دانشگاه شاهد

کیومرث نظری مقدم

دانشیار - دکترای تخصصی اندودنتیکس


نام دانشکده : دانشکده دندانپزشکی
گروه آموزشی : اندودنتیکس
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :88698602
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (35)   Download XML   Download TXT

●  مقایسه جابجایی و حفظ مرکزیت بعد ازاستفاده ازPathfileوR-pilot در کانالMB2 دندانهای مولر ماگزیلا بااستفاده ازCBCT
   ◂ دکتر سمیه تیموری، کیو مرث نظری مقرم، دکتر علی کاظمی، دکتر علی کاووسی، فاطمه مهدوی، دکتر حسین لباف
   ✔ 1397/11/03  2019/01/23
    Iranian Endodontic Journal
PDF   

●  مقایسه فایل های روتاری مختلف در Negotiation وcentering ability کانالهای مزیو باکال دوم در مولر های ماگزیلا با استفاده ازCBCT
   ◂ کیومرث نظری مقدم، نفیسه فرجیان زاده، حسین لباف، علی کاووسی، حمیده فرجیان زاده، کیومرث نظری مقدم
   ✔ 1397/11/03  2019/01/23
    Iranian Endodontic Journal
PDF   

●  An In vitro Comparison of Apically Extruded Debris Using Reciproc, ProTaper Universal, Neolix and Hyflex in Curved Canals
   ◂ Hosain Labbaf, Kiumars Nazarimoghaddam, Shahriyar Shahab, Mahshid Basir, Mohammad Amin Fahimi
   ✔ 1396/04/01  2017/06/22
    Iranian Endodontic Journal


●  Comparison of Cleaning Efficacy and Instrumentation Time of Reciproc and Mtwo Rotary Systems in Primary Molars
   ◂ Kiumars Nazarimoghaddam, Hamideh Farajian Zadeh, Nafiseh Farajian Zadeh
   ✔ 1395/10/12  2017/01/01
    مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران=Journal of Islamic Dental Association of Iran- تغییریافته به: Journal of Iranian Dental Association
PDF   

●   مقایسه تغییراتphدر حفرات شبیه سازی شده سطح خارجی ریشه متعاقب استفاده بیودنتین و سمان پورتلند تغییر یافته در کانال
   ◂ محمد دریاییان، کیومرث نظری مقدم، ناهید رمضانی
   ✔ 1395/05/02  2016/07/23
    مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد=Journal of Mashhad Dental School


●  Comparison of Dentinal Crack Formation With Reciproc, Mtwo and ProTaper Root Canal Preparation Systems
   ◂ Kiumars Nazarimoghaddam, Seyed Lotfoallah Derakhshan, Mohammad Adeli, Ehsan Hamzelouei Moghadam, Mohadeseh Hashemzehi, Mohammad Sadegh Nazari, Amir Ali Karamifar
   ✔ 1395/04/08  2016/06/28
    Middle East Journal of Rehabilitation and Health


●  مرورری بر بیو سرامیکهای اندو دنتیک
   ◂ هادی اسدیان، احسان حمزه لویی، ازاده امینی، کیومرث نظری مقدم، محدثه هاشم زهی
   ✔ 1394/12/01  2016/02/20
    مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران=Journal of Islamic Dental Association of Iran- تغییریافته به: Journal of Iranian Dental Association


●  بررسی تاثیر سیلان بر میزان نفوذ گوتا پرکا ترموپلاستیسایز
   ◂ محدثه هاشم زهی، دکیامرث هنر دار، کیومرث نظری مقدم، احسان حمزه لوییم، احسان حمزه لویی
   ✔ 1394/11/17  2016/02/06
    مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران=Journal of Islamic Dental Association of Iran- تغییریافته به: Journal of Iranian Dental Association


●  An In Vitro Comparison of Root Canal Transportation by Reciproc File With and Without Glide Path
   ◂ Kiumars Nazarimoghaddam, Mohammad Daryaian, nahid ramezani
   ✔ 1393/06/10  2014/09/01
    Iranian Endodontic Journal
PDF   

●  Cone-beam Computed Tomographic Assessment of Canal Centering Ability and Transportation after Preparation with Twisted File and Bio RaCe Instrumentation
   ◂ Shahriyar Shahab, Hosain Labbaf, Kiumars Nazarimoghaddam, Kiamars Honadar, Hadi Asadiyan, Ali Kazemi, Zahra Jafari, Mohammad Javad Kharazifard
   ✔ 1393/05/08  2014/07/30
    Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences- It,s Title Changed
PDF   مقالات کنفرانسی (12)   Download XML   Download TXT

●  مروری برمتالورژی فایلهای نیکل - تیتانیومی
   ◂  کیومرث نظری مقدم، کیومرث نظری مقدم
   ✔ 1398/09/07  2019/11/28
    چهارمین سمپوزیوم انجمن اندودانتیستهای ایران
PDF   

●   ارگونومی در مطب
   ◂ کیومرث نظری مقدم
   ✔ 1397/06/13  2018/09/04
    هیجد همین کنگره بین الملی انجمن اندودنتیستهای ایران
PDF   

●   درد قبل از درمان اندو: تشخیص صحیح
   ◂ کیومرث نظری مقدم
   ✔ 1397/06/13  2018/09/04
    هیجد همین کنگره بین الملی انجمن اندودنتیستهای ایران
PDF   

●  حساس شدن مرکزی
   ◂ کیومرث نظری مقدم
   ✔ 1396/09/14  2017/12/05
    سومین سمپوزیوم بین المللی انچمن اندودنتیست های ایران و اولین همایش جامع اندودنتیستهای ایران شعبه استان اصفهان
PDF   

●  کابرد اولتراسونیک در اندو
   ◂ کیومرث نظری مقدم
   ✔ 1395/10/21  2017/01/10
     یازدهمین کنگره دندانپزشکان عمومی ایران
PDF   

●  ایده های جدید در اینسترومنتیشن کانال با فایل دستی
   ◂ کیومرث نظری مقدم
   ✔ 1394/02/22  2015/05/12
    کنکره سالانه بین المللی انجمن دندانپزشکان ایران
PDF   

●  درمان پالپ زنده
   ◂ کیومرث نظری مقدم
   ✔ 1392/10/24  2014/01/14
    هشتمین کنگره علمی سالیانه انممن دندانپزشکان عمومی ایران
PDF   

●  کنترل درد و تامین بیحسی موفق در اندودنتیکس
   ◂ کیومرث نظری مقدم
   ✔ 1391/11/17  2013/02/05
    کنگره انجمن داندانپزشکان عمومی ایران
PDF   

●   مصرف انتی بیوتیک ها در اندودنتیکس
   ◂ کیومرث نظری مقدم
   ✔ 1390/01/31  2011/04/20
    چهاردهمین کنگره بین المللی سالانه انجمن اندودنتیستهای ایران
PDF   

●  دراوردن فایل شکسته و گزارش مورد
   ◂ گلریزرستمی، Kiumars Nazarimoghaddam
   ✔ 1390/01/31  2011/04/20
    چهاردهمین کنگره بین المللی سالانه انجمن اندودنتیستهای ایران
PDF   پایان نامه ها

●  مقایسه ازمایشگاهی Centering Ability و Transportation متعاقب اماده سازی کانالهای انحنادار با استفاده از سه سیستم تک فایل Reciprocating با استفاده از میکروسیتی
   ◂ نرگس رنجپور اردهایی

●  مقایسه فایل های روتاری مختلف در Negotiation وcentering ability کانالهای مزیو باکال دوم در مولر های ماگزیلا با استفاده ازCBCT
   ◂ نفیسه فرجیان زاده

●  مقایسه فایل های روتاری مختلف در Transportation و Centering ability در کانال های انحنادار مولرهای مندیبل با استفاده از CBCT
   ◂  میترا حبیب نیا

●  مقایسه میزان جابجایی و حفظ مرکزیت کانال متعاقب استفاده از PathFile و R-Pilot در کانال مزیوباکال دوم با استفاده از CBCT
   ◂ سمیه تیموری

●  مقایسه واکنش پالپ دندان های دایمی بالغ ملتهب سگ نسبت بهMTA وcemcement بعد از پالپوتومی سرویکال
   ◂ محمدجواد شاه بلی اردکانی

●  مقایسه ازمایشگاهی میزان خروج دبری در چهار سیستم در کانال مزیوباکال مولرهای اول و دوم ماگزیلا
   ◂ محمد امین فهیمی

●  مقایسه واکنش پالپ و پری اپیکال دندانهای دایمی بالغ ملتهب گربه نسبت بهMTAو CEM بعد از سرویکال پاپوتومی
   ◂ محمد عادلی

●  مقایسه میزان درد و فلیر اپ ناشی از درمان ریشه دندانهای مولر اول ماندیبول دارای پالپیت برگشت ناپذیر سیستمهای پرو تیپر و رسیپروک
   ◂ احسان حمزه لویی مقدم

●  مقایسه مقامت به شکستگی خمشی دو فایل ر و تاری نیکل - تیتانیوم با استفاده از دو حرکت مختلف
   ◂ نفیسه فرجیان زاده

●  بزرسی تاثیر دو فایل Reciproc ی Mtwo در بزداشت گو تاپر کا در حین درمان مجدد
   ◂ ملیکا رزاقینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید