دانشگاه شاهد

حبیب عباسی پور

استاد - دکتری تخصصی حشره شناسی کشاورزی (اکولوژی و کنترل بیولوژیک)


نام دانشکده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه آموزشی : گیاه پزشکی
شماره اتاق : 021-51212303
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :021-51212303
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (145)   Download XML   Download TXT

●  Assessment of Tuta absoluta yield loss in Iranian tomato crops
   ◂ E. Rostami, H. Madadi, Habib Abbasipour, A.G.S. Cuthbertson
   ✔ 1400/06/29  2021/09/20
    Journal of Asia-Pacific Entomology


●  Interaction between host plant morphological characteristics with life history of the greenhouse whitefly Trialeurodes vaporariorum
   ◂ Sakineh Naeim Amini, Ali Golizadeh, Bahram Tafaghodinia, Jabraeil Razmjou, Habib Abbasipour
   ✔ 1400/06/28  2021/09/19
    Arthropod-Plant Interactions


●  ارزیابی شبکه عصبی مصنوعی MLP بهینه شده با الگوریتم ژنتیک در تخمین و Trialeurodes vaporariorum (Hemiptera: گلخانه سفیدبالک rm و R0 پیشبینی (Aleyrodoidae با توجه به برخی ویژگیهای گیاهان میزبان در شرایط گلخانه
   ◂ سکینه نعیم امینی، جبرئیل رزمجو، علیرضا شعبانی نژاد، علی گلی زاده، حبیب عباسی پور، بهرام تفقدی نیا
   ✔ 1400/03/01  2021/05/22
    نامه انجمن حشره شناسی ایران=Journal of Entomological Society of Iran
PDF   

●  Toxicity of selected plant-derived pesticides to the citrus spider mites (Acari: Tetranychidae) and their predator, Stethorus gilvifrons, in the semi-field conditions
   ◂ Habib Abbasipour, Amir Hossein Toorani, Behnam Amiri-Besheli
   ✔ 1399/10/18  2021/01/07
    International Journal of Acarology
PDF   

●  THE EFFECT OF DIFFERENT BIO-RATIONAL AND CHEMICAL PESTICIDES ON PANONYCHUS CITRI AND TETRANYCHUS URTICAE MITES UNDER LABORATORY CONDITIONS
   ◂ Behnam Amiri-Besheli, Amir Hossein Toorani, Habib Abbasipour
   ✔ 1399/10/04  2020/12/24
     Fresenius Environmental Bulletin- Advances in Food Sciences
PDF   

●   Evaluation of effect of biorational insecticides onhorticultural indices of the pistachio trees infestedwith the pistachio psylla,Agonoscena pistaciae
   ◂ Gholamhossein Roshani , Habib Abbasipour, Jabber Karimi
   ✔ 1399/10/01  2020/12/21
    Archives of Phytopathology and Plant Protection
PDF   

●  Laboratory assay of entomopathogenic nematodes against the elm leaf beetle, Xanthogaleruca luteola Müller (Col.: Chrysomelidae)
   ◂ Habib Abbasipour, Jabber Karimi, Naeimeh Zeinolabedin Fard, Ayatollah Saeedizadeh
   ✔ 1399/10/01  2020/12/21
    Journal of Forest Science
PDF   

●   Inhibitory effect of aqueous bean extract, Phaseolus vulgaris (fabaceae), on ?-amylase of the cabbage aphid, Brevicoryne brassicae
   ◂ Zahra Sabeghi Khosroshahi, Habib Abbasipour, Alireza Rezazadeh
   ✔ 1399/05/08  2020/07/29
    Archives of Agronomy and Soil Science
PDF   

●  اثرات زیرکشنده حشره کش فلوپیرادیفورون روی فراسنجه های جدول زندگی شته خردل، Lipaphis erysimi (Kalt)
   ◂ حبیب عباسی پور، سعیده حسینی، علی نوروزی، علیرضا عسکریان زاده
   ✔ 1399/03/26  2020/06/15
    تحقیقات افات گیاهی
PDF   

●  Attraction behavior of the Melon Weevil,Acythopeus curvirostris persicus, to conspecificinsects and host plants
   ◂ M. Afrakhteh, Habib Abbasipour, Kazem Mohammadpour, Alireza Askarianzadeh
   ✔ 1399/03/20  2020/06/09
    International Journal of Vegetable Science
PDF   مقالات کنفرانسی (221)   Download XML   Download TXT

●  Evaluation of the effect of different varieties of citrus on the egg laying of citrus leaf roller, Archips rosanus L. in the citrus orchards of northern Iran
   ◂ Amir Hossein Toorani, Anis Aboutalebian, Habib Abbasipour, Behnam Amiri
   ✔ 1398/05/26  2019/08/17
    سومین کنگره بین المللی حشره شناسی ایران
PDF   

●  بررسی میزان تغذیه کفشدوزک Chilocorus bipustulatus L. از تخمهای سپردار سفید کیویPseudaulacaspis pentagona و سپردار قهوه ای مرکبات Chrysomphalus dictyospermi در دماهای مختلف
   ◂ امیرحسین طورانی، حبیب عباسی پورشوشتری، انیس ابوطالبیان، بهنام امیری
   ✔ 1398/05/15  2019/08/06
    نهمین همایش کنترل بیولوژیک کشاورزی و منابع طبیعی
PDF   

●  مطالعه زنبورهای پارازیتوئید و بیواکولوژی پروانه زنبور مانند، Paranthrene diaphana (Lepidoptera: Sesiidae) روی بید مجنون در منطقه جنوب تهران
   ◂ مهرنوش مینایی مقدم، علیرضا عسکریان زاده، حبیب عباسی پورشوشتری
   ✔ 1398/04/19  2019/07/10
    نهمین همایش کنترل بیولوژیک کشاورزی و منابع طبیعی
PDF   

●  اثر رژیم غذایی حاوی گرده گیاهان مختلف بر برخی فراسنجه های زیستی زنبور پارازیتویید در شرایط ازمایشگاهی
   ◂ علیرضا عسکریان زاده، حبیب عباسیپور شوشتری، محمد سعید حدیدی
   ✔ 1397/06/05  2018/08/27
    بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
PDF   

●  تاثیر برخی از کنه¬کش¬های جدید بر کنه‌‌ی شکارگر Allothrombium pulvinum Ewing (Acari: Trombidiidae) در باغ¬های مرکبات
   ◂ معصومه شایان مهر، حبیب عباسی پورشوشتری، امیرحسین طورانی، سوسن خان احمدی
   ✔ 1397/06/05  2018/08/27
    بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
PDF   

●  تاثیر برخی از ارقام مهم توت¬فرنگی بر پارامترهای زیستی کنه‌‌ی تارتن دولکه‌ای، Tetranychus urticae Koch در شرایط ازمایشگاهی
   ◂ امیرحسین طورانی، حبیب عباسی پور، جلیل اسحاقی ثانی
   ✔ 1397/06/05  2018/08/27
    بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
PDF   

●  بررسی تغییرات جمعیت شب‌‌پره ساقه¬خوار اروپایی ذرت، Ostrinia nubilalis Hünber با استفاده تله فرمونی در مزارع برنج شهرستان ساری
   ◂ بهنام امیری بشلی، حبیب عباسی پور، سوسن خان احمدی، امیرحسین طورانی
   ✔ 1397/06/05  2018/08/27
    بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
PDF   

●  مقایسه کارایی برخی حشره¬کش¬ها روی پسیل معمولی، Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer و برخی خصوصیات باغبانی درختان پسته در کاشان
   ◂ جابر کریمی، حبیب عباسی پور، غلامحسین روشنی نوش ابادی
   ✔ 1397/06/05  2018/08/27
    بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
PDF   

●  مقایسه اثر افت کش های میکروبی روی کرم ساقه خوار برنج، Chilo Supperessalis در شرایط ازمایشگاهی
   ◂ انیس ابوطالبیان، امیرحسین طورانی، حبیب عباسی پورشوشتری، سعید حیدری، بهنام امیری
   ✔ 1396/08/11  2017/11/02
    هشتمین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی
PDF   

●  مقایسه اثر افت کش های میکروبی روی کرم سبز برگ خوار برنج، Naranga aenescens در شرایط مزرعه ای
   ◂ انیس ابوطالبیان، امیرحسین طورانی، حبیب عباسی پورشوشتری، سعید حیدری، بهنام امیری
   ✔ 1396/08/11  2017/11/02
    هشتمین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی و منابع طبیعی
PDF   کتاب ها

●  شناخت و کنترل افات مرکبات
   ◂ مسلم بسیج

●  معرفی گیاهان حاوی ترکیبات حشره کش

●  کنترل بیولوژیک افات
   ◂ حبیب عباسی پور

پایان نامه ها

●  اثربرخی اسانس های گیاهی و ا بامکنین در کنترل کنه تارتن دولکه ای (urticae Koch (Acari: Tetranychidae Tetranychus
   ◂ هادی یوسفی

●  اثر امولسیون اسانس اویشن شیرازی (Thymus multiflora Boiss) و پونه کوهی (Mentha longifolia L)
   ◂ اعظم رمضانی طالبی

●  مقایسه اثر کشندگی چهار حشره¬کش روی شته خردل، Lipaphis erysimi در شرایط مزرعه¬ای و بررسی اثر زیرکشندگی موثرترین ان¬ها بر فراسنجه¬های جدول زندگی شته خردل در شرایط ازمایشگاهی
   ◂ سعیده حسینی

●  بررسی جدول زندگی دوجنسی کفشدوزک لکه هلالی،Clitostethus arcuatus روی سفیدبالک Bemisia tabaci در شرایط ازمایشگاه
   ◂ رضوانه مرادیان

●  تاثیر لوفنورون و اسپینوساد روی برخی ویژگیهای زیستی و بیوشیمیایی کرم غوزه پنبه Helicoverpa armigera (Hübner) (Lep.: Noctuidae)
   ◂ مهسا بلوکی

●  مقایسه ی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی کیتین برخی افات انباری
   ◂ سهیلا طیبان

●  بررسی تیمارهای دمایی روی ترکیب شیمیایی لایه مومی لارو برخی افات انباری
   ◂ فاطمه قایدی

●  بررسی نوسانات جمعیت شب¬پره چوبخوار پسته، Kermania pistaciella Amsl (Lep.: Oinophylidae) با استفاده از تله فرمونی دلتا در باغات پسته کاشان و شناسایی پارازیتوییدهای ان
   ◂ نجمه فخری

●  مقایسه کارایی کایولین با برخی حشره¬کش¬ها روی پسیل معمولی پسته، Agonoscena pistaciae (Hem.: Psyllidae) و برخی خصوصیات باغبانی پسته در کاشان
   ◂ غلامحسین روشنی نوش ابادی

●  تغذیه زنبور انگل‌واره Habrobraco hebetor Say (Hym: Braconidae) از گرده‌ی گیاهان مختلف بر میزان کارایی ان در شرایط ازمایشگاهی
   ◂ محمدسعید حدیدی

●  شناسایی انگل واره¬های سن گندم، Eurygaster integriceps Puton (Hem.: Scutelleridae) و بررسی پتانسیل فعالیت ان¬ها روی مراحل زیستی افت در منطقه الشتر استان لرستان
   ◂ ستار احمدی جوانمرد

●  بررسی اثر مهارکنندگی عصاره ابی گیاه لوبیا، Phaseolus sp.روی انزیم الفاامیلاز شته مومی کلم، Brevicoryne brassicae L. (Hem.: Aphididae)
   ◂ زهرا سابقی خسروشاهی

●  بررسی اثر حشره¬کشی اسانس سه گیاه اویشن دنایی، پونه کوهی و نعناع فلفلی روی شته جالیز، Aphis gossypii Glover (Hem.: Aphididae)
   ◂ مهران زمانی وردی

●   اثر غلظت های زیرکشنده سموم مالاتیون و فوزالن روی کارایی زنبور پارازیتویید Habrobracon hebetor Say (Hym.: Braconidae)
   ◂ امین اسدی

●  شناسایی مگس های گل (Diptera: Syrphidae) و تعیین گونه غالب انها در منطقه ماکو اذربایجان غربی
   ◂ شمسا محمدزاده ماکویی

●  مقایسه کارایی ایزوله بومی سه گونه از نماتدهای بیمارگر حشرات در کنترل بیولوژیک مینوز گوجه فرنگی، Tuta absoluta (Meyrick) (Lep.:Gelechidae)
   ◂ فاطمه سمیعی

●  مقایسه کارایی نماتدهای انگل حشرات در کنترل سوسک برگخوار نارون، Xanthogaleruca luteola Müller (Col.: Chrysomelidae) در شرایط ازمایشگاه
   ◂ نعیمه زین العابدین فرد

●  Study of population fluctuations of the white scale, Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti and its natural enemies in Kiwi gardens of Ghaemshahr region
   ◂ امیرحسین طورانی

●  رفتار ترجیح میزبانی سرخرطومی جالیز، Acythopeus curvirostris persicus (Boheman) به گیاهان میزبان با روش بویایی سنجی
   ◂ محدثه افراخته

●  Biocontrol and integrated effect of nematode and insect pathogenic fungi on the clearwing moth, Paranthrene diaphana Dalla Torre & Strand (Lep.: Sessidae) in laboratory and field condition
   ◂ سعید اذرنیا

●  بررسی نوسانات جمعیت و توزیع فضایی سن گندم، Eurygaster integriceps Puton (Hem.: Scutelleridae) در جنوب تهران
   ◂ فهیمه سرلک

●  تعیین دما و زمان مطلوب ذخیره سازی زنبور پارازیتویید Telenomus busseolae Gahan و میزبان ان Sesamia cretica Led. در شرایط سردخانه
   ◂ نجیبه دباغی

●  اثر حشره کشی سه اسانس گیاهی روی مینوز برگ گوجه فرنگی، Tuta absoluta (Meyrick) (Lep: Gelechiidae) در شرایط ازمایشگاه
   ◂ سمیرا گودرزوندچگینی

●  اثر برخی نماتدهای انگل حشرات روی شب پره ارد، Ephestia kuhniella Zeller (Lep.: Pyralidae) در شرایط ازمایشگاهی
   ◂ لیلا مدنی فرد

●  اثر دوره های نوری مختلف بر فعالیت حشره کشی عصاره گل راعی،Hypericum p (Lep.: Plutellidae)
   ◂ میلاد ابراهیمی فخار

●  Study of Pomegranate Crowns Fauna and Population Fluctuations of Parasitoids and Predators of the Carob Moth, Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyralidae) in Qom region
   ◂ رضا مهراذین

●  مقایسه کارایی سه گونه از نماتدهای پاتوژن حشرات در کنترل بیولوژیک کرم ساقه خوار ذرت، (L.) (Lep.: Noctuidae) Sesamia cretica
   ◂ سجاد اقاعباسی

●  سمیت تنفسی اسانس های باریجه و زیره سبز روی پارامترهای زیستی شته مومی کلم، Brevicoryne brassicae L. (Hemiptera: Aphididae)
   ◂ مهسا کیانی فلاورجانی

●  سمیت تنفسی اسانس های بادیان رومی و مورد روی پارامترهای زیستی شته مومی کلم، Bervicoryne brassicae (Hemiptera: Aphididae)
   ◂ طاهره فلاح نژاد

●  اثر دما و دوره نوری روی رفتار تولید مثلی کرم ساقه خوار ذرت، Sesamia cretica Led. (Lep.: Noctuidae)
   ◂ مهدی یعقوبی

●  Population fluctuation and damage of shedder bug, Creontiades pallidus Ramber on different cultivars of cotton in Sabzevar region
   ◂ مجتبی لطف ابادی

●  Efficiency of three species of nematodes in biological control of the diamonback moth, Plutella xylostella (L.) (Lep.: Plutellidae)
   ◂ مسعود ذوالفقاریان

●  بررسی دینامیسم جمعیت مگسAcanthiophilus helianthi (Rossi) (Diptera: Trypetidae) روی ارقام مختلف گلرنگ در منطقه شهر ری
   ◂ زهرا دوستی

●  Study of effect of some plants essential oils against two spotted mite, Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)
   ◂ ثمانه فاطمی کیا

●  کارایی فرمون جنسی در کنترل کرم خاردار پنبه، Earias insulana Boisd. (Lepidoptera: Noctuidae) به روش شکار انبوه
   ◂ فهیمه حاجتمند

●  The effect of sublethal concentrations of Cinnamomum zeylanicum Blume and Mentha spicata L. essential oils on the life table parameters of the two spotted mite, Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae
   ◂ رویا رضائی

●  تعیین دما و زمان مطلوب ذخیره سازی زنبور پارازیتویید Habrobracon hebetor (Say) و پروانه ارد، Ephestia Kuehniella Zeller در شرایط سردخانه
   ◂ زهرا موسی پور

●  بررسی مولکولی جدایه های بومی باکتری Bacillus thuringiensis و مشاهده اثر انها روی مگس سرکه Drosophilla melanogaster (Diptera: Drosophyllidae)
   ◂ روح الله عباسیان جزی

●  Long-term effects of resource limitation (space and food) on the population dynamics of the diamondback moth, Plutella xylostella (L.) (Lep: Plutellidae)
   ◂ معصومه نصیری مقدم

●  Insecticidal and synergist effect of alkyl succinate oil (DG®) with conventional insecticides on Citrus Cottony Scale, Pulvinaria aurantii Cockerell (Homo.: Coccidae)
   ◂ سمیرا شاه نظری اول

●  Effect of different cualiflower cultivars on population and biological parameters of the diamondback moth, Plutella xylostella (L.) (Lep.: Plutellidae) in Shar-e-Rey region
   ◂ امین دهقان دهقی

●  تاثیر دما روی رشد و نمو بالتوری سبز معمولی، Chrysoperla carnea Stephen (Neuroptera: Chrysopidae) در شرایط ازمایشگاهی
   ◂ زهرا نعمتی

●  Sublethal concentrations effect of thiocyclam and chromafenozide insecticides on the life table parameters of the Diamondback moth, Plutella xylostella (L.) (Lep.: Plutellidae)
   ◂ الناز ابوطالبی

●  Evaluation of parasitism rate of Trichogramma wasps on eggs of the Carob moth, Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyralidae) in the Qom province
   ◂ سیده الهه محسنی

●  تاثیر ارقام مختلف گل کلم روی جمعیت و پارامترهای زیستی شته مومی کلم، Brevicoryne brassica L. (Homoptera: Aphididae) در منطقه جنوب تهران
   ◂ فاطمه جهان

●  Study of Natural Parasitism of the Diamondback Moth, Plutella xylostella (L.) (Lep.: Plutellidae) in the Cobbage Fields of the South of Tehran
   ◂ غلامحسین حسن شاهی

●  Evaluation of different methods for the oviposition prevention to control of grape cicada, Psalmocharias alhageos (Kol) (Homoptera: Cicadidae) in Qom province of Iran
   ◂ سیدحیدر ولی زاده

●  مطالعه کنه های ابزی Acari: Hydracarina به عنوان شاخص الودگی اب در منطقه طبس
   ◂ سیدقاسم میرزاده

●  کاربرد توام برخی جدایه های بومی باکتری Bacillus thuringiensis و ویروس Nucleopolyhedrosis روی شب پره پشت الماسی
   ◂ زهرا معقولی فرد

●  Insecticidial effect of essential oil of Ferula gummosa on the flour moth, Ephestia kuehniella and its larval parasitoid, Habrobracon hebetor
   ◂ سیدعلی رضا سیدی

●  ارزیابی بیمارگری جدایه های قارچ Metarhizium anisopliae روی سن گندمEurygaster integriceps Put. (Hemi.: Scutelleridae
   ◂ ندا صدیقی

●  ارزیابی چند بستر غذایی برای کشت قارچ Beauveria bassiana و تاثیر ان روی میزان کنترل سن گندم Eurygaster integriceps Put.
   ◂ زینب قمری زارع

●  Determination of Degree-Day and thermal requirments of Sesamia cretica Led. (Lep.: Noctuidae) in Rey region
   ◂ فاطمه سلطانی اورنگ

●  Population Dynamics and Spatial Distribution of Cottony Camellia Scale, Pulvinaria floccifera (Westwood) (Hemiptera: Coccidae) in tea gardens of Mazandaran
   ◂ سکینه نعیم امینی

●  Bioassay studies of some Bacillus thuringiensis iranian strains on larvae of Diamondback moth, Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae)
   ◂ علی دیلمی

●  Fauna of predatory mites in organic and nonorganic orchards and population flactuation of their dominat species in Hamedan province of Iran
   ◂ الهه رستمی

●  Study of effect of some plants essential oils against two spotted mite, Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)
   ◂ فاطمه مظفری

●  Sublethal effects of some insecticides on life tables parameters of Diamondback moth, Plutella xylostella (L.) (Lep.: Plutellidae) under laboratory conditions
   ◂ محمد محمودوند

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید