دانشگاه شاهد

ناهید طالبی

استاد یار - دکترا علوم ورزشی


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (11)   Download XML   Download TXT

●  پاسخ NT-Pro BNPبه یک مسابقه فوتبال در نوجوانان پسر فوتبالیست
   ◂ مجتبی عزیزی زارچ، ناهید طالبی
   ✔ 1397/11/10  2019/01/30
    ورزش و علوم زیست حرکتی
PDF   

●  اثر بخشی تمرین ورزشی همراه با برنامه افزایش اگاهی و نگرش فعالیت فیزیکی بر ارتقا توان کاری کارکنان شرکت پست
   ◂ ناهید طالبی
   ✔ 1397/10/24  2019/01/14
    روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق
PDF   

●  The effect of the Invention of the Selected Aerobic Exercise Program on Variations of Body Composition Lipid hal
   ◂ زهرا حاجی اقایی، ناهید طالبی
   ✔ 1397/10/08  2018/12/29
    Revista Publicando
PDF   

●  .Impact of a Soccer Game on Cardiac Bio markers in Adolescent Players
   ◂ Seyed Mohsen Hossein , Mojtaba Azizi, Ali Samadi, Nahid Talebi, Hannes Gatterer and Martin Burtscher
   ✔ 1396/11/01  2018/01/21
    Pediatric Exercise Science


●  تاثیر دو شیوه تمرین ورزشی تناوبی و تداومی هم مسافت بر اشتها و ترکیب بدن دختران کم تحرک دارای اضافه وزن و چاق
   ◂ علی صمدی، ناهید طالبی، ، صدیقه امینی
   ✔ 1395/12/01  2017/02/19
    مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزشی
PDF   

●  ارزشیابی منتخبی از برنامه های سلامت و تربیت بدنی پایه ششم ابتدایی بر مبنای حیطه های بلوم
   ◂ بهنام محمد پور، علی صمدی ، تاهید طالبی
   ✔ 1395/04/07  2016/06/27
    پژوهش های اموزش و یادگیری- تربیت و اجتماع سابق- دانشور رفتار سابق-دانشور سابق
PDF   

●  بررسی اثر بخشی منتخبی از برنامه درس سلامت و تربیت بدنی بر مبنای حیطه های تربیتی بلوم
   ◂ ناهید طالبی، علی صمدی
   ✔ 1394/03/02  2015/05/23
    مطالعات راهبردی ورزش و جوانان


●  رابطه بین عدالت توزیعی و تعهد سازمانی در سازمان ورزش شهرداری تهران
   ◂ ناهید طالبی، ایمان سادات مدرس تونکابنی، مجتبی پورخیز
   ✔ 1392/09/30  2013/12/21
    مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش
PDF   

●  ارتباط بین رفتار رهبری مربی،انسجام گروهی وعملکرد تیم های والیبال لیگ برتر زنان ایران
   ◂ فاطمه عبداللهی، ناهید طالبی، فاطمه عبدالهی
   ✔ 1391/10/01  2012/12/21
    مطالعات مدیریت ورزشی
PDF   

●  عوامل موثر بر افزایش بهره وری سازمان تربیت بدنی از دیدگاه مدیران وکارشناسان وارایه الگو
   ◂ ناهید طالبی، دکتر مشرف جوادی -دکتر مظفری
   ✔ 1383/01/01  2004/03/20
    علوم حرکتی و ورزش- تخصص شده
PDF   مقالات کنفرانسی (17)   Download XML   Download TXT

●  تاثیر مداخله برنامه تمرینی هوازی منتخب بر تغییرات ترکیب بدن، نیمرخ لیپیدی و توان کاری کارکنان دارای اضافه وزن و چاق
   ◂ زهرا حاجی اقایی، ناهید طالبی
   ✔ 1397/08/27  2018/11/18
    اولین همایش ملی کاوش در علوم ورزشی
PDF   

●  تاثیر هشت هفته تمرینات مقاومتی با تراباند و وزنه ازاد بر ترکیب بدن و تعادل پویا نوجوانان پسر والیبایست مبتدی
   ◂ مرتضی برزگر، ناهید طالبی
   ✔ 1397/08/23  2018/11/14
    اولین همایش ملی کاوش در علوم ورزشی
PDF   

●  The Response of N-terminal Naturalistic Peptide to Soccer game in Adolescent Male Soccer Player
   ◂ مجتبی عزیزی ، ناهید طالبی ، علی صمدی
   ✔ 1396/08/20  2017/11/11
    اولین کنگره بین المللی فوتبال کلینیک
PDF   

●  Evaluation of cardiac troponin I Response to Soccer game in Adolescent Male Soccer player
   ◂ سید محسن حسینی ، علی صمدی ، ناهید طالبی
   ✔ 1396/08/20  2017/11/11
    اولین کنگره بین المللی فوتبال کلینیک
PDF   

●  تاثیر دو شیوه تمرین ورزشی تناوبی و تداومی هم¬مسافت بر اشتها و ترکیب بدن دختران کم تحرک دارای اضافه وزن و چاق
   ◂ صدیقه امینی، ناهید طالبی، علی صمدی
   ✔ 1394/12/05  2016/02/24
    اولین همایش ملی علوم ورزشی
PDF   

●  بررسی وضعیت مدیریت دانش وزارت ورزش و جوانان
   ◂ ناهید طالبی
   ✔ 1394/06/26  2015/09/17
     اولین همایش ملی دستاوردهای نوین پژوهشی در تربیت بدنی وعلوم ورزشی
PDF   

●  مقایسه هوش هیجانی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار
   ◂ ناهید طالبی
   ✔ 1394/06/26  2015/09/17
     اولین همایش ملی دستاوردهای نوین پژوهشی در تربیت بدنی وعلوم ورزشی
PDF   

●  ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان
   ◂ ناهید طالبی، علی حسین کشاورزی
   ✔ 1394/03/01  2015/05/22
    اولین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی
PDF   

●  Surveying the effectiveness of selected of the sixth grades health and physical
   ◂ ناهید طالبی
   ✔ 1393/04/05  2014/06/26
    International congress of physiologycal science
PDF   

●  تبیین جامعه شناختی میزان سرمایه ی اجتماعی دربین دانشجویان ورزشکار وغیر ورزشکار (مطالعه موردی :دانشگاه شاهد،1391)
   ◂ عبدالرضا باقری بنجار، ناهید طالبی، محمدرضا حشمتی
   ✔ 1392/12/05  2014/02/24
    همایش ملی رویکردهای نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
PDF   پایان نامه ها

●  مقایسه تاثیر تمرینات مقاومتی سنتی و مقاومتی کراس فیت روی زنان بزرگسال دارای اضافه وزن و چاقی
   ◂ مهدی باغین زاده لنگری

●  تاثیر مداخله برنامه تمرینی هوازی منتخب بر تغییرات ترکیب بدن، نیمرخ لیپیدی و توان کاری کارکنان دارای اضافه وزن و چاق
   ◂ سیده زهرا حاجی اقایی

●  مقایسه تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی با وزنه ازاد و تراباند بر قدر ت عضلانی ، توان بی هوازی، ترکیب بدنی و تعادل پویای نوجوانان پسر
   ◂ مرتضی برزگر بفرویی

●  مقایسه هشت هفته تمرین استقامتی و موازی بر امادگی هوازی و شاخص های ترکیب بدنی دانشجویان پسر غیر ورزشکار دارای اضافه وزن
   ◂ مرتضی اسدی

●  بررسی پاسخ تروپونین i قلبی به یک مسابقه فوتبال در بازیکنان نوجوان پسر فوتبالیست
   ◂ سیدمحسن حسینی قلعه محمودی

●  بررسی پاسخ پپتید ادرار اور نوع b به یک مسابقه فوتبال در نوجوانان پسر فوتبالیست
   ◂ مجتبی عزیزی زارچ

●  مقایسه تاثیر دو شیوه تمرین ورزشی هوازی تناوبی و تدامی بر ترکیب بدن و اشتهای دختران کم تحرک دارای اضافه وزن و چاق
   ◂ صدیقه امینی

●  تاثیر شش هفته تمرینترکیبی طناب زنی بر ترکیب بدنی و برخی شاخص های عملکرد ریوی دانش اموزان پسر10-12 ساله دارای اضافه وزن
   ◂ وحید سلیمانی

●  بررسی رابطه عدالت سازمانی باتعهد سازمانی(مطالعه موردی مدیران وکارشناسان ورزشی سازمان شهرداری تهران)
   ◂ ایمان سادات مدرس

●  ارتباط رفتارهای رهبری مربی انسجام گروهی وعملکرد تیم های لیگ برتر والیبال بانوان
   ◂ فاطمه عبداللهینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید