دانشگاه شاهد

حمیدرضا انعامی

مربی - دکترای عمومی دامپزشکی


نام دانشکده : دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی : زیست شناسی
شماره اتاق : 51212248
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :51214041
پیوندها :
 

مقالات کنفرانسی (7)   Download XML   Download TXT

●  بررسی ارزش تغذیه ای تفاله زیتون ایرانی درتغذیه دام
   ◂ حمیدرضا انعامی
   ✔ 1390/11/10  2012/01/30
    همایش ملی زیتون


●  Evaluation of Adding Canola Meal to Diet on Growth Performance of Male Wistar Rats
   ◂ H.R. Enami, H. Safafar
   ✔ 1389/05/31  2010/08/22
    15th World Congress of Food Science and Technology


●  Using canola meal as a proper plant protein supplement in aquaculture
   ◂ Hamid Enami
   ✔ 1388/07/05  2009/09/27
    World Congress On Oils and Fats


●  Evaluation of Adding canola Meal to Diet on Performance of Male Wistar Rats
   ◂ Hamid Enami, Hamed Safafar
   ✔ 1388/07/05  2009/09/27
    World Congress On Oils and Fats


●  بررسی اپیدمیولوژیکی فیلاریوزاسبان درمنطقه ارومیه
   ◂ حمیدرضا انعامی
   ✔ 1387/08/29  2008/11/19
    6th World Congress of Veterinary Dermatology


●  استفاده ازکنجاله کلزابعنوان منبع پروتئینی درتغذیه میگو وماهیان
   ◂ حمیدرضا انعامی
   ✔ 1382/02/31  2003/05/21
    سمینارعلمی- ترویجی استفاده ازکنجاله گلزادرتغذیه دام، طیوروابزیان


●  استفاده ازواکسن های خوراکی درایمن سازی حیوانات برعلیه هاری
   ◂ حمیدرضا انعامی، حجت زمانیان
   ✔ 1372/08/01  1993/10/23
    دومین کنگره ملی بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان (زئونوزها)
PDF   

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید