دانشگاه شاهد

سیداحمد حسینی

دانشیار - phd


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : مدیریت ( بازرگانی و دولتی )
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (19)   Download XML   Download TXT

●  تاثیر سبک های تصمیم گیری مدیران بر عملکرد سازمانی با تاکید بر نقش میانجی هوش هیجانی (مورد مطالعه: هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران)
   ◂ سید احمد حسینی، مرتضی اصغری
   ✔ 1397/12/08  2019/02/27
    پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری
PDF   

●  شناسایی عوامل موثر برمشارکت نخبگان در تدوین الگوی اسلامی ایرانی
   ◂ سید احمد حسینی ، رسول عباسی -رویا رضایی
   ✔ 1396/01/11  2017/03/31
    مطالعات راهبردی بسیج


●  studying and designinig the financial system in governmental sytem of iran
   ◂ سیداحمد حسینی
   ✔ 1395/02/12  2016/05/01
    Journal of Current Research in Science


●  study of design of the laws and regulations in the achamends
   ◂ سیداحمد حسینی
   ✔ 1395/01/13  2016/04/01
    Journal of Politics and Law


●  studying and designing control system in governmental systems of iran
   ◂ سیداحمد حسینی
   ✔ 1395/01/13  2016/04/01
    Journal of Current Research in Science


●  IDENTIFYING AND PRIORITIZING THE INDEXES OF ORGANIZATIONAL
   ◂ سیده مریم حسینی اصل، سیداحمد حسینی، خانم مهدوی اصل-خانم نورزاده
   ✔ 1394/02/20  2015/05/10
    Journal of Economics and Engineering


●  تاثیر رفتار سازمانی مثبت ونواوری باز بر بهبود مزیت رقابتی
   ◂ سیداحمد حسینی، فاطمه شمس
   ✔ 1393/07/20  2014/10/12
    مطالعات مدیریت بهبود و تحول
PDF   

●  the effect of managers moral intelligence on bussiness preformance
   ◂ سیداحمد حسینی، حسن خلیلی-بهزاد ناظم پور
   ✔ 1393/04/05  2014/06/26
    International Journal of Organizational Leadership
PDF   

●  managment of the target costing and its impact the price of new products in line with the economic jihad
   ◂ سیداحمد حسینی، taherer nazary-mohammad reza hesari
   ✔ 1393/03/01  2014/05/22
    Indian Journal of Scientific Research
PDF   

●  the necessity of evaluating the strategicing in economic collective effort with the managment approach
   ◂ سیداحمد حسینی، taherer nazary-mohammad reza hesari-seyed sahar hasan zadeh khabaz
   ✔ 1393/02/27  2014/05/17
    Indian Journal of Scientific Research
PDF   مقالات کنفرانسی (45)   Download XML   Download TXT

●  مسیولیت شرکتی با محوریت حاکمیت شرکتی و شهروند شرکتی و نقش ان در ایجاد کسب وکارهای پایدار
   ◂ سید احمد حسینی-حسن خلیلی
   ✔ 1395/10/07  2016/12/27
    پایداری کسب و کار
PDF   

●  شناسایی و اولویت بندی موانع اجرای خط مشی عمومی (مورد مطالعه: قانون مدیریت خدمات کشوری)
   ◂ سید احمد حسینی، عبدالرضا بیگی نیا ، مبینا قاسمی
   ✔ 1395/02/30  2016/05/19
    کنفرانس بین المللی هوش تجاری و سازمانی پارادایم های نوین مدیریت
PDF   

●  شناسایی موانع اجرای خط مشی مورد مطالعه قانون مدیریت خدمات کشوری
   ◂ سیداحمد حسینی
   ✔ 1395/01/16  2016/04/04
    نخستین کنفرانس بین المللی هوشمندی تجاری و سازمانی
PDF   

●  مقایسه متغیر توانمند سازی کارکنان در سازمان شهرداری مشهد مقدس
   ◂ سیداحمد حسینی
   ✔ 1394/09/09  2015/11/30
    کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین درمدیریت و مهندسی صنایع
PDF   

●  طراحی و انتخاب الگوی بهینه کارافرینی سازمانی پایدار با تاکید بر استراتژی های رقابتی پور تربا استفاده از روش ترکیبی مدل های چند شاخصه
   ◂ سیداحمد حسینی
   ✔ 1393/11/15  2015/02/04
    اولین کنفرانس بینالمللی حسابداری و مدیریت
PDF   

●  شناسایی واولویت بندی ابزار و فنون مهم مدیریت دانش چه فناوری اطلاعات و چه فناوری غیر اطلاعات
   ◂ سیداحمد حسینی، هادی صفری-سید حمید رضا حشینی
   ✔ 1393/05/17  2014/08/08
    کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21
PDF   

●  بررسی و اولویت بندی شاخص های فرهنگی در دانشگاه با استفاده از مدل dematel
   ◂ سیداحمد حسینی
   ✔ 1393/05/12  2014/08/03
    اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
PDF   

●  شناسایی رابطه گرایش به کارافرینی با مدیریت دانش (مطالعه موردی:شرکت بیمه البرز)
   ◂ سیداحمد حسینی، حسین رییسی-فاطمه نوروز زاده-مهدی افشار
   ✔ 1393/03/20  2014/06/10
    کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم انسانی
PDF   

●  رابطه توانمند سازی کارکنان با رشد سرمایه فکری سازمان (مطالعه موردی کارکنان دانشگاه شاهد تهران)
   ◂ سیداحمد حسینی، حسین رییسی-فاطمه نوروز زاده- مهدی افشار
   ✔ 1393/03/20  2014/06/10
    کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم انسانی
PDF   

●  ارزیابی عملکردبر مبنای مدیریت روابط با مبنای مدیریت روابط با مشتری با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای (AAAAA
   ◂ سیداحمد حسینی، فاطمه نورزاده-حسین رییسی قربان ابادی
   ✔ 1393/02/11  2014/05/01
    اولین همایش ملی بازاریابی ،فرصت ها و چالش ها
PDF   پایان نامه ها

●   انعطاف پذیری نیروی انسانی بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی دوسوتوانی سازمانی )مورد مطالعه: سازمان بهزیستی استان تهران
   ◂ محمدتقی سمیعی زفرقندی

●  بررسی رابطه مدیریت اخلاق گرا و موفقیت کارکنان با تاکید بر نقش توانمندسازی روانشناختی و خستگی عاطفی کارکنان( مورد مطالعه : بانک رفاه استان تهران)
   ◂ محمدعلی داوری چهارده

●  تاثیر رهبری اصیل بر خلاقیت و نواوری کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان نیروی زمینی سپاه)
   ◂ بهروز بهزادی

●  شناسایی و رتبه بندی عوامل بر لنگرگاههای مسیر ترقی شغلی کارکنان (مورد مطالعه: مرکز اموزش درجه داری)
   ◂ سجاد عواطفی

●  تاثیر سبکهای تصمیم گیری مدیران بر عملکرد سازمانی با تاکید بر نقش میانجی هوش هیجانی
   ◂ مرتضی اصغری علایی

●  بررسی رابطه فراموشی سازمانی با سلامت سازمانی با تاکید بر فرهنگ سازمانی به عنوان متغیر تعدیل گر
   ◂ امیرحسن سمیعی زفرقندی

●  بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با عملکرد سازمان با تاکید بر تکنیک کیفیت
   ◂ علی خلیلی

●  بررسی رابطه شیوه های مدیریت دانش و عملکرد نو اوری با تاکید بر نقش میانجی گرایش کار افرینانه
   ◂ مهدی رجایی فرد

●  بررسی رابطه شیوه های مدیریت دانش و عملکرد نو اوری با تاکید بر نقش میانجی گرایش کار افرینانه
   ◂ مهدی رجایی فرد

●  شناسایی و اولویت بندی موانع اجرای خط و مشی عمومی (مورد مطالعه :قانون مدیریت خدمات کشری
   ◂ مبینا قاسمینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید