دانشگاه شاهد

مهرداد روغنی

استاد - پی اچ دی


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : فیزیولوژی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (299)   Download XML   Download TXT

●  اثر دیوسجنین بر پتانسیل غشای میتوکندری و انفیلتراسیون نوتروفیلی در اسیب بیضه القا شده با متوترکسات در موشهای بزرگ ازمایشگاهی
   ◂ محسن خلیلی، مهرداد روغنی
   ✔ 1401/04/29  2022/07/20
    دانشور پزشکی- دانشور سابق
PDF   

●  Identification of effective features of LFP signal for making closed-loop deep brain stimulation in parkinsonian rats
   ◂ Mohammad Pooyan, Mehrdad Roghani, sana amoozegar
   ✔ 1400/10/20  2022/01/10
    Medical and Biological Engineering and Computing


●  The Effect of Myrtus communis Aqueous Extract-Containing Gel on Wound Healing in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats
   ◂ Seyed-Ali Khodaie, Fatemeh Emadi, Mohsen Naseri, Mohammad Kamalinejad, Seyed Mohammad Riahi, Fatemeh Alijaniha, Mehrdad Roghani
   ✔ 1400/04/10  2021/07/01
    Current Drug Discovery Technologies


●  The effect of crocin on hippocampal lipid peroxidation and histopathology following intracerebroventricular injection of colchicine in the rat
   ◂ Farzane Fereidoni, Ensie Azadi-Ahmadabadi, Shahrame Jalalzade Ogvar, Mehrdad Roghani, Zahra Kiasalari Reineh
   ✔ 1400/03/30  2021/06/20
    Journal of Basic and Clinical Pathophysiology


●  مدل حیوانی زنده برای صرع با استفاده از تزریق کلشی سین به داخل استریاتوم پشتی
   ◂ مهرداد روغنی، عطیه نژادابراهیم، منیژه کرمی، زهرا فخرالاسلام
   ✔ 1400/03/29  2021/06/19
    International Journal of Epilepsy


●  اثر عصاره ابی الکلی بخشهای هوایی اسطوخودوس بر صرع لوب گیجگاهی ناشی از پیلوکارپین در موش بزرگ ازمایشگاهی
   ◂ بتول رحمتی کچومثقالی، لادن صدیق نژاد، مهرداد روغنی، شکوفه عطیمی
   ✔ 1400/02/25  2021/05/15
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  Melatonin reverses cognitive deficits in streptozotocin-induced type 1 diabetes in the rat through attenuation of oxidative stress and inflammation
   ◂ Ala Albazal, Alireza Azizzadeh Delshad, Mehrdad Roghani
   ✔ 1399/12/11  2021/03/01
    Journal of Chemical Neuroanatomy


●  اثرات عصاره ابی الکلی لوندولا افیسینالیس - )اسطوخودوس انگلیسی( در افسردگی القا شده توسط رزرپین در موشهای کوچک ازمایشگاهی
   ◂ بتول رحمتی کچومثقالی، بنفشه باقری، فائزه قضاتلو، مهرداد روغنی
   ✔ 1399/11/30  2021/02/18
    دانشور پزشکی- دانشور سابق
PDF   

●  تزریق کلشی سین به جسم مخطط پشتی مغز موش باعث صرع می شود
   ◂ منیژه کرمی، مهرداد روغنی، عطیه نژادابراهیم، زهرا فخرالاسلام
   ✔ 1399/10/01  2020/12/21
    Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
PDF   

●  Ellagic acid ameliorates neuroinflammation and demyelination in experimental autoimmune encephalomyelitis: Involvement of NLRP3 and pyroptosis
   ◂ Siamak Afshinmajd, Mehrdad Roghani, Tourandokht Baluchnejadmojarad, Ensie Azadi-Ahmadabadi, Elham Esmaeil-Jamaat, Javad Fahanik-Babaei, Marzieh Fakour, Farzane Fereidouni, Reihaneh Ghasemi-Tarie, Shahram Jalalzade-Ogvar, Vahid Khodashenas, Ashkan Sanaierad, Elham Zahedi, Zahra Kiasalari Reineh
   ✔ 1399/09/12  2020/12/02
    Journal of Chemical Neuroanatomy
مقالات کنفرانسی (41)   Download XML   Download TXT

●  بازدارندگی سیستم گابائرژیک بر استرس اکسیداتیو در هیپوکامپ پشتی در مدل تجربی پلی کیستیک تخمدانی رت القا شده با مرفین
   ◂ منیژه کرمی، محسن خلیلی، مهرداد روغنی، زهرا جمشیدی
   ✔ 1400/02/23  2021/05/13
    9th Yazd international congress and student award on reproductive medicine
PDF   

●  بررسی اثر رزمارینیک اسید بر اختلال حفظه ناشی از لیپوپلی ساکارید در موش بزرگ ازمایشگاهی
   ◂ سروش مظلومی، تاجماه ممبینی، مهداد روغنی
   ✔ 1398/08/08  2019/10/30
    24th Iranian and 3th International congress of physiology and phamacology
PDF   

●  Crocin as an active ingredient of saffron attenuates cognitive deficits due to intracerebroventricular injection of colchicine in the rat
   ◂ Ensie Azadi Ahmadabadi, Farzane Fereidoni, Shahram Jalalzadeh, Zahra Kiasalari Reineh, Mehrdad Roghani
   ✔ 1398/08/08  2019/10/30
    24 امین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
PDF   

●  The effect of safranal in prevention of cognitive decline in intracerebroventricular streptozotocin model of Alzheimer’s disease in the rat
   ◂ Shahram Jalalzadeh, Ensie Azadi Ahmadabadi, Farzane Fereidoni, Zahra Kiasalari Reineh, Mehrdad Roghani
   ✔ 1398/08/08  2019/10/30
    24 امین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
PDF   

●  The effect of nobiletin on behavioral and histological alterations in a model of Parkinson’s disease induced by intranigral injection of lipopolysaccharide in the rat
   ◂ Maryam Khorasani, Marzieh Fakour, Reihane Ghasemi Tarei, Sedigheh Keshtkar, Zahra Kiasalari Reineh, Mehrdad Roghani
   ✔ 1398/08/08  2019/10/30
    24 امین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
PDF   

●  The effect of safranal on prevention of learning and memory deficits following intracerebroventricular injection of colchicine in the rat
   ◂ Farzane Fereidooni, Ensie Azadi Ahmadabadi, Shahram Jalalzadeh, Zahra Kiasalari Reineh, Mehrdad Roghani
   ✔ 1398/08/08  2019/10/30
    24 امین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
PDF   

●  The effect of nobiletin on inflammatory response, oxidative stress, cholinesterase, and apoptosis in amyloid beta-induced model of Alzheimer’s disease in the rat
   ◂ Reihane Ghasemi Tarei, Zahra Kiasalari Reineh, Marzieh Fakour,, Maryam Khorasani, Sedigheh Keshtkar, Mehrdad Roghani
   ✔ 1398/08/08  2019/10/30
    24 امین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
PDF   

●  The effect of nobiletin on behavioral function in plus elevated and forced swim tests in amyloid beta-induced model of Alzheimers disease in the rat
   ◂ Marzieh Fakour, Zahra Kiasalari Reineh, Reihane Ghasemi, Maryam Khorasani, Sedigheh Keshtkar, Mehrdad Roghani
   ✔ 1398/08/08  2019/10/30
    24 امین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
PDF   

●  The effect of nobiletin on inflammatory response, oxidative stress, and apoptosis in a model of Parkinson’s disease induced by intranigral injection of lipopolysaccharide in the rat
   ◂ Zahra Kiasalari Reineh, Sedigheh Keshtkar, Maryam Khorasani, Marzieh Fakour, Reihane Ghasemi, Mehrdad Roghani
   ✔ 1398/08/08  2019/10/30
    24 امین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
PDF   

●  The effect of fenugreek methanolic extract on learning and memory in experimental model of Alzheimer’s disease in rat
   ◂ Leila Nasiri, Hoora Zardooz, Zahra Kiasalari Reineh, Mehrdad Roghani
   ✔ 1398/08/08  2019/10/30
    24 امین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
PDF   کتاب ها

●  فیزیولوژِی قلب و گردش خون
   ◂ روغنی - عزیزی - حیدری

پایان نامه ها

●  اثرحفاظتی کوئرستین در جلوگیری ازاسیب بیضه القاشده با متوترکسات در موش بزرگ ازمایشگاهی
   ◂ انسیه جنیدی

●  تاثیر لوپئول روی اسیب حاد کبدی القاشده با تترا کلرید کربن در مدل موشی
   ◂ وحید خداشناس کردکندی

●  تاثیر لوپئول بر شاخصهای استرس اکسیداتیو در اسیب حاد مغزی القاشده با تترا کلرید کربن
   ◂ شیما فلاحی میبدی

●  اثر بربرین بر استرس اکسیداتیو القا شده با اکریل امید در مغز موشهای صحرایی نر
   ◂ اعظم امیدوار

●  اثر کلشی سین بر القای صرع در رت ویستار نر
   ◂ عطیه نژادابراهیم

●  اثر کروسین بر اختلال حافظه، استرس اکسیداتیو و التهاب القا شده با تزریق داخل بطنی کلشیسین در موش صحرایی
   ◂ انسیه ازادی احمدابادی

●  اثر اسید رزمارینیک بر اسیب حاد کلیوی ناشی از لیپوپلی‌ساکارید در موش کوچک ازمایشگاهی
   ◂ محسن شفیعی

●  اثراسید¬سیناپیک بر یادگیری و حافظه و استرس‌اکسیداتیو مرتبط با هیپوکامپ به دنبال تجویز لیپوپلی‌ساکارید در موش صحرایی
   ◂ محدثه سادات رضویان

●  اثر بربرین بر اختلال یادگیری و حافظه و اسیب هیپوکمپ ناشی از دگزامتازون در موش صحرایی
   ◂ فاطمه بهرامی

●  اثر فلاونولیگنان سیلی مارین بر اسیب کلیوی حاد ایجاد شده توسط لیپوپلی ساکارید در موش سوری
   ◂ فاطمه رضایی

●  اثر نوبیلتین بر پاسخ التهابی، استرس اکسیداتیو و اپوپتوز در مدل تجربی بیماری پارکینسون ناشی از تزریق داخل نیگرال لیپوپلی ساکارید در موش صحرایی
   ◂ صدیقه کشتکار وناشی

●  اثر نوبیلتین بر تغییرات رفتاری و بافتی در مدل تجربی بیماری الزایمر القاشده با بتا امیلوئید در موش صحرایی
   ◂ مرضیه فکور

●  اثر نوبیلتین بر پاسخ التهابی، استرس اکسیداتیو، کولین استراز و اپوپتوز در مدل تجربی بیماری الزایمر القاشده با بتا امیلوئید در موش صحرایی
   ◂ ریحانه قاسمی طریی

●  اثر میکرو اینجکشن کلشی سین در استریاتوم پشتی برای ایجاد مدل شبه تشنج صرع در موش بزرگ ازمایشگاهی
   ◂ زهرا فخرالاسلام

●  اثر حفاظتی متفورمین در مدل صرع لوپ گیجگاهی القاشده با تزریق داخل مغزی اسید کاینیک در موش بزرگ ازمایشگاهی
   ◂ فاطمه ابراهیمی صدرابادی

●  تاثیر اسید رزمارینیک بر اختلال یادگیری و حافظه القا شده با لیپوپلی ساکارید در موش صحرایی
   ◂ سروش مظلومی کوهبنانی

●  تعیین اثر اسید کلروژنیک بر یادگیری و حافظه، فعالیت کولین استراز و استرس اکسیداتیو در موش بزرگ ازمایشگاهی مدل حیوانی الزایمر
   ◂ الهام اسماعیل جماعت

●  تاثیر عصاره هیدروالکلی هسته هندوانه ابوجهل بر اسیب کبدی القا شده با لیپوپلی ساکارید در موش صحرایی
   ◂ محمدمهدی نوریه

●  تاثیر عصاره هیدروالکلی شوید بر اسیب کبدی القا شده توسط لیپوپلی ساکارید در موش صحرایی
   ◂ احمد چنگایی

●  تاثیر عصاره هیدروالکلی زرشک بر اسیب کبدی القا شده با لیپوپلی ساکارید در موش صحرایی
   ◂ محمود تقی پورپنجکی

●  بررسی اثر هسپرتین بر بافت بیضه در موش های صحرایی دیابتی
   ◂ علیرضا سمیع قهفرخی

●  اثر کویرستین بر اختلال یادگیری و حافظه، پراکسیداسیون لیپیدی و فعالیت کولین استراز به دنبال تزریق لیپوپلی ساکارید در موش صحرایی
   ◂ زهره کایدی

●  اثر اسید فرولیک بر یادگیری، حافظه و حفاظت هیپوکامپ در موش های تیمارشده با دگزامتازون
   ◂ فاطمه خواجات

●  تاثیر دیوسجنین بر اختلال شناختی، فعالیت کولین استراز و واکنش استروگلیال بدنبال القا التهاب عصبی در موش صحرایی
   ◂ زهرا توکلی

●  اثر حفاظتی بربرین در نوروتوکسیسیته القا شده با تزریق داخل هیپوکمپی کلرور الومینیوم در موش صحرایی
   ◂ عاطفه جعفری محمداباد

●  بررسی اثر کورکومین در جلوگیری از تغییرات دندریتی نورون‌های هرمی هیپوکامپ و قشر پره‌فرونتال در مغز موش‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
   ◂ فاطمه وثوق شریفی

●  اثر بربرین بر یادگیری و حافظه و استرس اکسیداتیو مرتبط با هیپوکمپ بدنبال تجویز لیپوپلی ساکارید در موش صحرایی
   ◂ سپیده صدرایی

●  اثر ملاتونین بر مورفولوژی دندریتی نورون های هرمی هیپوکمپ و پره فرونتال در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
   ◂ الا البزال

●  اثر دیوسجنین بر اختلال یادگیری و حافظه در موش صحرایی دیابتی : بررسی نقش استرس اکسیداتیو، التهاب، استروگلیوز و تغییرات دندریتی
   ◂ نرگس محمودی

●  تاثیر تریگونلین بر اختلال یادگیری و حافظه و استرس اکسیداتیو ناشی از لیپوپلی ساکارید در موش صحرایی
   ◂ میترا علوی

●   اثر حفاظتی دیوسجنین بر بیضه موش صحرایی دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین
   ◂ زینب خسروی

●  Effect of food restriction on dendritic changes of pyramidal neurons in hippocampal and prefrontal cortex in diabetic rat
   ◂ طاهر ترابی

●  اثر عصاره هیدروالکلی گل محمدی بر تغییرات بافتی هیپوکمپ در صرع لب گیجگاهی در موش صحرایی
   ◂ ریحانه سادات هاشمی گلپایگانی

●  اثر عصاره ابی الکلی دانه شوید اثر عصاره ابی الکلی دانه شوید بر شاخص های التهابی COX2 و TNF در ناحیه هیپوکمپ در مدل صرع لب گیجگاهی در موش صحرایی
   ◂ سارا امیریان

●   اثر بربرین بر بیان GFAP و NCAM در مدل تجربی صرع لب گیجگاهی در موش صحرایی
   ◂ یسری تاب

●  اثر حفاظتی عصاره الکلی دانه شنبلیله در مدل صرع لب گیجگاهی در موش صحرایی
   ◂ سمیرا قابل

●   اثر ورزش منظم بر پیامدهای ناشی از استرس مزمن روانی- اجتماعی در موش صحرایی مبتلا به نارسایی قلبی القا شده با ایزوپرترنول
   ◂ ریحانه صادق زاده

●  اثر دیوسجنین بر درد حرارتی، شیمیایی و مکانیکی در موش صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین: نقش التهاب محیطی و پراکسیداسیون لیپیدی
   ◂ طیبه رحمانی

●  اثر حفاظت عصبی عصاره ابی برگ زیتون در مدل تجربی بیماری الزایمر در موش صحرایی
   ◂ زهرا امیری

●  مقایسه تاثیر کاربامازپین و پرگابالین بر روی نورالژی تری ژمینال
   ◂ روشنک پاکزاد

●  اثر حفاظت عصبی عصاره الکلی دارچین در مدل تجربی بیماری پارکینسون در موش صحرایی
   ◂ امنه جمعه زاده خضربیکی

●  اثر عصاره متانولی دانه شنبلیله بر یادگیری و حافظه فضایی در مدل تجربی بیماری الزایمر در موش صحرایی
   ◂ حورا حسین زردوز

●  اثر حفاظتی عصاره ابی نعناع فلفلی در مدل تجربی بیماری پارکینسون القاشده توسط 6-هیدروکسی دوپامین در موش صحرایی
   ◂ زهرا ایرس

●  اثر حفاظتی اسید کلروژنیک در مدل تجربی بیماری پارکینسون القا شده توسط 6-هیدروکسی دوپامین
   ◂ سعیده دهناد

●  اثر حفاظتی الاجیک اسید در مدل تجربی بیاری الزایمر القاشده با بتا امیلویید 25-35 در موش صحرایی نر
   ◂ رعنا حیدری فرد

●  بررسی اثر حفاظتی بیوکانین A بر تغییرات رفتاری و بافت شناسی در مدل اولیه بیماری پارکینسون در موش صحرایی نر
   ◂ مرجان اقاجانی

●  The effect of silymarin in prevention of hippocampus neuronal damage in ratswith temporal lobe epilepsy
   ◂ زهرا زرین خامه

●  The neuroprotective effect of melatonin neurohormone on hippocampal tissue in rats with temporal lobe epilepsy
   ◂ سیده سحر حامدسیدبیگلو

●  اثر عصاره الکلی سیاهدانه بر هیپوکامپ در موش صحرایی با صرع لب گیجگاهی
   ◂ نجمه اخباری

●  بررسی اثر ترکیبی والپروییک اسد و مرفین بر تشنجات حاصل از تزریق پنتیلن تترازول و الکتروشوک در موش سوری نر
   ◂ سمانه وطن دوست

●  اثر کورکومین بر بیان پروتیین های Bax و Bcl2 در بافت هیپوکامپ موش های صحرایی صرعی شده توسط اسید کاینیک
   ◂ اطهر عبدالرزاق نژاد

●  اثر حفاظتی اسید فیتیک برتغیرات رفتاری ، بافتی در مدل تجربی بیماری پارکینسون القا شده توسط -OHDA 6 : نقش استرس اکسیداتیو
   ◂ زهره حموله شلالی

●  اثر کارنوزین بر بیان پروتیین های Bax و Bcl2 در در موش صحرایی صرعی شده با اسید کاینیک
   ◂ سارا مولی نژاد

●  Evaluation of the protective effect of Q10 in an experimental model of parkinsons disease in rat
   ◂ زهرا نوری

●  اثر کورکومین بر اختلال یاد گیری و حافظه در موش های صحرایی صرعی شده توسط اسید کاینیک
   ◂ محمدجواد حساس

●  بررسا اثر کارنوزین بر تغییرات رفتاری و بافتی در موش های صحرایی نیمه پارکینسونی
   ◂ نرگس مهران مهر

●  اثر استیل ال کارنیتین در جلوگیری .......................در موش صحرایی
   ◂ فرزانه پسران حاجی عباس

●  اثر استیل ال کارنیتین در جلوگیری از تغیرات بافتی در هیپوکامپ موش صحرایی صرعی
   ◂ سمیه پولادوند

●  اثر ال کارنیتین بر اختلال یادگیری و حافظه در موش های صحرایی صرعی شده توسط اسید کاینیک
   ◂ نصیبه ایازی

●  اثر فلاونولیگنان سیلی مارین بر یادگیری و حافظه فضائی در مدل تجربی دیابت قندی در موش صحرائی
   ◂ مصطفی احمدی چهارراه گشین

●  بررسی اثر فلاونوئید هسپرتین بر میزان احساس درد در موش های صحرایی دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین
   ◂ خدیجه امیری

●  اثر مصرف مزمن کنگر فرنگی بر یادگیری و حافظه موش صحرایی دیابتی
   ◂ اسحاق ازاد

●  بررسی اثر ملاتونین بر یادگیری و حافظه در مو شهای دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
   ◂ سمیه اصلاح کار

●  اثر عصاره ابی-الکلی گیاه اسطوخودوس بر تشنجات ناشی از پنتیلن تترازول در موش سوری نر در مدل کیندلینگ شیمیایی
   ◂ پریسا احقری

●  بررسی اثر دو نمونه از مشتقات جدید پریدینی بر تشنجات حاصل از تزریق پنتیلن تترازول در موش صحرایی نر
   ◂ منیره میره ای

●  بررسی نقش نیتریک اکسید و پروستاگلاندینها در اثرات عروقی نارینجنین در موش صحرایی دیابتی
   ◂ ساناز مقدمی

●  اثر مصرف تجویز هسپرتین بر سطح سرمی انزیمهای اسپارتات و الانین امینو ترانسفراز و میزان مالون دی الدئید کبد و قلب در موش های صحرایی دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین
   ◂ مهدی شکوهی

●  اثر تجویز فلاونوئید هسپرتین بر یادگیری و حافظه فضایی موش صحرایی دیابتی
   ◂ امین حیدری

●  اثر عصاره زعفران روی کاهش حافظه ناشی از تزریق داخل بطنی استرپتوزوتوسین در موش صحرایی نر
   ◂ مجید اخلاصی

●  بررسی اثر ضد تشنجی گیاه انغوزه بر روی تشنجات القا شده توسط کیندلینگ شیمیایی در موش سوری
   ◂ حمید حیدری

●  بررسی اثر مصرف خوراکی و مزمن پلارگونیدین بر یادگیری و حافظه و پاسخ درد موشهای دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین
   ◂ محمد علی میرشکار

●  The protective effect of pelargonidin in an experimental model of Parkinson’s disease in rats.
   ◂ اکرم نیک نام

●  بررسی اثر خردل سیاه بر صرع در موش سوری
   ◂ اعظم صادقیان

●  اثر مصرف خوراکی سیر وحشی بر پاسخگویی انقباضی ائورت سینه ای موش صحرایی دیابتی
   ◂ مجید خلیلی زاد

●  The effect of chronic oral Olea europaea leaf feeding on the serum levels of glucose and lipids and hepatic enzymes of streptozotocin-diabetic rats
   ◂ یاسر معصومی

●  The effect of Amaranthus caudatus on serum levels of glucose and lipids and protection of beta cells in diabetic rats
   ◂ قاسم موسوی

●  The effect of Tribulus terrestris on the contractile response of thoracic aorta of diabetic rat
   ◂ نیوشا عندلیبی

●   اثر مصرف سیر کوهی بر یادگیری و حافظه فضائی موش صحرایی دیابتی
   ◂ محبوبه اقایی

●  The effect of chronic oral Apium graveolens feeding on the serum levels of glucose and lipids and learning and memory of streptozotocin-diabetic rats
   ◂ مرجان رمضانی

●  اثر مصرف خوراکی علف چشمه بر میزان گلوکز و چربیهای سرم و بازسازی سلولهای بتای موش صحرایی دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین
   ◂ احمد ال اقا

●  the effect of chronic oral Polygonum Aviculare on glucose and lipids serum level and beta cell reorganization of streptozotocin-diabetic rats
   ◂ امین وکیلی

●  The effect of chronic oral Vaccinium myrtillus(Bilberry) feeding on the serum levels of glucose and lipids and learning and memory of streptozotocin-diabetic rats
   ◂ ثمانه طاهری

●  اثر مصرف خوراکی موسیر بر پاسخگویی انقباضی ائورت سینه ای موش صحرایی دیابتی
   ◂ علی باقری

●  The effect of food restriction on the learning and memory of male rats using Y maze and passive avoidance tests
   ◂ روح الله دلیر

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید