسبت ضرایب حساسیت در یک دور سیم پیچ مولد تراکم شار مغناطیسی
   ◂ Majid Ezzatimosleh، Mohammadreza Besmi
   ✔ 1390/01/01  2011/03/21
    International Review of Electrical Engineering


●  محاسبه خازن پراکندگی مولد تراکم شار شامل یک حلقه و هادی رشته ای به شکل مستطیلی
   ◂ Majid Ezzatimosleh، Mohammadreza Besmi
   ✔ 1389/12/11  2011/03/02
    Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering


●  روش جدید محاسبه ظرفیت خازنی پراکندگی سیم پیچ مولد تراکم شار مغناطیسی دارای چند حلقه متشکل از چندین رشته سیم هادی تک لایه ای با چیدمان دایره ای تو خالی
   ◂ Majid Ezzatimosleh، محمدرضا بسمی
   ✔ 1389/12/01  2011/02/20
    فنی و مهندسی مدرس- تخصصی شده


●  انالیز حساسیت پارامترهای موثر در خازن پزراکندگی مولدهای تراکم شار با سطح مقطع مستطیلی با پوشش عایقی
   ◂ Majid Ezzatimosleh، Mohammadreza Besmi
   ✔ 1389/11/12  2011/02/01
    International Review of Electrical Engineering


●  مدل کردن ژنراتور و طراحی پایدار ساز قدرت در سیستمهای قدرت
   ◂ محمدرضا بسمی، جان دبلیو فینچ
   ✔ 1386/06/10  2007/09/01
    پژوهش های اموزش و یادگیری- تربیت و اجتماع سابق- دانشور رفتار سابق-دانشور سابق


●  مدل کردن ژنراتور و طراحی پایدار ساز در سیستمهای قدرت
   ◂ محمدرضا بسمی، جان دبلیو فینچ
   ✔ 1385/05/12  2006/08/03
    دانشکده فنی- تخصصی شده


مقالات کنفرانسی (30)   Download XML   Download TXT

●  طراحی و ساخت پرتاب کننده رلوکتانسی پالسی لوله ای چند مرحله ای و افزایش بازدهی ان با استفاده از روش پیشنهادی اثر یوغ
   ◂ محمدحسن نظری، محمد حسین نظری، ابوالفضل خدادای، محمدرضا بسمی، سید حسین حسینیان
   ✔ 1395/02/24  2016/05/13
    اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
PDF   

●  نتایج شبیه سازی یک کویل گان 4 مرحله ای
   ◂ سید مرتضی بنی هاشمی، محمدرضا بسمی
   ✔ 1394/11/28  2016/02/17
    سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
PDF   

●  تغییرات اندوکتانس روی عملکرد شتاب دهنده خطی القایی و انتخاب مناسب پرتابه جهت افزایش عملکرد پرتاب شونده
   ◂ Seyed Amin Fazljoo، محمدرضا بسمی، S.Amin.Fazljoo، S.Morteza.Banihashemi – Mohammadreza.Besmi
   ✔ 1394/11/28  2016/02/17
    سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
PDF   

●  اثرات محدود کننده خطا روی عملکرد ژنراتور القایی دو سو تغذیه در حالت خطای گرید
   ◂ مهرداد مرادی، Mohammadreza Besmi، M. Moradi، M. R. Besmi، A. doroudi، M. Fazli
   ✔ 1394/06/12  2015/09/03
    16th international conference on computational problems of electrical engineering
PDF   

●  طراحی کنترل کننده مد لغزشی در سیستم های تبدیل انرژی باد PMSG با مبدل ماتریسی
   ◂ عباس جهانشاهی، محمدرضا بسمی
   ✔ 1394/03/15  2015/06/05
    سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
PDF   

●  بهبود ابعاد پرتاب شونده جهت افزایش راندمان پرتاب کننده مغناطیسی
   ◂ احمدعلی خطیب زاده، محمدرضا بسمی
   ✔ 1391/11/25  2013/02/13
    2013 4th power electronics, drive systems & technology, conference
PDF   

●  انتخاب روش مناسب برای محاسبه اندوکتانس کویل در مقایسه با روش المان محدود
   ◂ Seyed Amin Fazljoo، محمدرضا بسمی
   ✔ 1391/09/16  2012/12/06
    اولین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
PDF   

●  بررسی روشهای محاسبه امپدانس و چگالی جریان هادیهای الکتریکی در فرکانسهای
   ◂ Seyed Amin Fazljoo، محمدرضا بسمی
   ✔ 1391/09/16  2012/12/06
    اولین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
PDF   

●  تشخیص خطا بر اساس پخش بار و تابع تبدیل موجک در شبکه های توزیع
   ◂ احمدعلی خطیب زاده، Mohammadreza Besmi، Ahmadali Khatibzadeh، Mohamadreza Besmi، Farhad katebi، Mehdi Ghafari
   ✔ 1391/02/12  2012/05/01
    Electrical power distribution networks
PDF   

●  یک ساختار جدید برای ماشین های مغناطیس دایم شار محوری با استاتور داخلی
   ◂ ارش عقیلی، محمدرضا بسمی
   ✔ 1390/11/22  2012/02/11
    3th Power Electronic & Drive Systems & Technologies Conference
PDF   

●  طراحی ساختار بهینه روتور موتور اهنربای دائم درونی با استفاده از روش مبتنی بر FEM برای کاربرد خودروی برقی
   ◂ سید محمد رضوانی، محمدرضا بسمی
   ✔ 1390/08/11  2011/11/02
    بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق


●  مدار معادل مغناطیسی یکپارچه برای ماشین های خطی رلوکتانسی پالسی
   ◂ Seyed Amin Fazljoo، محمدرضا بسمی
   ✔ 1390/02/29  2011/05/19
    نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران


●  محاسبه خازن پراکندگی برای مولد تراک شار با n حلقه با چند لایه فیلمان هادی در سطح مقطح مستطیلی با روش VHR
   ◂ Majid Ezzatimosleh، محمدرضا بسمی
   ✔ 1390/02/29  2011/05/19
    نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران


●  تلفیق الگوریتم الگویی والگوریتم ژنتیک برای طراحی پایدار سازسیستم قدرت چند ماشینه
   ◂ علی عبدی جاهد، محمدرضا بسمی
   ✔ 1389/08/17  2010/11/08
    بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق


●  مدلسازی ماشین اهنربای دائم شارشعاعی سطحی با در نظرگرفتن کموتاسیون در سیمپیچهای استاتور
   ◂ پیام واحدی، محمدرضا بسمی
   ✔ 1389/08/17  2010/11/08
    بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق


●  محاسبه ظرفیت خازنی خودی یک حلقه از کویل ژنراتور تراکم شار با سطح مقطع مستطیلی با استفاده از مدل شش ضلعی منتظم
   ◂ Majid Ezzatimosleh، محمدرضا بسمی
   ✔ 1389/08/17  2010/11/08
    بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق


●  Inductances calculation of radial-flux surface mounted permanent magnet machines according to magnetic model
   ◂ پیام واحدی, Mohammadreza Besmi
   ✔ 1389/06/23  2010/09/14
    6th International Conference onTechnical and Physical Problems of Power Engineering


●  مکانیابی منابع تولید پراکنده در شبکه فوق توزیع با استفاده از الگوریتم ژنتیک غیرمسلط(NSGA-II)
   ◂ رئوف قادری، محمدرضا بسمی
   ✔ 1389/02/23  2010/05/13
    هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران


●  طراحی و ساخت یک پرتاب کننده رلوکتانسی بر اساس ارزیابی دقت محاسبه اندوکتانس با روش المان محدود
   ◂ Seyed Amin Fazljoo، محمدرضا بسمی
   ✔ 1389/02/23  2010/05/13
    هجدهمین کنفرانس بین اللملی برق


●  مدل مداری یک هادی با اثرات پوستی به روش مش بندی غیریکنواخت
   ◂ سلمان اکبری کیا، محمدرضا بسمی
   ✔ 1389/02/23  2010/05/13
    هجدهمین کنفرانس بین اللملی برق


●  بررسی اثر استفاده از خودروهای برقی بر افزایش ضریب بار
   ◂ سید محمد رضوانی، محمدرضا بسمی
   ✔ 1389/02/14  2010/05/04
    پانزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع برق


●  بررسی اثر استفاده از خودروهای برقی بر گسترش استفاده از انرژی های نو
   ◂ سید محمد رضوانی، محمدرضا بسمی
   ✔ 1389/02/14  2010/05/04
    پانزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع برق


●  A new method for calculation of impedance in various frequencies
   ◂ S.A. Fazljoo, M.R. Besmi
   ✔ 1388/11/28  2010/02/17
    1st Power Electronic & Drive Systems & Technologies Conference


●  طراحی درایو موتور سوئیچ رلوکتانس بر اساس روش اجزای محدود
   ◂ محمدرضا بسمی
   ✔ 1388/08/25  2009/11/16
    بیست و چهارمین کنفرانس بین اللملی برق


●  کاربردالگوریتم الگویی و انتخاب روشی مناسب برای تنظیم پارامترهای پایدار سازسیستم قدرت تک ماشینه
   ◂ علی عبدی جاهد، محمدرضا بسمی
   ✔ 1388/08/25  2009/11/16
    بیست و چهارمین کنفرانس بین اللملی برق


●  طراحی یک نمونه موتور سوئیچ رلوکتانس برای استفاده در کولرهای ابی و تحلیل حساسیت بر روی ابعاد پارامترهای ان
   ◂ مجتبی بابایی، محمدرضا بسمی، مجتبی بابائی، مریم بهرامگیری
   ✔ 1386/08/25  2007/11/16
    بیست و دومین کنفرانس بین اللملی برق


●  کنترل بهینه عملکرد موتور رلوکتانسی سوئیچ شونده با استفاده از الگوریتم ژنتیک
   ◂ محمدرضا بسمی
   ✔ 1386/08/25  2007/11/16
    بیست و دومین کنفرانس بین اللملی برق


●  یک الگوریتم تحلیلی برای مدل کردن و بدست اوردن شکل موج چگالی شار در بخش های مختلف ماشین سوئیچ رلوکتانس
   ◂ محمدرضا بسمی، مجتبی بابائی، مریم بهرامگیری
   ✔ 1386/08/25  2007/11/16
    بیست و دومین کنفرانس بین اللملی برق


●  مدل سازی توزیع درجه حرارت در هیدروژنراتوره و براورد توان خنک سازی
   ◂ محمدرضا بسمی، میر علیرضا نقیب زاده، حمید لسانی
   ✔ 1381/08/13  2002/11/04
    هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران


●  بکارگیری الگوریتم های تکاملی در بهینه سازی طراحی هیدروژنراتورها
   ◂ محمدرضا بسمی، میر علیرضا نقیب زاده، حمید لسانی
   ✔ 1381/02/22  2002/05/12
    دهمین کنفرانس برق ایران


کتاب ها

●  طراحی ماشینهای الکتریکی گردان
   ◂  محمدرضا بسمی، علی بسمی

●  طراحی موتور مغناطیسی دائم بدون جاروبک
   ◂ محمدرضا بسمی، علی بسمی

●  طراحی سیستم های خورشیدی با استفاده از matlab
   ◂ محمدرضا بسمی و علی قاسمی

●  تبدیل توان و کنترل سیستم های انرژی باد
   ◂ محمدرضا بسمی

●  ماشین های الکتریکی انالیز و طراحی با Matlab
   ◂ محمد رضا بسمی

●  تحلیل ماشین های الکتریکی با FEMM 4.2
   ◂ محمد رضا بسمی، اشکان اسلمی فرد

پایان نامه ها

●  بهبود پاسخ اینرسی ژنراتور بادی متصل به سیستم قدرت با استفاده از تخمین فرکانس
   ◂ سیدرضا عالی

●  بهینه سازی موتور BLDC با استفاده از روش تطبیق نگاشت با در نظر گرفتن اثر اشباع
   ◂ مصطفی سعیدی

●  کنترل ولتاژ و فرکانس ریزشبکه‌های AC-DC ساختار متغیر بر اساس سیستم‌های کنترل چندعامله
   ◂ احمد علی خطیب زاده

●  کنترل ولتاژ و فرکانس ریزشبکه‌های AC-DC ساختار متغیر بر اساس سیستم‌های کنترل چندعامله
   ◂ احمدعلی خطیب زاده

●  طراحی و بهینه سازی ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم شار محوری بدون هسته به منظور اتصال مستقیم به توربین بادی
   ◂ محمد لامع جویباری

●  طراحی و بهینهسازی گیربکس مغناطیسی هممحور بهمنظور افزایش گشتاور
   ◂ محمد باشنا

●  بکارگیری عامل ها به منظور مدیریت سمت تقاضای شبکه هوشمند شامل خودروهای الکتریکی دارای قابلیت خودرو به شبکه
   ◂ محسن دارستانی فراهانی

●  برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال مبتنی بر مدل AC در حضور مزارع بادی
   ◂ ابوالفضل عرب پور

●  طراحی و شبیه سازی مولد تراکم شار مغناطیسی چند طبقه با در نظر گرفتن اثرات خازن پراکندگی
   ◂ جواد رشیدزاده

●  جایابی بهینه تولیدات پراکنده در شبکه توزیع به منظور بهبود پروفیل ولتاژ به وسیله الگوریتم جست و جوی ذرات باردار الکتریکی
   ◂ عباس صفرینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید