دانشگاه شاهد

ازیتا شمشادی

استاد


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : زبان و ادبیات انگلیسی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

کتاب ها

●  فصل سر خ
   ◂ علی بحرینی دکتر معارفی ازیتا شمشادی

●  باز نگر ی جمهوری اسلامی در سیاستهای علوم، فن اوری و نواوری
   ◂ ازیتا شمشادی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید