دانشگاه شاهد

مهدی عاشوری

استاد


نام دانشکده : دانشکده دندانپزشکی
گروه آموزشی : پاتولوژی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (4)   Download XML   Download TXT

●  Accuracy of fine needle aspiration (FNA) in diagnosis of major salivary gland tumors
   ◂ hediyeh hagh shenas, Noushin Jalayer Naderi, Mahdi Ashoori, Seyed Ziaeddin Madani, Mohsen Merati
   ✔ 1389/12/01  2011/02/20
    Research Journal of Medical Sciences


●  بررسی ایمنوهیستوشیمیایی CD117 در تومورهای غدد بزاقی ادنویید سیستیک کارسینوما و پلی مورفوس ادنوکارسینومای درجه پایین
   ◂ زینب جعفری، نوشین جلایر نادری، Mahdi Ashoori، فرخ تیرگری، محمدجواد خرازی فرد
   ✔ 1389/10/01  2010/12/22
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  ادونتوژنیک فیبرومیکزوما....
   ◂ Hosain Shahon، Mahdi Ashoori، Mostafa Esmaeili، مریم نیک حالت-انسیه فرخی
   ✔ 1388/07/23  2009/10/15
    Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects


●  مقایسه گوتا پرکا به عنوان غشا با سیتوپلاست(غشا خارجی)در ترمیم دیفکت استخوانی ایجاد شده در استخوان اهیانه خرگوش
   ◂ حسین شاهون، Mahdi Ashoori، حمیدرضا عظیمی لیسار، حسین میر پور، محمد جواد خرازی
   ✔ 1388/02/11  2009/05/01
    Journal of Dental School=مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی


نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید