دانشگاه شاهد

کبری خاجوی شجاعی

مربی - فوق لیسانس بهداشت مادر وکودک


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : بهداشت و پزشکی اجتماعی
شماره اتاق : 2616
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :02151212616
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (14)   Download XML   Download TXT

●  ارتباط معنویت با سلامت جسمانی: مطالع? مقطعی در مراجعه‌کنندگان به مراکز جامع سلامت شرق شهر تهران در سال 1398
   ◂ کبری خاجوی شجاعی، اشرف پیراسته، زهرا جوهری
   ✔ 1400/01/01  2021/03/21
    پژوهش در دین و سلامت=Journal of Research on Religion & Health
PDF   

●  Pregnant Women’s Views on the Type of Delivery: Determinants and Relationships
   ◂ Nooshin Jalali, Shahrzad Hadavand, Farhad Jafari, Kobra khajavi Shojaie, Maryam Rabiee
   ✔ 1398/04/10  2019/07/01
    پرستاری و مامایی جامع نگر=Journal of Holistic Nursing and Midwifery
PDF   

●  الگوی فعالیت جسمانی در زنان نخست زا مراجعه کننده به بیمارستان شهید مصطفی خمینی
   ◂ زهرا جوهری، اشرف پیراسته، نفیسه ظفرقندی، کبری خاجوی شجاعی، سمیه سیاحی
   ✔ 1397/06/30  2018/09/21
    دانشور پزشکی- دانشور سابق
PDF   

●  ارزیابی موانع و فواید درک شده مصرف لبنیات در زنان ساکن شهر تهران
   ◂ ناهید خلدی، اشرف پیراسته، کبری خاجوی شجاعی، Akbar Sheikhani، فرید زایری، المیرا مسکین
   ✔ 1396/11/10  2018/01/30
    اموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران
PDF   

●  دانش و نگرش بیماران در مورد استفاده از رحم جایگزین به عنوان روش درمانی زوجین نابارور_ بیمارستان مصطفی خمینی (ره) 1395
   ◂ کبری خاجوی شجاعی، علی دواتی، شهرزاد هداوند، موحد بهرامی
   ✔ 1396/01/01  2017/03/21
    زنان، مامایی و نازایی ایران


●  الگو ی مقاربت جنسی در خانمهای نخست زا در طول 2ماه پس از زایمان
   ◂ فاطمه سرلکی، کبری خاجوی شجاعی، علی دواتی، سکینه مویدمحسنی
   ✔ 1394/06/25  2015/09/16
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  باورهای والدین درخصوص علایم و نشانه های رویش دنذان کودکان
   ◂ کبری خاجوی شجاعی، اشرف پیراسته، ناهید خلدی
   ✔ 1394/04/01  2015/06/22
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  مراحل تغییر و میزان پیش بینی کنندگی سازه خودکارامدی در انجام خودازمایی پستان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر تهران سال 1390
   ◂ کبری خاجوی شجاعی، اشرف پیراسته، ناهید خلدی، علی دواتی
   ✔ 1392/07/13  2013/10/05
    زنان، مامایی و نازایی ایران
PDF   

●  عوامل مرتبط با استریای بارداری در زنان نخست زا
   ◂ سمیه شالچی تبریزی، کبری خاجوی شجاعی، ناهید خلدی، علی دواتی، سکینه مویدمحسنی
   ✔ 1391/09/15  2012/12/05
    زنان، مامایی و نازایی ایران
PDF   

●  بررسی اگاهی ، نگرش و رفتارهای استفاده از طب سنتی ایرانی در میان مراجعین مراکز درمانی شهر تهران
   ◂ فاطمه سادات باطنی، کبری خاجوی شجاعی، اشرف پیراسته، نفیسه ظفرقندی
   ✔ 1391/02/10  2012/04/29
    نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز
PDF   مقالات کنفرانسی (45)   Download XML   Download TXT

●  اپیدمی کرونا و ارتباط سواد سلامت و انجام فعالیت فیزیکی در زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه زنان و زایمان بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره)، بهار 1399
   ◂ کبری خاجوی شجاعی، اشرف پیراسته، فاطمه دهقانی، زهرا جوهری
   ✔ 1399/12/24  2021/03/14
    اولین همایش ملی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت با محوریت کرونا
PDF   

●  خودتنظیمی در یادگیری و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه شاهد در سال 1397
   ◂ اشرف پیراسته، کبری خاجوی شجاعی، زهرا جوهری
   ✔ 1399/04/22  2020/07/12
    بیست ویکمین همایش کشوری اموزش علوم پزشکی ، سیزدهمین جشنواره اموزشی شهید مطهری و دومین جشنواره دانشجویی ایده های نواورانه اموزشی
PDF   

●  Legal and moral issues attitude of men referring; regarding embryo donation in shaheed mostafa khomeini hospital 1397
   ◂ Kobra khajavi Shojaie, Ashraf Pirasteh, Zahra Jouhari
   ✔ 1397/10/05  2018/12/26
    2nd Inter national Congress on Biomedicine ICB2018
PDF   

●  Importance of parents characteristics of the embryo donator: male patients opinion
   ◂ Mohammad Tayyeb, Kobra khajavi Shojaie, Zahra Jouhari, Ashraf Pirasteh
   ✔ 1397/10/05  2018/12/26
    2nd Inter national Congress on Biomedicine ICB2018
PDF   

●  مراحل تغییر رفتار درانجام خود ازمایی پستان و ارتباط ان با عوامل دمیورافی در زنان مراجعو کننده به مراکز سلامت شهر تهران
   ◂ کبری خاجوی شجاعی، اشرف پیراسته، ناهید خلدی، زهرا جوهری
   ✔ 1397/08/30  2018/11/21
    The 7th International Conference on Womens Health
PDF   

●  Health Promoting Behaviors and Pregnancy Anxiety: Nutrition issues
   ◂ Kobra khajavi Shojaie, Zahra Jouhari, Ashraf Pirasteh
   ✔ 1397/08/30  2018/11/21
    The 7th International Conference on Womens Health
PDF   

●  Effect of nutrition on the health of the skin during pregnancy: Stretch marks
   ◂ Kobra khajavi Shojaie, Zahra Jouhari, Ashraf Pirasteh
   ✔ 1397/08/30  2018/11/21
    The 7th International Conference on Womens Health
PDF   

●  ارتباط میزان اضطراب و سبک زندگی ارتقا دهنده ی سلامت در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان شهید مصطفی خمینی 1397
   ◂ کبری خاجوی شجاعی، اشرف پیراسته، زهرا جوهری
   ✔ 1397/08/27  2018/11/18
    نهمین کنگره ملی اموزش بهداشت و ارتقای سلامت
PDF   

●  نگرش زنان باردار درمورد روش زایمان
   ◂ فرهاد جعفری، کبری خاجوی شجاعی، مریم ربیعی، شهرزاد هداوند، نوشین جلالی
   ✔ 1397/07/18  2018/10/10
    شانزدهمین کنگره بین المللی زنان ومامایی ایران16th International Congress OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
PDF   

●  نگرش دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی در زمینه روش تدریس اعضای تیم
   ◂ زهرا جوهری، کبری خاجوی شجاعی
   ✔ 1397/05/23  2018/08/14
     اولین همایش کشوری اموزش پزشکی پاسخگو
PDF   کتاب ها

●  جمعیت شناسی وتنظیم خانواده

پایان نامه ها

●  ارتباط سواد سلامت و انجام فعالیت فیزیکی در زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه زنان و زایمان بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره)
   ◂ فاطمه دهقانی نقندر

●  بررسی اختلال عملکرد جنسی در سندرم پیش از قاعدگی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید مصطفی خمینی در سال 1396.
   ◂ ارام اسحاقی

●  نگرش بیماران مرد درمانگاه بیمارستان شهید مصطفی خمینی در مورد اهدای جنین در سال 1396
   ◂ سیدمحمد طیبی

●  اگاهی و نگرش بیماران مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان مصطفی خمینی نسبت به رحم حامل (جایگزین ) در سال1395
   ◂ موحد بهرامی قهنویه

●  بررسی الگوی نزدیکی و عوامل مرتبط با ان در خانمهای نخست زا در طول دو ماه بعد از زایمان
   ◂ فاطمه سرلکی

●  Frequency and associated factors of abdominal striae in nulipara pregnant women in Mostafa Khomaini hospital
   ◂ سمیه شالچی تبریزی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید