دانشگاه شاهد

جلال نظرزاده دینار

دانشیار - PhD


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی برق قدرت - کنترل
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (31)   Download XML   Download TXT

●  مدلسازی و تحلیل دینامیک حرکت ارتعاشی رتور در ماشین های القایی با سه درجه ازادی
   ◂ جلال نظرزاده دینار، سیدمحمدجواد حعفریان
   ✔ 1399/04/08  2020/06/28
    مهندسی برق و الکترونیک ایران= Journal of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers


●  تخمین و تعقیب بهینه توربین بادی با سرعت متغیر در ژنراتور مغناطیس دائم
   ◂ فرزاد بختیاری، جلال نظرزاده
   ✔ 1398/10/11  2020/01/01
    Journal of Modern Power Systems and Clean Energy


●  مدل TDF در ماشین القایی به منظور تشخیص خطایی بیرینگ توسط ولتاژ شفت
   ◂ سید محمد جواد جعفریان، جلال نظرزاده دینار
   ✔ 1398/08/17  2019/11/08
    IEEE Transactions on Industrial Electronics


●  ارزیابی اثارمدولاسیون‌های عرض پالس سینوسی اشوبی برتداخل الکترومغناطیسی و ولتاژ محوردر محرکه‌های القایی
   ◂ مهدی اصفی، جلال نظرزاده دینار
   ✔ 1398/08/13  2019/11/04
    مهندسی برق و الکترونیک ایران= Journal of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers


●  مدل گذرای فرکانس بالا در محرک القایی برای انالیز خطایی بیرینگ
   ◂ Mahdi Asefi، Jalal Nazarzadeh
   ✔ 1397/12/10  2019/03/01
    IEEE Sensors Journal


●  بکارگیری روش رقابت نش -استکلبرگ در تنظیم بارهای شبکه میکروگرید dc
   ◂ جلال نظرزاده دینار، زهرا مختارنژاد
   ✔ 1397/09/01  2018/11/22
    International Transactions on Electrical Energy Systems


●  Employing neutral-voltage spectrum for internal turn-to-turn fault detection in the induction machine drives
   ◂ Mohammad Javad Jafarian, Jalal Nazarzadeh
   ✔ 1397/05/03  2018/07/25
    ISA Transactions


●  Integral-series Fourier analysis of chaotic PWM patterns for common mode voltage stresses
   ◂ Mahdi Asefi, Jalal Nazarzadeh
   ✔ 1397/01/27  2018/04/16
    IET Power Electronics


●  مروری بر رفتار فرکانس بالا محرک القایی
   ◂ Mahdi Asefi، جلال نظرزاده دینار
   ✔ 1396/06/10  2017/09/01
    IET Electrical Systems in Transportation


●  انالیز ماسین خطب با استفاده از MEC
   ◂ Amin Nosrati، جلال نظرزاده دینار
   ✔ 1395/11/11  2017/01/30
     COMPEL-The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering


●  مدلسازی و تخمین موقعیت رتور محرک القایی با استفاده از سری والش
   ◂ حمیدرضا شیرازی، Jalal Nazarzadeh
   ✔ 1395/01/04  2016/03/23
    Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences


●  An online estimator for rotor resistance in vector drives of induction machines based on Walsh functions
   ◂ Hamidreza Shirazi, Jalal Nazarzadeh
   ✔ 1393/09/08  2014/11/29
     Control Theory and Technology


●  A traveling-wave model of electric machines with eccentricity for shaft voltage analysis
   ◂ Alireza Abbasi, Jalal Nazarzadeh
   ✔ 1393/07/09  2014/10/01
    Journal of Electromagnetic Waves and Applications


●  Applying bilinear time-optimal control system in boost converters
   ◂ Jalal Nazarzadeh, Mohammad Javad Jafarian
   ✔ 1393/01/12  2014/04/01
    IET Power Electronics


●  A detailed model of disk type linear induction machines
   ◂ Mohammad Hassan Tosifian, Jalal Nazarzadeh
   ✔ 1393/01/12  2014/04/01
    International Transactions on Electrical Energy Systems


●  Lyapunov exponent and bifurcation characteristics in synchronous machines with an internal fault
   ◂ Seyed Mohammad Shariatmadar, Jalal Nazarzadeh, Mehrdad Abedi
   ✔ 1392/01/12  2013/04/01
    IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering


●  A New Dynamical Model of Linear Induction Machines
   ◂ Mohammad H. Tosifian, Jalal Nazarzadeh, Mehrdad Abedi
   ✔ 1391/06/11  2012/09/01
    Electric Power Components and Systems


●  کنترل حداقل زمان مبدل با تنطیم کنترلر در مد میرا
   ◂ سیدمحمدجواد جعفریان امیری، Jalal Nazarzadeh
   ✔ 1391/06/11  2012/09/01
    Journal of Power Electronics


●  Bifurcation and Lyapunov's exponents characteristics of electrical scalar drive systems
   ◂ R.A. Sangrody, K.Y. Nikravesh, J. Nazarzadeh
   ✔ 1391/05/11  2012/08/01
    IET Power Electronics


●  A generalized dynamical model for transformers with saturation and hysteresis effects
   ◂ Jalal Nazarzadeh, Vahid Naeini
   ✔ 1391/04/05  2012/06/25
    Mathematical and Computer Modelling of Dynamical Systems


●  نگاشت پونکاره ژنراتور القای سری
   ◂ سید محمد شریعت مدار، Jalal Nazarzadeh
   ✔ 1390/12/11  2012/03/01
    PRZEGLAD ELEKTROTECHNICZNY


●  Inherent Chaotic Behavior in Vector Control Drives of Induction Machines
   ◂ Reza A. Sangrody, Jalal Nazarzadeh, Kamaleddin Y. Nikravesh
   ✔ 1390/10/11  2012/01/01
    Electric Power Components and Systems


●  Hybrid extended Fourier series for optimal control of nonlinear algebraic dynamical systems
   ◂ Jalal Nazarzadeh, Hamidreza Radmanesh
   ✔ 1390/08/24  2011/11/15
    Control Theory and Technology


●  کنترل بهینه زمان حقیقی حذف هارمونیک در مبدل pwm
   ◂ محمد حسین توصیفیان، Jalal Nazarzadeh
   ✔ 1390/03/11  2011/06/01
    ELEKTRIKA-UTM Journal of Electrical Engineering


●  ارائه مدل تحلیلی خروج از مرکز ماشین سنکرون قطب برجسته
   ◂ محمد بابایی، جلال نظرزاده دینار، بابایی، فیض، ابراهیمی، امینی
   ✔ 1390/01/12  2011/04/01
    IEEE Transactions on Magnetics


●  Diagnosis and Magnetic Field Analysis of Small Power Salient-Pole Synchronous Generator with Static Eccentricity Using Time-Stepping Finite-Element Method
   ◂ Jawad Faiz, Mojtaba Babaei, Jalal Nazarzadeh, Bashir Mahdi Ebrahimi, Sohrab Amini
   ✔ 1389/12/10  2011/03/01
    Electromagnetics


●  کنترل بهینه حداقل زمان مبدل باک
   ◂ محمدجواد جعفریان، Jalal Nazarzadeh
   ✔ 1389/10/11  2011/01/01
    IET Power Electronics


●  تخمین مقاومت ماشین القایی در کنترل برداری به روش طیفی
   ◂ احسان اجیلی، جلال نظرزاده دینار
   ✔ 1389/07/09  2010/10/01
    International Review on Modelling and Simulations


●  اشوب در محرک اسکالر
   ◂ رضا سنگرودی، جلال نظرزاده دینار
   ✔ 1389/04/10  2010/07/01
    International Journal of Power and Energy Conversion


●  TIME-STEPPING FINITE-ELEMENT ANALYSIS OF DYNAMIC ECCENTRICITY FAULT IN A THREE-PHASE SALIENT POLE SYNCHRONOUS GENERATOR
   ◂ Jawad Faiz, Mojtaba Babaei, Jalal Nazarzadeh, Bashir Mahdi Ebrahimi, Sohrab Amini
   ✔ 1389/02/11  2010/05/01
    Progress in Electromagnetic Research


●  ارائه یک مدل تحلیلی غیر خطی برای میانگین سالانه زمان مصصرف روزانه قله بار الکتریکی در کشور
   ◂ جلال نظرزاده دینار، حامد شکوری گنجوی
   ✔ 1387/03/01  2008/05/21
    انرژی ایران


مقالات کنفرانسی (7)   Download XML   Download TXT

●  Cascaded multilevel inverters fault control
   ◂ Alireza Farzaneh, Jalal Nazarzadeh
   ✔ 1390/06/17  2011/09/08
    Acemp-Electromotion 2011


●  Precise Loss Calculation in Cascaded Multilevel Inverters
   ◂ Alireza Farzaneh, Jala Nazarzadeh
   ✔ 1388/10/07  2009/12/28
    Second International Conference on Computer and Electrical Engineering


●  Chaos improvement in AC variable active passive reactance systems with OGY method
   ◂ Seyed Mohammad Shariatmadar, Jalal Nazarzadeh, Vahid Amir
   ✔ 1388/04/14  2009/07/05
    IEEE International Symposium on Industrial Electronics


●  Protection of Engine and Start Motors in Diesel-Electric Locomotive during Cranking by Sensorless Method
   ◂ Jalal Nazarzadeh, Mansour Mahdizadeh
   ✔ 1387/07/24  2008/10/15
    IRS Second International Railway Symposium 2008


●  Optimal output feedback for chaos improvement in AC variable active passive reactance system
   ◂ S. Mohammad Shariatmadar, Jalal Nazarzadeh
   ✔ 1387/03/01  2008/05/21
    International Conference on Industrial Technology


●  Improvement Behavior and Chaos Control of Cuk Converter in Current Mode Controlled
   ◂ Jalal Nazarzadeh, aliasghar amini
   ✔ 1387/03/01  2008/05/21
    International Conference on Industrial Technology


●  Nonlinear feedback control of chaos in synchronous reluctance motor drive systems
   ◂ Mojtaba Babaei, Jalal Nazarzadeh, Jawad Faiz
   ✔ 1387/03/01  2008/05/21
    International Conference on Industrial Technology


کتاب ها

●  ماشین های الکتریکی
   ◂ نظرزاده، نائینی

پایان نامه ها

●  ارزیابی و مقایسه‌ی مشخصه‌های عملکردی کنترل پیش‌بین با گام بلند و کوتاه در محرک یک موتور سنکرون اهنربای دائم
   ◂ رضا فرجی

●  مدلسازی و تحلیل دینامیک یکپارچه تنش در ماشین های القایی
   ◂ سیدمحمدجواد جعفریان امیری

●  کنترل مبدل بوست با در نظر گرفتن عدم قطعیت با استفاده از تئوری تخمین
   ◂ سجاد ملک

●  مدلسازی و انالیز ولتاژ شفت در محرک الکتریکی با مولاسیون اشوبی
   ◂ مهدی اصفی قمری

●  رویت¬گر حلقه بسته بهینه در ژنراتور مغناطیس دائم سیستم¬های توربین بادی
   ◂ فرزاد بختیاری

●  بهینه سازی کنترل ژنراتور القایی دو سو تغذیه بر مبنای کنترل برداری
   ◂ علرف شفیعی

●  انالیز و طراحی کنترل یکپارچه برداری ژنراتور مغناطیس دایم در نیروگاه بادی
   ◂ عاطفه کریمی مالک ابادی

●  کنترل بهینه حداقل زمان در مبدل الکترونیک قدرت بوست-فلای بک
   ◂ سید یداله کشاورز

●  کنترل بهینه حداقل¬زمان در مبدلهای ایزوله الکترونیک قدرت
   ◂ نوید صامتی

●  ارزیابی شیوه های کنترل جریان مبدل در محرک های موتور القایی
   ◂ حسن شریفینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید