دانشگاه شاهد

مسعود تقی زاده

استاد یار - دکتری


نام دانشکده : دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی : شیمی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (18)   Download XML   Download TXT

●  Vortex-assisted extraction in tandem with dispersive liquid–liquid microextraction followed by GC-MS for determination of Achillea wilhelmsii essential oil
   ◂ Hassan Sereshti, Abdollah Ghiasi, Mahdi Naderloo, Massoud Taghizadeh, Shakiba Darvish Alipoar Astaneh
   ✔ 1393/04/23  2014/07/14
    َAnalytical Methods
PDF   

●  مقایسه رشد و توان تولید متابولیتهای ثانویه در دودمانهای ریشه مویی تراریخت حاصل از کاسنی (Cichorium intybus)
   ◂ بنت الهدی اذرمهر، مسعود تقی زاده، فرح کریمی، سیدلطیف موسوی گرگری
   ✔ 1392/09/01  2013/11/22
    زیست شناسی ایران
PDF   

●  Secondary Metabolite Contents and Antioxidant Enzyme Activities of Cichorium intybus Hairy Roots in Response to Zinc
   ◂ Bent Alhoda Azarmehr, Massoud Taghizadeh, Farah Karimi, Seyed Latif Mousavi Gargari
   ✔ 1392/05/01  2013/07/23
    Journal of Medicinal Plants and By-products
PDF   

●  Antioxidant Activity, Phenolic and Flavonoid Contents of Some Iranian Echium Plants in Different Geographical Locations
   ◂ Sakine Abbas Zade Chari, Massoud Taghizadeh, Tayebeh Radjabian
   ✔ 1392/02/20  2013/05/10
    Journal of Medicinal Plants and By-products
PDF   

●  تاثیر ضدمیکروبی و خواص انتی اکسیدانی و سمیت سلولی اسانس شویدAnethum graveolens L
   ◂ مهدی داداش پور، مسعود تقی زاده، ایرج رسولی، فاطمه سفیدکن، شکیبا درویش علیپور
   ✔ 1392/01/15  2013/04/04
    تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
PDF   

●  شناسایی و تعیین مقدار فیتواسترول ها در بذرهای روغنی جمعیت هایی از دو گونه گل گاوزبان (Echium) ایران
   ◂ سکینه عباس زاده چاری، مسعود تقی زاده، طیبه رجبیان
   ✔ 1391/09/01  2012/11/21
    تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
PDF   

●  ریزازدیادی گیاهچه های تاتوره تماشاییDatura innoxia با استفاده از IAA و BA و افزایش محتوای تروپان الکالویید گیاهچه ها تحت تاثیر تیمار با پوترسین
   ◂ حنانه تشکری میانرودی، مسعود تقی زاده، فرح کریمی
   ✔ 1390/10/10  2011/12/31
    زیست شناسی ایران
PDF   

●  مقایسه خواص کلاتینگ یون فروس،رادیکال زدایی و ضد تیروسینازی اسانس اویش دنایی با اویشن تجاری و تیمول
   ◂ مهدی داداش پور، مسعود تقی زاده، ایرج رسولی، فاطمه سفیدکن، شکیبا درویش علیپور استانه
   ✔ 1390/10/01  2011/12/22
    مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان=The Scientisic Journal of Zanjan University of Medical Sciences
PDF   

●  Characterization of fatty acids in different organs of some Iranian Echium plants
   ◂ Massoud Taghizadeh, Tayebeh Radjabian, Sakineh Abbaszadeh, Tayebeh Radjabian, Faezeh Fazeli, Yasaman Salmaki
   ✔ 1390/07/01  2011/09/23
    Journal of Medicinal Plants Research
PDF   

●  فعالیت ضد میکروبی،رادیکال زدایی نیتریک اکساید و سمیت سلولی اسانس اویشن دنایی
   ◂ مهدی داداش پور، ایرج رسولی، رحیم سروری زنجانی، فاطمه سفید کن، مسعود تقی زاده، شکیبا درویش علیپور
   ✔ 1390/01/05  2011/03/25
    پژوهش های اسیب شناسی زیستی=Pathobiology Research - علوم پزشکی مدرس سابق
مقالات کنفرانسی (26)   Download XML   Download TXT

●  ترکیب اسید چرب در فندقه های Lallemantia canescens
   ◂ مسعود تقی زاده، اصغر کامرانی
   ✔ 1394/02/22  2015/05/12
    چهارمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  Fatty acid compositions of Salvia seed oils: A potential source of omega-3 and omega-6 fatty acids for nutritional supplements
   ◂ S. Hamed Moazami, Tayebeh Radjabian, Hamed Moazami, Alireza Salami, Masood Ranjbar, Nosrat Rahmani, Massoud Taghizadeh
   ✔ 1393/02/24  2014/05/14
    3rd National Congress on Medicinal Plants
PDF   

●  Effects of salicylic acid on essential oil composition of Melissa officinalis plants under Ni stress
   ◂ Elaheh Soltani Maivan, Tayebeh Radjabian, elahe soltani, Parvane Abrisham Chi, Massoud Taghizadeh
   ✔ 1393/02/24  2014/05/14
    3rd National Congress on Medicinal Plants
PDF   

●  القا ریشه موئی در کاسنی Cichorium intybus L و مقایسه متابولیت های ثانویه در دودمان های حاصل
   ◂ بنت الهدی اذرمهر، مسعود تقی زاده، فرح کریمی، سیدلطیف موسوی گرگری
   ✔ 1391/06/16  2012/09/06
    هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
PDF   

●  تعیین مقدار ارتمیزینین در نوشاخه های باززایی شده درمنه خراسانی
   ◂ ثریا حیدرزاده، مسعود تقی زاده، طیبه رجبیان، کامکار جایمند
   ✔ 1391/06/14  2012/09/04
    هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
PDF   

●  شناسایی و سنجش اسیدهای چرب روغن اندام های مختلف چهار گونه بومادران ایران
   ◂ ریحانه دانایی پور، مسعود تقی زاده، طیبه رجبیان، اصغر کامرانی، عذرا صبورا، فریده شاهمنصوری
   ✔ 1391/06/14  2012/09/04
    هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
PDF   

●  شناسایی و سنجش ترکیبات فنلی و فلاوونوییدی در گل اذین برخی جمعیت های سه گونه بومادران ایران
   ◂ ریحانه دانایی پور، مسعود تقی زاده، طیبه رجبیان، اصغر کامرانی، عذرا صبورا
   ✔ 1391/06/14  2012/09/04
    هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
PDF   

●  Evaluation of phenolic and flavonoid compounds in inflorescence organs of three Iranian Achillea species
   ◂ Reyhane Danaei Poor, Massoud Taghizadeh, Tayebeh Radjabian, Asghar Kamrani, Azra Saboora
   ✔ 1391/06/13  2012/09/03
    13th Iranian Pharmaceutical Sciences Congress
PDF   

●  شناسایی اگلیکون های فلاوونوییدی در گل اذین برخی جمعیت های سه گونه بومادران ایران
   ◂ ریحانه دانایی پور، مسعود تقی زاده، طیبه رجبیان، اصغر کامرانی، عذرا صبورا
   ✔ 1391/06/05  2012/08/26
    همایش ملی گیاهان دارویی (یاسوج)
PDF   

●  Determination of artemisinin in some of Iranian Artemisia species
   ◂ Soraya Heidarzadeh, Massoud Taghizadeh, Tayebeh Radjabian, Kamkar Jaymand, Youssef Asri
   ✔ 1391/02/27  2012/05/16
    کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   کتاب ها

●  فرهنگ مواد اولیه ی صنعت لاستیک
   ◂ سعید تقوایی - مسعود تقی زاده - علیرضا مهدویان

پایان نامه ها

●  متابولیت های دارویی و تنوع ژنتیکی در برخی گونه های خودروی مریم گلی ایران
   ◂ سیدحامد معظمی فریدا

●  اثر سالیسیلیک اسید بر برخی پارامترهای رشدی، فیزیولوژیکی و شیمیایی گیاه دارویی بادرنجبویه ( Melissa officinalis) تحت تنش نیکل
   ◂ الهه سلطانی مایوان

●  شناسایی و بررسی اسیدهای چرب ازاد و فلاونووییدهای تعدادی از گونه های بومادران ایران
   ◂ ریحانه دانایی پور

●  : بررسی کمی و کیفی فیتواسترول ها و اسیدهای چرب ازاد در سه گونه گزنه ایران
   ◂ فریده شاهمنصوری

●  بررسی اسیدهای چرب و فیتواسترول ها دربرخی گونه های اکیوم ایران در گیاه کامل و در کشت بافت
   ◂ سکینه عباس زاده چاری

●  استخراج- شناسایی و بررسی اثر انتی اکسیدانی اسانس برخی گونه های گیاه ارتمیزیا
   ◂ منصوره امیدی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید