دانشگاه شاهد

محمدمهدی عطارپوریزدی

مربی - کارشناسی ارشد میکروبشناسی پزشکی میکروب شناسی پزشکی


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : میکروبیولوژی
شماره اتاق : 02151212673
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (7)   Download XML   Download TXT

●  Antimicrobial Resistance and Molecular Typing of Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter baumanii Isolated from a burn hospital in Tehran, Iran
   ◂ Mohammad Mehdi Attarpour Yazdi, Sareh sadat Hosseini
   ✔ 1398/05/30  2019/08/21
    Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
PDF   

●  Enhancement of Expression Level of Modified t-PA (TNKase) in Leishmania tarentolae by Induction System
   ◂ Mohammad Mehdi Attarpour Yazdi, Nikky Tofighi, Taraneh Rajaee, Marzieh Ghahremanlou, Ahmad Adeli, Azam Bolhassani, Mohammad Azizi, Noushin Davoudi
   ✔ 1398/04/24  2019/07/15
    Iranian Biomedical Journal


●  Identification of the serotypes of bacterial meningitis agents; implication for vaccine usage
   ◂ Mohammadmahdi Atarpour Yazdi, Abdolreza Ghamarian, Mirkaveh Mousaviehzadeh, Noushin Davoudi
   ✔ 1393/05/25  2014/08/16
     مدیریت دولتی- دانش مدیریت سابق
PDF   

●  تهیه سازه های مناسب به منظور بیان ژن اینترفرون گامای انسانی در Leishmania tarentolae
   ◂ محمدمهدی عطارپوریزدی، نوشین داودی، اعظم همتی، حسین سلطانی
   ✔ 1391/06/01  2012/08/22
    دانشور پزشکی- دانشور سابق
PDF   

●  اثر عصاره متانولی گیاه درمنه ایرانی بر سینتیک رشد باکتری های استافیلو کوکوس اورئوس و باسیلوس سوبتیلیس
   ◂ مرجان خالویی، محمدمهدی عطارپوریزدی، محمد نیاکان، جواد صفایی-زهرا جعفری
   ✔ 1390/09/20  2011/12/11
    گیاهان دارویی=Journal of Medicinal Plants
PDF   

●  مقایسه اثر ضد میکروبی عصاره زردچوبه با انتی بیوتیک های منتخب بر باکتری های جدا شده از عفونت زخم سوختگی
   ◂ محمدمهدی عطارپوریزدی، محمد کمالی نژاد- نسیم سادات فلوایی کوچک
   ✔ 1388/10/30  2010/01/20
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  اثر ضد میکروبی عصاره Terminalia Catappa L. بر باکتریهای جدا شده از عفونت زخم سوختگی و مقایسه ان با اثر انتی‌بیوتیکهای منتخب
   ◂ محمدمهدی عطارپوریزدی، محمد کمالی‌نژاد، نسیم‌سادات فلوایی‌کوچک، صادق منصوری
   ✔ 1388/09/30  2009/12/21
    تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران


مقالات کنفرانسی (45)   Download XML   Download TXT

●  Identification of the Bacterial Meningitis agents in Children with Febrile Seizure
   ◂ Mohammad Mehdi Attarpour Yazdi
   ✔ 1398/12/01  2020/02/20
    Annual Congress on Child & Adolescent Neurology
PDF   

●  Identification of the serotypes of bacterial meningitis agents; Implication for vaccine usage
   ◂ Mohammad Mehdi Attarpour Yazdi
   ✔ 1398/10/23  2020/01/13
    THE 28th IRANIAN CONGRESS ON INFECTIOUS DISEASE AND TROPICAL Medicine
PDF   

●  Antibacterial activity of Cinnamomum zeylanicum essential oil against Escherichia coli isolated from urinary tract infections
   ◂ Mohammad Mehdi Attarpour Yazdi
   ✔ 1398/10/23  2020/01/13
    THE 28th IRANIAN CONGRESS ON INFECTIOUS DISEASE AND TROPICAL Medicine
PDF   

●  Antibacterial activity and chemical constituents of Anvillea garcini methanolic extract against Streptococcus pyogenes and Bacillus anthracis
   ◂ Mohammad Mehdi Attarpour Yazdi
   ✔ 1398/09/21  2019/12/12
    12th International Congress of Laboratory and Clinic
PDF   

●  Antibacterial activity of Curcuma longa ethanolic extract against Pseudomonas aeruginosa isolated from burn wound infection and molecular typing of them
   ◂ Mohammad Mehdi Attarpour Yazdi
   ✔ 1398/02/01  2019/04/21
    The 12th International & 17th National Congress on Quality Improvement in Clinical Laboratory
PDF   

●  Antibacterial activity of Curcuma longa ethanolic extract against Acinetobacter baumanii isolated from burn wound infection and molecular typing of them.
   ◂ Mohammad Mehdi Attarpour Yazdi
   ✔ 1398/01/29  2019/04/18
    The 12th International & 17th National Congress on Quality Improvement in Clinical Laboratory
PDF   

●  بررسی ازمایشگاهی اثر ضد باکتریایی عصاره اتانولی Curcuma amada بر استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از عفونت های زخم سوختگی و مقایسه با اثر انتی بیوتیک های منتخب
   ◂ محمدمهدی عطارپوریزدی
   ✔ 1397/12/09  2019/02/28
    3rd International & 8th National Burn Congress
PDF   

●  Antibacterial activity of Nigella sativa ethanolic extract against two pathogenic bacteria
   ◂ Mohammad Mehdi Attarpour Yazdi
   ✔ 1397/10/27  2019/01/17
    11th International Congress of Laboratory and Clinic
PDF   

●  Antibacterial activity of Nigella sativa extract against four pathogenic bacteria
   ◂ Mohammadmahdi Atarpour Yazdi
   ✔ 1397/05/25  2018/08/16
    The 5th Iranian Congress ofMedical Bacteriology
PDF   

●  HCV Contamination of Medicine Instruments in Surgery Department
   ◂ Mohammadmahdi Atarpour Yazdi
   ✔ 1397/01/29  2018/04/18
    2nd International Congress on Prevention Strategies for Healthcare - Associated Infections
PDF   

●  Generation of Pseudomonas aeruginosa aerosols during hand- washing from contaminated sink drains, transmission to hands of hospital personnel, and its prevention by use of a new heating device.
   ◂ Mohammad Mehdi Attarpour Yazdi
   ✔ 1397/01/28  2018/04/17
    2nd International Congress on Prevention Strategies for Healthcare - Associated Infections
PDF   

●  Antibacterial activity of Vaccinium arctostaphylos essential oil against Pseudomonas aeruginosa isolated from infected burn wounds
   ◂ Mohammad Mehdi Attarpour Yazdi
   ✔ 1396/08/30  2017/11/21
    11th International Congress of Clinical Microbiology
PDF   

●  ارزیابی پایداری ایمنی‌زایی واکسیناسیون هپاتیت B پس از پنج سال
   ◂ محمدمهدی عطارپوریزدی
   ✔ 1396/02/20  2017/05/10
    هفتمین کنگره ویروس شناسی ایران
PDF   

●  Antibiotic Sensitivity of Isolated Shigella spp. from Tehran
   ◂ Mohammadmahdi Atarpour Yazdi
   ✔ 1396/02/01  2017/04/21
    The 10th International and 15th National Congress on Quality Improvement in Clinical Laboratories
PDF   

●  Prevalence of occult HBV infection in haemodialysis patients with chronic HCV in the province of Yazd (Iran
   ◂ Mohammadmahdi Atarpour Yazdi
   ✔ 1395/12/04  2017/02/22
    The 9th International Congress of Laboratory and Clinic
PDF   

●  بررسی ازمایشگاهی اثر ضد باکتریایی عصاره هیدرو الکلی برگ گیاه به ( Cydonia oblonga) بر Bacillus subtilis های جدا شده از طبیعت
   ◂ محمدمهدی عطارپوریزدی
   ✔ 1395/09/23  2016/12/13
    بیست و پنجمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران
PDF   

●  Evaluation of the immunization by hepatitis B vaccination in the different high risk people
   ◂ Mohammadmahdi Atarpour Yazdi
   ✔ 1395/07/06  2016/09/27
    10th International Congress of Clinical Microbiology
PDF   

●  ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF CURCUMA LONGA EXTRACT AGAINST STAPHYLOCOCCUS AUREUS ISOLATED FROM DIFFERENT INFECTIONS
   ◂ Mohammadmahdi Atarpour Yazdi
   ✔ 1395/06/03  2016/08/24
    The 17th International and Iranian Congress of Microbiology
PDF   

●  Prevalence of Occult HBV Infection in the Province of Yazd (Iran)
   ◂ Mohammadmahdi Atarpour Yazdi
   ✔ 1395/02/31  2016/05/20
    The 9th International & 14th NationalCongress on Quality Improvement in Clinical Laboratories
PDF   

●  Study of Nosocomial Infections in Pediatric Intensive Care Units in the Tehran
   ◂ Mohammadmahdi Atarpour Yazdi
   ✔ 1394/10/01  2015/12/22
    THE 24th IRANIAN CONGRESS ON INFECTIOUS DISEASE AND TROPICAL MEDICINE
PDF   

●  Antibacterial activity of Punica granatum peel extracts against Staphylococcus aureus isolated from different infections
   ◂ Mohammadmahdi Atarpour Yazdi
   ✔ 1394/07/21  2015/10/13
    The 9th International Congress of Clinical Microbiology
PDF   

●  Evaluation of the immunization by hepatitis B vaccination in the laboratory staff
   ◂ Mohammadmahdi Atarpour Yazdi
   ✔ 1394/02/03  2015/04/23
    The 8th International & 13th National Congress on Quality Improvement in Clinical Laboratories
PDF   

●  بررسی اپیدمیولوژیکی عفونت های بیمارستانی در بخش مراقبت های ویژه کودکان بیمارستانی در تهران
   ◂ Mohammadmahdi Atarpour Yazdi
   ✔ 1394/01/26  2015/04/15
    اولین کنگره بین المللی استراتژی های پیشگیری برای عفونت های مرتبط با مراقبت از بیمار
PDF   

●  Antibacterial Activity of Curcuma longa Extract against Pseudomonas aeruginosa Isolated from Different Infections
   ◂ Mohammadmahdi Atarpour Yazdi
   ✔ 1393/07/09  2014/10/01
    هشتمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی
PDF   

●  Antibacterial Activity of Terminalia catappa Extract against Escherichia coli Isolated from Urinary Tract Infections
   ◂ Mohammadmahdi Atarpour Yazdi
   ✔ 1393/06/05  2014/08/27
    پانزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
PDF   

●  ESBL Producing Escherichia coli in Ambulatory Urinary Tract Infections - Treatment
   ◂ Mohammadmahdi Atarpour Yazdi
   ✔ 1392/11/24  2014/02/13
    6th International Iranian Congress Laboratory &Clinic
PDF   

●  Antibacterial Activity of Terminalia catappa Extract against Pseudomonas aeruginosa Isolated from Different Infections
   ◂ Mohammadmahdi Atarpour Yazdi
   ✔ 1392/11/07  2014/01/27
    بیست و دومین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران
PDF   

●  Consideration and Comparison of Antibacterial Susceptibility for Bacteria Causing Peritonitis
   ◂ Mohammadmahdi Atarpour Yazdi
   ✔ 1392/06/07  2013/08/29
    14th International Iranian Congress of Microbiology
PDF   

●  Study of Bacterial Pollution of Drinking Waters in the Taleghan Region in Iran
   ◂ Mohammadmahdi Atarpour Yazdi
   ✔ 1392/02/03  2013/04/23
    The 6th International & 11th National Congress on Quality Improvement in Clinical Laboratory
PDF   

●  ارزیابی ایمنی زایی واکسن هپاتیت B در جراحان عمومی
   ◂ محمدمهدی عطارپوریزدی
   ✔ 1391/11/02  2013/01/21
    بیست و یکمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران
PDF   

●  بررسی و مقایسه ازمایشگاهی اثر ضدمیکروبی انتی بیوتیکهای منتخب در درمان عفونتهای مجاری ادراری ناشی از باکتریهای گرم منفی
   ◂ محمدمهدی عطارپوریزدی
   ✔ 1391/07/12  2012/10/03
    ششمین کنگره میکروب شناسی بالینی ایران
PDF   

●  بررسی اثر ضد باکتریائی عصاره Terminalia catappa بر استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از عفونت های مختلف
   ◂ محمدمهدی عطارپوریزدی
   ✔ 1391/04/25  2012/07/15
    سیزدهمین کنگره سراسری و دومین کنگره بین المللی میکرب شناسی ایران
PDF   

●  بررسی اثر ضد باکتریائی عصاره Curcuma longa بر اسینتوباکتر های جدا شده از عفونت های مختلف
   ◂ محمدمهدی عطارپوریزدی
   ✔ 1390/12/10  2012/02/29
    کنگره ملی تجویز منطقی انتی بیوتیکها
PDF   

●  Antibacterial activity of Salvia hydrangea extract against oral bacteria and comparison with vancomycin antibiotic in vitro
   ◂ M Attarpour Yazdi
   ✔ 1390/08/19  2011/11/10
    پنجمین کنگره میکروب شناسی بالینی ایران


●  Pattern of ciprofloxacin; ceftazidim and Aminoglycoside; ceftazidim in tretment of infected burn wounds caused by Pseudomonas aeruginosa
   ◂ Mohammadmahdi Atarpour Yazdi
   ✔ 1390/04/26  2011/07/17
    The 5th Ditan International Conference on Infectious Diseases


●  Detection of TEM Gene in P.aeruginosa Isolated from Burn Wound Infections in Iran
   ◂ Mohammadmahdi Atarpour Yazdi
   ✔ 1390/04/26  2011/07/17
    The 5th Ditan International Conference on Infectious Diseases


●  Antibiotic sensitivity of isolated Shigella spp. From Yazd province ( Iran
   ◂ Mohammadmahdi Atarpour Yazdi
   ✔ 1389/04/24  2010/07/15
    Fourth Ditan International Conference on Infectious Diseases


●  HBV contamination of medicine instruments in surgery department
   ◂ M.M. Attarpour Yazdi, H. Baradaran
   ✔ 1389/04/24  2010/07/15
    Fourth Ditan International Conference on Infectious Diseases


●  بررسی ازمایشگاهی تعیین مقاومت ساختاری و القائی به اریترومایسین و کلیندامایسین در استافیلوکوکوس های جدا شده از عفونت های مختلف
   ◂ محمدمهدی عطارپوریزدی
   ✔ 1389/02/21  2010/05/11
    یازدهمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران


●  Antibacterial activity of Punica granatum extract against bacteria isolated from infected burn wounds
   ◂ Mohammadmahdi Atarpour Yazdi
   ✔ 1388/09/04  2009/11/25
    2nd International Symposium on Medicinial and Nutriaceutical Plants


●  Investigation and Evaluation of chemical constituents and their antibacterial activity of essential oil from Anvillea garcini
   ◂ Mohammadmahdi Atarpour Yazdi
   ✔ 1388/07/09  2009/10/01
    the 3rd EURASIA congress of infectious disease


●  بررسی مقاومت به وانکومایسین در میان نمونه های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس در تهران
   ◂ محمدمهدی عطارپوریزدی
   ✔ 1388/02/01  2009/04/21
    دهمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران


●  بررسی ازمایشگاهی اثر ضدباکتریائی عصاره Lawsonia inermis برسودوموناس ائروژینوزاهای جدا شده از عفونت های زخم سوختگی و مقایسه ان با اثر انتی بیوتیک های منتخب
   ◂ محمدمهدی عطارپوریزدی
   ✔ 1387/10/03  2008/12/23
    هفدهمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران


●   بررسی ازمایشگاهی اثر ضد باکتریایی عصاره هیدروالکلی برگ گیاه Cydonia oblonga
   ◂ محمدمهدی عطارپوریزدی
   ✔ 1387/09/30  2008/12/20
    هفدهمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران


●  Prevalence of Occult HBV Infection in the Province of Tehran (Iran
   ◂ Mohammadmahdi Atarpour Yazdi
   ✔ 1387/09/05  2008/11/25
    هشتمین کنگره گوارش و کبد ایران


پایان نامه ها

●  بررسی ازمایشگاهی اثر ضد باکتریایی عصاره اتانولی گیاه اروانه بر سه میکروارگانیسم داخل دهانی و مقایسه ان با اثر انتی‌بیوتیک ونکومایسین
   ◂ محمد حسن یوسفی

●  Detection of Immune stability Hepatitis B vaccin
   ◂ علیرضا رضایی

●  تعیین اثر ضد میکروبی عصاره گیاه درمنه Artemisia persica بر علیه باکتری های بیماریزا
   ◂ مرجان خالویی

●  بررسی میزان تاثیر ضد باکتری گیاه Nepeta persica بر باکتری های استاندارد
   ◂ مژگان بیگی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید