دانشگاه شاهد

طیبه رجبیان

دانشیار - دکترای تخصصی فیزیولوژی گیاهی


نام دانشکده : دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی : زیست شناسی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :021051212244
پیوندها :
 

دروس مجازی

بیوشیمی گیاهی(1) - چهارشنبه (18:00-19:30) ورود به کلاس
بیوشیمی متابولیسم (1) - دوشنبه (16:30-19:30) ورود به کلاس
رشدونموپیشرفته(1) - چهارشنبه (16:30-18:00) ورود به کلاس
متابولیتهای ثانوی گیاهی (1) - یکشنبه (09:30-11:00) ورود به کلاس
متابولیسم گیاهی پیشرفته(1) - یکشنبه (08:00-09:30) ورود به کلاس
مسیرهای متابولیک (1) - دوشنبه (16:30-19:30) ورود به کلاس

مقالات ژورنالی (55)   Download XML   Download TXT

●  Impacts of foliar exposure to multi-walled carbon nanotubes on physiological and molecular traits of Salvia verticillata L., as a medicinal plant
   ◂ Nosrat Rahmani, Tayebeh Radjabian, Bahram Mohammad Soltani
   ✔ 1398/12/13  2020/03/03
    Plant Physiology and Biochemistry


●  Cytotoxic and Antioxidant Activities of Crocus pallasii subsp. haussknechtii Corms Extracts Compared with Crocus sativus
   ◂ Raheleh Shakeri, Jalal Khorshidi, Tayebeh Radjabian, Ali Lashkari, Maliheh Safavi
   ✔ 1398/04/02  2019/06/23
    Research Journal of Pharmacognosy
PDF   

●  Phytosterols in Salvia Seeds: Content and Composition and Correlation with Environmental Parameters
   ◂ Seyed Hamed Moazzami Farida, Tayebeh Radjabian
   ✔ 1398/03/30  2019/06/20
    Iranian Journal of Science and Technology, Transactions A: Science
PDF   

●  بررسی مقایسه ای سه روش استخراج DNA ژنومی از نمونه های تازه و گیاکدهای برگ بومادران کوتاه دشتی
   ◂ عذرا صبورا، طیبه رجبیان، مریم امیری راد، عزت عسگرانی
   ✔ 1397/12/28  2019/03/19
    یافته های نوین در علوم زیستی


●  بررسی تاثیر عصاره Scutellaria pinnatifida در مهار سمیت سلولی تجمعات سمی الفاسینوکلیین
   ◂ صابر زهری، دینا مرشدی، مهدیه ساشورپور، طیبه رجبیان، مرضیه فتوت، فرهنگ علی اکبری
   ✔ 1397/10/01  2018/12/22
    گیاهان دارویی=Journal of Medicinal Plants
PDF   

●  غنی سازی مواد غذایی جلبک کلرلا (Chlorella sorokiniana (Shihira & R.W. Krauss
   ◂ شهلا مظفری، غلامرضابخشی خانیکی، طیبه رجبیان، محمدعلی ابراهیمی، امنه جمشیدی
   ✔ 1397/08/01  2018/10/23
    زیست شناسی جانوری تجربی
PDF   

●  HPLC Fingerprint of Important Phenolic Compounds in Some Salvia L. Species from Iran
   ◂ Marzieh Fotovvat, Tayebeh Radjabian, Azra Saboora
   ✔ 1397/07/21  2018/10/13
    Records of Natural Products
PDF   

●  اثرات تنظیم پاسخ های ایمنی چهار گونه الیوم بر ماکروفاژها و زنده ماندن لنفوسیت ها
   ◂ طیبه رجبیان، رهرا حسین پور یکتایی، طوبی غضنفری، زهرا نصیری، مرضیه فتوت
   ✔ 1397/07/17  2018/10/09
    Immunoregulation


●  Balangu (Lallemantia sp.) growth and physiology under field drought conditions affecting plant medicinal content
   ◂ Heshmat Omidi, Hoda Shams, Mehdi Seif Sahandi, Tayebe Rajabian
   ✔ 1397/06/03  2018/08/25
    Plant Physiology and Biochemistry
PDF   

●  بررسی اثر هورمون های اکسین و سیتوکینین بر رشد و محتوای رنگیزه ها و پروتیین جلبک Chlorella sorokiniana
   ◂ امنه جمشیدی، محمدعلی ابراهیمی، طیبه رجبیان، غلامرضابخشی خانیکی، شهلا مظفری
   ✔ 1397/06/01  2018/08/23
    پژوهش های گیاهی - زیست شناسی ایران سابق
PDF   مقالات کنفرانسی (99)   Download XML   Download TXT

●  اثر غلظت استوسیرنگون بر القای ریشه مویین در .Perovskia Abrotanoides Karel
   ◂ فاطمه فرج تبار لاغی، طیبه رجبیان، پروانه ابریشم چی، سیدعلیرضا سلامی
   ✔ 1398/02/05  2019/04/25
    هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  .The Effects of Multi-Walled Carbon Nanotubes on Rosmarinic Acid Production in Leaves of Salvia Verticillata L
   ◂ Nosrat Rahmani, Tayebeh Radjabian, Bahram Mohammad Soltani
   ✔ 1398/02/05  2019/04/25
    هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  .A New Phytochemical Investigation on Two Iranian Endemic Species of Salvia L
   ◂ Marzieh Fotovvat, Tayebeh Radjabian, Azra Saboora
   ✔ 1398/02/05  2019/04/25
    هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  .Effects of Ag+ Ions and Methyl Jasmonate on PAL and TAT Gene Expression and Activity and Phenolic Acids Content in Perovskia Abrotanoides Karel
   ◂ Seyedeh Fatemeh Zahra Hosseini, Tayebeh Radjabian, Parvaneh Abrishamchi, Seyed Alireza Salami
   ✔ 1398/02/05  2019/04/25
    هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  .Drought Stress Modulates Polyphenols Accumulation in Melissa officinalis L
   ◂ Seyedeh Zohreh Saderi, Parvaneh Abrishamchi, Ali Ganjeali, Tayebeh Radjabian
   ✔ 1398/02/05  2019/04/25
    هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  .Age-dependent Variations of Phenolic Acids and Associated Enzyme Activities in Salvia leriifolia Benth
   ◂ Nafiseh Nematshahi, Parvaneh Abrishamchi, Tayebeh Radjabian, Seyed Alireza Salami
   ✔ 1398/02/05  2019/04/25
    هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  Efficiency of Five Different Agrobacterium Rhizogenes Strains on Hairy Root Induction in Perovskia Abrotanoides Karel
   ◂ Daryush Talei, Seyed Alireza Salami, Parvaneh Abrishamchi, Tayebeh Radjabian, Fatemeh Farajtabar Laghi
   ✔ 1397/02/24  2018/05/14
    هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  The Effect of Plant Growth Regulators on Shoot Regeneration and Production of Phenolic Compounds in Perovskia Abrotanoides Karel
   ◂ Seyyedeh Fatemeh Zahra Hosseini, Tayebeh Radjabian, Parvaneh Abrishamchi, Nosrat Rahmani
   ✔ 1397/02/24  2018/05/14
    هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  Methyl Jasmonate Enhaces the Accumulation of Phenolic Acids in Salvia virgata Jacq. Hairy Root Cultures
   ◂ Samaneh Attaran Dowom, Parvaneh Abrishamchi, Tayebeh Radjabian, Seyed Alireza Salami
   ✔ 1397/02/24  2018/05/14
    هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  A Comparative Study on Phenolic Acid Profiles in Leaves and Roots of Eleven Wild Populations of Salvia leriifolia Benth. from Iran
   ◂ Nafiseh Nematshahi, Parvaneh Abrishamchi, Tayebeh Radjabian, Seyed Alireza Salam, Nosrat Rahmani
   ✔ 1397/02/24  2018/05/14
    هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   کتاب ها

●  فیزیولوژی گیاهی
   ◂ هیات مترجمین

●  زعفران ایران با نگاه پژوهشی
   ◂ حسن ابراهیم زاده، پروانه ابریشم چی ،رویا کرمیان، عذرا صبورا

●  واژه نامه زیست شناسی
   ◂ وحید نیکنام

پایان نامه ها

●  بررسی اثر یون نقره و متیل جاسمونات بر بیان ژن های PAL و TAT و تولید اسیدهای فنلی در کشت نوشاخه Perovskia arbotanoides Karel
   ◂ سیده فاطمه زهرا حسینی

●  مطالعه تاثیر فیبریلاسیون ترکیبات حاصل از برخی گیاهان دارویی بر پروتئین الفاسینوکلئین انسانی و بررسی سمیت پروتئین تیمار شده ...
   ◂ مهدیه ساشورپور

●  شناسایی کمی و کیفی اسیدهای فنولی و انالیز میزان بیان نسبی برخی ژن‌های کلیدی مسیرهای بیوسنتزی ان ها در شاخه‌های نوپدید و ریشه‌های مویین مریم گلی گرزی (.Salvia virgata Jacq)
   ◂ سمانه عطاران دوم

●  القای ریشه های مویین در گیاه دارویی برازمبل (Perovskia arbotanoides L) و بررسی تولید تانشینون ها در ان ها تحت تاثیر تنظیم کننده های رشد
   ◂ فاطمه فرج تبارلاغی

●  بررسی اثر ایمونومدولاتوری عصاره ابی و اتانلی بابونه شیرازی (Matricaria chammomile) در موش BALB/c
   ◂ هلیا حاتمی

●  بررسی اثر ایمونومدولاتوری عصاره ابی و اتانلی بابونه شیرازی (Matricaria chammomile) در موش BALB/c
   ◂ هلیا حاتمی

●  تحمل به تنش شوری گیاه بادرنجبویه ( .Melissa officinalis L) براساس ویژگی های رشد، فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و شیمیایی
   ◂ رقیه دهقانی

●  متابولیت های دارویی و تنوع ژنتیکی در برخی گونه های خودروی مریم گلی ایران
   ◂ سیدحامد معظمی فریدا

●  شناسایی ترکیبات فنلی و بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های خودروی برخی گونه های مریم گلی ایران
   ◂ مرضیه فتوت

●  اثر سالیسیلیک اسید بر برخی پارامترهای رشدی، فیزیولوژیکی و شیمیایی گیاه دارویی بادرنجبویه ( Melissa officinalis) تحت تنش نیکل
   ◂ الهه سلطانی مایواننمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید