دانشگاه شاهد

امیر بستانی

دانشیار - دکتری


نام دانشکده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه آموزشی : خاک شناسی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (54)   Download XML   Download TXT

●  Botanical, phytochemical and pharmacological properties of quinoa medicinal plant (Chenopodium quinoa Willd.);
   ◂ Amir Bostani, Hassanali Naghdi Badi , Heshmat Omidi, Nasim Pakbaz
   ✔ 1401/02/05  2022/04/25
    Journal of Medicinal Herbs


●  اثر تیمارهای کودی نیتروژن بر صفات عملکردی، درصد اسانس و مقدار نیتروژن ساقه و برگ زیره سبز تحت رژیمهای مختلف ابیاری در منطقه جنوب تهران
   ◂ زینب کبری پیشوا، مجید امینی دهقی، امیرمحمد ناجی، امیر بستانی
   ✔ 1400/07/01  2021/09/23
    به زراعی کشاورزی - کشاورزی سابق


●  بررسی اثر متقابل اسیدیته خاک و نوع کود نیتروژنی بر تصعید گاز امونیاک از خاک
   ◂ مهدی کریمی ، مصطفی بهبوئیه جوزم ، امیر بستانی
   ✔ 1400/06/15  2021/09/06
    علوم محیطی


●  ارزیابی سیستم ابیاری و سطح کود نیتروژن بر توزیع نیترات در خاکرخ با استفاده از تکنیک ردیابی ایزوتوپ نیتروژن-15
   ◂ علی خراسانی، امیر بستانی
   ✔ 1399/12/03  2021/02/21
    مهندسی زراعی
PDF   

●  Morphological Properties of Catharanthus roseus L. Seedlings Affected by Priming Techniques Under Natural Salinity Stress Article Sub-Title
   ◂ Amir Bostani, Heshmat Omidi, N Qasemie
   ✔ 1399/01/31  2020/04/19
    Journal of Plant Growth Regulation
PDF   

●  The effects of different methods of zinc application on canola seed yield and oil content
   ◂ Heshmat Omidi, M Nazari, A Bostani, F Shakari, K Afsahi
   ✔ 1398/11/26  2020/02/15
    Journal of Plant Nutrition


●  Biological and chemical nitrogen fertilizer impact on cumin (Cuminum cyminum L) under different irrigation regimens
   ◂ Amir Bostani, Majid Amini Dehaghi, Amirmohammad Naji, Zeynab-Kobra Pishva
   ✔ 1398/10/25  2020/01/15
    Journal of Herbmed Pharmacology
PDF   

●  بررسی اثر پیش‌تیمار نانو ذره‌ دی‌اکسید سیلیس (SiO2) بر برخی شاخص‌های جوانه‌زنی بذر و خصوصیات بیوشیمیایی گیاهچه سویا (Glycine max L.) رقم ویلیامز تحت تنش شوری
   ◂ و منصوری، حشمت امیدی، امیر بستانی
   ✔ 1398/09/30  2019/12/21
    علوم و تحقیقات بذر ایران


●  اثر تیمارهای پرایمینگ بذر استویا (Stevia rebaudiana) با اسید سالیسیلک، اهن و روی بر برخی صفات جوانه زنی و رنگیزه های فتوسنتزی تحت تنش خشکی
   ◂ حشمت امیدی، علیرضا گرزی، امیر بستانی
   ✔ 1398/08/06  2019/10/28
    پژوهش های بذر ایران
PDF   

●  بررسی اثر پیش تیمار نانو ذره دی اکسید سیلیس (SiO2) بر برخی شاخص های جوانه زنی بذر و خصوصیات بیوشیمیایی گیاهچه سویا (Glycine max L.) رقم ویلیامز تحت تنش شوری
   ◂ وحید منصوری گندمانی، امیر بستانی، حشمت امیدی
   ✔ 1398/06/01  2019/08/23
    علوم و تحقیقات بذر ایران


●  اثر سطوح مختلف شوری اب ابیاری و فسفر بر برخی خصوصیات خاک و گیاه کینوا
   ◂ عبدالامیر بستانی، سمانه خلیلی، محمود باقری
   ✔ 1398/05/15  2019/08/06
    پژوهش های خاک - علوم خاک و اب سابق


●  مقایسه اثر تیمارهای اسید سالیسیلیک و نانو-اسیدسالیسیلیک در کاهش اثرات تنش شوری روی میوه توت فرنگی رقم ?کاماروزا?
   ◂ یونس نعمتی میرک، اورنگ خادمی، ایمان روح اللهی، عبدالامیر بستانی، ناصر کریمی
   ✔ 1397/12/25  2019/03/16
    پژوهش های میوه کاری


●  Boron and pigment content in alfalfa affected by nano fertilization under calcareous conditions
   ◂ Maryam Taherian, Amir Bostani, Heshmat Omidi
   ✔ 1397/12/19  2019/03/10
    Journal of Trace Elements in Medicine and Biology
PDF   

●  Effects of Chemical Treatments (Iron, Zinc and Salicylic Acid) and Soil Water Potential on Steviol Glycosides of Stevia (Stevia rebaudiana Bertoni.)
   ◂ Heshmat Omidi, Abdolamir Bostani, A Gorzi
   ✔ 1397/10/18  2019/01/08
    Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering
PDF   

●  اثر نسبت نیتروژن نیتراتی و امونیومی بر میزان ماده خشک و محتوی رنگیزه های فتوسنتزی و ترکیبات بیوشیمیایی قند و پرولین اندام های هوایی و ریشه گیاه دارویی بالنگو شوری تحت) lallemantia royleana L.)
   ◂ محسن رودپیما، عبدالامیر بستانی، ح امیدی، ارزو کیایی
   ✔ 1397/07/02  2018/09/24
    تغذیه گیاهان باغی
PDF   

●  اثر نسبت نیتروژن نیتراتی به امونیومی بر میزان ماده خشک و محتوی رنگیزه های فتوسنتزی و ترکیبات بیوشیمیایی قند و پرولین اندامهای هوایی و ریشه گیاه دارویی بالنگو
   ◂ محسن رودپیما، عبدالامیر بستانی، حشمت امیدی، ارزو کیایی
   ✔ 1397/06/12  2018/09/03
    تغذیه گیاهان باغی


●  MORPHO-PHYSIOLOGICAL RESPONSES OF STEVIA (STEVIA REBAUDIANA BERTONI) TO VARIOUS PRIMING TREATMENTS UNDER DROUGHT STRESS
   ◂ A Gorzi, H Omidi, A B Bostani
   ✔ 1397/04/23  2018/07/14
    Applied Ecology and Environmental Research


●  Efect of different levels of hormonal priming on germination characteristics, time to different percentages of germination, mean germination time, Germination rate and Seed vigor of Stevia rebaudiana Berton E
   ◂ Heshmat Omidi, Amir Bostani, Razizpor Saremi
   ✔ 1397/03/21  2018/06/11
    اکوفیزیولوژی بذر


●  EFFECT OF ZINC AND IRON FOLIAR APPLICATION WITH TWO LEVELS OF IRRIGATION WATER ACIDITY ON THE QUANTITATIVE AND QUALITATIVE PARAMETERS OF WHEAT (TRITICUM AESTIVUM L.)
   ◂ Abdolamir Bostani, Ajam Noroozi, Maryam Zandipour
   ✔ 1397/01/27  2018/04/16
    Applied Ecology and Environmental Research


●  How amending calcareous soils with municipal solid waste compost affects Fe fractionation and availability to plant
   ◂ Amir Bostani
   ✔ 1396/11/17  2018/02/06
    Applied and Environmental Soil Science


●  اثر اکسین و سیتوکینین بر پارامترهای بیوشیمیایی و فعالیت انزیم پراکسیداز (H2O2 (استویا (Bertoni rebaudiana Stevia (تحت تنش شوری
   ◂ راضیه صارمی، حشمت امیدی، عبدالامیر بستانی
   ✔ 1396/09/01  2017/11/22
    علوم و فنون کشت های گلخانه ای


●  Spatial Mapping of Soil Properties Using Geostatistical Methods in the Ghazvin Plains of Iran
   ◂ Amir Bostani, Maryam Salahedin, Md Mahmudur Rahman, Davood Namdar Khojasteh
   ✔ 1396/06/29  2017/09/20
    Modern Applied Science


●   تغییرات مکانی نیتروژن، فسفر و پتاسیم و ظرفیت تبادل کاتیونی خاک در اراضی شرکت کشت و صنعت شریف¬اباد قزوین
   ◂ الهه خزایی، عبدالامیر بستانی، ناصر دواتگر
   ✔ 1396/06/01  2017/08/23
    پژوهش های خاک - علوم خاک و اب سابق


●  Abundance of rhabditid nematodes in agricultural soil of Khorramabad, Iran
   ◂ Azin Vafa, Ayatollah Saeedizadeh, Abdolamir Bostani
   ✔ 1396/04/24  2017/07/15
    Bioscience Biotechnology Research Communications


●  The removal of lead and nickel from the composted municipal waste and sewage sludge using nanoscale zero-valent iron fixed on quartz
   ◂ Parisa Ghasemzadeh, Amir Bostani
   ✔ 1396/04/05  2017/06/26
    Ecotoxicology and Environmental Safety


●  Reducing As availability in calcareous soils using nanoscale zero valent iron
   ◂ Prisa Azari, Abdol Amir Bostani
   ✔ 1396/03/11  2017/06/01
    Environmental Science and Pollution Research


●  Effect of Salinity (NaCl) stress on germination and early seedling growth of three medicinal plant species
   ◂ Fatemeh Bina, Abdolamir Bostani
   ✔ 1396/02/11  2017/05/01
    Advancements in Life Sciences


●  Solubility and Phytoavailability of Phosphorus and Lead in a Contaminated Soil Amended with Two Phosphorus Fertilizers
   ◂ Toraj Afshari Badrloo, Mohammad Reza Shoaibi Nobariyan, Abdolamir Bostani, Hadi Ghorbani, Ali Abbaspour
   ✔ 1395/08/11  2016/11/01
    Communications in Soil Science and Plant Analysis


●  اثر الودگی ارسنیک بر فسفر خاک و غلظت فسفر گیاه سویا
   ◂ فاطمه اجیلی، عبدالامیر بستانی، نجات پیرولی بیرانوند، داریوش طالعی، محمد بابااکبری ساری
   ✔ 1395/06/15  2016/09/05
    تحقیقات منابع اب ایران


●   Solid Wastes Compost in Two Consecutive Years Manganese Fractionation in Soils after Application of Municipal
   ◂ Abdolamir Bostani
   ✔ 1395/06/02  2016/08/23
    ASIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING -BUILDING AND HOUSING


●  اثر اکسین و سیتوکینین بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی گیاهچه و جوانه زنی بذر استویا (Stevia rebaudiana Bertoni)
   ◂ راضیه صارمی، حشمت امیدی، عبدالامیر بستانی
   ✔ 1395/04/06  2016/06/26
    پژوهش های بذر ایران


●  Evaluation of the phenotypic variation in a caper (Capparis spinosa L.) population growing in south of Tehran using multivariate analysis
   ◂ Bina, Abdolamir Bostani
   ✔ 1395/03/29  2016/06/18
    Journal of Bioscience and Biotechnology


●  اثر نیتروژن بر جوانه زنی، رشد اولیه، پرولین و فعالیت انسیم نیترات ردوکتاز در گیاه دارویی گاوزبان تحت تنش شوری
   ◂ مهدی عقیقی شاهوردی کندی، حشمت امیدی، عبدالامیر بستانی، مهدی عقیقی
   ✔ 1394/12/19  2016/03/09
    بوم شناسی گیاهان زراعی - دانش نوین کشاورزی پایدار سابق


●  توانایی برگها و شاخه های گیاه رزماری در افزایش انبارداری پیاز
   ◂ Abdolamir Bostani، Daryush Talei، فاطمه بینا
   ✔ 1394/12/14  2016/03/04
    Acta Horticulturae


●  ارزیابی تاثیر الودگی نفتی بر شدت ابگریزی خاک در بختیار دشت اصفهان
   ◂ نسرین سعادتی، عبدالامیر بستانی
   ✔ 1394/10/20  2016/01/10
    پژوهش های خاک - علوم خاک و اب سابق


●   تثبیت شیمیایی درجای سرب توسط ترکیبات فسفاتی در یک خاک اهکی الوده
   ◂ طیبه ایمانی، عبدالامیر بستانی
   ✔ 1393/12/01  2015/02/20
    دانش اب و خاک- دانش کشاورزی
PDF   

●  تاثیر کمپوست زباله شهری بر غلظت اهن و منگنز در خاک و گیاه ذرت(Zee mays L.)
   ◂ مریم فلاحی مطلق، عبدالامیر بستانی
   ✔ 1393/06/31  2014/09/22
    پژوهش های خاک - علوم خاک و اب سابق
PDF   

●  تاثیر ترکیبات فسفاته بر کاهش فراهمی سرب در گیاه اسفناج کشت شده در یک خاک اهکی
   ◂ طیبه ایمانی، عبدالامیر بستانی
   ✔ 1393/04/15  2014/07/06
    مدیریت خاک و تولید پایدار
PDF   

●  سینتیک تغییرات فسفر قابل جذب خاک در حضور کمپوست زباله شهری در تعدادی از خاک¬های ایران
   ◂ حمید جباری، عبدالامیر بستانی
   ✔ 1393/04/01  2014/06/22
    تحقیقات اب و خاک ایران- علوم کشاورزی ایران سابق
PDF   

●  بررسی تنش خشکی و کود زیستی نیتروژنه بر برخی ویژگیهای بیوشیمیایی گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.)
   ◂ لیلا جعفرزاده حیمه، حشمت امیدی، عبدالامیر بستانی
   ✔ 1393/02/01  2014/04/21
    پژوهش های گیاهی - زیست شناسی ایران سابق
PDF   

●  Mapping QTL related to Zn and FE concentrations in bread wheat (Triticum aestivum) grain using microsatellite markers
   ◂ Hakimeh RooshanZamir, Alaeddin Kordenaeej, Abdolamir Bostani
   ✔ 1393/01/17  2014/04/06
    Iranian journal of Genetics and Plant Breeding
PDF   

●  تاثیر مقادیر و دفعات مصرف کمپوست زباله شهری بر تجمع سرب، نیکل و کادمیوم در خاک وگیاه ذرت
   ◂ ندا صفاری انارکی، حشمت امیدی، عبدالامیر بستانی
   ✔ 1392/12/26  2014/03/17
    مدیریت خاک و تولید پایدار
PDF   

●  تاثیر کمپوست زباله شهری تهران و زمان بر غلظت روی و مس در خاک وگیاه ذرت
   ◂ مریم فلاحی مطلق، حشمت امیدی، عبدالامیر بستانی
   ✔ 1392/12/26  2014/03/17
    مدیریت خاک و تولید پایدار
PDF   

●  اثر مقادیر هیدروژن پراکسید و منابع اهن در پالایش خاکهای الوده به ترکیبات نفتی با استفاده از روش شیمیایی فنتون
   ◂ اعظم السادات یوسفی دازمیری، عبدالامیر بستانی
   ✔ 1392/11/26  2014/02/15
    تحقیقات اب و خاک ایران- علوم کشاورزی ایران سابق
PDF   

●  تاثیر تنش خشکی و کود زیستی بر عملکرد گل، رنگریزه های فتوسنتزی و محتوی پرولین گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.)
   ◂ لیلا جعفرزاده حیمه، حشمت امیدی، عبدالامیر بستانی
   ✔ 1392/08/01  2013/10/23
    تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
PDF   

●  بررسی امکان جذب سرب و کادمیوم توسط گیاه گوجه فرنگی در حضور باکتری های (PGPR) و قارچ میکوریزی اربسکولار
   ◂ حمید نعمتی، عبدالامیر بستانی
   ✔ 1392/04/31  2013/07/22
    مدیریت خاک و تولید پایدار
PDF   

●  Concentration distribution of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH’s) resulted from petroleum products in soils of the south Iran
   ◂ Abdolamir Bostani
   ✔ 1392/02/15  2013/05/05
    International journal of Agronomy and Plant Production
PDF   

●  اثرات سرب روی برخی صفات کمی و کیفی lycopersicum esculentum
   ◂ Abdolamir Bostani، Yavar Sharafi، حمید نعمتی
   ✔ 1391/12/30  2013/03/20
    International journal of Agronomy and Plant Production
PDF   

●  Effect of Hydrogen Peroxide Concentration in Remediation of Oil-contaminated Soils with Use of Fenton Reaction
   ◂ Azam Alsadat Yosefi Daz Miri, Abdolamir Bostani
   ✔ 1391/09/01  2012/11/21
    journal of chemical health risk
PDF   

●  بررسی تاثیر تنش‌خشکی بر عملکرد دانه،‌ تغییرات پرولین، رنگیزه‌های فتوسنتزی و محتوای نسبی‌ اب‌ برگ ژنوتیپ‌های جدید‌گلرنگ ‌(Carthamus tinctorius L.)
   ◂ علی اسماعیلی منزه، حشمت امیدی، عبدالامیر بستانی
   ✔ 1391/08/10  2012/10/31
    پژوهش اب در کشاورزی - علوم خاک و اب سابق
PDF   

●  بررسی ظرفیت تثبیت پتاسیم در تعدادی از خاکهای زیر کشت نیشکر خوزستان
   ◂ عبدالامیر بستانی، غلامرضا ثواقبی فیروزابادی
   ✔ 1390/09/01  2011/11/22
    اب و خاک - علوم و صنایع کشاورزی سابق
PDF   

●  Potassium Behavior in Some Iranian Soils of Khuzestan Province Planted with Sugarcane
   ◂ Amir Bostani, Gholam Reza Savaghebi, Mohammad Miransari
   ✔ 1390/05/05  2011/07/27
    Communications in Soil Science and Plant Analysis
PDF   

●  سینتیک ازاد شدن منگنز در برخی از خاکهای اهکی ایران
   ◂ عبدالامیر بستانی، حسن توفیقی
   ✔ 1388/10/01  2009/12/22
    تحقیقات اب و خاک ایران- علوم کشاورزی ایران سابق


●  منحنی کمیت- شدت پتاسیم (Q/I) و همبستگی پارامترهای ان با خصوصیات خاک
   ◂ عبدالامیر بستانی، غلامرضا ثواقبی فیروز ابادی
   ✔ 1385/09/01  2006/11/22
    علوم کشاورزی ایران- تخصصی شده
PDF   

مقالات کنفرانسی (96)   Download XML   Download TXT

●  ارزیابی شاخص خطر کبالت در اثر مصرف سبزیجات کشت شده در تیمارهای مختلف لجن فاضلاب
   ◂ امیر بستانی، مرضیه غنام
   ✔ 1400/07/26  2021/10/18
    شانزدهیمن کنگره علوم خاک ایران
PDF   

●  Effects of Nano- Nutrient and Water Deficit Stress on Maternal Plant in Improvement of Seedling Growth Indices and Germination Quinoa (Chenopodium quinoa willd )
   ◂ Heshmat Omidi, Amir Bostani, N Pakbaz, H Naghdi
   ✔ 1399/10/09  2020/12/29
    International Conference on Nanotechnology & Nanoscience
PDF   

●  اثرات تنش کم¬ابی و عناصر تغذیه¬ای بر گیاه مادری و بذور حاصل از ان در کینوا
   ◂ نسیبه پاکباز، حشمت امیدی، حسن علی نقدی بادی، امیر بستانی
   ✔ 1398/11/05  2020/01/25
    شانزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
PDF   

●  ارزیابی پرایمینگ بذر با عناصر تغذیه ای بر برخی خصوصیات جوانه زنی کینوا chenopodium quinoa willd) در شرایط تنش خشکی
   ◂ نسیبه پاکباز، حشمت امیدی، حسنعلی نقدی بادی، امیر بستانی
   ✔ 1398/11/05  2020/01/25
    شانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
PDF   

●  تاثیر پرایمینگ بذر با عناصر تغذیه ای و خشکی بر ویژگیهای رشدی گیاهچه های کینوا (Chenopodium quinoa willd) در شرایط تنش خشکی
   ◂ نسیبه پاکباز، حشمت امیدی، حسنعلی نقدی بادی، امیر بستانی
   ✔ 1398/11/05  2020/01/25
    شانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
PDF   

●  تاثیر پرایمینگ بذر با عناصر کودی بر مدت جوانهزنی گیاهچههای کینوا )Chenopodium quinoa willd(در شرایط تنش خشکی
   ◂ نسیبه پاکباز، حشمت امیدی، حسنعلی نقدی بادی، امیر بستانی
   ✔ 1398/11/05  2020/01/25
    شانزدهمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران
PDF   

●  تاثیر کاربرد گوگرد بر pH و شکلهای شیمیایی گوگرد در ریزوسفر ذرت
   ◂ عبدالامیر بستانی، ریحانه معتضدی
   ✔ 1398/06/05  2019/08/27
    شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
PDF   

●  ارزیابی خطر سرطانزایی سرب در سبزیجات رشد یافته در خاک تیمار شده با لجن فاضلاب در شرایط گلخانه ایی
   ◂ عبدالامیر بستانی
   ✔ 1398/06/05  2019/08/27
    شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
PDF   

●  ارزیابی شاخص خطر غیرسرطانزایی نیکل در برخی سبزیجات ابیاری شده با پساب شهری در شرایط گلخانه¬ای
   ◂ عبدالامیر بستانی
   ✔ 1398/06/05  2019/08/27
    شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
PDF   

●  ارزیابی شاخص سرطانزایی سرب در خاکهای تیمار شده با پساب شهری در برخی سبزیجات در شرایط گلخانه¬ای
   ◂ عبدالامیر بستانی، سمیه محمدبیگی
   ✔ 1398/06/05  2019/08/27
    شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
PDF   

●  بررسی تاثیر روش کاربرد کود نیتروژن در سیستمهای کودابیاری قطره¬ای و فارو بر توزیع نیترات در خاک
   ◂ عبدالامیر بستانی، علی خراسانی
   ✔ 1398/06/05  2019/08/27
    شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
PDF   

●  اثز سطوح مختلف تنش شوری و کود فسفر بر برخی خصوصیات خاک و گیاه
   ◂ عبدالامیر بستانی، احسان ادیبی مقدم، سمانه خلیلی
   ✔ 1398/06/05  2019/08/27
    شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
PDF   

●  ارزیابی شاخص‌ سرطان¬زایی نیکل در اثر مصرف خوراکی سبزیجات کشت شده در تیمارهای مختلف لجن فاضلاب
   ◂ عبدالامیر بستانی، مرضیه غنام
   ✔ 1398/06/05  2019/08/27
    شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
PDF   

●  استفاده از همدمای جذب در تعیین شاخص های ظرفیت بافری در خاکهای اهکی ایران
   ◂ خاطره سرمستی، عبدالامیر بستانی
   ✔ 1397/08/22  2018/11/13
    نهمین همایش کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
PDF   

●  استفاده از همدمای جذب در تعیین نیاز استاندارد فسفر در برخی خاکهای اهکی ایران
   ◂ خاطره سرمستی، عبدالامیر بستانی
   ✔ 1397/07/25  2018/10/17
    نهمین همایش کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
PDF   

●  امکان سنجی تعیین رطوبت خاک در عمق زراعی به روش کُند شدن نوترونها
   ◂ عبدالامیر بستانی، محسن رودپیما، حسین عباسعلیان
   ✔ 1397/03/30  2018/06/20
    چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار
PDF   

●  اثر تنش شوری، نیتروژن بر برخی از خصوصیات مورفولوژیکی گیاه کینوا
   ◂ زهرا همتی، عبدالامیر بستانی
   ✔ 1396/09/01  2017/11/22
    اولین همایش شورورزی
PDF   

●  اثر تنش شوری، فسفر و محلول پاشی روی بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه کینوا
   ◂ سمانه خلیلی، عبدالامیر بستانی، حشمت امیدی
   ✔ 1396/09/01  2017/11/22
    اولین همایش شورورزی
PDF   

●  ارزیابی کود اهن کندوهای پلی اکریلات
   ◂ محمود سمر، منصوره محمودی، عبدالامیر بستانی
   ✔ 1396/06/06  2017/08/28
    پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
PDF   

●  بررسی امکان بهبود هدایت هیدرولیکی و نسبت جذب سدیم خاک با استفاده از مواد الی سنتزی و طبیعی )مطالعه موردی: دشت عتابیه، خوزستان(
   ◂ هناحویزاوی، علیرضا جعفرنژادی، محسن رودپیما، ناصر دواتگر، عبدالامیر بستانی
   ✔ 1396/06/06  2017/08/28
    پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
PDF   

●  تولید نانو کود و مقایسه اثر منابع مختلف کودهای بور بر غلظت بور در گیاه دارویی زیتون
   ◂ مریم طاهریان، عبدالامیر بستانی
   ✔ 1396/02/07  2017/04/27
    اولین همایش ملی نقش گیاهان دارویی در اقتصاد مقاومتی
PDF   

●  ارزیابی تغییرات مکانی هدایت الکتریکی، اسیدیته و تغییرات جذب سدیم خاک شریف¬اباد قزوین
   ◂ سیده مریم صلاح الدین، عبدالامیر بستانی
   ✔ 1395/12/01  2017/02/19
    دومین کنفرانس پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و صنایع غذایی
PDF   

●  صرفه جویی مصرف اب در کشاورزی با فناوری واترباکس
   ◂ حسین عباسعلیان، محسن رودپیما، عبدالامیر بستانی، مسعود رحیمی
   ✔ 1395/07/01  2016/09/22
    چهارمین کنفرانس پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
PDF   

●  ارزیابی تغییرات هکانی عناصر اهن، منگنز و کربنات کلسین معادل خاک در اراضی شرکت کشت و صنعت شریف اباد قزوین
   ◂ فاطمه مرسلی، عبدالامیر بستانی
   ✔ 1395/02/31  2016/05/20
    اولین همایش سراسری پژوهشهای نوین در کشاورزی و علوم دامی
PDF   

●   ارزیابی تغییرات مکانی عناصر مس و روی در اراضی شرکت کشت و صنعت شریف اباد قزوین
   ◂ فاطمه مرسلی، عبدالامیر بستانی
   ✔ 1395/02/31  2016/05/20
    اولین همایش سراسری پژوهشهای نوین در کشاورزی و علوم دامی
PDF   

●  ارزیابی روند تغییرات جذب غلظت دو عنصر سرب و روی در سه نوع سبزی در مزرعه سبزیکاری روستای دیزج اباد استان زنجان
   ◂ سیده زهرا حسینی، عبدالامیر بستانی
   ✔ 1395/02/22  2016/05/11
    دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
PDF   

●  مطالعه اثر ماندگاری نانو اهن صفر ظرفیتی بر حذف ارسنیک قابل استخراج با اب مقطر
   ◂ پریسا اذری، عبدالامیر بستانی
   ✔ 1395/02/20  2016/05/09
    سومین همایش و نمایشگاه محیط زیست و بحرانهای پیش¬رو
PDF   

●  مطالعه اثر غلظت نانو اهن صفر ظرفیتی بر حذف ارسنیک قابل استخراج با اب مقطر از خاک
   ◂ پریسا اذری، عبدالامیر بستانی
   ✔ 1395/02/20  2016/05/09
    سومین همایش و نمایشگاه محیط زیست و بحرانهای پیش¬رو
PDF   

●  ارزیابی تغییرات مکانی نیتروژن و فسفر در اراضی شرکت کشت و صنعت شریف¬اباد قزوین
   ◂ الهه خزایی زوزنی، عبدالامیر بستانی
   ✔ 1394/12/13  2016/03/03
    دومین همایش بین-المللی و پنجمین همایش ملی محیط زیست و کشاورزی ایران
PDF   

●  ارزیابی تغییرات مکانی پتاسیم و ظرفیت تبادل کاتیونی خاک در اراضی شرکت کشت و صنعت شریف¬اباد قزوین
   ◂ الهه خزایی زوزنی، عبدالامیر بستانی
   ✔ 1394/12/13  2016/03/03
    دومین همایش بین-المللی و پنجمین همایش ملی محیط زیست و کشاورزی ایران
PDF   

●  اثر الودگی ارسنیک بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی گیاه سویا
   ◂ فاطمه اجیلی، عبدالامیر بستانی
   ✔ 1394/12/10  2016/02/29
    اولین همایش بین¬-المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
PDF   

●  ارزیابی رها سازی اهن از هیدروژل پلی اکریلیک اسید بارگذاری شده با سولفات اهن در اب
   ◂ منصوره محمودی سلطان اباد، عبدالامیر بستانی
   ✔ 1394/12/06  2016/02/25
    اولین همایش ملی مدیریت کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
PDF   

●  ارزیابی رها سازی اهن از هیدروژل پلی اکریلیک اسید بارگذاری شده با سولفات اهن در خاک
   ◂ منصوره محمودی سلطان اباد، عبدالامیر بستانی
   ✔ 1394/12/06  2016/02/25
    اولین همایش ملی مدیریت کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
PDF   

●  ارزیابی تغییرات مکانی ماده الی، ظرفیت تبادل کاتیونی و مقدار رس خاک شریف اباد قزوین
   ◂ سیده مریم صلاح الدین، عبدالامیر بستانی
   ✔ 1394/12/01  2016/02/20
    دومین کنفرانس پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و صنایع غذایی
PDF   

●  اثر نانو ذرات اسیدسالیسیلیک در مقایسه با اسید سالیسیلیک بر شاخص های رشد رویشی توت فرنگی رقم کاماروزا تحت تنش کلریدسدیم
   ◂ یونس نعمتی میرک، اورنگ خادمی، عبدالامیر بستانی، ایمان روح اللهی
   ✔ 1394/11/01  2016/01/21
    سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
PDF   

●  پاسخ عملکردی استویا ) Stevia rebaudiana Bertoni ( به هورمونهای گیاهی و تنش شوری Nacl
   ◂ راضیه صارمی، حشمت امیدی، عبدالامیر بستانی
   ✔ 1394/10/10  2015/12/31
    دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
PDF   

●  بررسی رابطه تنفس خاک با هیدروکربنهای نفتی در خاک الوده به ترکیبات نفت
   ◂ نسرین سعادتی، عبدالامیر بستانی
   ✔ 1394/06/16  2015/09/07
    چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران
PDF   

●  مقایسه رشد و جذب فسفر رقم مادری و لاین موتانت امید بخش سویا در خاک الوده به ارسنیک
   ◂ فاطمه اجیلی، عبدالامیر بستانی
   ✔ 1394/02/29  2015/05/19
    چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته¬ای در علوم کشاورزی
PDF   

●  تاثیر کاربرد سطوح فسفر بر شاخصهای جوانه زنی گیاه سویا در خاک الوده به ارسنیک
   ◂ فاطمه اجیلی، عبدالامیر بستانی
   ✔ 1393/09/17  2014/12/08
    - هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
PDF   

●  کاهش قابلیت دسترسی سرب در کودهای الی با استفاده از نانوذرات اهن صفر ظرفیتی
   ◂ پریسا قاسم زاده، عبدالامیر بستانی
   ✔ 1393/06/08  2014/08/30
    کنگره ملی خاک و محیط زیست
PDF   

●  کاهش قابلیت دسترسی نیکل در کودهای الی با استفاده از نانوذرات اهن صفر ظرفیتی
   ◂ پریسا قاسم زاده، عبدالامیر بستانی
   ✔ 1393/06/08  2014/08/30
    کنگره ملی خاک و محیط زیست
PDF   

●  بررسی رابطه هیدروکربنهای نفتی با کربن الی خاک در خاکهای الوده به ترکیبات نفتی
   ◂ نسرین سعادتی، عبدالامیر بستانی
   ✔ 1393/06/08  2014/08/30
    کنگره ملی خاک و محیط زیست
PDF   

●  توانایی برگها و شاخه های گیاه رزماری در افزایش انبارداری پیاز
   ◂ Abdolamir Bostani، Daryush Talei، فاطمه بینا
   ✔ 1393/02/24  2014/05/14
    سومین همایش گیاهان دارویی
PDF   

●  سینتیک ازاد شدن منگنز از خاکهای مختلف ایران ( تفکیک داده¬های سینتیکی به منابع مستقل از یکدیگر با استفاده از معادله مرتبه اول)
   ◂ عبدالامیر بستانی، حسن توفیقی
   ✔ 1392/11/08  2014/01/28
    سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران
PDF   

●  کاربرد اسید سولفوریک و تیمارهای مختلف کود اهن در یک خاک اهکی شور و سدیمی و تاثیر ان بر غلظت اهن، منگنز، روی و مس در گیاه گندم
   ◂ عبدالامیر بستانی
   ✔ 1392/11/08  2014/01/28
    سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران
PDF   

●  اثر سطوح مختلف سولفوریک اسید و pH اب ابیاری بر اهن قابل استخراج با DTPA در یک نمونه خاک اهکی
   ◂ مریم طباطبایی اصل، فتوکیان، عبدالامیر بستانی
   ✔ 1392/11/08  2014/01/28
    سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران
PDF   

●  تاثیر کمپوست زباله شهری و pH اب ابیاری بر اهن قابل استخراج با DTPA در یک نمونه خاک اهکی
   ◂ مریم طباطبایی اصل، فتوکیان، عبدالامیر بستانی
   ✔ 1392/11/08  2014/01/28
    سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران
PDF   

●  تاثیر کاربرد دو سال کمپوست زباله شهری بر فاکتور تحرک اهن و منگنز در خاک
   ◂ مولود سمیعی ولوجردی، حشمت امیدی، عبدالامیر بستانی
   ✔ 1392/11/08  2014/01/28
    سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران
PDF   

●  تاثیر کاربرد کمپوست زباله شهری بر غلظت منگنز خاک و برخی شاخصهای فیزیولوژیکی گیاه تربچه
   ◂ مولود سمیعی ولوجردی، حشمت امیدی، عبدالامیر بستانی
   ✔ 1392/11/08  2014/01/28
    سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران
PDF   

●  اثر کمپوست زباله شهری و دفعات اعمال ان بر فراکشنهای منگنز و ارتباط فراکشنها با برخی ویژگیهای خاک
   ◂ مولود سمیعی ولوجردی، عبدالامیر بستانی
   ✔ 1392/11/08  2014/01/28
    سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران
PDF   

●  تاثیر کاربرد دو سال کمپوست زباله شهری بر فاکتور انتقال اهن و منگنز در دو گیاه اسفناج و تربچه
   ◂ مولود سمیعی ولوجردی، عبدالامیر بستانی
   ✔ 1392/11/08  2014/01/28
    سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران
PDF   

●  تعیین شکلهای شیمیایی اهن پس از کاربرد کمپوست زباله شهری طی دو سال
   ◂ مولود سمیعی ولوجردی، عبدالامیر بستانی
   ✔ 1392/11/08  2014/01/28
    سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران
PDF   

●  بررسی امکان الودگی خاک به برخی فلزات سنگین با کاربرد کمپوست زباله شهری
   ◂ ندا صفاری انارکی، عبدالامیر بستانی
   ✔ 1392/11/08  2014/01/28
    سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران
PDF   

●  بررسی تاثیر اعمال کمپوست زباله شهری به خاک بر فاکتور دسترسی زیستی سرب و نیکل
   ◂ ندا صفاری انارکی، عبدالامیر بستانی
   ✔ 1392/11/08  2014/01/28
    سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران
PDF   

●  ارتباط برخی شاخصهای بافری حاصل از همدما¬های جذب سطحی فسفر با ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک
   ◂ عبدالامیر بستانی
   ✔ 1392/11/08  2014/01/28
    سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران
PDF   

●  تاثیر کاربرد منبع نیتروژن (نیترات: امونیوم) بر ماده خشک و رنگیزه های فتوسنتزی گیاه بالنگو تحت تنش شوری
   ◂ ارزو کیایی، حشمت امیدی، محسن رودپیما، عبدالامیر بستانی
   ✔ 1392/06/06  2013/08/28
    هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران
PDF   

●  تاثیر کاربرد کمپوست زباله شهری بر غلظت منگنز خاک و برخی شاخصهای فیزیولوژیکی گیاه تربچه
   ◂ مولود سمیعی ولوجردی، حشمت امیدی، عبدالامیر بستانی
   ✔ 1392/06/06  2013/08/28
    هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران
PDF   

●  تاثیر کمپوست زباله شهری بر جذب سرب و نیکل در ریشه و اندام هوایی گیاه ذرت
   ◂ ندا صفاری انارکی، حشمت امیدی، عبدالامیر بستانی
   ✔ 1392/02/29  2013/05/19
    هفتمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست
PDF   

●  تاثیر کمپوست زباله شهری بر تجمع نیکل و کادمیوم در خاک
   ◂ ندا صفاری انارکی، حشمت امیدی، عبدالامیر بستانی
   ✔ 1392/02/29  2013/05/19
    هفتمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست
PDF   

●  تاثیر افزودن کمپوست زباله شهری بر تجمع سرب و برخی خصوصیات خاک
   ◂ ندا صفاری انارکی، حشمت امیدی، عبدالامیر بستانی
   ✔ 1392/02/29  2013/05/19
    هفتمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست
PDF   

●  تاثیر مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری بر غلظت برخی عناصر ریز مغذی (اهن و منگنز) قابل دسترس، در خاک
   ◂ مریم فلاحی مطلق، حشمت امیدی، عبدالامیر بستانی
   ✔ 1392/02/29  2013/05/19
    هفتمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست
PDF   

●  STUDY OF BALANGOU (LALEMANTHIA ROYLEANA L.) GERMINATION ATTRIBUTES AND SEED VIGOR UNDER SALINITY STRESS
   ◂ arezoo kiaee, Heshmat Omidi, Abdolamir Bostani
   ✔ 1392/02/25  2013/05/15
    دومین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  OFFICINALIS L.) ESSENTIAL OILS ON GERMINATION OFCORM,EFFECT OF TEMPERATURE AND ROSEMARY (ROSMARINUSOFFICINALIS L.) ESSENTIAL OILS ON GERMINATION OFCORM,(ALLIUM CEPA L.)
   ◂ Abdolamir Bostani
   ✔ 1392/02/25  2013/05/15
    دومین همایش ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  مطالعه تغییرات غلظت سرب در فواصل مختلف خاک های حاشیه اتوبان ازادگان و ارتباط ان با برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک
   ◂ سمیه اسماعیلی، عبدالامیر بستانی
   ✔ 1391/12/09  2013/02/27
    سومین کنگره سراسری عناصر کمیاب ایران
PDF   

●  بررسی تاثیرکمپوست زباله شهری بر غلظت روی درخاک واندام هوایی گیاه ذرت
   ◂ عبدالامیر بستانی، تورج افشاری، هادی قربانی، بابک متشرع زاده، منوچهر قلی پور
   ✔ 1391/08/29  2012/11/19
    ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
PDF   

●  بررسی سرنوشت فسفر در خاکهای الوده به سرب
   ◂ عبدالامیر بستانی، محمدرضا شعیبی نوبریان، تورج افشاری
   ✔ 1391/08/29  2012/11/19
    ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
PDF   

●  پالایش خاک های الوده به ترکیبات نفتی با استفاده از اکسیداسیون شیمیایی فنتون
   ◂ اعظم السادات یوسفی دازمیری، عبدالامیر بستانی
   ✔ 1391/08/29  2012/11/19
    ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
PDF   

●  بررسی غلظت سرب در خاک های اطراف اتوبان ازادگان و ارتباط ان با برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک
   ◂ سمیه اسماعیلی، عبدالامیر بستانی
   ✔ 1391/08/29  2012/11/19
    ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
PDF   

●  برهمکنش قارچهای میکوریز اربوسکولار و باکتریهای PGPR نسبت به جذب کادمیوم در گیاه گوجه-فرنگی(Lycopersicumesculentum)
   ◂ حمید نعمتی، عبدالامیر بستانی
   ✔ 1391/08/29  2012/11/19
    ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
PDF   

●  برهمکنش قارچهای میکوریز اربوسکولار و باکتریهای PGPR نسبت به جذب سرب در گیاه گوجه-فرنگی(Lycopersicumesculentum)
   ◂ حمید نعمتی، عبدالامیر بستانی
   ✔ 1391/08/28  2012/11/18
    ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
PDF   

●  تاثیر کمپوست زباله شهری بر توزیع شکلهای معدنی فسفر در برخی خاکهای اهکی استان تهران
   ◂ حمید جباری، عبدالامیر بستانی
   ✔ 1391/08/28  2012/11/18
    ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
PDF   

●  بررسی تاثیر استفاده از کمپوست زباله شهری در افزایش کارایی فسفر در خاک های اهکی
   ◂ حمید جباری، عبدالامیر بستانی
   ✔ 1391/07/15  2012/10/06
    همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
PDF   

●  بررسی تاثیر قارچ میکوریزارسبکولار (Glomus sp) و باکتری محرک رشد گیاه(Bacillu, Pseudomonas) بر شاخص های رشد گیاه گوجه فرنگی ((Lycopersicum esculentum
   ◂ حمید نعمتی، عبدالامیر بستانی
   ✔ 1391/07/15  2012/10/06
    همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
PDF   

●  بررسی سطوح مختلف عنصر سرب بر شاخص های رشد گیاه گوجه فرنگی (Lycopersicum esculentum)
   ◂ حمید نعمتی، حشمت امیدی، عبدالامیر بستانی
   ✔ 1391/07/15  2012/10/06
    همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
PDF   

●  اثرغلظت هیدروژن پراکسید در اصلاح خاک الوده به ترکیبات نفتی با استفاده از روش شیمیایی فنتون
   ◂ اعظم السادات یوسفی دازمیری، عبدالامیر بستانی
   ✔ 1391/07/15  2012/10/06
    همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
PDF   

●  بررسی تاثیر خشکی بر عملکرد بذر، گل و شاخص بازاوری گلدهی گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.)
   ◂ لیلا جعفرزاده حیمه، حشمت امیدی، عبدالامیر بستانی
   ✔ 1391/06/14  2012/09/04
    دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
PDF   

●  بررسی مقاومت ژنوتیپهای جدید گلرنگ تحت رژیم رطوبتی با استفاده از شاخصهای فیزیولوژیک
   ◂ حشمت امیدی، علی اسماعیلی منزه، عبدالامیر بستانی
   ✔ 1391/06/14  2012/09/04
    کنفرانس - دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
PDF   

●  تاثیر تنش خشکی و کودهای زیستی بر عملکرد گل....
   ◂ لیلا جعفرزاده حیمه، Heshmat Omidi، Abdolamir Bostani
   ✔ 1391/02/27  2012/05/16
    National Congress on Medicinal Plants
PDF   

●  سینتیک ازاد شدن منگنز از خاک و رابطه پارامترهای سینتیکی با جذب منگنز توسط گیاه سورگوم
   ◂ عبدالامیر بستانی، حسن توفیقی
   ✔ 1390/06/12  2011/09/03
    دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
PDF   

●  بررسی تاثیر نسبت مولی فسفر به سرب در کاهش سرب قابل دسترس خاک
   ◂ عبدالامیر بستانی، طیبه ایمانی، مجتبی بارانی مطلق، فرهاد خرمالی
   ✔ 1390/06/12  2011/09/03
    دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
PDF   

●  تثبیت درجای سرب با استفاده از منابع مختلف فسفر در یک خاک الوده به سرب
   ◂ عبدالامیر بستانی، طیبه ایمانی، مجتبی بارانی مطلق، فرهاد خرمالی
   ✔ 1390/06/12  2011/09/03
    دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
PDF   

●  سینتیک ازادشدن منگنز از خاکهای مختلف ایران ( تفکیک داده¬های سینتیکی به منابع مستقل از یکدیگر با استفاده از معادله مرتبه دوم)
   ◂ عبدالامیر بستانی، حسن توفیقی
   ✔ 1390/06/12  2011/09/03
    دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
PDF   

●  سینتیک کاهش فسفر قابل استخراج از دو منبع سوپرفسفات تریپل (TSP) و دی¬امونیوم فسفات(DA) در یک خاک اهکی
   ◂ عبدالامیر بستانی
   ✔ 1390/06/12  2011/09/03
    دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
PDF   

●  بررسی اثر مقدار و زمان مصرف کود کامل بر عملکرد کمی و کیفی کلزا
   ◂ پریسا صفاریان، Heshmat Omidi، Abdolamir Bostani، طاهره میرزازاده، فاطمه پیرجلیلی
   ✔ 1390/06/05  2011/08/27
    13th International Rapeseed Congress


●  ارزیابی اثرات محیط زیستی الودگی هیدروکربنهای اروماتیک نفتی در برخی از خاکهای رسوبی مناطق نفتخیز جنوب غرب
   ◂ امیرحسین چرخابی، عبدالامیر بستانی
   ✔ 1389/12/15  2011/03/06
    پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست


●  همبستگی بین منگنز قابل استخراج با DTPA با پاسخهای گیاهی در سورگوم و سویا در خاکهای اهکی
   ◂ عبدالامیر بستانی
   ✔ 1389/09/02  2010/11/23
    نخستین همایش کشاورزی حفاظتی
PDF   

●  Kinetics of Manganese Release from some Calcareous Soils
   ◂ Abdolamir Bostani
   ✔ 1389/07/30  2010/10/22
    The 11th International UFZ-Deltares/TNO Conference on Management of Soil, Groundwater & Sediments
PDF   

●  بررسی غلظت و ارزیابی اثرات زیست محیطی الودگی هیدرو کربنهای اروماتیک نفتی در برخی از خاکهای رسوبی مناطق نفت خیز جنوب غرب ایران
   ◂ عبدالامیر بستانی، حسین چرخابی، غلامرضا ثواقبی فیروزابادی
   ✔ 1388/08/17  2009/11/08
    همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار


●  بررسی میزان الودگی خاکهای رسوبی دشت خوزستان با هیدرو کربنهای اروماتیک حلقوی (PAHs)
   ◂ عبدالامیر بستانی، حسین چرخابی، غلامرضا ثواقبی فیروزابادی
   ✔ 1388/08/17  2009/11/08
    همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار


●  بررسی سینتیک ازاد شدن منگنز در برخی از خاکهای ایران - ارائه روشی برای مطالعه سینتیک ازاد شدن در شرایط اکسیدی
   ◂ عبدالامیر بستانی، حسن توفیقی
   ✔ 1388/04/21  2009/07/12
    یازدهمین گنگره علوم خاک ایران


●  بررسی سینتیک ازادشدن منگنز در برخی از خاکهای ایران -مقایسه سینتیک ازاد شدن در دو شرایط اکسیدی و کاهشی
   ◂ عبدالامیر بستانی، حسن توفیقی
   ✔ 1388/04/21  2009/07/12
    یازدهمین گنگره علوم خاک ایران


●  بررسی تنوع ترکیبات هیدروکربنهای اروماتیک حلقوی((PAHs در خاکهای رسوبی خوزستان
   ◂ عبدالامیر بستانی، حسین چرخابی، غلامرضا ثواقبی فیروزابادی
   ✔ 1385/08/17  2006/11/08
    همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار


●  (The study of K- Fixation in some soils under Sugarcane culture in Khuzestan province (Iran
   ◂ Abdolamir Bostani, Gholam Reza Savabi, Firooz Abadi
   ✔ 1385/01/15  2006/04/04
    International Symposium on Water and Land Management for Sustainable Irrigated Agriculture


●  The investigation of effect culture history on potassium in soil under sugarcane in Khuzestan province
   ◂ Abdolamir Bostani, Gholam Reza Savabi, Firooz Abadi
   ✔ 1383/07/20  2004/10/11
    2004CIGR INTERNATIONAL CONFERENCE BEIJING


●  بررسی تثبیت پتاسیم در تعدادی از خاکهای نیشکر خوزستان
   ◂ عبدالامیر بستانی، غلامرضا ثواقبی فیروز ابادی
   ✔ 1382/06/09  2003/08/31
    هشتمین کنگره علوم خاک ایران


●  بررسی نسبت کمیت- شدت پتاسیم(Q/I) در تعدادی از خاکهای زیر کشت نیشکر خوزستان
   ◂ عبدالامیر بستانی، غلامرضا ثواقبی فیروزابادی
   ✔ 1382/06/09  2003/08/31
    هشتمین کنگره علوم خاک ایران


پایان نامه ها

●  تغییرات مورفولوژیکی و تغذیه‌ای گیاه کینوا در پاسخ به کاربرد خاکی میکروارگانیسم‌های محرک رشد در رژیم‌های ابیاری مختلف
   ◂ سیدحسن حسینی

●  تاثیر کود زیستی و شیمیایی نیتروژن و محلول‌پاشی روی بر عملکرد کمی و کیفی و برخی خصوصیات فیزیولوژیک زیره سبز (Cuminum cyminum L.) تحت رژیم‌‌های مختلف ابیاری
   ◂ زینب کبری پیشوا

●  بررسی تاثیر سطوح کود نیتروژنی و سیستم ابیاری (قطره­ای و فارو) در ابشویی نیترات با استفاده از تکنیک ردیابی نیتروژن15
   ◂ علی خراسانی

●  ارزیابی شاخص های الودگی و سلامت کادمیوم، سرب ، اهن و منگنز در برخی سبزیجات در خاک تیمار شده با لجن فاضلاب در شرایط گلخانه ای
   ◂ مریم تکیه گاه طهرانی نژاد

●  ارزیابی شاخصهای الودگی و سلامت روی، مس، نیکل و کبالت در برخی سبزیجات تیمار شده با فاضلاب شهری در شرایط گلخانه ای
   ◂ مهدیه شیخی

●  ارزیابی شاخصهای الودگی و سلامت نیکل، کبالت، مس و روی در برخی سبزیجات تیمار شده با لجن فاضلاب در شرایط گلخانه ای
   ◂ مرضیه غنام

●  ارزیابی شاخص های الودگی و سلامت کادمیوم، سرب ، اهن و منگنز در برخی سبزیجات در خاکهای تیمار شده با فاضلاب شهری در شرایط گلخانه ای
   ◂ سمیه محمدبیگی

●  تغییرات مرففوفیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه استویا در پاسخ به محلول پاشی اهن و روی و سالیسیلیک اسید در رژیمهای مختلف ابیاری
   ◂ علیرضا گرزی

●  ایزوترمهای جذب فسفر و ارتباط ان با شاخصهای ذرت در برخی خاکهای اهکی ایران
   ◂ خاطره سرمستی

●  اثر سطوح مختلف شوری، نوع کود نیتروژنی و pH بر میزان تصعید و تغییرات نیتروژن در خاک
   ◂ مصطفی بهبوییه جوزمنمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید