دانشگاه شاهد

ابوالفضل خادمی

استاد یار - دکتری ادبیات انگلیسی ادبیات انگلیسی


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : زبان و ادبیات انگلیسی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

کتاب ها

●  صناعات ادبی در ادبیات انگلیسی
   ◂ ابوالفضل خادمی

●  کتاب دیجیتالی زبان عمومی

●  مشاوره با معتادان: رویکردی انفرادی
   ◂ مترجمین: ابوالفضل خادمی - دکتر رسول روشن

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید