دانشگاه شاهد

ایت اله سعیدی زاده

دانشیار - دکتری تخصصی گیاهپزشکی، بیماری شناسی گیاهی


نام دانشکده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه آموزشی : گیاه پزشکی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :2331
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (38)   Download XML   Download TXT

●  The effect of biological pre-treatments on germination and physiological indices of pumpkin (Cucurbita pepo var. Styriaca) seedling under salt stress
   ◂ S Mousavi , Ayatollah Saeedizadeh, Heshmat Omidi, Mahdi aghighi
   ✔ 1400/11/01  2022/01/21
    پژوهش های بذر ایران
PDF   

●  رزیابی اثر ریزجانداران بر شاخصهای جوانه زنی، رشد و فیزیولوژیک کدوی تخم کاغذی تحت تنش شوری
   ◂ ایت اله سعیدی زاده، حشمت امیدی، سید اسماعیل موسوی
   ✔ 1400/01/21  2021/04/10
    علوم و فناوری بذر ایران=Iranian Journal of Seed Science and Technology
PDF   

●  ارزیابی مقاومت ارقام مختلف لوبیا به کنه تارتن دو لکه ای در شرایط مزرعه
   ◂ علیرضا عسکریان زاده، ایت اله سعیدی زاده، عادل غدیری، علی اصغر کاظمی
   ✔ 1399/12/02  2021/02/20
    پژوهش های حبوبات ایران
PDF   

●  Laboratory assay of entomopathogenic nematodes against the elm leaf beetle, Xanthogaleruca luteola Müller (Col.: Chrysomelidae)
   ◂ Habib Abbasipour, Jabber Karimi, Naeimeh Zeinolabedin Fard, Ayatollah Saeedizadeh
   ✔ 1399/10/01  2020/12/21
    Journal of Forest Science
PDF   

●  واکنش راب خاکستری به نماتدهای بیمارگر حشرات
   ◂ ایت اله سعیدی زاده، فهیمه نیاستی
   ✔ 1399/07/01  2020/09/22
    Bragantia
PDF   

●  نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica، در واکنش به کوددهی خاک
   ◂ صدیقه همتی، ایت اله سعیدی زاده
   ✔ 1399/06/03  2020/08/24
    Brazilian journal of biology = Revista brasleira de biologia
PDF   

●  اثرات کودها بر رشد و نموی نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica
   ◂ ایت اله سعیدی زاده، فهیمه نیاستی، محمد علی بقایی، سارا حسن پور، کیوان اگاهی
   ✔ 1398/10/26  2020/01/16
    International Journal of Agriculture & Biology
PDF   

●  واکنش نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica به ازن
   ◂ ایت اله سعیدی زاده، فهیمه نیاستی، محمد اسماعیل عامری بافقی، کیوان اگاهی
   ✔ 1398/09/18  2019/12/09
    Ciência e Agrotecnologia=Science and Agrotechnology
PDF   

●  بررسی اثر کنترل کنندگی عصاره برگ گیاهان رازیانه (Foeniculum vulgaris) و گزنه (Urtica dioica) در برابر نماتد مولد گره ریشه ) (Meloidogyne javanica در گیاه خیار سبز
   ◂ نرگس قبادی، فرشاد رخشنده رو، ایت اله سعیدی زاده
   ✔ 1396/12/10  2018/03/01
    افات و بیماری های گیاهی=Journal of Applied Entomology & Phytpathology
PDF   

●  القای مقاومت سیستمیک به نماتد ریش? گرهی گوجه فرنگی با استفاده از اسید سالیسیلیک و دو عامل بیوکنترل
   ◂ حسن پدرام فر، ایت اله سعیدی زاده، سالار جمالی، لیلا اصفهانی
   ✔ 1396/12/01  2018/02/20
    دانش گیاه پزشکی ایران


●  Laboratory Assay of Entomopathogenic Nematodes Against Clearwing Moth (Lepidoptera: Sesiidae) Larvae1
   ◂ Saeed Azarnia, Habib Abbasipour, Ayatollah Saeedizadeh, Alireza Askarianzadeh
   ✔ 1396/07/30  2017/10/22
    Journal of Entomological Science


●  Suppression of Brassicaceous Tissue on Meloidogyne javanica in a Rhizosphere
   ◂ Amir Soheili
   ✔ 1396/06/19  2017/09/10
    International Journal of Agriculture & Biology


●  اثر اتش روی جمعیت نماتدهای خاکزی در جنگل ابر شاهرود
   ◂ حمید رضا عبدوس، Ayatollah Saeedizadeh
   ✔ 1396/05/15  2017/08/06
    Indian Forester


●  Abundance of rhabditid nematodes in agricultural soil of Khorramabad, Iran
   ◂ Azin Vafa, Ayatollah Saeedizadeh, Abdolamir Bostani
   ✔ 1396/04/24  2017/07/15
    Bioscience Biotechnology Research Communications


●  Phytochemical and Acaricidal Study of the Galbanum, Ferula gumosa Boiss. (Apiaceae) Essential Oil Against Tetranychus urticae Koch (Tetranychidae)
   ◂ Samaneh Fatemikia, Habib Abbasipour, Ayatallah Saeedizadeh
   ✔ 1396/01/23  2017/04/12
    Journal of Essential Oil-Bearing Plants


●  اثر اتش سوزی بر جمعیت نماتدها در لایه های سطحی خاک جنگل ابر، شهرستان شاهرود
   ◂ حمید رضا عبدوس، ایت اله سعیدی زاده
   ✔ 1395/12/10  2017/02/28
    تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران


●  Rhizobacteria cooperative effect against Meloidogyne javanica in rhizosphere of legume seedlings
   ◂ F.-S. Tabatabaei, A. Saeedizadeh
   ✔ 1395/11/12  2017/01/31
    Hellenic Plant Protection Journal


●  معرفی چهار گونه نماتود انگل گیاهی از جنس های Crossonema Mehta & Raski, 1971 و Ogma Southern, 1914 در جنگل های رامسر
   ◂ فهیمه نیاستی، علی اسکندری، زهرا تنها معافی، ایت اله سعیدی زاده
   ✔ 1395/11/10  2017/01/29
    بیماری های گیاهی


●  شناسایی و تعیین پراکندگی نماتدهای انگل گیاهی در فضای سبز شهر تهران
   ◂ ایت اله سعیدی زاده
   ✔ 1395/08/01  2016/10/22
    دانش گیاه پزشکی ایران


●  مطالعه اثر بیوکنترلی سویه های سودوموناس فلورسنت بر نماتد ریشه گرهی در ریزوسفر ارقام گوجه فرنگی
   ◂ Saeedeh Tanha، Fereshteh Bayat، Fatemeh Jamali، Ayat Allah Saeidi Zadeh
   ✔ 1395/07/15  2016/10/06
    مهار زیستی در گیاهپزشکی


●  Efficacy of Two Entomopathogenic Nematode Species as Potential Biocontrol Agents against the Diamondback Moth, Plutella xylostella (L.)
   ◂ Masaaod Zolfagharian, Ayatollah Saeedizadeh, Habib Abbasipour
   ✔ 1395/05/21  2016/08/11
    Journal of Biological Control


●  Trichoderma viride and Pseudomonas fluorescens CHA0 against Meloidogyne javanica in the rhizosphere of tomato plants
   ◂ A. Saeedizadeh
   ✔ 1394/11/10  2016/01/30
    Hellenic Plant Protection Journal


●  Effectiveness of salicylic acid, Pseudomonas fluorescens CHA0 and Trichoderma viride to control Meloidogyne incognita race 2 on different tomato cultivars
   ◂ L. Esfahani, S. Jamali, A. Saeedizadeh, H. Pedramfar
   ✔ 1394/11/10  2016/01/30
    Hellenic Plant Protection Journal


●  زهراگینی چهار جدایه از قارچ Beauveria bassiana روی جمعیّت‌های تابستان‌گذران و زمستان‌گذران سن گندم، Eurygaster integriceps
   ◂ زینب قمری زارع، حسن عسکری، حبیب عباسی پورشوشتری، عزیز شیخی گرجان، ایت اله سعیدی زاده
   ✔ 1393/10/01  2014/12/22
    مهار زیستی در گیاهپزشکی
PDF   

●  Biology and Life Table Parameters of Brevicoryne brassicae (Hemiptera: Aphididae) on Cauliflower Cultivars
   ◂ Fatemeh Jahan, Habib Abbasipour, Alireza Askarianzadeh, Golamhossein Hassanshahi, Ayatallah Saeedizadeh
   ✔ 1393/09/29  2014/12/20
    Journal of Insect Science
PDF   

●  شناسایی برخی از قارچهای عامل پوسیدگی بنه زعفران و کنترل ان ها
   ◂ ایت اله سعیدی زاده
   ✔ 1393/09/01  2014/11/22
    زراعت و فناوری زعفران=Saffron Agronomy and Technology
PDF   

●  Efficacy of entomopathogenic nematode, Steinernema carpocapsae against the diamondback moth, Plutella xylostella (L.) in laboratory condition
   ◂ Masoud Zolfagharian, Ayatollah Saeedizadeh, Masaaod Zolfagharian, Ayatallah Saeedizadeh, Habib Abbasipour, Ali Joyandeh, Ali Ahmadian Yazdi
   ✔ 1393/04/11  2014/07/02
    Archives of Phytopathology and Plant Protection
PDF   

●  مطالعه اثر قارچ عامل پژمردگی فوزاریومی Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici و نماتد ریشه گرهی Meloidogyne incognita بر فاکتورهای رویشی ارقام گوجه فرنگی
   ◂ الهام کمالی، ایت اله سعیدی زاده
   ✔ 1392/06/01  2013/08/23
    زراعت و اصلاح نباتات
PDF   

●  Efficacy of Elettaria cardamomum L. (Zingiberaceae) essential oil on the two spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch (Acari: Teteranychidae)
   ◂ samaneh Fatemi Kia, Jabber Karimi, Ayatollah Saeedizadeh, Samaneh Fatemikia, Habib Abbasipour, Jaber Karimi, Ayatallah Saeedizadeh, Aziz Sheikhi Gorjan
   ✔ 1392/05/14  2013/08/05
    Archives of Phytopathology and Plant Protection
PDF   

●  Effect of various cauliflower cultivarson population density fluctuations of the cabbage aphid, Brevicorynebrassicae (L.) (Hom.: Aphididae) and its parasitoid Diaeretiella rapae (McIntosh)(Hymenoptera: Braconidae)
   ◂ Fatemeh Jahan, Alireza Askarianzadeh, Ayatollah Saeedizadeh, Fatemeh Jahan, Alireza Askarianzadeh, Habib Abbasipour, Gholamhossein Hasanshahi, Ayatallah Saeedizadeh
   ✔ 1392/02/29  2013/05/19
    Archives of Phytopathology and Plant Protection
PDF   

●  Effective of eight cauliflower cultivars on biological parameters of the cabbage aphid, Brevicoryne brassicae in laboratory condition
   ◂ فاطمه جهان-Habib Abbasipour-Alireza Askarianzadeh, Gholamhossein Hasanshahi, Ayatollah Saeedizadeh
   ✔ 1391/09/11  2012/12/01
    Archives of Phytopathology and Plant Protection
PDF   

●  بررسی تغییرات کمی کاتالاز در زیتون های الوده به نماتد
   ◂ ایت اله سعیدی زاده
   ✔ 1391/07/01  2012/09/22
    فن اوری های نوین کشاورزی=Modern Technology in Agriculture
PDF   

●  اثر انتاگونیستی قارچ Trichoderma viride بر نماتد Meloidogyne javanica در ریسوسفر برخی ارقام گوجه فرنگی
   ◂ ایت اله سعیدی زاده
   ✔ 1391/07/01  2012/09/22
    فن اوری های نوین کشاورزی=Modern Technology in Agriculture
PDF   

●   بررسی تغییرات فعالیت کمی پراکسیداز ارقام زیتون در تعامل بین قارچ عامل پژمردگی ورتیسیلیومی Verticillium dahliae و نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica
   ◂ ایت اله سعیدی زاده، فهیمه نیاستی
   ✔ 1390/10/30  2012/01/20
    دانش گیاه پزشکی ایران
PDF   

●  بررسی اثر متقابل نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica و قارچ عامل پژمردگی ورتیسیلیومی Verticillium dahliae روی نهال های برخی ارقام زیتون
   ◂ ایت اله سعیدی زاده، فیهمه نیاستی
   ✔ 1390/08/12  2011/11/03
    دانش گیاه پزشکی ایران


●  مطالعه اثر قارچ عامل پژمردگی فوزاریومی و نماتد ریشه گرهی بر فاکتورهای رویشی ارقام گوجه فرنگی
   ◂ الهام دهقان، ایت اله سعیدی زاده، اسکندری، رهجو
   ✔ 1389/10/01  2010/12/22
    دانش گیاه پزشکی ایران


●  بررسی تغییرات میزان فنل کل ارقام زیتون در تعامل بین قارچ عامل پژمردگی ورتیسیلیومی Verticillium dahliae و نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica
   ◂ ایت اله سعیدی زاده، خیری، زاد، اعتباریان، بندانی، نیاستی
   ✔ 1388/06/30  2009/09/21
    دانش گیاه پزشکی ایران


●  2- بررسی تعامل قارچ بیمارگر پژمردگی ورتیسیلیومی Verticillium dahliae و نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica روی رشد نهال های زیتون در دو نوع بستر رویش
   ◂ ایت اله سعیدی زاده، خیری، زاد، اعتباریان، بندانی، نیاستی
   ✔ 1387/03/08  2008/05/28
    دانش گیاه پزشکی ایران


مقالات کنفرانسی (87)   Download XML   Download TXT

●  اثر عصاره ابی گیاهان بر تفریخ تخم نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica در شرایط ازمایشگاه
   ◂ ایت اله سعیدی زاده، محمدحسین فتوکیان، فهیمه نیاستی
   ✔ 1400/06/25  2021/09/16
    یازدهمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و منابع طبیعی پایدار
PDF   

●  اثر پودر برگ چریش بر فعالیت کمی پراکسیداز ریشه گیاه گوجه فرنگی الوده به نماتد ریشه گرهی
   ◂ ایت اله سعیدی زاده، محمدحسین فتوکیان، فهیمه نیاستی
   ✔ 1400/06/25  2021/09/16
    یازدهمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و منابع طبیعی پایدار
PDF   

●  اثر کنترلی غلظت نماتدهای بیمارگر حشرات روی سن گندم در شرایط ازمایشگاه
   ◂ سمانه تجلی فر، ایت اله سعیدی زاده
   ✔ 1400/06/25  2021/09/16
    یازدهمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و منابع طبیعی پایدار
PDF   

●  اثر جمعیت نماتدهای بیمارگر حشرات در کنترل مگس میوه مدیترانه¬ای، Ceratitis capitata در شرایط ازمایشگاهی
   ◂ ایت اله سعیدی زاده، علیرضا اکبری اشرفی، علیرضا عسکریان زاده
   ✔ 1400/06/03  2021/08/25
    هشتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
PDF   

●  اثر عصاره گیاهی بر جمعیت لارو سن دوم نماتد ریشه¬گرهی Meloidogyne javanica در شرایط ازمایشگاه
   ◂ ایت اله سعیدی زاده، محمدحسین فتوکیان، فهیمه نیاستی
   ✔ 1400/06/03  2021/08/25
    هشتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
PDF   

●  اثر پودر برگ چریش بر فعالیت کمی پراکسیداز بخش ¬هوایی گیاه گوجه-فرنگی الوده به نماتد ریشه¬گرهی
   ◂ فهیمه نیاستی، ایت اله سعیدی زاده، محمدحسین فتوکیان
   ✔ 1400/06/03  2021/08/25
    هشتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
PDF   

●  اثر زمان در کنترل مگس میوه مدیترانه ای با استفاده از نماتدهای بیمارگر حشرات در شرایط ازمایشگاهی
   ◂ ایت اله سعیدی زاده، علیرضا عسکریان زاده، علیرضا اکبری اشرفی
   ✔ 1400/04/31  2021/07/22
    ششمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
PDF   

●  اثر پودر برگ گیاهان بر فعالیت بیماریزایی نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica در شرایط گلخانه
   ◂ محمدحسین فتوکیان، فهیمه نیاستی، ایت اله سعیدی زاده
   ✔ 1400/04/31  2021/07/22
    ششمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
PDF   

●  اثر کنترلی زمان در معرض بودن نماتدهای بیمارگر حشرات بر سن گندم، Eurygaster integriceps
   ◂ سمانه تجلی فر، ایت اله سعیدی زاده
   ✔ 1400/04/31  2021/07/22
    ششمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
PDF   

●  بررسی تاثیر نورهای LED ابی، زرد و قرمز بر ماندگاری پس از برداشت فلفل دلمه ای
   ◂ سمیه خویطری زاده، ایت اله سعیدی زاده، محسن رودپیما، اورنگ خادمی
   ✔ 1398/03/23  2019/06/13
    اولین کنفرانس تحقیقات بنیادین در علوم کشاورزی و زیست محیطی
PDF   

●  بررسی نور LED سفید و نور UV-C بر کنترل رشد باکتری پکتوباکتریوم فلفل دلمه ای در محیط درون شیشه ای
   ◂ اورنگ خادمی، سمیه خویطری زاده، محسن رودپیما، ایت اله سعیدی زاده
   ✔ 1398/03/23  2019/06/13
    اولین کنفرانس تحقیقات بنیادین در علوم کشاورزی و زیست محیطی
PDF   

●  بررسی زمان الودگی ارقام مختلف لوبیا به کنه تارتن دولکه¬ای (Tetranychus urticae Koch) در شرایط مزرعه
   ◂ علی اصغر کاظمی، علیرضا عسکریان زاده، ایت اله سعیدی زاده
   ✔ 1397/11/21  2019/02/10
    اولین کنفرانس ملی کشاورزی، محیط زیست
PDF   

●  تاثیر تیمار UV-C و اسید اسکوربیک بر جمعیت میکروبی و قهوه ای شدن پس از برداشت قارچ تکمه ای
   ◂ نرگس حسنی، اورنگ خادمی، محسن رودپیما، ایت اله سعیدی زاده
   ✔ 1397/06/02  2018/08/24
    کنگره توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی
PDF   

●  برهمکنش تیمار UV-C و اسید اسکوربیک بر کیفیت پس از برداشت قارچ خوراکی تکمه ای
   ◂ نرگس حسنی، اورنگ خادمی، ایت اله سعیدی زاده، محسن رودپیما
   ✔ 1397/06/02  2018/08/24
    کنگره توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی
PDF   

●  تعیین دمای بهینه و بستر مناسب برای بقای نماتد انگل حشرات Heterorhabditis bacteriophora در شرایط ازمایشگاه
   ◂ فاطمه سادات یاسینی، ایت اله سعیدی زاده، علیرضا رضازاده
   ✔ 1396/06/22  2017/09/13
    سومین کنگره توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
PDF   

●  تعیین دمای بهینه و بستر مناسب برای بقای نماتدهای انگل حشرات Steinernema feltiae و S. carpocapsea در شرایط ازمایشگاه
   ◂ فاطمه سادات یاسینی، ایت اله سعیدی زاده، علیرضا رضازاده
   ✔ 1396/06/22  2017/09/13
    سومین کنگره توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
PDF   

●  شناسایی و مطالعه جمعیت نماتدهای انگل گیاهی، خانواده Tylenchidae، در جنگل-های رامسر
   ◂ فهیمه نیاستی، ایت اله سعیدی زاده
   ✔ 1396/03/23  2017/06/13
    همایش علمی پژوهشی کشاورزی، مهندسی ژنتیک و گیاهپزشکی ایران
PDF   

●  اثر عوامل بیوکنترل قارچی و باکتریایی بر فعالیت نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica در ریزوسفر خیار
   ◂ ایت اله سعیدی زاده، فهیمه نیاستی
   ✔ 1396/03/23  2017/06/13
    همایش علمی پژوهشی کشاورزی، مهندسی ژنتیک و گیاهپزشکی ایران
PDF   

●  اثر کنترلی ازن بر نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica در ریزوسفر گوجه¬فرنگی در شرایط گلخانه
   ◂ ایت اله سعیدی زاده، فهیمه نیاستی، اسماعیل عامری بافقی
   ✔ 1396/02/14  2017/05/04
    کنفرانس بین المللی زنجیره تامین سبز
PDF   

●  اثر نماتدهای رابدیتید (Rhabditid) در کنترل راب خاکستری (Parmacella ibera Eichwald) در شرایط ازمایشگاهی
   ◂ ایت اله سعیدی زاده، فهیمه نیاستی
   ✔ 1396/02/14  2017/05/04
    کنفرانس بین المللی زنجیره تامین سبز
PDF   

●  شناسایی نماتدهای انگل گیاهی در مزارع زعفران منطقه گناباد
   ◂ ایت اله سعیدی زاده، فهیمه نیاستی، حامد حسن زاده دلویی
   ✔ 1395/12/27  2017/03/17
    همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
PDF   

●  بررسی فراوانی و پراکنش جمعیت نماتدهای انگل گیاهی در مزارع زعفران گناباد
   ◂ ایت اله سعیدی زاده، فهیمه نیاستی
   ✔ 1395/12/27  2017/03/17
    همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
PDF   

●  مقایسه کارایی نماتدهای انگل حشرات در کنترل لارو سوسک برگ¬خوار نارون، Xanthogaleruca luteola Muller (Col.: Chrysomelidae) در شرایط ازمایشگاه
   ◂ نعیمه زین العابدین فرد، حبیب عباسی پورشوشتری، ایت اله سعیدی زاده، جابر کریمی
   ✔ 1395/12/18  2017/03/08
    سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
PDF   

●  مقایسه کارایی ایزوله بومی سه گونه از نماتدهای بیمارگر حشرات در کنترل بیولوژیک لاروهای مینوز گوجه فرنگی، Tuta absoluta (Meyrick) (Lep.: Gelechiidae) داخل تونل لاروی
   ◂ فاطمه سمیعی، حبیب عباسی پورشوشتری، ایت اله سعیدی زاده
   ✔ 1395/12/18  2017/03/08
    سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
PDF   

●  مقایسه کارایی ایزوله بومی سه گونه از نماتدهای بیمارگر حشرات در کنترل بیولوژیک لاروهای مینوز گوجه فرنگی، Tuta absoluta (Meyrick) (Lep.: Gelechiidae) خارج از تونل لاروی
   ◂ فاطمه سمیعی، حبیب عباسی پورشوشتری، ایت اله سعیدی زاده
   ✔ 1395/12/18  2017/03/08
    سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
PDF   

●  مقایسه کارایی نماتدهای انگل حشرات در کنترل حشره بالغ سوسک برگ¬خوار نارون، Xanthogaleruca luteola Muller (Col.: Chrysomelidae) در شرایط ازمایشگاه
   ◂ نعیمه زین العابدین فرد، حبیب عباسی پورشوشتری، ایت اله سعیدی زاده، جابر کریمی
   ✔ 1395/12/18  2017/03/08
    سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
PDF   

●  اثر تلفیقی قارچ Beauveria bassiana و نماتود Steinernema feltiae بر شبپره زنبورمانند، Paranthrene diaphana dalla Torre & Strand (Lep.: Sesiidae) در شرایط ازمایشگاه
   ◂ سعید اذرنیا، حبیب عباسی پورشوشتری، ایت اله سعیدی زاده، علیرضا عسکریان زاده
   ✔ 1395/07/29  2016/10/20
    چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
PDF   

●  تاثیر بیوپرایمینگ بر شاخصهای جوانهزنی و رشدی بذر گیاه دارویی کدوی تخم کاغذی تحت تنش شوری نمک کلریدسدیم
   ◂ موسوی، حشمت امیدی، سعیدی زاده
   ✔ 1395/06/11  2016/09/01
    کنفرانس - دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نبات ایران
PDF   

●  بررسی اثر نماتدکشی عصاره خام گیاه خرزهره بر نماتد ریشه گرهی
   ◂ سید هیرش رحمانی، فرشاد رخشنده رو، ایت اله سعیدی زاده
   ✔ 1395/06/09  2016/08/30
    بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
PDF   

●  بررسی مولکولی مقاومت القا شده در خیار توسط عصاره ابی و الکلی گیاه رازیانه علیه نماتد ریشه گرهی
   ◂ نرگس قبادی، فرشاد رخشنده رو، ایت اله سعیدی زاده
   ✔ 1395/06/09  2016/08/30
    بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
PDF   

●  اثر بیماری زایی نماتودهای بیمارگر حشرات روی پروانه زنبورمانند چوبخوار Paranthrene diaphana dalla Torre & Strand (Lep.: Sesiidae) در شرایط ازمایشگاه
   ◂ سعید اذرنیا، Habib Abbasipour، Ayatollah Saeedizadeh، Alireza Askarianzadeh
   ✔ 1395/06/06  2016/08/27
    بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
PDF   

●  Efficacy of three species of entomopathogenic nematodes against the corn stem borer, Sesamia cretica Led. (Lep.:
   ◂ Sajjad Abbasi, Alireza Askarianzadeh, Jabber Karimi, Ayatollah Saeedizadeh, S. Aghaabbasi, A. Saeidizadeh, A. Askarianzadeh, Habib Abbasipour, J. Karimi
   ✔ 1394/06/02  2015/08/24
    XVIII. International Plant Protection Congress
PDF   

●  Efficacy of entomopathogenic nematode, Heterorhabditis bacteriophora against the diamondback moth, Plutella xylostella
   ◂ Masoud Zolfagharian, Ayatollah Saeedizadeh, M. Zolfagharian, A. Saeidizadeh, Habib Abbasipour, A. Joyandeh, A. Ahmadian Yazdy
   ✔ 1394/06/02  2015/08/24
    XVIII. International Plant Protection Congress
PDF   

●  بررسی اثر بیوپرایمینگ بذر بر خصوصیات جوانه زنی بالنگوی شیرازی
   ◂ حامد حسن زاده دلویی، ایت اله سعیدی زاده، حامد حسن زاده، H Omidi، نرگس علیرحیمی
   ✔ 1394/04/22  2015/07/13
    سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی
PDF   

●  بررسی اثر بازدارندگی تخم ریزی سه اسانس گیاهی بر روی روی کنه تارتن دو لکه ای، Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)
   ◂ ثمانه فاطمی کیا، جابر کریمی، سمانه فاطمی کیا، حبیب عباسی پورشوشتری، ایت اله سعیدی زاده، جابر کریمی، عزیز شیخی گرجان
   ✔ 1393/06/01  2014/08/23
    بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران
PDF   

●  بررسی کارایی نماتد انگل حشرات، Steinernema carpocapsae در کنترل بیولوژیک شب پره پشت الماسی، Plutella xylostella (L.) (Lep.: Plutellidae)
   ◂ مسعود ذوالفقاریان، ایت اله سعیدی زاده، حبیب عباسی پورشوشتری
   ✔ 1392/11/01  2014/01/21
    سومین همایش ملی مدیریت کنترل افات
PDF   

●  براورد اماره های جدول زندگی شته مومی،(Hom.: Aphididae)Brevicoryne brassicae (L) روی ارقام مختلف کلم گل در شرایط ازمایشگاهی
   ◂ غلامحسین حسن شاهی، فاطمه جهان، علیرضا عسکریان زاده، حبیب عباسی پورشوشتری، ایت اله سعیدی زاده
   ✔ 1391/09/16  2012/12/06
    سومین همایش ملی علوم کشاورزی و صنایع غذایی
PDF   

●  مقایسه جمعیت نماتدهای ریزوسفر سرخدار (Taxus baccate) در مناطق سوخته و سالم جنگل ابر شهرستان شاهرود
   ◂ حمیدرضا عبدوس، ایت اله سعیدی زاده، علی اسکندری
   ✔ 1391/07/15  2012/10/06
    همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
PDF   

●  مطالعه اثر اتش سوزی بر جمعیت نماتد در ریزوسفر درخت ازاد در جنگل ابر شاهرود
   ◂ علی قادری، ایت اله سعیدی زاده
   ✔ 1391/07/15  2012/10/06
    همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
PDF   

●  بررسی اثر قارچ عامل پژمردگی ورتیسیلیومی، Verticillium dahliae ، بر فعالیت کمی بتا-گلوکانازها در ریشه ارقام زیتون
   ◂ ایت اله سعیدی زاده
   ✔ 1391/07/15  2012/10/06
    همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
PDF   

●  بررسی واکنش برخی ارقام گوجه فرنگی تیمار شده با کود معدنی فسفری نسبت به نماتد
   ◂ صدیقه همتی، ایت اله سعیدی زاده، علی اسکندری
   ✔ 1391/07/15  2012/10/06
    همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
PDF   

●  مطالعه اثرات انتاگونیستی Trichoderma viride و Pseudomonas fluorescens علیه Meloidogyne javanica در ریزوسفر ارقام گوجه فرنگی
   ◂ ایت اله سعیدی زاده
   ✔ 1391/07/15  2012/10/06
    همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
PDF   

●  بررسی تغییرات کمی فنیل الانین امونیالیاز در ریشه ارقام زیتون مایه زنی شده باVerticillium dahliae
   ◂ ایت اله سعیدی زاده
   ✔ 1391/07/15  2012/10/06
    همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
PDF   

●  مطالعه اثر Verticillium dahliae بر میزان فعالیت کمی پلی فنل اکسیداز در ریشه ارقام زیتون
   ◂ ایت اله سعیدی زاده
   ✔ 1391/07/15  2012/10/06
    همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
PDF   

●  بررسی عوامل پوسیدگی قارچی کورم زعفران و کنترل انها
   ◂ ایت اله سعیدی زاده
   ✔ 1391/07/15  2012/10/06
    همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
PDF   

●  ارزیابی اثر ریزوبیوم بر فعالیت نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica در ریزوسفر برخی گیاهان لگومینوز
   ◂ فاطمه سادات طباطبایی، ایت اله سعیدی زاده
   ✔ 1391/07/15  2012/10/06
    همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
PDF   

●  بررسی اثر گیاهان جنس Brassica بر نماتدهای ریشه گرهی Meloidogyne javanica روی گوجه فرنگی
   ◂ امیر سهیلی، ایت اله سعیدی زاده، علی اسکندری
   ✔ 1391/06/04  2012/08/25
    کنفرانس - بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
PDF   

●  تاثیر ارقام مختلف کلم گل روی اماره های جدول باروری شته مومی کلم،Brevicoryne brassicae (L.) (Hom.: Aphididae)
   ◂ علیرضا عسکریان زاده، ایت اله سعیدی زاده، فاطمه جهان، غلامحسین حسن شاهی، حبیب عباسی پورشوشتری
   ✔ 1391/06/04  2012/08/25
    بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
PDF   

●  اثر چند جیره غذایی بر مرحله بالغ و تولید مثل ساقه خوار ذرت در شرایط ازمایشگاه
   ◂ محمد صالحی تبار، Alireza Askarianzadeh، Amirmohammad Naji، Ayatollah Saeedizadeh
   ✔ 1391/06/04  2012/08/25
    بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
PDF   

●  بررسی تغییرات فعالیت کمی بتا-گلوکانازها در ریشه ارقام زیتون الوده به نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica
   ◂ ایت اله سعیدی زاده، فهیمه نیاستی
   ✔ 1391/06/04  2012/08/25
    بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
PDF   

●  مقایسه تغییرات انبوهی جمعیت و میزان پارازیتیسم شته مومی کلم توسط زنبور پارازیتوئید روی ارقام مختلف کلم گل در جنوب تهران
   ◂ فاطمه جهان، علیرضا عسکریان زاده، ایت اله سعیدی زاده، غلامحسین حسن شاهی، حبیب عباسی پورشوشتری
   ✔ 1391/06/04  2012/08/25
    بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
PDF   

●  قارچ Trichoderma viride علیه نماتد Meloidogyne javanica در ریزوسفر گوجه فرنگی
   ◂ ایت اله سعیدی زاده، فهیمه نیاستی
   ✔ 1391/06/04  2012/08/25
    بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
PDF   

●  بررسی تغییرات فعالیت کمی فنیل الانین امونیالیاز در ریشه ارقام زیتون الوده به نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica
   ◂ ایت اله سعیدی زاده
   ✔ 1391/06/04  2012/08/25
    بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
PDF   

●  بررسی اثرات متقابل نماتد ریشه گرهی، Meloidogyne incognita ، و قارچ عامل پژمردگی، Verticillium dahliae ، روی نهال های
   ◂ سعید سیفی کفشگری، ایت اله سعیدی زاده
   ✔ 1391/06/04  2012/08/25
    بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
PDF   

●  بررسی اثر کنترلی برخی گیاهان بر فعالیت نماتدهای ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) در ریزوسفر خیار در شرایط
   ◂ نسرین وحیدیان، ایت اله سعیدی زاده
   ✔ 1391/06/04  2012/08/25
    بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
PDF   

●  بررسی تغییرات کمی پروتئین کل در ریشه ارقام زیتون تیمار شده با قارچ عامل پژمردگی ورتیسیلیومی Verticillium dahliae و نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica
   ◂ ایت اله سعیدی زاده، نیاستی
   ✔ 1390/12/10  2012/02/29
    همایش گیاهان دارویی
PDF   

●  شناسایی فون نماتدهای انگل (راسته Tylenchida) تیره های کاج، کاسنی و گلسرخ از مناطق تهران و کرج
   ◂ ایت اله سعیدی زاده، فهامه ثابت، علی اسکندری، محمد رضا عتیقی، سمیه صادق، فهیمه نیاستی
   ✔ 1390/08/05  2011/10/27
    نخستین همایش باغ گیاهشناسی ملی ایران


●  شناسایی فون نماتد های انگل گیاهان (راسته Tylenchida) زیستی تیره های چمن، شمشاد و سرو در منطقه تهران و کرج
   ◂ ایت اله سعیدی زاده، سمیه صادق، علی اسکندری، فهامه ثابت، فهیمه نیاستی
   ✔ 1390/08/05  2011/10/27
    نخستین همایش باغ گیاهشناسی ملی ایران


●  مطالعه اثر قارچ عامل پژمردگی ورتیسیلیومی Verticillium dahliae بر تغییرات فعالیت کاتالاز در ریشه نهال های زیتون رقم زرد
   ◂ ایت اله سعیدی زاده، فیهمه نیاستی
   ✔ 1390/06/19  2011/09/10
    اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی


●  بررسی تغییرات فعالیت کمی پلی فنل اکسیداز در ریشه و برگ نهال های زیتون رقم کرونیکی الوده به نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica
   ◂ ایت اله سعیدی زاده، فیهمه نیاستی
   ✔ 1390/06/19  2011/09/10
    اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی


●  بررسی تغییرات فعالیت کمی پلی فنل اکسیداز در ریشه و برگ نهال های زیتون رقم کرونیکی الوده به قارچ عامل پژمردگی Verticillium dahliae
   ◂ ایت اله سعیدی زاده، فیهمه نیاستی
   ✔ 1390/06/19  2011/09/10
    اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی


●  مطالعه واکنش ارقام گوجه فرنگی به نماتد ریشه گرهی Meloidogyne incognita
   ◂ ایت اله سعیدی زاده، الهام کمالی، علی اسکندری، وحید رهجو
   ✔ 1390/03/05  2011/05/26
    اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار


●  مطالعه اثر نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica بر تغییرات فعالیت کاتالاز در ریشه نهال های زیتون رقم زرد
   ◂ ایت اله سعیدی زاده، فیهمه نیاستی
   ✔ 1390/03/05  2011/05/26
    اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار


●  بررسی تغییرات فعالیت کاتالاز در برگ نهال های زیتون رقم زرد الوده به قارچ عامل پژمردگی ورتیسیلیومی Verticillium dahliae
   ◂ ایت اله سعیدی زاده، فیهمه نیاستی
   ✔ 1390/03/05  2011/05/26
    اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار


●  مطالعه رشد نهال های برخی ارقام زیتون الوده به پژمردگی ورتیسیلیومی و نماتد Meloidogyne javanica
   ◂ Ayatollah Saeedizadeh، احمد خیری، جواد زاد، حسن رضا اعتباریان، علیرضا بندانی، فیهمه نیاستی
   ✔ 1390/03/03  2011/05/24
    63th International symposium of plant protection in gent university


●  اثر قارچ پژمردگی فوزاریومی و نماتد ریشه گرهی روی رشد گوجه فرنگی
   ◂ Ayatollah Saeedizadeh، اسکندری، رهجو
   ✔ 1390/02/28  2011/05/18
    61 international symposium on crop protection


●  میزان پژمردگی فوزاریومی در گوجه فرنگی های مایه زنی شده با نماتد ریشه گرهی
   ◂ Ayatollah Saeedizadeh، اسکندری، رهجو
   ✔ 1390/02/28  2011/05/18
    61 international symposium on crop protection


●  اثر سیستمیکی قارچ عامل پژمردگی ورتیسیلیومی و نماتد ریشه گرهی روی پروتئین کل ارقام زیتون
   ◂ Ayatollah Saeedizadeh، نیاستی
   ✔ 1390/02/28  2011/05/18
    61 international symposium on crop protection


●  اثر توام نماتد ریشه گرهی و قارچ عامل پژمردگی ورتیسیلیومی روی فاکتورهای رویشی نهال های ارقام زیتون
   ◂ Ayatollah Saeedizadeh، نیاستی
   ✔ 1390/02/28  2011/05/18
    61 international symposium on crop protection


●  ارزیابی مقاومت ارقام زیتون نسبت به نماتد ریشه گرهی
   ◂ Ayatollah Saeedizadeh، نیاستی
   ✔ 1390/02/28  2011/05/18
    61 international symposium on crop protection


●  بررسی واکنش ارقام زیتون به پژمردگی ورتیسیلیومی Verticillium dahliae در حضور نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica
   ◂ ایت اله سعیدی زاده، فیهمه نیاستی
   ✔ 1389/12/12  2011/03/03
    همایش گیاهان دارویی


●  بررسی تغییرات کمی پروتئین کل در برگ های ارقام زیتون تیمار شده با قارچ عامل پژمردگی ورتیسیلیومی Verticillium dahliae و نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica
   ◂ ایت اله سعیدی زاده، نیاستی
   ✔ 1389/12/12  2011/03/03
    دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو


●  واکنش رویشی ارقام گوجه فرنگی در حضور نماتد ریشه گرهی Meloidogyne incognita و قارچ عامل پژمردگی Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici
   ◂ ایت اله سعیدی زاده، الهام کمالی، علی اسکندری، وحید رهجو
   ✔ 1389/12/11  2011/03/02
    دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو


●  مطالعه میزان پژمردگی ارقام گوجه فرنگی الوده به قارچ عامل پژمردگی Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici و نماتد ریشه گرهی Meloidogyne incognita
   ◂ ایت اله سعیدی زاده، الهام کمالی، علی اسکندری، وحید رهجو
   ✔ 1389/12/11  2011/03/02
    دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو


●  مطالعه اثر تعامل نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica و قارچ عامل پژمردگی ورتیسیلیومی Verticillium dahliae بر تغییرات فنل کل در برگ ارقام زیتون
   ◂ ایت اله سعیدی زاده، فیهمه نیاستی
   ✔ 1389/12/11  2011/03/02
    دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو


●  مطالعه اثر نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica بر نهال های ارقام زیتون تلقیح شده با قارچ عامل ورتیسیلیوز Verticillium dahliae
   ◂ ایت اله سعیدی زاده، فیهمه نیاستی
   ✔ 1389/12/11  2011/03/02
    دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو


●  مطالعه اثر قارچ عامل ورتیسیلیوز Verticillium dahliae و نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica بر میزان تغییرات پراکسیداز در برگ های ارقام زیتون
   ◂ ایت اله سعیدی زاده، فیهمه نیاستی
   ✔ 1389/12/11  2011/03/02
    دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصت ها و چالش های پیش رو


●  بررسی تغییرات کمی پروتئین کل در ریشه ارقام زیتون تیمار شده با قارچ عامل پژمردگی ورتیسیلیومی Verticillium dahliae و نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica
   ◂ ایت اله سعیدی زاده، فیهمه نیاستی
   ✔ 1389/12/11  2011/03/02
    همایش گیاهان دارویی


●  مطالعه اثر تعامل قارچ عامل پژمردگی ورتیسیلیومی Verticillium dahliae و نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica بر تغییرات فنل کل در ریشه ارقام زیتون
   ◂ ایت اله سعیدی زاده، نیاستی
   ✔ 1389/12/10  2011/03/01
    همایش گیاهان دارویی


●  مطالعه اثر قارچ عامل ورتیسیلیوز Verticillium dahliae و نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica بر میزان تغییرات کمی پراکسیداز در ریشه ارقام زیتون
   ◂ ایت اله سعیدی زاده، نیاستی
   ✔ 1389/12/10  2011/03/01
    همایش گیاهان دارویی


●  بررسی اثر متقابل نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica و قارچ عامل پژمردگی ورتیسیلیومی روی نهال های برخی از ارقام زیتون
   ◂ ایت اله سعیدی زاده، خیری، زاد، اعتباریان، بندانی، نیاستی
   ✔ 1389/05/09  2010/07/31
    نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران


●  بررسی تغییرات فعالیت کمی پراکسیداز ارقام زیتون در تعامل بین قارض عامل پژمردگی ورتیسیلیومی و نماتد ریشه گیاهی
   ◂ ایت اله سعیدی زاده، خیری، زاد، اعتباریان، بندانی، نیاستی
   ✔ 1389/05/09  2010/07/31
    نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران


●  بررسی تغییرات میزان فنل کل ارقام زیتون در تعامل بین قاض عامل پژمردگی ورتیسیلیومی و نماتد ریشه گیاهی
   ◂ ایت اله سعیدی زاده، خیری، زاد، اعتباریان، بندانی، نیاستی
   ✔ 1389/05/09  2010/07/31
    نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران


●  بررسی اثر متقابل نماتد ریشه گرهی و قارچ عامل پژمردگی فوزاریومی روی برخی از ارقام گوجه فرنگی در گلخانه
   ◂ ایت اله سعیدی زاده، دهقان، اسکندری، رهجو، زینالیان
   ✔ 1389/05/09  2010/07/31
    نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران


●  بررسی تغییرات میزان فنل کل ارقام زیتون در تعامل بین قارچ عامل پژمردگی ورتیسیلیومی Verticillium dahliae و نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica
   ◂ Ayatollah Saeedizadeh، خیری، زاد، اعتباریان، بندانی، نیاستی
   ✔ 1389/02/28  2010/05/18
    61 international symposium on crop protection


●  مطالعه تغییرات کمی برخی انزیم های ارقام زیتون در تعامل با نماتد ریشه گرهی و قارچ ورتیسیلیوز
   ◂ Ayatollah Saeedizadeh، خیری، زاد، اعتباریان، بندانی، نیاستی
   ✔ 1388/02/29  2009/05/19
    61 international symposium on crop protection


●  بررسی اثر متقابل نماتد ریشه گرهی و قارچ عامل پژمردگی ورتیسیلیومی روی نهال های برخی ارقام زیتون
   ◂ ایت اله سعیدی زاده، خیری، زاد، اعتباریان، بندانی، نیاستی
   ✔ 1388/02/29  2009/05/19
    61 international symposium on crop protection


کتاب ها

●  کلیاتی از بیماری های لوبیا
   ◂ ایت اله سعیدی زاده

پایان نامه ها

●  کارایی برخی نماتود های انگل حشرات در کنترل شفیره مگس میوه مدیترانه ای در شرایط ازمایشگاهی
   ◂ علیرضا اکبری اشرفی

●  اثرتغذیه از چندنوع گرده بر ویژگی‌های زیستی برخی کنه‌های شکارگر خانواده فیتوزوئیده
   ◂ سجاد خادمی

●  مقایسه کارایی نماتدهای انگل حشرات در کنترل بیولوژیک سن گندم، Eurygaster integriceps (Hemiptera: Scutelleridae)
   ◂ سمانه تجلی فر

●  بررسی تاثیر رنگ های مختلف نور LED و نور UVC بر ماندگاری پس از برداشت میوه فلفل دلمه ای Capsicum annum
   ◂ سمیه خویطری زاده

●  برهمکنش تیمار UV-C و اسیداسکوربیک در افزایش عمر قفسه ای قارچ خوراکی تکمه ای
   ◂ نرگس حسنی

●  Study of the effect of soil salinity and soil acidity and product type on parasitism of parasite nematodes in natural conditions
   ◂ اذین وفا

●  تعیین دمای بهینه و بستر مناسب برای بقای نماتدهای انگل حشرات در شرایط ازمایشگاهی
   ◂ فاطمه سادات یاسینی

●  بررسی دینامیسم جمعیت کنه تارتن دونقطه¬ای،(Acari: Tetranychidae) Tetranychus urticae روی درخت چنار در غرب تهران و تاثیر دشمنان طبیعی و اثر ابشویی در کنترل ان
   ◂ رضا جافری

●  اثرکنه تارتن¬دولکه¬ای،Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) بر عملکرد ارقام لوبیا در منطقه خمین
   ◂ علی اصغر کاظمی

●  اثر فرکانس¬های صوتی و طول موج¬های نوری بر سفیدبالک گلخانه Tryaleyrodes vaporariom westwood Hem.: Aleyrodidae
   ◂ محمد یزدانپناهنمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید