دانشگاه شاهد

کیامرث هنردار

استاد یار


نام دانشکده : دانشکده دندانپزشکی
گروه آموزشی : اندودنتیکس
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (6)   Download XML   Download TXT

●  بررسی تاثیر سیلان بر میزان نفوذ گوتا پرکا ترموپلاستیسایز
   ◂ محدثه هاشم زهی، دکیامرث هنر دار، کیومرث نظری مقدم، احسان حمزه لوییم، احسان حمزه لویی
   ✔ 1394/11/17  2016/02/06
    مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران=Journal of Islamic Dental Association of Iran- تغییریافته به: Journal of Iranian Dental Association


●  Cone-beam Computed Tomographic Assessment of Canal Centering Ability and Transportation after Preparation with Twisted File and Bio RaCe Instrumentation
   ◂ Shahriyar Shahab, Hosain Labbaf, Kiumars Nazarimoghaddam, Kiamars Honadar, Hadi Asadiyan, Ali Kazemi, Zahra Jafari, Mohammad Javad Kharazifard
   ✔ 1393/05/08  2014/07/30
    Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences- It,s Title Changed
PDF   

●  مقایسه ازمایشکاهی پرفوراسیون اپیکال ریشه بازسازی شده به توسط دو اپکس لوکیتور
   ◂ Kiumars Nazarimoghaddam، کیامرث هنردار، Kiumars Nazari Moghaddam، Shahrzad Nazari، Leila Shakeri، Kiamars Honardar، Farshid Mirmotalebi
   ✔ 1388/11/27  2010/02/16
    Iranian Endodontic Journal
PDF   

●  مقایسه ازمایشگاهی سیل اپیکالی ریشه پس از تهیه فضای متعاقب دو روش پرکردن کانال ریشه
   ◂ سید شجاع الدین شایق، hosain labbaf، کیومرث نظری مقدم، کیامرث هنردار، لیلا شاکری
   ✔ 1388/03/01  2009/05/22
    مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران=Journal of Islamic Dental Association of Iran- تغییریافته به: Journal of Iranian Dental Association


●  بررسی رادیوگرافیکی تغییرات ابعادی کانال و حوادث در دندان های مولر متعاقب استفاده از روش های اینسترو منتیشن دستی و چرخشی
   ◂ hosain labbaf، کیامرث هنردار، محمدحسین نادرالوجود
   ✔ 1387/02/30  2008/05/19
    پژوهش های اموزش و یادگیری- تربیت و اجتماع سابق- دانشور رفتار سابق-دانشور سابق


●  A comparison of Mtwo rotary with K-file on negotiation of second mesiobuccal canal in maxillary first molar: A clinical study
   ◂ Hosain Labbaf, Kiumars Nazarimoghaddam, Kiamars Honadar, vasel, FAEZI, Shakeri
   ✔ 1386/12/11  2008/03/01
    IEJ


پایان نامه ها

●  مقایسه تاثیر دهانشویه Bioextra و Biothere بر روی PH دهان
   ◂ فاطمه صادقی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید