دانشگاه شاهد

منصور ولی

استاد یار - دکترا


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی پزشکی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات کنفرانسی (11)   Download XML   Download TXT

●  گسترش پهنای باند گفتار باند باریک بر اساس لگاریتم انرژی فیلتر بانک
   ◂ سارا پورمحمدی، منصور ولی، محسن قدیانی- جهانشاه کبودیان
   ✔ 1390/09/23  2011/12/14
    هجدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران


●  بازسازی فازی در روش دادگان مفقود مبتنی بر خوشه بندی جهت بازشناسی مقاوم گفتار
   ◂ صادق مسجودی، منصور ولی
   ✔ 1390/09/23  2011/12/14
    هجدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
PDF   

●  بازشناسی مقاوم گفتار تلفنی فارسی به روش سری های تیلور برداری
   ◂ محسن قدیانی، منصور ولی، سارا پور محمدی
   ✔ 1390/09/23  2011/12/14
    هجدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
PDF   

●  یک روش جدید در بازشناسی زبان مبتنی بر اصلاح مدل GMM
   ◂ سیدایمان موسویان قهفرخی، منصور ولی، سید محمد صادقی، جهانشاه کبودیان
   ✔ 1390/08/27  2011/11/18
    International Conference on Signal and Image Processing Applications


●  بازشناسی مقاوم گفتار تلفنی با ترکیب روش اصلاح بردارهای بازنمایی توسط شبکه عصبی دو سویه و روشهای MLLR و MAP در تطبیق مدل بازشناسی
   ◂ ایمان اسمعیلی، منصور ولی
   ✔ 1389/08/12  2010/11/03
    هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
PDF   

●  بازشناسی مقاوم گفتار با اصلاح بردارهای بازنمایی مبتنی بر شبکه های عصبی دوسویه
   ◂ حجت محمدنژاد، منصور ولی
   ✔ 1389/08/12  2010/11/03
    هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
PDF   

●  بازشناسی مقاوم گفتار فارسی با استفاده از روش بردار سری تیلور
   ◂ محسن قدیانی، منصور ولی
   ✔ 1389/02/21  2010/05/11
    هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
PDF   

●  شناسایی ناهنجاریهای صوتی با استفاده از کاهش ویژگی و ماشین پشتیبان برداری
   ◂ میثم خلیل ارجمندی، محمد پویان، منصور ولی، حجت محمدنژاد
   ✔ 1389/02/21  2010/05/11
    هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
PDF   

●   بازشناسی مقاوم گفتار با دادگان مفقود شده با استفاده از روشی مبتنی بر کوراریانس
   ◂ حجت محمدنژاد، منصور ولی
   ✔ 1389/02/21  2010/05/11
    هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
PDF   

●  جبرانسازی دو مرحله ای بردارهای گفتار تمیز و تلفنی با بکارگیری شبکه عصبی دوسویه
   ◂ ایمان اسمعیلی، منصور ولی، جهانشاه کبودیان
   ✔ 1389/02/20  2010/05/10
    International Conference on Information Sience, Signal Processing and Thair Applications
PDF   

●  کاربرد شبکه عصبی دوسویه در اصلاح بردارهای بازنمایی گفتار تلفنی و میکروفونی
   ◂ ایمان اسمعیلی، منصور ولی، جهانشاه کبودیان
   ✔ 1388/12/01  2010/02/20
    پانزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
PDF   

پایان نامه ها

●  Language Recognition Based on Corrected GMM/UBM Method
   ◂ سیدمحمد صادقی

●  بازشناسی مقاوم گوینده بر اساس مدل GMM-UBM
   ◂ سیدایمان موسویان قهفرخی

●  بازشناسی گفتار نویزی با اصلاح روش خوشه¬بندی در دادگان مفقود
   ◂ صادق مسجودی

●  Reconstruction of Wideband Speech from Band-Limited Signal Using Artificial Neural Networks
   ◂ سارا پورمحمدی

●  Robust Telephone Speech Recognition Using Vector Teylor Series Method
   ◂ محسن قدیانی

●  Robust Speech Recognition Based on HMM Model
   ◂ ایمان اسمعیلی

●  Identification of voice disorders by wavelet packet tansform and pattern recognition technics
   ◂ میثم خلیل ارجمندی

●  تشخیص بیماریهای ریوی بااستفاده ازانالیز طیفی صداهای ناهنجار ریه
   ◂ مریم جباری

●  Speech processing for classifying clinical depression in adolescent
   ◂ ربابه شنکایی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید