دانشگاه شاهد

محمدرضا فلاح

استاد یار


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : حقوق
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (15)   Download XML   Download TXT

●  Mistakes in Electronic Contracts in Iranian Law and UN Convention on the Use of Electronic Communications in Electronic Contracts
   ◂ Mohammad Reza Fallah, Elaheh Parsa, Batoul Dustmohamamdi
   ✔ 1395/08/09  2016/10/30
    Journal of Politics and Law


●  sall right in iran law electronic contracts about international regulation
   ◂ Mohammadreza Fallah
   ✔ 1395/05/20  2016/08/10
    International Journal of Humanities and Cultural Studies


●  reclamation right in electronic contra in iran law and thing to
   ◂ Mohammadreza Fallah
   ✔ 1395/05/01  2016/07/22
    International Journal of Humanities and Cultural Studies


●  manager performance contorol by derivarive clam
   ◂ Mohammadreza Fallah
   ✔ 1395/04/21  2016/07/11
    International Journal of Humanities and Cultural Studies


●  مطالعه تطبیقی زمان و مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی
   ◂ محمدرضا فلاح
   ✔ 1395/02/29  2016/05/18
    علوم اسلامی انسانی


●  legal foundation of uncertain ownership in iranian law
   ◂ Mohammadreza Fallah
   ✔ 1394/02/11  2015/05/01
    Anais da Academia Brasileira de Ciências=Annals of the Brazilian Academy of Sciences


●  legal obligations of official deed,s electronic registration under Iran & French law
   ◂ Mohammadreza Fallah, Qasim khadem Razavi, Fatemeh Shafiee
   ✔ 1393/08/20  2014/11/11
    International Journal of Research in Commerce, IT & Management
PDF   

●  ninvestigation of legal basis of article 18 and its function inthe judical system
   ◂ Mohammadreza Fallah
   ✔ 1393/08/20  2014/11/11
    Journal of Politics and Law
PDF   

●  انقلاب ید امانی به ید ضمانی
   ◂ محمدرضا فلاح
   ✔ 1393/03/12  2014/06/02
    پژوهش های فقه و حقوق اسلامی
PDF   

●  مطالعه تطبیقی مسیولیت مدنی پرستاران
   ◂ محمدرضا فلاح
   ✔ 1392/07/01  2013/09/23
    حقوق پزشکی=Iranian Journal of Medical Law
PDF   مقالات کنفرانسی (13)   Download XML   Download TXT

●  نظام حقوقی شروط ضمن قرارداد
   ◂ محمدرضا فلاح
   ✔ 1395/09/27  2016/12/17
    اولین همایش ملی وکالت اخلاق فقه و حقوق
PDF   

●  بررسی مفهوم انصاف از دیدگاه ساختاری و محتوایی متون اسلامی
   ◂ محمدرضا فلاح
   ✔ 1395/09/27  2016/12/17
    اولین همایش ملی وکالت اخلاق فقه و حقوق
PDF   

●  جایگاه حقوقی وکالت زوجه در طلاق
   ◂ محمدرضا فلاح
   ✔ 1395/09/27  2016/12/17
    اولین همایش ملی وکالت اخلاق فقه و حقوق
PDF   

●  بررسی اثار تصرفات طرفین بعد از انحلال عقد بیع
   ◂ سپیده خسروشاهی، محمدرضا فلاح
   ✔ 1395/06/27  2016/09/17
    کنفرانس بین المللی پژوهش در حقوق و جزا
PDF   

●  مسیولیت مدنی شرکت های هواپیمایی در قبال مسافران در صورت بروز سوانح هوایی در پرتو حقوق ایران و اسناد بین المللی
   ◂ احمد احمدی، سیامک کرم زاده، محمدرضا فلاح
   ✔ 1394/11/20  2016/02/09
    کنفرانس چالش های علوم انسانی
PDF   

●  تبیین حقوق مسافران خطوط هوایی در صورت بروز سانحه هوایی در قوانین ایران و بین الملل
   ◂ احمد احمدی، سیامک کرم زاده، محمدرضا فلاح
   ✔ 1394/11/11  2016/01/31
    دومین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی
PDF   

●  تعیین قانون حاکم بر اسناد تجاری از منظر سیستم تعارض قوانین
   ◂ محمدرضا فلاح
   ✔ 1393/12/21  2015/03/12
    همایش ملی ایران و چالش های حقوقی بین المللی
PDF   

●  مفهوم و جایگاه انصاف در فقه
   ◂ محمدرضا فلاح
   ✔ 1393/09/27  2014/12/18
    اولین همایش ملی وکالت اخلاق فقه و حقوق
PDF   

●  حایگاه حقوقی کارگزاران بورس
   ◂ محمدرضا فلاح
   ✔ 1393/09/27  2014/12/18
    اولین همایش ملی وکالت اخلاق فقه و حقوق
PDF   

●  بررسی فقهی ماهیت عقد وکالت و اثار مترتب بر ان
   ◂ محمدرضا فلاح
   ✔ 1393/09/27  2014/12/18
    اولین همایش ملی وکالت اخلاق فقه و حقوق
PDF   پایان نامه ها

●  تحلیل و تبیین حقوق و تعهدات طرفین در قراردادهای لیزینگ
   ◂ حسین بازاری

●  قابلیت اسقاط و انتقال طلاق در حقوق ایران ومصر
   ◂ سمانه بهاری مقدم

●  مسیولیت مدنی شرکت های هواپیمایی در قبال مسافران در صورت بروز سوانح هواپیمایی در پرتو حقوق ایران و اسناد بین المللی
   ◂ احمد احمدی

●  تحلیل تعدات و مسیولیت مدتی ماموران اتش نشانی
   ◂ رضا حمزه شلمزاری

●  تحلیل حقوقی قراردادهای پیش فروش ساختمان و اثار ان
   ◂ سیدایمان موسوی

●  مسیولیت مدنی مدیران و کارکنان بانک
   ◂ احسان محمدی

●  تحلیل اصول حاکم بر قراردادهای منعقده بین باشگاهها و ورزشکاران حرفه ای در حقوق ایران
   ◂ کاظم شرکاییان

●  قرار داد کارگزاری بورس و اثار ناشی از ان در حقوق ایران
   ◂ مریم رادفر

●  تبیین انتقال موقعیت اداری در رابطه با اماکن تجاری استیجاری
   ◂ مریم کاویانی

●  ماهیت حقوقی و اثار قرارداد ساخت و مقایسه ان با عقد استصناع
   ◂ عصمت منادی فردنمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید