دانشگاه شاهد

علی اعظم خسروی نهوجی

استاد یار


نام دانشکده : دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی : فیزیک
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

دروس مجازی

فیزیک لایه های نازک (1) - دوشنبه (11:00-13:00) ورود به کلاس

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید