دانشگاه شاهد

حسن میرصالحیان

استاد یار


نام دانشکده : دانشکده دندانپزشکی
گروه آموزشی : جراحی فک و صورت
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

کتاب ها

●  جراحی دهان وفک وصورت(فصل 15)
   ◂ حسین شاهون، حمیدرضا عظیمی لیسار، حسن میرصالحیان

●  شرح الموجز فی الطب
   ◂ حسن میرصالحیان، مجید بیاتی، مسعود فخاری زواره، سعید فخاری زواره

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید