دانشگاه شاهد

محمد اکبری توتکابنی

دانشیار - دکتری ریاضی


نام دانشکده : دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی : ریاضی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (11)   Download XML   Download TXT

●  فضاهای متریک مخروطی جبری و قضایای نقطه ثابت نگاشت های انقباضی
   ◂ محمد اکبری توتکابنی، علیرضا باقری ثالث
   ✔ 1393/06/01  2014/08/23
    Fixed point Theory and Applications
PDF   

●  چگالی در گروهای توپولوژیک موضعا فشرده
   ◂ محمد اکبری توتکابنی، زینب اسلامی
   ✔ 1392/12/24  2014/03/15
    Topology and its Applications
PDF   

●  Lmc-فشرده سازی نیمگروه نیم توپولوژیک به عنوان فضایی از e-فیلترها
   ◂ محمد اکبری توتکابنی
   ✔ 1392/07/06  2013/09/28
    New York Journal of Mathematics
PDF   

●  The semigroup of ultrafilters near an idempotent of a semitopological semigroup
   ◂ M. Akbari Tootkaboni, T. Vahed
   ✔ 1391/07/07  2012/09/28
    Topology and its Applications
PDF   

●  فضای خارج قسمتی LMC-فشرده سازی به عنوان فضای z-فیلترها
   ◂ محمد اکبری توتکابنی
   ✔ 1391/06/07  2012/08/28
    Acta Mathematica Scientia
PDF   

●  رتبه بندی اعداد فازی با نگاشت های فازی
   ◂ محمد اکبری توتکابنی، B. Asady، M.A. Karamati
   ✔ 1390/02/11  2011/05/01
    International Journal of Computer Science and Network Security
PDF   

●  Filters and semigroup compactification properties
   ◂ M. Akbari Tootkaboni, H. R. E. Vishki
   ✔ 1388/02/22  2009/05/12
    Semigroup Forum


●  ترتیب کامفورت روی فضاهای توپولوژیک
   ◂ محمد اکبری توتکابنی
   ✔ 1387/08/12  2008/11/02
    مهندسی شیمی، پلیمر و مواد امیرکبیر -امیرکبیر سابق


●  ابرفیلترها روی نیمگروههای گسسته و میانگینهای ضربی
   ◂ محمد اکبری توتکابنی، عبدالحمید ریاضی
   ✔ 1384/10/11  2006/01/01
    مهندسی شیمی، پلیمر و مواد امیرکبیر -امیرکبیر سابق


●  ابرفیلترها روی نیمگروه نیم توپولوژیک
   ◂ محمد اکبری توتکابنی، عبدالحمید ریاضی
   ✔ 1384/03/11  2005/06/01
    Semigroup Forum
مقالات کنفرانسی (9)   Download XML   Download TXT

●  توابع پیوسته بردار مقدار روی نیمگروه نیم توپولوژیک
   ◂ محمد اکبری توتکابنی، علیرضا باقری ثالث
   ✔ 1394/12/12  2016/03/02
    چهارمین کنفرانس انالیز تابعی و کاربردها
PDF   

●  ابرفیلترها به عنوان بی نهایت کوچک در فضاهای توپولوژیک
   ◂ محمد اکبری توتکابنی، علیرضا باقری ثالث
   ✔ 1393/11/07  2015/01/27
    The First IPM Isfahan Workshop on General Topology
PDF   

●  نقاط یکنواخت در نیمگروههای نیم توپولوژیک
   ◂ محمد اکبری توتکابنی، علیرضا باقری ثالث
   ✔ 1393/06/04  2014/08/26
    چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی سمنان
PDF   

●  تعمیم روش ناو-لژاندر برای معادلات دیفرانسیل کسری با ضرایب متغیر
   ◂ نرگس عزیزی، محمد اکبری توتکابنی، ابوالفضل تاری مرزاباد
   ✔ 1391/04/21  2012/07/11
    نهمین سمینار معادلات دیفرانسیل و سیستم‌های دینامیکی
PDF   

●  ابرفیلترهای نزدیک به x در یک نیمگروه نیم توپولوژیک
   ◂ تهمینه واحد، محمد اکبری توتکابنی
   ✔ 1389/06/22  2010/09/13
    چهلمین کنفرانس ریاضی کشور


●  فیلترها روی LMC-فشرده سازی
   ◂ محمد اکبری توتکابنی، علی منصوری
   ✔ 1388/01/26  2009/04/15
    هیجدهمین سمینار انالیز


●  فضاهای خارج قسمتی
   ◂ محمد اکبری توتکابنی
   ✔ 1385/06/12  2006/09/03
    سی و هفتمین کنفرانس ریاضی


●  فیلترهای خالص و خواص فشرده سازی نیمگروهی
   ◂ محمد اکبری توتکابنی
   ✔ 1384/06/20  2005/09/11
    سی و ششمین کنفرانس ریاضی


●  افراز روی نیمگروه گسسته و فشرده سازی نیمگروهی
   ◂ محمد اکبری توتکابنی
   ✔ 1384/06/20  2005/09/11
    سی و ششمین کنفرانس ریاضی


پایان نامه ها

●  جریان های پویای پیوسته و گسسته، یک مدل عمومی مبتنی بر نظریه اندازه
   ◂ سمیرا وروائی

●  ساختار جبر باناخ *( LUC(G
   ◂ محمد مرادی

●   z-ایده ال های نسبی در C(X)
   ◂ جواد عبدی

●  چگالی در نیمگروههای دلخواه
   ◂ زینب اسلامی

●  بررسی بعضی از توپولوژی ها روی ابر k-جبرها
   ◂ سودابه مددی درگاهی

●  طیف ایده الهای اول مینیمال از حلقه ها با شرط پوچ ساز
   ◂ طاهره حقیقی

●  ابر فیلترهای نزدیک به صفر
   ◂ تهمینه واحد

●  فشرده سازی LUC و ارتباط با قضیه ویچ
   ◂ مرضیه سادات ساداتی

●  زیر مجموعه های متناهی از یک مجموعه نامتناهی
   ◂ کبری علی پور

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید