دانشگاه شاهد

محمدحسین کاظمی

دانشیار - دکتری مهندسی برق - کنترل


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی برق قدرت - کنترل
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :982151212071
پیوندها :
 

دروس

سیستم های کنترل خطی
مدارهای الکتریکی 2
کنترل دیجیتال
کنترل مدرن
کنترل سیستم های چند متغیره
کنترل فازی
کنترل تطبیقی
کنترل مقاوم
سیستم های مرتبه کسری
روباتیک
ازمایشگاه کنترل دیجیتال


مقالات ژورنالی (38)   Download XML   Download TXT

●  تقریب دینامیک غیرخطی بازو بر اساس مدلسازی LPV جهت مسئله کنترل ردیابی روبات
   ◂ علی فضلی، محمدحسین کاظمی
   ✔ 1400/10/28  2022/01/18
    Iranian Journal of Science and Technology - Transactions of Electrical Engineering


●  پیاده‌سازی سیستم تطبیقی فازی-عصبی در مدل‌سازی و تخمین حالت شارژ باتری‌های لیتیوم-یون
   ◂ محمدحسین کاظمی، محمد نصیری
   ✔ 1400/07/01  2021/09/23
    علوم رایانش و فناوری اطلاعات
PDF   

●  A New Consensus-based Distributed Adaptive Control for Islanded Microgrids
   ◂ Aref Doroudi, M. Keshavarz, N.M. Dehkordi, Mohammad Hosein Kazemi
   ✔ 1400/04/10  2021/07/01
    International Journal of Engineering Transactions A: Basics


●  A Novel Hybrid Droop-Isochronous Control Strategy for Microgrid Management
   ◂ Aref Doroudi, Mohammad Hosein Kazemi, M. Keshavarz, N.M. Dehkordi
   ✔ 1399/10/12  2021/01/01
    Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering
PDF   

●  کنترل وضعیت و ارتفاع کوادروتور بر پایه مد لغزشی مرتبه کسری بهوسیله الگوریتم ژنتیک
   ◂ محمدحسین کاظمی، مرتضی حاج علی
   ✔ 1399/09/25  2020/12/15
    علوم رایانش و فناوری اطلاعات
PDF   

●  Trajectory Tracking of Nonlinear Unmanned Rotorcraft Based on Polytopic Modeling and State Feedback Control
   ◂ Amir Hooshang Mazinan, Mohammad Hosein Kazemi, Reza Tarighi
   ✔ 1399/09/12  2020/12/02
    IETE Journal of Research


●  A Novel Adaptive Distributed Secondary Voltage Controller With High Convergence Rate for Islanded Microgrids
   ◂ Aref Doroudi, Mohammad Hosein Kazemi, Mohesen Keshavarz, Nima Mahdian Dehkordi
   ✔ 1399/08/17  2020/11/07
    IEEE Systems Journal


●  مد لسازی خطی پارامتر متغیر( LPV) بازوی PUMA560 در تخمین گشتاور محاسبه شده جهت کنترل مسیر
   ◂ محمدحسین کاظمی، علی فضلی
   ✔ 1399/07/01  2020/09/22
    مهندسی برق و الکترونیک ایران= Journal of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers


●  Velocity Control of Nonlinear Unmanned Rotorcraft using Polytopic Modelling and State Feedback Control
   ◂ Amir Hooshang Mazinan, Mohammad Hosein Kazemi, Reza Tarighi
   ✔ 1399/06/11  2020/09/01
    Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
PDF   

●  Adaptive filtering with robust controller for improvement of inertial response of wind turbine
   ◂ Seyed Reza Aali, Mohammadreza Besmi, Mohammad Hosein Kazemi
   ✔ 1398/06/25  2019/09/16
    International Transactions on Electrical Energy Systems


●  The ?–synthesis and analysis of water level control in steam generators
   ◂ Omid Safarzadeh, Mohammad Hosein Kazemi, Ahmed Salehi
   ✔ 1397/11/23  2019/02/12
     Nuclear Engineering and Technology


●  Fractional order PID control of steam generator water level for nuclear steam supply systems
   ◂ Ahmad Salehi, Omid Safarzadeh, Mohammad Hossein Kazemi
   ✔ 1397/11/12  2019/02/01
    Nuclear Engineering and Design


●  State-feedback control of robot manipulators using polytopic LPV modelling with fuzzy-clustering
   ◂ Mohammad Hosein Kazemi, Mohammad Bagher Abolhasani Jabali
   ✔ 1397/08/12  2018/11/03
    Ain Shams Engineering Journal
PDF   

●  Smart VRP-NLMS algorithm for estimation of power system frequency
   ◂ Seyed Reza Aali, Mohammad Reza Besmi, Mohammad Hosein Kazemi
   ✔ 1397/08/11  2018/11/02
     COMPEL-The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering
PDF   

●  مدل‌سازی نامعین خطی پارامتر متغیر سیستم‌های قدرت با به کارگیری نگاشت مجموعه پارامتر بر پایه الگوریتم تحلیل مولفه‌های اصلی جهت طراحی پایدارساز مقاوم
   ◂ محمدحسین کاظمی، محمدباقر ابوالحسنی جبلی
   ✔ 1397/07/17  2018/10/09
    مهندسی برق دانشگاه تبریز


●  Multiple Model Adaptive Attitude Control of LEO Satellite with Angular Velocity Constraints
   ◂ Abolfazl Shahrooei, Mohammad Hosein Kazemi
   ✔ 1397/01/23  2018/04/12
    International Journal of Aeronautical and Space Sciences


●  An optimal autonomous microgrid cluster based on distributed generation droop parameter optimization and renewable energy sources using an improved grey wolf optimizer
   ◂ Hamed Moazami Goodarzi, Mohammad Hosein Kazemi
   ✔ 1396/05/16  2017/08/07
    Engineering Optimization


●  Power System Event Ranking Using a New Linear Parameter-Varying Modeling with a Wide Area Measurement System-Based Approach
   ◂ Mohammad Abolhasani Jabali, Mohammad Kazemi
   ✔ 1396/05/10  2017/08/01
    Energies


●  A Novel Optimal Control Method for Islanded Microgrids Based on Droop Control Using the ICA-GA Algorithm
   ◂ Hamed Moazami Goodarzi, Mohammad Kazemi
   ✔ 1396/01/15  2017/04/04
    Energies


●  ROBUST MULTIPLE MODEL ADAPTIVE CONTROL WITH FUZZY POSTERIOR PROBABILITY COMBINATION
   ◂ Fatemeh Zare-Mirakabad, Mohammad H. Kazemi
   ✔ 1396/01/15  2017/04/04
    Control and Intelligent Systems-It,s Title Changed


●  Uncertain polytopic LPV modelling of robot manipulators and trajectory tracking
   ◂ Mohammad Bagher Abolhasani Jabali, Mohammad Hosein Kazemi
   ✔ 1395/12/18  2017/03/08
    International Journal of Control, Automation and Systems


●  A New Polytopic Modeling with Uncertain Vertices and Robust Control of Robot Manipulators
   ◂ Mohammad Bagher Abolhasani Jabali, Mohammad Hosein Kazemi
   ✔ 1395/12/16  2017/03/06
    Journal of Control, Automation and Electrical Systems


●  A new LPV modeling approach using PCA-based parameter set mapping to design a PSS
   ◂ Mohammad B. Abolhasani Jabali, Mohammad H. Kazemi
   ✔ 1395/10/12  2017/01/01
    Journal of Advanced Research


●  DECENTRALIZED LOAD-FREQUENCY CONTROL USING INTERACTION ESTIMATION AND ACTIVE DISTURBANCE REJECTION
   ◂ Mojtaba Hassanzadeh, Mohammad Reza Jahed Motlagh, Mohammad Hosein Kazemi
   ✔ 1394/09/10  2015/12/01
    The Mediterranean Journal of Measurement and Control


●  COMPARISON OFSATELLITE ATTITUDE CONTROL USING TWO DIFFERENT ACTUATORS
   ◂ jalal arasi, Mohammad Hosein Kazemi
   ✔ 1393/12/24  2015/03/15
    International Journal of Academic Research
PDF   

●  An Investigation of New Control Methods to Improve Damping of Oscillations in Large-Scale Power Systems and a Proposed Control Approach Suitable for Iran Power Network
   ◂ M.B. Abolhassani-Jebeli, Mohammad Hosein Kazemi
   ✔ 1393/11/26  2015/02/15
    Journal of Applied Environmental and Biological Scinces
PDF   

●  Multivariable Adaptive Output-Feedback Regulation Using Adaptive Observer
   ◂ Mohammad Hosein Kazemi
   ✔ 1393/05/10  2014/08/01
    مهندسی برق مدرس=Modares Journal of Electrical Engineering- فنی و مهندسی مدرس سابق
PDF   

●  Decentralized interaction estimators in large scale power systems with neural networks
   ◂ Hamid Rashidfar, Mohammad Hosein Kazemi
   ✔ 1392/06/10  2013/09/01
    Journal of Electric Power and Energy Conversion Systems
PDF   

●  Vehicle Suspension Inspection by Stewart Robot
   ◂ Mohammad Hosein Kazemi, Mastaneh joshani
   ✔ 1391/07/10  2012/10/01
    International Journal of Automotive Engineering
PDF   

●  DIRECT ADAPTIVE FUZZY CONTROL WITH MEMBERSHIP FUNCTION TUNING
   ◂ Morteza Moradi, Mohammad Hosein Kazemi, Elnaz Ershadi
   ✔ 1391/02/12  2012/05/01
    Asian Journal of Control
PDF   

●  Designing the Fuzzy Controller in Mobile Robot Navigation with the Presence of Unknown Obstacles
   ◂ Maryam Refaee, Mohammad Hossein Kazemi, Mohammadali Nekoui, S. Amir Ghoreishi
   ✔ 1390/12/11  2012/03/01
    International Journal of Intelligent Information Processing
PDF   

●  کنترل ولتاژ و فرکانس یک سیستم قدرت میکرو گرید ب روش افت
   ◂ یاسر رحمتی کوکنده، یاسر رحمتی کوکنده، Mohammad Hosein Kazemi، هانی واحدی، حسن رحمتی کوکنده
   ✔ 1390/11/12  2012/02/01
    Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology
PDF   

●  A New Class of Decentralized Interaction Estimators for Load Frequency Control in Multi-Area Power Systems
   ◂ Mohammad Hosein Kazemi, Mehdi Karari, Mohammad Baqer Menhaj
   ✔ 1382/08/01  2003/10/23
    International Journal of Engineering Transactions B: Applications
PDF   

●  A New Class of Decentralized Estimators for Large-Scale Systems
   ◂ M.H. Kazemi, M. Karrari, M.B. Menhaj
   ✔ 1382/08/01  2003/10/23
    European Journal of Control
PDF   

●  Decentralized robust adaptive load frequency control using interactions estimation
   ◂ M. H. Kazemi, M. Karrari, M. B. Menhaj
   ✔ 1382/06/01  2003/08/23
    Electrical Engineering
PDF   

●  Two-Level Fuzzy Control of Large-Scale Systems and its Application into PSS Design
   ◂ Mohammad Hosein Kazemi, Mehdi Karari, Mohammad Baqer Menhaj
   ✔ 1382/06/01  2003/08/23
    Iranian Journal of Science and Technology - Transactions of Civil Engineering
PDF   

●  Decentralized Robust Adaptive Output-Feedback Controller for Power Systems Load Frequency Control
   ◂ Mohammad Hosein Kazemi, Mehdi Karari, Mohammad Baqer Menhaj
   ✔ 1381/02/01  2002/04/21
    Electrical Engineering
PDF   

●  Dcentralized interaction estimators for load frequency control in multi-area power systems using model reduction technique
   ◂ Mohammad Hosein Kazemi, Mehdi Karari, Mohammad Baqer Menhaj
   ✔ 1381/02/01  2002/04/21
    Electrical Engineering
PDF   

مقالات کنفرانسی (25)   Download XML   Download TXT

●  Microgrid Control In Islanding And Connected Mode
   ◂ Yasser Rahmatikukandeh, Mohammad Hosein Kazemi
   ✔ 1397/02/20  2018/05/10
    26th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE)
PDF   

●  Adaptive output feedback attitude control of a LEO satellite under angular velocity constraints
   ◂ Abolfazl Shahrooei, Mohammad Hosein Kazemi
   ✔ 1396/02/14  2017/05/04
    25th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE)
PDF   

●  روشهای نوین کنترل نوسانات نیروگاههای متصل به شبکه های بزرگ به همراه ارایه پیشنهاد برای شبکه سراسری برق ایران
   ◂ محمدباقر ابوالحسنی جبلی، محمدحسین کاظمی
   ✔ 1395/08/05  2016/10/26
    سی و یکمین کنفرانس بین المللی برق
PDF   

●  طرح بهبود یافته کنترل تطبیقی مدل چندگانه مقاوم فازی در یک سیستم دینامیکی مورد مطالعه بهمراه پارامتر عدم قطعیت
   ◂ فاطمه زارع میرک اباد، محمدحسین کاظمی
   ✔ 1395/04/24  2016/07/14
    نخستین کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی کامپیوتر، برق، مکانیک و مکاترونیک
PDF   

●  کنترل سیستم چهارپره با استفاده از کنترل کننده پسگام هوشمند با وجود عدم قطعیت در جرم
   ◂ همایون دادگرنژاد، حامد دادگرنژاد، محمدحسین کاظمی
   ✔ 1395/03/12  2016/06/01
    کنفرانس بین المللی مهندسی برق
PDF   

●  Estimation of inertia constant of Iran power grid using the largest simulation model and PMU data
   ◂ Mohammadbagher Abolhasanijabali, Mohammad Hosein Kazemi
   ✔ 1395/02/21  2016/05/10
    بیست و چهارمین کنفرانس بین‌المللی برق
PDF   

●  روشهای نوین برای کنترل نوسانات شبکه های بزرگ قدرت به همراه بررسی و ارایه پیشنهاد برای شبکه سراسری برق ایران
   ◂ محمدباقر ابوالحسنی جبلی، محمدحسین کاظمی
   ✔ 1394/09/10  2015/12/01
    international conference on science and engineering
PDF   

●  مقایسه کنترل وضعیت ماهواره در جهت‌گیری به سمت مرکز زمین توسط دو عملگر کنترلی متفاوت
   ◂ جلال ارسی، محمدحسین کاظمی
   ✔ 1393/11/30  2015/02/19
    دومین همایش ملی پژوهش‌های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک
PDF   

●  طراحی سیستم کنترل وضعیت یک ماهواره از لحظه پرتاپ تا پایدارسازی سه محوره توسط عملگرهای مغناطیسی و چرخ عکس العملی با اعمال بارزدایی
   ◂ جلال ارسی، محمدحسین کاظمی
   ✔ 1393/11/30  2015/02/19
    دومین همایش ملی پژوهش‌های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک
PDF   

●  کنترل تطبیقی مدل چندگانه مقاوم وضعیت ماهواره
   ◂ ابوالفضل شهرویی، محمدحسین کاظمی
   ✔ 1393/11/20  2015/02/09
    دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
PDF   

●  بررسی محدودکننده جریان از نوع HTS با هسته اشباعدر شرایط وقوع اضافه ولتاژهای گذرای سطح انتقال
   ◂ محمدباقر ابوالحسنی جبلی، عارف درودی، سعید جودکی، محمدحسین کاظمی
   ✔ 1392/01/29  2013/04/18
    کنفرانس ملی مهندسی سیستمهای قدرت
PDF   

●  لزوم بازنگری در تنظیمات پایدارسازهای سیستم قدرت ایران با هدف بهبود میرایی نوسانات بین ناحیه ای شبکه انتقال
   ◂ محمدباقر ابوالحسنی جبلی، عادل محسنی، محمدحسین کاظمی
   ✔ 1391/11/26  2013/02/14
    نخستین کنگره اتوماسیون مهندسی برق
PDF   

●  A new h-infinity controller design for reducing the short circuit current
   ◂ M.B. Abolhassani-Jebeli, Mohammad Hosein Kazemi, Jalal Nazarzadeh
   ✔ 1391/11/26  2013/02/14
    نخستین کنگره اتوماسیون مهندسی برق
PDF   

●  طراحی و ردیابی مسیر کنترلر به فرم زنجیر ه ای برای یک گلایدر بدون سرنشین(خودگردان)
   ◂ محمدحسین کاظمی، رضا طریقی، حیدرعلی شایانفر
   ✔ 1391/11/05  2013/01/24
    اولین کنفرانس علوم و فنون دریایی و اقیانوسی
PDF   

●  A Novel Approach for Robust H? PSS Design According to Various Power System Operation Conditions
   ◂ Saeed Jodaki, Saeed Jodaki, Mohammad Hosein Kazemi, M.B. Abolhassani-Jebeli
   ✔ 1391/08/22  2012/11/12
    بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
PDF   

●  روشی نوین برای تشخیص زمان جزیره سازی کنترل شده در سیستم های قدرت بر اساس تشکیل گروه های همنوای ژنراتوری
   ◂ حمزه داوری کیا، حمزه داوری کیا، محمدرضا اقامحمدی، محمدحسین کاظمی
   ✔ 1391/08/22  2012/11/12
    بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
PDF   

●  Decentralized disturbance rejection control of multi-area power systems using generalized extended state observer
   ◂ Mojtaba Hasanzadeh, Mohammad Reza Jahed-Motlagh, Mohammad Hosein Kazemi
   ✔ 1391/02/28  2012/05/17
    بیستمین دوره کنفرانس مهندسی برق ایران
PDF   

●  روشی نوین برای تعیین گروه های همنوای ژنراتوری و انسجام در اتصالات سیستم های قدرت با استفاده از ضریب سنکرونیزاسیون میان ژنراتورهای شبکه
   ◂ حمزه داوری کیا، محمدرضا اقا محمدی، حمزه داوری کیا، محمدحسین کاظمی
   ✔ 1390/09/10  2011/12/01
    بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
PDF   

●  کنترل مقاوم چند هدفه سیستم های نامعین چند متغیره غیر خطی با استفاده از منطق فازی
   ◂ وحید عظیمی، پیمان اخلاقی، Mohammad Hosein Kazemi
   ✔ 1390/08/07  2011/10/29
    11th Internation Conference on control Automation and System, 2011
PDF   

●  کنترل مقاوم چند هدفه سیستم های نامعین غیر خطی توسط انفیس
   ◂ Mohammad Hosein Kazemi، وحید عظیمی، پیمان اخلاقی
   ✔ 1390/03/02  2011/05/23
    Chinese Control and Decision Conferemce 2011
PDF   

●  کنترل میکروگرید به روش افت
   ◂ یاسر رحمتی کوکنده، یاسر رحمتی کوکنده، Mohammad Hosein Kazemi، هانی واحدی، امیرسامان مولوی تبریزی
   ✔ 1389/08/20  2010/11/11
    International Conference on power electronics and intelligent transportation system
PDF   

●  طراحی کنترل کننده فازی -عصبی سیستم قدرت چند ماشینه بر مبنای کنترل تطبیقی و مقایسه ان با کنترل کننده های کلاسیک
   ◂ محمد خلیلی، صادق احمدیان، محمدحسین کاظمی
   ✔ 1389/08/20  2010/11/11
    بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
PDF   

●  Multi-area robust decentralized Load Frequency Controller design in a restructured power system using Quantitative Feedback Theory
   ◂ Javad Razvantalab, Mohammad Hosein Kazemi, ali khaki sedigh
   ✔ 1388/08/19  2009/11/10
    Electric power engineering and control system
PDF   

●  Fuzzy path tracking control of a 5-DOF experimental robot
   ◂ Mohammad Hossein Kazemi, Soheil Ahangarian, Alireza Hashempour
   ✔ 1387/04/03  2008/06/23
    IEEE International Conference on Information and Automation
PDF   

●  Multivariable adaptive output-feedback control
   ◂ M.H. Kazemi, M.B. Menhaj, M. Karrari
   ✔ 1381/02/20  2002/05/10
    American Control Conference


کتاب ها

●  روبات های جوشکار

پایان نامه ها

●  طراحی کنترل¬کننده مدل داخلی مقاوم به منظور پایداری وضعیت پرنده بدون سرنشین چهارپره با بار اویزان در تعقیب مسیر دلخواه
   ◂ سیدعلیرضا یوسفی

●  کنترل حالت و ارتفاع کوادروتور بر پایه مد لغزشی مرتبه کسری با استفاده از الگوریتم ژنتیک
   ◂ مرتضی حاج علی

●  طراحی کنترل کننده کوادراتور با استفاده از مدل سازی LPV بر پایه تحلیل مولفه های اصلی بدست امده از شبکه های عصبی
   ◂ علی دمیرچی

●  طراحی کنترل روبات های بازو با مدلسازی LPV و به روش گشتاور محاسبه شده
   ◂ علی فضلی

●  کنترل فازی-تطبیقی روبات در تعامل با محیط ناشناخته با بکارگیری یادگیری امپدانس
   ◂ محمدتقی مومن هروی

●  بهبود عملکرد ریزشبکه های جزیره ای توسط بهینه سازی تولیدات پراکنده و خوشه بندی
   ◂ حامد معظمی گودرزی

●  کنترل مقاوم میرایی شبکه های قدرت ابعاد وسیع با بکارگیری سامانه اندازه گیری فراگیر
   ◂ محمدباقر ابوالحسنی جبلی

●  کنترل فازی فرود خودمختار روبات پرنده چهار موتوره بر مبنای بینایی
   ◂ اعظم اسماعیل زاداهندانی

●  بهبود تخمین وضعیت شارژدهی باطری ها در اتومبیل های برقی با استفاده از فیلتر اچ-بینهایت و شبکه عصبی
   ◂ شاهین مرادی

●  مدل سازی باتری جهت تخمین حالت شارژ با استفاده از سیستم تطبیقی عصبی فازی (ANFIS)
   ◂ محمد نصیرینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید