دانشگاه شاهد

علی صمدی

دانشیار - دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزشی


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (38)   Download XML   Download TXT

●  تاثیر الگوی متفاوت‌ خواب شبانه بر دقت تیراندازی، زمان واکنش و عملکرد شناختی دانشجویان نظامی
   ◂ علی صمدی، اسمعیل نصیری، مهدی فرهادی
   ✔ 1401/03/21  2022/06/11
    طب نظامی=Journal of Military Medicine
PDF   

●  Tobacco Carcinogen-induced Alterations in Expression of Cellular Stress Response Genes in Lung of Wistar Rats and The Effect of Exercise Training
   ◂ maryam khalesi, Shadmehr Mirdar, Ali Samadi
   ✔ 1400/10/10  2021/12/31
    Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
PDF   

●  Acetylsalicylic acid-induced alterations in male reproductive parameters in Wistar rats and the effect of sprint interval training
   ◂ Mehdi Asadi, Mohammad Rahmani, Ali Samadi, Ali Kalantari Hesari
   ✔ 1400/09/12  2021/12/03
    Andrologia


●  تاثیر فعالیت ورزشی هنگام دیالیز بر کیفیت خواب سالمندان تحت همودیالیز
   ◂ مریم جدید میلانی، منصور علی محمدی، علی صمدی
   ✔ 1400/08/10  2021/11/01
    پرستاری ایران
PDF   

●  Eight weeks of Pilates exercise improved physical performance of overweight and obese women without significant changes in body composition and serum myokines
   ◂ Akram Ganji Harsini, Fatemeh Arabi, Zeynab Rashki Kamak, Ali Samadi, Esmail Nasiri
   ✔ 1400/07/16  2021/10/08
    Sport Sciences for Health


●  مقایسه تاثیر سطوح متفاوت الودگی هوا بر پاسخ مالون دی الدئید و ظرفیت انتی اکسیدانی تام بزاقی به یک پروتکل شبه فوتبال در دختران نوجوان فوتبالیست
   ◂ علی صمدی، فهیمه فتحی
   ✔ 1400/02/14  2021/05/04
    پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش


●  Effects of a Home-Based Exercise Intervention on Cardiac Biomarkers, Liver Enzymes and Cardiometabolic Outcomes in CABG and PCI Patients
   ◂ Ashrafolsadat Mashhad Olgoye, Ali Samadi, Seye Ali Jamalian
   ✔ 1399/11/08  2021/01/27
    Journal of Research in Medical Sciences
PDF   

●  تاثیر تمرین تناوبی سرعتی (SIT) کوتاه مدت بر پارامترهای اسپرمی و شاخص های اسپرماتوژنز در رت های نر بالغ ویستار
   ◂ علی صمدی، محمد رحمانی، مهدی اسدی
   ✔ 1399/11/01  2021/01/20
    دانشور پزشکی- دانشور سابق
PDF   

●  مقایسه تاثیر الودگی هوا بر پاسخ مالون دی الدئید و ظرفیت تام انتی اکسیدانی بزاقی به پروتکل بنگسبو در فضای روباز و سرپوشیده در بازیکنان نوجوان فوتسالیست
   ◂ مجید حسن پورعزتی، علی صمدی، وهاب خان احمدی
   ✔ 1399/09/28  2020/12/18
    مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش
PDF   

●  تاثیر دو نوع تمرین تناوبی و تداومی بر ظرفیت عملکردی و ترکیب بدنی زنان درمان شده از سرطان سینه
   ◂ سمیه نظری، بهروز غریب، علی قنبری مطلق، امین عیسی نژاد، علی صمدی
   ✔ 1399/05/31  2020/08/21
    مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش
PDF   

●  خواب و امادگی رزم؛ مروری بر مطالعات
   ◂ عباسعلی گائینی، بهزاد بازگیر، علی صمدی
   ✔ 1399/04/10  2020/06/30
    طب نظامی=Journal of Military Medicine
PDF   

●  The combined effect of high-intensity interval training and intermittent fasting on lipid profile and peroxidation in Wistar rats under high-fat diet
   ◂ Ali Samadi, Behzad Bazgir, Bahman Abbasi
   ✔ 1398/12/29  2020/03/19
    Sport Sciences for Health


●   Prevalence of Obesity and Risk of Obstructive Sleep Apnea among People with Type II Diabetes Mellitus
   ◂ Mohammad Shourideh Yazdi, Ali Samadi, Rahim Akrami
   ✔ 1397/09/20  2018/12/11
     Journal of Sleep Sciences


●  The effect of 8 weeks of resistance training with Thera-band on the plasma transforming growth factor beta (TGF-?) level in elderly women
   ◂ Parisa Rajabi, Ali Samadi, Hamid Amini, Amin Isanejad
   ✔ 1397/07/09  2018/10/01
    Immunoregulation
PDF   

●   بررسی اثر هشت هفته تمرین مقاومتی با تراباند بر سطح سرمی اینترلوکین15، تعادل و قدرت عضلانی زنان سالمند
   ◂ مهسا افقی، امین عیسی نژاد، علی صمدی
   ✔ 1397/06/23  2018/09/14
    سوخت و ساز و فعالیت ورزشی
PDF   

●  مقایسه تاثیر دو الگوی فعالیت ورزشی ساده (رکاب زدن) و پیچیده (ایروبیک) بر مقادیر عامل رشد عصبی مشتق از مغز و عملکرد شناختی دختران نوجوان
   ◂ اسمعیل نصیری، علی صمدی، زینب راشکی
   ✔ 1397/03/25  2018/06/15
    پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش
PDF   

●  کاهش بیان ژن عامل نکروز تومور الفا و عامل هسته ای کاپای بی در بافت ریه موش های صحرایی پس از یک دوره تمرین ورزشی شنای زیربیشینه
   ◂ مریم خالصی، شادمهر میردار، علی صمدی
   ✔ 1397/03/25  2018/06/15
    فیزیولوژی ورزشی- پژوهش در علوم ورزشی سابق
PDF   

●  تاثیر یک دوره تمرین شنای زیربیشینه بر بیان ژن Sirt1 و FoxO3a در بافت ریه رت های ویستار
   ◂ مریم خالصی، شادمهر میردار، علی صمدی
   ✔ 1397/03/20  2018/06/10
    مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار
PDF   

●  Impact of a Soccer Game on Cardiac Biomarkers in Adolescent Players
   ◂ Seyed Mohsen Hosseini, Mojtaba Azizi, Ali Samadi, Nahid Talebi, Hannes Gatterer, Martin Burtscher
   ✔ 1396/11/01  2018/01/21
    Pediatric Exercise Science


●  تاثیر تمرین مقاومتی فزاینده بر توده عضله و شاخص های اکسایشی- ضد اکسایشی در بافت عضله موش های صحرایی دیابتی
   ◂ علی صمدی، عباسعلی گایینی، علی اصغر رواسی، مریم خالصی
   ✔ 1396/09/25  2017/12/16
    علوم زیستی ورزشی- حرکت سابق


●  بررسی اثربخشی بخش امادگی جسمانی درس سلامت و تربیت بدنی پایه ششم ابتدایی
   ◂ ناهید طالبی، علی صمدی، بهنام محمدپور
   ✔ 1396/07/04  2017/09/26
    پژوهش های اموزش و یادگیری- تربیت و اجتماع سابق- دانشور رفتار سابق-دانشور سابق
PDF   

●  مقایسة میزان تمرکز توجه و BDNF ناشی از اعمال تمرین استقامتی در دختران و پسران غیرورزشکار
   ◂ مهدی شهبازی، علی صمدی، زهرا نعمتی، ابولفضل شایان
   ✔ 1396/03/25  2017/06/15
    علوم زیستی ورزشی- حرکت سابق


●  Mobility, Balance, and Muscle Strength Adaptations to Short-Term Whole Body Vibration Training Plus Oral Creatine Supplementation in Elderly Women
   ◂ Maryam Goudarzian, Mostafa Rahimi, Noureddin Karimi, Ali Samadi, Reza Ajudani, Robab Sahaf, Samira Ghavi
   ✔ 1396/01/04  2017/03/24
    Asian Journal od Sports Medicine


●  تاثیر دو شیوه تمرین ورزشی تناوبی و تداومی هم مسافت بر اشتها و ترکیب بدن دختران کم تحرک دارای اضافه وزن و چاق
   ◂ علی صمدی، ناهید طالبی، صدیقه امینی
   ✔ 1395/12/01  2017/02/19
    مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش
PDF   

●  تاثیر فعالیت ورزشی مقاومتی بر حافظه و عوامل نوروتروفیکی دانشجویان کم تحرک
   ◂ علی صمدی، مهدی شهبازی، ابولفضل شایان، زهرا نعمتی
   ✔ 1394/03/20  2015/06/10
    رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی - حرکت سابق


●  پیش اماده سازی با فعالیت ورزشی و حفاظت عصبی: مروری بر مکانیسم ها
   ◂ علی صمدی
   ✔ 1393/11/20  2015/02/09
    علوم اعصاب شفای خاتم=The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam
PDF   

●  تاثیر تمرین ویبریشن و مکمل سازی کراتین بر عملکرد عصبی- عضلانی و امادگی جسمانی زنان سالمند.
   ◂ علی صمدی، مصطفی رحیمی، رباب صحاف، فرشته قراط، نورالدین کریمی، سمانه میرزایی، مصطفی قلی صابریان
   ✔ 1393/05/20  2014/08/11
    مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار
PDF   

●  شاخص توده چربی بدن (FMI) در مقایسه با شاخص توده وزن بدن (BMI) در تعیین چاقی کودکان پیش دبستانی
   ◂ عباسعلی گایینی، علی صمدی، مریم خالصی
   ✔ 1393/03/29  2014/06/19
    علوم پزشکی رازی - مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق=Razi Journal of Medical Sciences
PDF   

●  The Effect of Resistance Exercise on Oxidative Stress in Cardiac and Skeletal Muscles of Streptozotocin-induced Diabetic Rats
   ◂ Mustafa Rahimi, Ali Samadi, Abbas Ali Gayane, Ali Asghar Rouasi, Mehdi Hedayati, Mustafa Rahimi
   ✔ 1392/12/04  2014/02/23
    Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
PDF   

●  تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر استرس اکسایشی رت های ویستار دیابتی
   ◂ هدی خرم، علی صمدی، عباسعلی گائینی، علی اصغر رواسی، مهدی هدایتی
   ✔ 1392/08/15  2013/11/06
    مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار
PDF   

●  The Effect of Various Ratios of Carbohydrate-Protein Supplementation on Resistance Exercise-Induced Muscle Damage
   ◂ Ali Samadi, Abbasali Gaeini, Nader Rahnama, Mohammad Reza Kordi, Mostafa Rahimi
   ✔ 1391/02/28  2012/05/17
    Journal of Sports Medicine and Physical Fitness


●  تاثیر تمرینات ویبریشن کل بدن و مکمل تغدیه ای کراتین بر عوامل امادگی جسمانی مردان سالمند
   ◂ محمدرضا کردی، علی صمدی، عباسعلی گائینی، مصطفی رحیمی، نورالدین کریمی
   ✔ 1390/12/15  2012/03/05
    Physical Treatments: Specific Physical Therapy Journal
PDF   

●  مقایسه دفع ادراری پروتئین ناشی از دو نوع پروتکل، شبه فوتبال و بازی رسمی فوتبال در نوجوانان پسر فوتبالیست
   ◂ علی حسینی، علی صمدی، عباسعلی گائینی
   ✔ 1390/09/15  2011/12/06
    سوخت و ساز و فعالیت ورزشی


●  تاثیر یک دوره فعالیت ورزشی استقامتی غیرتداومی بر میزان ICAM-1 و پروفایل لیپیدی دانشجویان پسر غیر ورزشکار
   ◂ علی صمدی، فاطمه شب خیز، مریم خالصی، عباسعلی گائینی، فاطمه ترک
   ✔ 1390/08/15  2011/11/06
    مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار
PDF   

●  تاثیر کوتاه مدت تمرینات ویبریشن و مکمل سازی کراتین بر عملکرد پایین تنه و تعادل مردان سالمند
   ◂ محمدرضا کردی، علی صمدی، مصطفی رحیمی، عباسعلی گائینی، نورالدین کریمی، نسیم علی مرادی
   ✔ 1390/03/10  2011/05/31
    سالمند - سالمندی ایران=Iranian Journal of Ageing


●  مقایسه تاثیر دو شیوه تمرین ورزشی هوازی تداومی و تناوبی منتخب بر ضربان قلب استراحت و دوره ریکاوری دقایق 3،2،1، بیماران POST CABG
   ◂ علی صمدی، عباسعلی گائینی، محمدرضا کردی، علی اصغر فلاحی، مصطفی نجاتیان
   ✔ 1390/02/02  2011/04/22
    مجله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
PDF   

●  Effects of Concurrent Exercise Protocols on Strength, Aerobic Power, Flexibility and Body Composition
   ◂ Ali Samadi, Hamid Arazi, Hasan Faraji, Mehdi Ghaharamini Moghadam
   ✔ 1390/01/28  2011/04/17
    Kinesiology


●  Prevalence of underweight, overweight and obesity in preschool children of Tehran, Iran
   ◂ Ali Samadi, Abbasali Gaeini, Majid Kashef, Ali Asghar Falahi
   ✔ 1389/10/27  2011/01/17
    Journal of Research in Medical Sciences
PDF   

مقالات کنفرانسی (14)   Download XML   Download TXT

●  Comparing the effect of air pollution on salivary malondialdehyde and total antioxidant capacity response to a semi-soccer protocol in indoor vs. outdoor environment.
   ◂ Vahab Khan Ahmadi, Ali Samadi, Majid Hassanpour-Ezatti
   ✔ 1398/08/08  2019/10/30
    24th Iranian and 3th International congress of physiology and phamacology
PDF   

●  تاثیر 8 هفته تمرینات تداومی، تناوبی و ترکیبی بر اشتها و ترکیب بدن دانش‌اموزان پسر پایه هفتم دارای اضافه وزن
   ◂ سعید جوادی نژاد، اسماعیل نصیری، علی صمدی، حکیمه محمدی
   ✔ 1398/05/20  2019/08/11
    سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت
PDF   

●  تاثیرهشت هفته تمرین با ابزار تعلیق بدن بر برخی پارامترهای همودینامیکی و ترکیب بدن زنان مبتلا به پیش پرفشارخونی
   ◂ فاطمه موقر، علی صمدی، امین عیسی نژاد
   ✔ 1398/04/05  2019/06/26
    ششمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی
PDF   

●  تاثیر محور بر عملکرد شناختی و خشم در کودکان و نقش ان در تمدن نوین اسلامی
   ◂ فروزان رحمانی سرابی، علی صمدی، محمد رحمانی
   ✔ 1396/12/24  2018/03/15
    سومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی
PDF   

●  عدم تاثیر یک وهله فعالیت ورزشی کششی بر پارامترهای همودینامیکی دختران نوجوان مبتلا به اضافه زن و چاقی
   ◂ زهرا گفتی، علی صمدی
   ✔ 1396/09/10  2017/12/01
    سومین همایش ملی ورزش و بیماری ها
PDF   

●  The Response of N-terminal Naturalistic Peptide to Soccer game in Adolescent Male Soccer Player
   ◂ Mojtaba Azizi, Nahid Talebi, Ali Samadi
   ✔ 1396/08/20  2017/11/11
    اولین کنگره بین المللی فوتبال کلینیک
PDF   

●  Evaluation of cardiac troponin I Response to Soccer game in Adolescent Male Soccer player
   ◂ S. Mohsen Hosseini, Ali Samadi, Nahid Talebi
   ✔ 1396/08/20  2017/11/11
    اولین کنگره بین المللی فوتبال کلینیک
PDF   

●  تاثیر یک دوره تمرین ورزشی شنا بر بیان منتخبی از ژنهای التهابی و استرسی در بافت ریه رتهای ویستار
   ◂ علی صمدی، شادمهر میردار، مریم خالصی
   ✔ 1396/07/26  2017/10/18
    اولین همایش ملی علوم ورزشی: ورزش، سلامت، جامعه
PDF   

●  مقایسه تاثیر دو الگوی فعالیت ورزشی (ساده و پیچیده) بر مقادیر سرمی عامل رشد عصبی مشتق از مغز و عملکرد شناختی در دختران نوجوان
   ◂ زینب راشکی، علی صمدی، اسماعیل نصیری
   ✔ 1396/07/26  2017/10/18
    اولین همایش ملی علوم ورزشی: ورزش، سلامت، جامعه
PDF   

●  بررسی تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی با کش بر میزان قدرت و تعادل زنان سالمند
   ◂ امین عیسی نژاد، علی صمدی، مهسا افقی، پریسا رجبی، سعیده نصیری
   ✔ 1396/05/02  2017/07/24
    دهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
PDF   

●  هشت هفته تمرین مقاومتی با کش سطوح تغییر شکل دهنده رشد بتا (TGE-B) در زنان سالمند را کاهش می دهد
   ◂ امین عیسی نژاد، علی صمدی، پریسا رجبی، مهسا افقی، سعیده نصیری
   ✔ 1395/12/20  2017/03/10
    دومین همایش ملی ورزش و بیماری ها
PDF   

●  تاثیر دو شیوه تمرین ورزشی تناوبی و تداومی هم¬مسافت بر اشتها و ترکیب بدن دختران کم تحرک دارای اضافه وزن و چاق
   ◂ صدیقه امینی، ناهید طالبی، علی صمدی
   ✔ 1394/12/05  2016/02/24
    اولین همایش ملی علوم ورزشی
PDF   

●  پیش اماده سازی با فعالیت ورزشی و حفاظت عصبی؛ مروری بر سازوکارها
   ◂ علی صمدی
   ✔ 1393/12/01  2015/02/20
    هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی
PDF   

●  تاثیر یک دوره فعالیت ورزشی غیرتداومی بر پاسخ ICAM-1 و IL-10 به یک وهله فعالیت ورزشی
   ◂ مریم خالصی، علی صمدی، فاطمه ترک
   ✔ 1392/12/23  2014/03/14
    همایش ملی دانشجویی فیزیولوژی ورزشی
PDF   

کتاب ها

●  علم و توسعه هایپرتروفی عضلانی
   ◂ علی صمدی، جواد طلوعی اذر

●  دستگاه تنفس و فعالیت ورزشی (از نظر تا عمل)
   ◂ عبسعلی گایینی، سارا زارع کاریزک، عبدالامیر سیاری، میثم شعبانی نیا

●  مبانی بیوشیمی ویژه علوم ورزشی
   ◂ علی صمدی، عباسعلی گایینی

●  خطوط راهنمای ACSM ویژه ازمون و تجویز فعالیت ورزشی
   ◂ عباسعلی گایینی، علی صمدی، مریم خالصی

●  راهنمای ارزیابی اجزای امادگی جسمانی مرتبط با سلامتی ACSM
   ◂ حامد عباسی، علی صمدی، مریم خالصی

پایان نامه ها

●  بررسی تاثیر الگوی متفاوت خواب شبانه بر دقت تیراندازی، زمان واکنش و عملکرد شناختی دانشجویان دانشگاه افسری
   ◂ مهدی فرهادی

●  تاثیر فعالیت ورزشی هنگام دیالیز بر میزان درد درک شده و کیفیت خواب سالمندان تحت همودیالیز
   ◂ منصور علی محمدی

●  تاثیر پیشگیرانه و درمانی تمرین تناوبی سرعتی (SIT) بر اختلال سیستم تولیدمثلی ناشی از استیل سالسیلیک اسید (اسپرین) در رت¬های نر بالغ ویستار
   ◂ مهدی اسدی

●  مقایسه تاثیر سطوح متفاوت الودگی هوا بر پاسخ مالون دی الدئید و ظرفیت انتی اکسیدانی تام بزاقی به یک پروتکل شبه فوتبال در دختران بالغ نوجوان فوتبالیست
   ◂ فهیمه فتحی

●  عنوان مقایسه تاثیر 12 هفته تمرین هوازی تناوبی و تداومی بر سطح سرمی ایریزین، لپتین، ادیپونکتین، ظرفیت عملکردی و ترکیب بدنی زنان درمان شده از سرطان سینه
   ◂ سمیه نظری

●  مقایسه تاثیر تمرین تناوبی شدید و ناشتایی متناوب بر مقادیر گلوکز، فروکتوزامین و سی¬پپتید رت های ویستار تحت رژیم غذایی پرچرب
   ◂ حجت الله بنی طالبی

●  مقایسه تاثیر بازتوانی مبتنی بر ورزش در مرکز با بازتوانی در منزل بر بیومارکرهای قلبی، ظرفیت عملکردی و کیفیت زندگی بیماران قلبی
   ◂ اشرف سادات مشهدالگویه

●  بررسی تاثیر ترکیبی تمرین ورزشی و ناشتایی متناوب بر نیم رخ لیپیدی و پراکسیداسیون چربی رت های ویستار تحت رژیم غذایی پرچرب
   ◂ بهمن عباسی

●  مقایسه تاثیر الودگی هوا بر پاسخ مالون دی‌الدئید و ظرفیت تام انتی اکسیدانی بزاقی به یک پروتکل شبه فوتبال در فضای روباز و سرپوشیده در پسران نوجوان فوتبالیست
   ◂ وهاب خان احمدی

●  تاثیر هشت هفته تمرین با ابزار تعلیق بدن بر برخی پارامترهای همودینامیکی و ترکیب بدن زنان مبتلا به پیش پرفشارخونی
   ◂ فاطمه موقرنمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید