دانشگاه شاهد

محمدوزین کریمیان

استاد


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : مدیریت ( بازرگانی و دولتی )
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

پایان نامه ها

●  تعیین عوامل موثر بر رضایتمندی بیمه گزاران بیمه مسئولیت مدنی
   ◂ لیلا مسعودی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید