دانشگاه شاهد

طیبه رجبیان

دانشیار - دکترای تخصصی فیزیولوژی گیاهی


نام دانشکده : دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی : زیست شناسی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :021051212244
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (52)   Download XML   Download TXT

●  Phytosterols in Salvia Seeds: Content and Composition and Correlation with Environmental Parameters
   ◂ سیدحامد معظمی فریدا، طیبه رجبیان
   ✔ 1398/04/02  2019/06/23
    Iranian Journal of Science and Technology, Transactions A: Science
PDF   

●  Cytotoxic and Antioxidant Activities of Crocus pallasii subsp. haussknechtii Corms Extracts Compared with Crocus sativus
   ◂ راحله شاکری، جلال خورشیدی، طیبه رجبیان، علی لشکری، ملیحه صفری
   ✔ 1398/04/02  2019/06/23
    Research Journal of Pharmacognosy


●  بررسی تاثیر عصاره Scutellaria pinnatifida در مهار سمیت سلولی تجمعات سمی الفاسینوکلیین
   ◂ صابر زهری، دینا مرشدی، مهدیه ساشورپور، طیبه رجبیان، مرضیه فتوت، فرهنگ علی اکبری
   ✔ 1397/10/01  2018/12/22
    گیاهان دارویی=Journal of Medicinal Plants
PDF   

●  غنی سازی مواد غذایی جلبک کلرلا (Chlorella sorokiniana (Shihira & R.W. Krauss
   ◂ شهلا مظفری، غلامرضابخشی خانیکی، طیبه رجبیان، محمدعلی ابراهیمی، امنه جمشیدی
   ✔ 1397/08/01  2018/10/23
    زیست شناسی جانوری تجربی
PDF   

●  HPLC Fingerprint of Important Phenolic Compounds in Some Salvia L. Species from Iran
   ◂ Azra Saboora، Marzieh Fotovvat، Tayebeh Radjabian
   ✔ 1397/07/21  2018/10/13
    Records of Natural Products
PDF   

●  Balangu (Lallemantia sp.) growth and physiology under field drought conditions affecting plant medicinal content
   ◂ مهدی سیفی، هدی شمس، طیبه رجبیان
   ✔ 1397/06/03  2018/08/25
    Plant Physiology and Biochemistry
PDF   

●  بررسی اثر هورمون های اکسین و سیتوکینین بر رشد و محتوای رنگیزه ها و پروتیین جلبک Chlorella sorokiniana
   ◂ امنه جمشیدی، محمدعلی ابراهیمی، طیبه رجبیان، غلامرضابخشی خانیکی، شهلا مظفری
   ✔ 1397/06/01  2018/08/23
    پژوهش های گیاهی - زیست شناسی ایران سابق
PDF   

●  اثر اکسینهای مصنوعی و کینتین بر محتوای پروتیین و رنگیزه های فتوسنتزی جلبک Chlorella sorokiniana
   ◂ امنه جمشیدی، محمدعلی ابراهیمی، طیبه رجبیان، غلامرضا بخشی خانیکی، شهلا مظفری
   ✔ 1396/12/10  2018/03/01
    زیست شناسی دریا


●  الگوی پروتیین ناشی از استرس شوری مرتبط با شاخص های جوانه زنی در بادرنجبویه
   ◂ رقیه دهقانی، داریوش طالعی، طیبه رجبیان، عذرا صبورا
   ✔ 1396/09/24  2017/12/15
    Journal of Agricultural Science


●  EVALUATION OF ANALGESIC AND ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITIES OF DROSERA SPATULATA
   ◂ Ali Hakakian, Tayebeh Radjabian, Majid Hassanpour-Ezatti, Mehdi Zarrei, Amin Davari
   ✔ 1396/08/25  2017/11/16
    International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research
مقالات کنفرانسی (93)   Download XML   Download TXT

●  Efficiency of Five Different Agrobacterium Rhizogenes Strains on Hairy Root Induction in Perovskia Abrotanoides Karel
   ◂ داریوش طالعی، Seyed Alireza Salami، Parvaneh Abrishamchi، Tayebeh Radjabian، Fatemeh Farajtabar Laghi
   ✔ 1397/02/24  2018/05/14
    هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  The Effect of Plant Growth Regulators on Shoot Regeneration and Production of Phenolic Compounds in Perovskia Abrotanoides Karel
   ◂ Seyyedeh Fatemeh Zahra Hosseini, Tayebeh Radjabian, Parvaneh Abrishamchi, Nosrat Rahmani
   ✔ 1397/02/24  2018/05/14
    هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  Methyl Jasmonate Enhaces the Accumulation of Phenolic Acids in Salvia virgata Jacq. Hairy Root Cultures
   ◂ Samaneh Attaran Dowom, Parvaneh Abrishamchi, Tayebeh Radjabian, Seyed Alireza Salami
   ✔ 1397/02/24  2018/05/14
    هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  A Comparative Study on Phenolic Acid Profiles in Leaves and Roots of Eleven Wild Populations of Salvia leriifolia Benth. from Iran
   ◂ Nafiseh Nematshahi, Parvaneh Abrishamchi, Tayebeh Radjabian, Seyed Alireza Salam, Nosrat Rahmani
   ✔ 1397/02/24  2018/05/14
    هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  Potential Role of Arbuscular Mycorrhizal Fungi in the Accumulation of Polyphenols in Melissa officinalis L
   ◂ Seyedeh Zohreh Saderi, Parvaneh Abrishamchi, Ali Ganjeali, Tayebeh Radjabian, Nosrat Rahmani
   ✔ 1397/02/24  2018/05/14
    هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  Investigation and Comparison of Saponin Contents in Different Populations of Achillea wilhelmsii C.Koch
   ◂ Azra Saboora, Maryam Amiri Rad, Tayebeh Radjabian, Ezat Asgarani
   ✔ 1397/02/24  2018/05/14
    هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  Production of Tanshinones and Phenolic Acids in Hairy Root Cultures of Perovskia Abrotanoides Karel
   ◂ داریوش طالعی، سیدعلیرضا سلامی ، پروانه ابریشم چی، طیبه رجبیان، فاطمه فرج تبار لاغی
   ✔ 1397/02/22  2018/05/12
    هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  Comparison of Immunomodulatory Effects of Some Allium species from Iran on Cytokine Generation
   ◂ زهرا حسین پور، طیبه رجبیان، طوبی غضنفری، نقی زاده
   ✔ 1397/02/08  2018/04/28
    14th Internatinal Congress of Immunology
PDF   

●  Assessment of the Immunomodulatory Effects of Some Allium species on TNF-? and NO Production
   ◂ زهرا حسین پور، طیبه رجبیان، طوبی غضنفری، زهرا نصیری
   ✔ 1397/02/08  2018/04/28
    14th Internatinal Congress of Immunology
PDF   

●  A Comparative Study on the Effects of Allium asarense and Allium sativum Extracts on Lymphocytes
   ◂ هلیا حاتمی، طیبه رجبیان، زهرا حسین پور، طوبی غضنفری، نقی زاده
   ✔ 1397/02/08  2018/04/28
    14th Internatinal Congress of Immunology
PDF   کتاب ها

●  فیزیولوژی گیاهی
   ◂ هیات مترجمین

●  زعفران ایران با نگاه پژوهشی
   ◂ حسن ابراهیم زاده، پروانه ابریشم چی ،رویا کرمیان، عذرا صبورا

●  واژه نامه زیست شناسی
   ◂ وحید نیکنام

پایان نامه ها

●  بررسی اثر یون نقره و متیل جاسمونات بر بیان ژن های PAL و TAT و تولید اسیدهای فنلی در کشت نوشاخه Perovskia arbotanoides Karel
   ◂ سیده زهرا حسینی

●  مطالعه تاثیر فیبریلاسیون ترکیبات حاصل از برخی گیاهان دارویی بر پروتئین الفاسینوکلئین انسانی و بررسی سمیت پروتئین تیمار شده ...
   ◂ مهدیه ساشورپور

●  شناسایی کمی و کیفی اسیدهای فنولی و انالیز میزان بیان نسبی برخی ژن‌های کلیدی مسیرهای بیوسنتزی ان ها در شاخه‌های نوپدید و ریشه‌های مویین مریم گلی گرزی (.Salvia virgata Jacq)
   ◂ سمانه عطاران دوم

●  القای ریشه های مویین در گیاه دارویی برازمبل (Perovskia arbotanoides L) و بررسی تولید تانشینون ها در ان ها تحت تاثیر تنظیم کننده های رشد
   ◂ فاطمه فرج تبارلاغی

●  بررسی اثر ایمونومدولاتوری عصاره ابی و اتانلی بابونه شیرازی (Matricaria chammomile) در موش BALB/c
   ◂ هلیا حاتمی

●  بررسی اثر ایمونومدولاتوری عصاره ابی و اتانلی بابونه شیرازی (Matricaria chammomile) در موش BALB/c
   ◂ هلیا حاتمی

●  بررسی تاثیر روغن اسانسی سیاه دانه بر فعالیت NK و روند پیشرفت سرطان در موش BALB/c سرطانی شده با رده سلولی BCL-1
   ◂ فاطمه سادات حسینی

●  تحمل به تنش شوری گیاه بادرنجبویه ( .Melissa officinalis L) براساس ویژگی های رشد، فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و شیمیایی
   ◂ رقیه دهقانی

●  متابولیت های دارویی و تنوع ژنتیکی در برخی گونه های خودروی مریم گلی ایران
   ◂ سیدحامد معظمی فریدا

●  شناسایی ترکیبات فنلی و بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های خودروی برخی گونه های مریم گلی ایران
   ◂ مرضیه فتوتنمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید