دانشگاه شاهد

ابوالفضل خادمی

استاد یار - دکتری ادبیات انگلیسی ادبیات انگلیسی


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : زبان و ادبیات انگلیسی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

دروس مجازی

زبان خارجی(1) - شنبه (08:00-09:30) ورود به کلاس
زبان خارجی(1) - دوشنبه (08:00-09:30) ورود به کلاس
زبان خارجی(2) - شنبه (09:30-11:00) ورود به کلاس
زبان خارجی(2) - دوشنبه (09:30-11:00) ورود به کلاس
زبان خارجی(3) - یکشنبه (11:00-12:30) ورود به کلاس
زبان خارجی(3) - سه شنبه (11:00-12:30) ورود به کلاس
زبان خارجی(4) - یکشنبه (09:30-11:00) ورود به کلاس
زبان خارجی(4) - سه شنبه (13:30-15:00) ورود به کلاس
زبان خارجی(9) - یکشنبه (16:30-18:00) ورود به کلاس
زبان خارجی(9) - سه شنبه (16:30-18:00) ورود به کلاس

کتاب ها

●  صناعات ادبی در ادبیات انگلیسی
   ◂ ابوالفضل خادمی

●  کتاب دیجیتالی زبان عمومی

●  مشاوره با معتادان: رویکردی انفرادی
   ◂ مترجمین: ابوالفضل خادمی - دکتر رسول روشن

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید