دانشگاه شاهد

علیرضا عسکریان زاده

دانشیار - دکتری حشره شناسی کشاورزی


نام دانشکده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه آموزشی : گیاه پزشکی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :02151212311
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (79)   Download XML   Download TXT

●  The Effect of Photoperiods on the Insecticidal Activity of Hypericum perforatum Extract on the Third Larval Instar of Diamondback Moth, Plutella xylostella
   ◂ Milad Ebrahimi Fakhar, Habib Abbasipour, Jabber Karimi, Alireza Rezazadeh, Amirmohammad Naji, Alireza Askarianzadeh
   ✔ 1401/02/07  2022/04/27
    Proceedings of the Zoological Society
PDF   

●  ارزیابی مقاومت ارقام مختلف لوبیا به کنه تارتن دو لکه ای در شرایط مزرعه
   ◂ علیرضا عسکریان زاده، ایت اله سعیدی زاده، عادل غدیری، علی اصغر کاظمی
   ✔ 1399/12/02  2021/02/20
    پژوهش های حبوبات ایران
PDF   

●  مهار رگزایی و بهبود فعایت ضد رگزایی پاکلی تاکسول توسط سه فرمون های جنسی حشرات در غشا کوریونوالانتوئیس جنین جوجه
   ◂ علیرضا عسکریان زاده، سید زینب پیمبرپور، مجید حسن پورعزتی
   ✔ 1399/05/28  2020/08/18
    مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز


●  اثرات زیرکشنده حشره کش فلوپیرادیفورون روی فراسنجه های جدول زندگی شته خردل، Lipaphis erysimi (Kalt)
   ◂ حبیب عباسی پور، سعیده حسینی، علی نوروزی، علیرضا عسکریان زاده
   ✔ 1399/03/26  2020/06/15
    تحقیقات افات گیاهی
PDF   

●  Attraction behavior of the Melon Weevil,Acythopeus curvirostris persicus, to conspecificinsects and host plants
   ◂ M. Afrakhteh, Habib Abbasipour, Kazem Mohammadpour, Alireza Askarianzadeh
   ✔ 1399/03/20  2020/06/09
    International Journal of Vegetable Science
PDF   

●  نقش گیاه کرچک، Ricinus communis Willd. در حفظ کفشدوزک کنه¬خوار، Stethorus gilvifrons Mulsant (Col., Coccinellidae) در کنترل بیولوژیکی کنه نیشکر
   ◂ علیرضا عسکریان زاده، امیر چراغی
   ✔ 1398/11/30  2020/02/19
    تحقیقات افات گیاهی
PDF   

●  Seasonal population fluctuations of white peach scale, Pseudaulacaspis pentagona (Hemimptera: Diaspididae) and its parasitation in kiwi orchards of northern Iran
   ◂ Amir Hossein Toorani, Habib Abbasipour, Jabber Karimi, Alireza Askarianzadeh
   ✔ 1398/06/07  2019/08/29
    Biologia (Poland)


●  مقایسه الودگی و خسارت ژنوتیپ¬های مختلف پنبه نسبت به سفید¬بالک Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae) در شرایط مزرعه در منطقه گرمسار
   ◂ زیبا حسن ابادی، علیرضا عسکریان زاده، علی نادری عارفی
   ✔ 1398/06/01  2019/08/23
    پژوهش های پنبه ایران
PDF   

●  شناسایی ترکیبات کایرمونی گل محمدی برای جلب شب پره زنبورمانند
   ◂ علی احمدی، علیرضا عسکریان زاده، سیدعبدالله هاشمی باباحیدری
   ✔ 1397/11/06  2019/01/26
    Journal of Agricultural Science and Technology


●  Biology, natural enemies and damage of the sugarcane whitefly (Neomaskellia andropogonis) (Homoptera: Aleyrodidae) in Iran
   ◂ Alireza Askarianzadeh, Mehrnoush Minaei Moghadam
   ✔ 1397/06/29  2018/09/20
    International Journal of Tropical Insect Science
مقالات کنفرانسی (145)   Download XML   Download TXT

●  اثر جمعیت نماتدهای بیمارگر حشرات در کنترل مگس میوه مدیترانه‌ای، Ceratitis capitata در شرایط ازمایشگاهی
   ◂ ایت اله سعیدی زاده، علیرضا اکبری اشرفی، علیرضا عسکریان زاده
   ✔ 1400/06/03  2021/08/25
    هشتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
PDF   

●  اثر زمان در کنترل مگس میوه مدیترانه ای با استفاده از نماتدهای بیمارگر حشرات در شرایط ازمایشگاهی
   ◂ ایت اله سعیدی زاده، علیرضا عسکریان زاده، علیرضا اکبری اشرفی
   ✔ 1400/04/31  2021/07/22
    ششمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
PDF   

●  بررسی کارایی گیاه کرچک به عنوان گیاه حامل کفشدوزک کنه¬خوار،Stethorus gilvifrons Mulsant (Col., Coccinellidae) در کنترل بیولوژیکی کنه نیشکر
   ◂ علیرضا عسکریان زاده، امیر چراغی
   ✔ 1398/04/20  2019/07/11
    نهمین همایش ملی کنترل بیولوژیک کشاورزی و منابع طبیعی
PDF   

●  مطالعه زنبورهای پارازیتوئید و بیواکولوژی پروانه زنبور مانند، Paranthrene diaphana (Lepidoptera: Sesiidae) روی بید مجنون در منطقه جنوب تهران
   ◂ مهرنوش مینایی مقدم، علیرضا عسکریان زاده، حبیب عباسی پورشوشتری
   ✔ 1398/04/19  2019/07/10
    نهمین همایش کنترل بیولوژیک کشاورزی و منابع طبیعی
PDF   

●  بررسی زمان الودگی ارقام مختلف لوبیا به کنه تارتن دولکه¬ای (Tetranychus urticae Koch) در شرایط مزرعه
   ◂ علی اصغر کاظمی، علیرضا عسکریان زاده، ایت اله سعیدی زاده
   ✔ 1397/11/21  2019/02/10
    اولین کنفرانس ملی کشاورزی، محیط زیست
PDF   

●  دور کنندگی امواج فراصوت روی شب پره ارد Kuehnilla E. و پارازیتوئید ان
   ◂ فاطمه شکفته، علیرضا عسکریان زاده، علیرضا رضازاده، اباذر حاج نوروزی
   ✔ 1397/11/12  2019/02/01
    ششمین پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
PDF   

●  بررسی جلب شب¬پره زنبورمانند، Paranthrene diaphana به فنیل استالدهید، اسیداستیک و اسانس گل¬محمدی در شرایط ازمایشگاه
   ◂ سید عبدالله هاشمی، علیرضا عسکریان زاده، علی احمدی
   ✔ 1397/06/05  2018/08/27
    بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
PDF   

●  شناسایی ترکیبات فرار بید مجنون، Salix babylonica و بررسی عکس¬العمل شب¬پره زنبورمانند Paranthrene diaphana به برخی ترکیبات
   ◂ علی احمدی، سهراب ایمانی، علیرضا عسکریان زاده، مهرنوش مینایی مقدم
   ✔ 1397/06/05  2018/08/27
    بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
PDF   

●  اثر رژیم غذایی حاوی گرده گیاهان مختلف بر برخی فراسنجه های زیستی زنبور پارازیتویید در شرایط ازمایشگاهی
   ◂ علیرضا عسکریان زاده، حبیب عباسیپور شوشتری، محمد سعید حدیدی
   ✔ 1397/06/05  2018/08/27
    بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
PDF   

●  تعیین مناسب ترین رنگ چراغ ال ای دی در تله نوری برای شکار انبوه حشرات بالغ ساقه خوار ذرت Sesamia cretica
   ◂ علیرضا عسکریان زاده، علی احمدی
   ✔ 1397/01/25  2018/04/14
    دومین همایش ملی دانش و فن اوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
PDF   کتاب ها

●  فن اوری پرورش انبوه حشرات و کنه های مفید ایران
   ◂ علیرضا عسکریان زاده و رضا مهراذین

پایان نامه ها

●  کارایی برخی نماتود های انگل حشرات در کنترل شفیره مگس میوه مدیترانه ای در شرایط ازمایشگاهی
   ◂ علیرضا اکبری اشرفی

●  تاثیر درختان کاج اطراف مزارع بر جمعیت سن گندم، Eurygaster integriceps در مزارع غلات شهر ری
   ◂ سیمین شاهسون طغان

●  مقایسه اثر کشندگی چهار حشره¬کش روی شته خردل، Lipaphis erysimi در شرایط مزرعه¬ای و بررسی اثر زیرکشندگی موثرترین ان¬ها بر فراسنجه¬های جدول زندگی شته خردل در شرایط ازمایشگاهی
   ◂ سعیده حسینی

●  اثرتغذیه از چندنوع گرده بر ویژگی‌های زیستی برخی کنه‌های شکارگر خانواده فیتوزوئیده
   ◂ سجاد خادمی

●   اثر امواج فراصوت روی شب¬پره ارد، Ephestia kuehniella Zeller و زنبور انگل-واره ان
   ◂ فاطمه شکفته

●  ارزیابی روش های شیمیایی و زراعی در کنترل پسیل پسته در شهرستان زرند استان کرمان
   ◂ سیدمحمدرضا تهامی زرندی

●  ارزیابی ترکیب سه فرومون¬ حشراه ای بر تقویت اثر ضد رگزایی پاکلی تاکسول در مدل پرده کوریونوالانتوئیس تخم مرغ
   ◂ سید زینب پیمبرپور

●  بررسی میزان جلب شب¬پره زنبورمانند، Paranthrene diaphana Dalla Torre & Strand به اسانس گل¬محمدی و برخی ترکیبات شیمیایی در شرایط ازمایشگاهی
   ◂ علی احمدی

●  تاثیر ماده همراه پی پرونیل بوتوکساید بر کارایی برخی حشره کش های متداول روی شب پره پشت الماسی در شرایط ازمایشگاهی
   ◂ محمد رسولی

●  تغذیه زنبور انگل‌واره Habrobraco hebetor Say (Hym: Braconidae) از گرده‌ی گیاهان مختلف بر میزان کارایی ان در شرایط ازمایشگاهی
   ◂ محمدسعید حدیدی

●  بررسی استفاده از دود تنباکو و اسپند در کنترل تریپس پیاز، Thrips tabaci L. در گلخانه
   ◂ اکبر کریمی

●  کنترل سوسک چوب¬خوار صنوبر، Melanophila picta Pall. (Col.: Bupresidae) با استفاده از روشهای مختلف روی درختان بیدمجنون در پردیس دانشگاه شاهد تهران
   ◂ فاطمه صفرزاده

●  مقایسه الودگی و خسارت ژنوتیپ¬های مختلف پنبه نسبت به سفید¬بالکBemisia tabaci (Homoptera: Aleyrodidae) در شرایط مزرعه در منطقه گرمسار
   ◂ زیبا حسن ابادی

●   بررسی میکروبیوم در پسیل زیتون Euphullura straminea Loginova (Hemiptera: Aphalaridae)
   ◂ طاهره فمی تفرشی

●  بررسی دینامیسم جمعیت کنه تارتن دونقطه¬ای،(Acari: Tetranychidae) Tetranychus urticae روی درخت چنار در غرب تهران و تاثیر دشمنان طبیعی و اثر ابشویی در کنترل ان
   ◂ رضا جافری

●  اثرکنه تارتن¬دولکه¬ای،Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) بر عملکرد ارقام لوبیا در منطقه خمین
   ◂ علی اصغر کاظمی

●  اثر فرکانس¬های صوتی و طول موج¬های نوری بر سفیدبالک گلخانه Tryaleyrodes vaporariom westwood Hem.: Aleyrodidae
   ◂ محمد یزدانپناه

●  شناسایی مگس های گل (Diptera: Syrphidae) و تعیین گونه غالب انها در منطقه ماکو اذربایجان غربی
   ◂ شمسا محمدزاده ماکویی

●  مقایسه کارایی ایزوله بومی سه گونه از نماتدهای بیمارگر حشرات در کنترل بیولوژیک مینوز گوجه فرنگی، Tuta absoluta (Meyrick) (Lep.:Gelechidae)
   ◂ فاطمه سمیعی

●  اثر غلظت های زیر کشنده اتا برون و پرکلیم روی پارامترهای جدول زیستی مینوز برگ گوجه فرنگی در شرایط ازمایشگاهی
   ◂ الهه شجاعی

●  بررسی استفاده از سموم تدخینی در کنترل کنه تارتن دو لکه‌ای، Tetranychus urtica و برخی افات مکنده درگلخانه
   ◂ اسماعیل ایمانی

●  مدیریت ملخ مراکشی، Dociostaurus maroccanus (Thunberg) با طعمه¬های مسموم¬ و نوار چسبنده در منطقه طارم زنجان
   ◂ سعید حیدری

●  Study of population fluctuations of the white scale, Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti and its natural enemies in Kiwi gardens of Ghaemshahr region
   ◂ امیرحسین طورانی

●  رفتار ترجیح میزبانی سرخرطومی جالیز، Acythopeus curvirostris persicus (Boheman) به گیاهان میزبان با روش بویایی سنجی
   ◂ محدثه افراخته

●  Biocontrol and integrated effect of nematode and insect pathogenic fungi on the clearwing moth, Paranthrene diaphana Dalla Torre & Strand (Lep.: Sessidae) in laboratory and field condition
   ◂ سعید اذرنیا

●  بررسی نوسانات جمعیت و توزیع فضایی سن گندم، Eurygaster integriceps Puton (Hem.: Scutelleridae) در جنوب تهران
   ◂ فهیمه سرلک

●  تعیین دما و زمان مطلوب ذخیره سازی زنبور پارازیتویید Telenomus busseolae Gahan و میزبان ان Sesamia cretica Led. در شرایط سردخانه
   ◂ نجیبه دباغی

●  اثر حشره کشی سه اسانس گیاهی روی مینوز برگ گوجه فرنگی، Tuta absoluta (Meyrick) (Lep: Gelechiidae) در شرایط ازمایشگاه
   ◂ سمیرا گودرزوندچگینی

●  Study of Pomegranate Crowns Fauna and Population Fluctuations of Parasitoids and Predators of the Carob Moth, Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyralidae) in Qom region
   ◂ رضا مهراذین

●  مقایسه کارایی سه گونه از نماتدهای پاتوژن حشرات در کنترل بیولوژیک کرم ساقه خوار ذرت، (L.) (Lep.: Noctuidae) Sesamia cretica
   ◂ سجاد اقاعباسی

●  سمیت تنفسی اسانس های باریجه و زیره سبز روی پارامترهای زیستی شته مومی کلم، Brevicoryne brassicae L. (Hemiptera: Aphididae)
   ◂ مهسا کیانی فلاورجانی

●  سمیت تنفسی اسانس های بادیان رومی و مورد روی پارامترهای زیستی شته مومی کلم، Bervicoryne brassicae (Hemiptera: Aphididae)
   ◂ طاهره فلاح نژاد

●  اثر دما و دوره نوری روی رفتار تولید مثلی کرم ساقه خوار ذرت، Sesamia cretica Led. (Lep.: Noctuidae)
   ◂ مهدی یعقوبی

●  Population fluctuation and damage of shedder bug, Creontiades pallidus Ramber on different cultivars of cotton in Sabzevar region
   ◂ مجتبی لطف ابادی

●  Forecasting and monitoring system of date palm spider mite Oligonychus afrasiaticus in integrated pest management program
   ◂ بهرام بساک

●  استفاده از تیمار های گرمایی در کنترل پروانه ارد و بید غلات
   ◂ طاهره توانا

●  بررسی نوسانات جمعیت و خسارت شته مومی کلم روی ارقام مختلف کلزا در منطقه شهر ری
   ◂ امیر یزدانپناه

●  بررسی دینامیسم جمعیت مگسAcanthiophilus helianthi (Rossi) (Diptera: Trypetidae) روی ارقام مختلف گلرنگ در منطقه شهر ری
   ◂ زهرا دوستی

●  کارایی فرمون جنسی در کنترل کرم خاردار پنبه، Earias insulana Boisd. (Lepidoptera: Noctuidae) به روش شکار انبوه
   ◂ فهیمه حاجتمند

●  The effect of sublethal concentrations of Cinnamomum zeylanicum Blume and Mentha spicata L. essential oils on the life table parameters of the two spotted mite, Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae
   ◂ رویا رضائی

●  تعیین دما و زمان مطلوب ذخیره سازی زنبور پارازیتویید Habrobracon hebetor (Say) و پروانه ارد، Ephestia Kuehniella Zeller در شرایط سردخانه
   ◂ زهرا موسی پور

●  Effect of different cualiflower cultivars on population and biological parameters of the diamondback moth, Plutella xylostella (L.) (Lep.: Plutellidae) in Shar-e-Rey region
   ◂ امین دهقان دهقی

●  تاثیر دما روی رشد و نمو بالتوری سبز معمولی، Chrysoperla carnea Stephen (Neuroptera: Chrysopidae) در شرایط ازمایشگاهی
   ◂ زهرا نعمتی

●  ارزیابی مقاومت ارقام لوبیا به شته سیاه باقلا
   ◂ مجتبی اسماعیلی وردنجائی

●   the effect of adjuvant compound to reduce amount of some common insecticides on the diamond back moth
   ◂ علی ابوالحسنی

●  Evaluation of parasitism rate of Trichogramma wasps on eggs of the Carob moth, Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyralidae) in the Qom province
   ◂ سیده الهه محسنی

●  تاثیر ارقام مختلف گل کلم روی جمعیت و پارامترهای زیستی شته مومی کلم، Brevicoryne brassica L. (Homoptera: Aphididae) در منطقه جنوب تهران
   ◂ فاطمه جهان

●  Study of Natural Parasitism of the Diamondback Moth, Plutella xylostella (L.) (Lep.: Plutellidae) in the Cobbage Fields of the South of Tehran
   ◂ غلامحسین حسن شاهی

●  تعیین بهترین رژیم غذایی جهت تولید انبوه کرم ساقه خوار ذرت Sesamia cretica
   ◂ محمد صالحی تبار

●  Cmparison resistance of different population of the diamondback moth to conventional insecticides
   ◂ زهره حججی نجف ابادی

●  Evaluation of different methods for the oviposition prevention to control of grape cicada, Psalmocharias alhageos (Kol) (Homoptera: Cicadidae) in Qom province of Iran
   ◂ سیدحیدر ولی زاده

●  مطالعه کنه های ابزی Acari: Hydracarina به عنوان شاخص الودگی اب در منطقه طبس
   ◂ سیدقاسم میرزاده

●  کنترل پس از برداشت کرم گلوگاه انار با استفاده از روش مستقیم پرتودهی گاما
   ◂ مریم روحی

●  Study on population dynamics and damage evaluation of in Khorasan provnice (Scrobipalpa ocellatella Boyd. (Lep.: Gelechidae
   ◂ جعفر محمودی

●  Insecticidal activity of the essential oils from Myrtus communis L. and Laurus nobilis L. on Ephestia kuehniella Zeller
   ◂ طیبه صالحی

●  شناسایی فون کنه های خانواده Phytoseiidae باغ های میوه سردسیری شهرستان مشهد
   ◂ حسنیه پناهی لایین

●  Determination of Degree-Day and thermal requirments of Sesamia cretica Led. (Lep.: Noctuidae) in Rey region
   ◂ فاطمه سلطانی اورنگ

●  Faunistic study of mites on tropical and sub-tropical fruit trees in Sarbaz zone of Sistan-and- Bluchestan province
   ◂ غلامحسین تیموری

●  Study on application of Trichogramma wasps in biological control of Diamonback moth Plutella xylostella (L.) (Lep., Plutellidae)
   ◂ فاطمه اکبری

●  Insecticidal Effects of Essential Oils of Ferula gummosa Boiss., Artemisia annua L. and Ruta graveolens L. on two stored-products pests
   ◂ محمد حسین حسین پور

●  بررسی فونستیک کنه های ابزی (Acari Hydracarina) در استان گلستان
   ◂ عیسی جبله

●  Evaluation of resistance of cucumber cultivars to vegetable leafminer, Liriomyza sativae Blanchard (Dip. Agromyzidae) and its larval parasitoid response, Diglyphus isaea (Walker) (Hym.Eulophidae)
   ◂ مسلم بسیج

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید