دانشگاه شاهد

طیبه رجبیان

دانشیار - دکترای تخصصی فیزیولوژی گیاهی


نام دانشکده : دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی : زیست شناسی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :021051212244
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (61)   Download XML   Download TXT

●  انباشت القا شده با الیسیتور اسیدهای فنلی در کشت های ریشه مویین Salvia virgata
   ◂ طیبه رجبیان، سمانه عطاران دوم، پروانه ابریشم چی، سید علیرضا سلامی
   ✔ 1400/07/06  2021/09/28
    Plant Cell, Tissue and Organ Culture
PDF   

●  اثرات ایمنی درمانی شیرین بیان و گلیسیریزیک اسید بر الودگی موش های BALB/c با لشمانیا ماژور
   ◂ شیما شیخی، علی خامسی پور، طیبه رجبیان، طوبی غضنفری، اکرم میرامین محمدی
   ✔ 1400/07/02  2021/09/24
    Parasite Immunology
PDF   

●  Methyl jasmonate and Ag+ as effective elicitors for enhancement of phenolic acids contents in Salvia officinalis and Salvia verticillata, as two traditional medicinal plants
   ◂ Tayebeh Radjabian, Seyed Alireza Salami, Aghdas Pesaraklu
   ✔ 1400/03/12  2021/06/02
    South African Journal of Botany
PDF   

●  تاثیر فنولوژی بر فعالیت و بیان ژن انزیم های بیوسنتزی اسیدهای فنلی در .Salvia leriifolia Benth
   ◂ نفیسه نعمت شاهی، سید علیرضا سلامی، طیبه رجبیان، پروانه ابریشم چی
   ✔ 1399/09/01  2020/11/21
    تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
PDF   

●  بهبود رشد و تحریک مسیر بیوسنتز پلی فنل ها در بادرنجبویه (.Melissa officinalis L) همزیست با میکوریز اربوسکولار
   ◂ پروانه ابریشم چی، طیبه رجبیان، سیده زهره صادری، علی گنجعلی
   ✔ 1399/07/10  2020/10/01
    فرایند و کارکرد گیاهی=Journal of Plant Process and Function
PDF   

●  بررسی اثر عصاره هیدروالکلی ریشه ی شیرین بیان (. )Glycyrrhiza glabra L و گلیسیریزیک اسید بر پروماستیگوت و اماستیگوت لیشمانیا ماژور سویه ایران (MRHO/IR/75/ER) در شرایط In vitro
   ◂ طوبی غضنفری، علی خامسی پور، طیبه رجبیان، زهرا مجلل طباطبایی، شیما شیخی
   ✔ 1399/05/04  2020/07/25
    گیاهان دارویی=Journal of Medicinal Plants


●  Impacts of foliar exposure to multi-walled carbon nanotubes on physiological and molecular traits of Salvia verticillata L., as a medicinal plant
   ◂ Nosrat Rahmani, Tayebeh Radjabian, Bahram Mohammad Soltani
   ✔ 1398/12/13  2020/03/03
    Plant Physiology and Biochemistry


●  Cytotoxic and Antioxidant Activities of Crocus pallasii subsp. haussknechtii Corms Extracts Compared with Crocus sativus
   ◂ Raheleh Shakeri, Jalal Khorshidi, Tayebeh Radjabian, Ali Lashkari, Maliheh Safavi
   ✔ 1398/04/02  2019/06/23
    Research Journal of Pharmacognosy
PDF   

●  Phytosterols in Salvia Seeds: Content and Composition and Correlation with Environmental Parameters
   ◂ Seyed Hamed Moazzami Farida, Tayebeh Radjabian
   ✔ 1398/03/30  2019/06/20
    Iranian Journal of Science and Technology, Transactions A: Science
PDF   

●  بررسی مقایسه ای سه روش استخراج DNA ژنومی از نمونه های تازه و گیاکدهای برگ بومادران کوتاه دشتی
   ◂ عذرا صبورا، طیبه رجبیان، مریم امیری راد، عزت عسگرانی
   ✔ 1397/12/28  2019/03/19
    یافته های نوین در علوم زیستی
مقالات کنفرانسی (99)   Download XML   Download TXT

●  اثر غلظت استوسیرنگون بر القای ریشه مویین در .Perovskia Abrotanoides Karel
   ◂ فاطمه فرج تبار لاغی، طیبه رجبیان، پروانه ابریشم چی، سیدعلیرضا سلامی
   ✔ 1398/02/05  2019/04/25
    هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  .The Effects of Multi-Walled Carbon Nanotubes on Rosmarinic Acid Production in Leaves of Salvia Verticillata L
   ◂ Nosrat Rahmani, Tayebeh Radjabian, Bahram Mohammad Soltani
   ✔ 1398/02/05  2019/04/25
    هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  .A New Phytochemical Investigation on Two Iranian Endemic Species of Salvia L
   ◂ Marzieh Fotovvat, Tayebeh Radjabian, Azra Saboora
   ✔ 1398/02/05  2019/04/25
    هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  .Effects of Ag+ Ions and Methyl Jasmonate on PAL and TAT Gene Expression and Activity and Phenolic Acids Content in Perovskia Abrotanoides Karel
   ◂ Seyedeh Fatemeh Zahra Hosseini, Tayebeh Radjabian, Parvaneh Abrishamchi, Seyed Alireza Salami
   ✔ 1398/02/05  2019/04/25
    هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  .Drought Stress Modulates Polyphenols Accumulation in Melissa officinalis L
   ◂ Seyedeh Zohreh Saderi, Parvaneh Abrishamchi, Ali Ganjeali, Tayebeh Radjabian
   ✔ 1398/02/05  2019/04/25
    هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  .Age-dependent Variations of Phenolic Acids and Associated Enzyme Activities in Salvia leriifolia Benth
   ◂ Nafiseh Nematshahi, Parvaneh Abrishamchi, Tayebeh Radjabian, Seyed Alireza Salami
   ✔ 1398/02/05  2019/04/25
    هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  Efficiency of Five Different Agrobacterium Rhizogenes Strains on Hairy Root Induction in Perovskia Abrotanoides Karel
   ◂ Daryush Talei, Seyed Alireza Salami, Parvaneh Abrishamchi, Tayebeh Radjabian, Fatemeh Farajtabar Laghi
   ✔ 1397/02/24  2018/05/14
    هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  The Effect of Plant Growth Regulators on Shoot Regeneration and Production of Phenolic Compounds in Perovskia Abrotanoides Karel
   ◂ Seyyedeh Fatemeh Zahra Hosseini, Tayebeh Radjabian, Parvaneh Abrishamchi, Nosrat Rahmani
   ✔ 1397/02/24  2018/05/14
    هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  Methyl Jasmonate Enhaces the Accumulation of Phenolic Acids in Salvia virgata Jacq. Hairy Root Cultures
   ◂ Samaneh Attaran Dowom, Parvaneh Abrishamchi, Tayebeh Radjabian, Seyed Alireza Salami
   ✔ 1397/02/24  2018/05/14
    هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  A Comparative Study on Phenolic Acid Profiles in Leaves and Roots of Eleven Wild Populations of Salvia leriifolia Benth. from Iran
   ◂ Nafiseh Nematshahi, Parvaneh Abrishamchi, Tayebeh Radjabian, Seyed Alireza Salam, Nosrat Rahmani
   ✔ 1397/02/24  2018/05/14
    هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   کتاب ها

●  فیزیولوژی گیاهی
   ◂ هیات مترجمین

●  زعفران ایران با نگاه پژوهشی
   ◂ حسن ابراهیم زاده، پروانه ابریشم چی ،رویا کرمیان، عذرا صبورا

●  واژه نامه زیست شناسی
   ◂ وحید نیکنام

پایان نامه ها

●  بررسی اثر میکوریزی شدن با قارچ های اربوسکولار بر تولید رزمارینیک اسید در گیاه دارویی بادرنجبویه (.Melissa officinalis L) و بهبود تحمل ان به تنش خشکی و پژمردگی فوزاریومی
   ◂ سیده زهره صادری

●  غربالگری برخی جمعیت های خودروی .Salvia leriifolia Benth از نظر محتوای اسیدهای فنولی و بررسی ارتباط تولید این ترکیبات با فعالیت و بیان انزیم های مسیر بیوسنتزی ان ها و مراحل فنولوژی
   ◂ نفیسه نعمت شاهی

●  تاثیر تیمار متیل جاسمونات و نانولوله های کربنی چندجدارهای (MWCNTs) بر تولید اسیدهای فنلی، فعالیت و الگوی بیان ژن انزیم هایPAL ،TAT و RAS در مریم گلی بنفش (Salvia verticillata L)
   ◂ نصرت رحمانی

●  بررسی اثر یون نقره و متیل جاسمونات بر بیان ژن های PAL و TAT و تولید اسیدهای فنلی در کشت نوشاخه Perovskia arbotanoides Karel
   ◂ سیده فاطمه زهرا حسینی

●  مطالعه تاثیر فیبریلاسیون ترکیبات حاصل از برخی گیاهان دارویی بر پروتئین الفاسینوکلئین انسانی و بررسی سمیت پروتئین تیمار شده ...
   ◂ مهدیه ساشورپور

●  شناسایی کمی و کیفی اسیدهای فنولی و انالیز میزان بیان نسبی برخی ژن‌های کلیدی مسیرهای بیوسنتزی ان ها در شاخه‌های نوپدید و ریشه‌های مویین مریم گلی گرزی (.Salvia virgata Jacq)
   ◂ سمانه عطاران دوم

●  القای ریشه های مویین در گیاه دارویی برازمبل (Perovskia arbotanoides L) و بررسی تولید تانشینون ها در ان ها تحت تاثیر تنظیم کننده های رشد
   ◂ فاطمه فرج تبارلاغی

●  بررسی اثر ایمونومدولاتوری عصاره ابی و اتانلی بابونه شیرازی (Matricaria chammomile) در موش BALB/c
   ◂ هلیا حاتمی

●  بررسی اثر ایمونومدولاتوری عصاره ابی و اتانلی بابونه شیرازی (Matricaria chammomile) در موش BALB/c
   ◂ هلیا حاتمی

●  تحمل به تنش شوری گیاه بادرنجبویه ( .Melissa officinalis L) براساس ویژگی های رشد، فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و شیمیایی
   ◂ رقیه دهقانینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید